Топ-100
 • Information Technology Infrastructure Library Information Technology Infrastructure Library

  ITIL – kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. Prace nad pierwszą wersją rozpo...

 • Larry E. Greiner Larry E. Greiner

  Larry E. Greiner w roku 1972 opisał, że zaobserwował, iż większość organizacji rozwija się poprzez kryzysy. Na podstawie swoich obserwacji opracował Model Gr...

 • Gotowość operacyjna Gotowość operacyjna

  Gotowość operacyjna - pojęcie z dziedziny zarządzania oraz wojskowości, oznacza stopień gotowości ludzi, sprzętu, bądź urządzeń do wykonywania założonych zadań.

 • Front office Front office

  Front office – określenie miejsca oraz funkcji w organizacji lub w przedsiębiorstwa, w których następuje interakcja pomiędzy klientem a pracownikiem. Są to n...

 • Filia Filia

  Filia – ekspozytura, agenda lub oddział, mający najczęściej swoją lokalizację poza miejscem funkcjonowania głównej, nadrzędnej jednostki. Filia jest powiązan...

 • Etyka w działalności gospodarczej Etyka w działalności gospodarczej

  Etyka w działalności gospodarczej, czyli etyka biznesu – zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z kli...

 • Enhanced Telecom Operations Map Enhanced Telecom Operations Map

  eTOM – rozszerzona mapa procesów telekomunikacyjnych, to szeroko stosowany model procesowy przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Opisuje on komplet obszarów ...

 • Empowerment (zarządzanie) Empowerment (zarządzanie)

  Empowerment – proces angażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i umożliwienie im brania odpowiedzialności za swoje działania, co...

 • Dyrektor generalny Dyrektor generalny

  Dyrektor generalny – osoba dysponująca ostateczną władzą wykonawczą w organizacji lub przedsiębiorstwie. Funkcjonalnie odpowiada polskiemu prezesowi zarządu....

 • Dyrektor finansowy Dyrektor finansowy

  Dyrektor finansowy – osoba odpowiedzialna za zarządzenie środkami finansowymi w organizacji. Zwykle osoba zatrudniona na tym stanowisku jest również odpowied...

 • Dyfuzja innowacji Dyfuzja innowacji

  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi "proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszy...

 • Design thinking Design thinking

  Design thinking – proces odnoszący się do procesów poznawczych, strategicznych i praktycznych, dzięki którym koncepcje projektowe są opracowywane przez proje...

 • Crowdsourcing Crowdsourcing

  Crowdsourcing – proces, w ramach którego organizacja przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle...

 • Compliance Compliance

  Compliance – zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnie...

 • Chief marketing officer Chief marketing officer

  Chief marketing officer lub CMO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym działem marketingu. Odpowiednikiem CMO w polskich firm...

 • Call center Call center

  Call center, centrum kontaktów z klientami) – całość elementów sprzętowych, programowych służących do obsługi masowych kontaktów z klientami przy użyciu tele...

 • Business Process Modeling Notation Business Process Modeling Notation

  Business Process Model and Notation, BPMN – graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych. Powstała w ramach Business Process Management Initi...

 • Business Model Canvas Business Model Canvas

  Business Model Canvas jest zarządzaniem strategicznym i szablonem startowym modelu biznesowego. Jest to wizualny wykres składający się z dziewięciu bloków. S...

 • Biurokracja Biurokracja

  Biurokracja – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, lub ogół ludzi zajmujących się administrowaniem. Pojęcie to ozn...

 • Benchmarking Benchmarking

  Benchmarking – praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w pr...

 • Back office Back office

  Back office – zaplecze administracyjne, funkcje wspomagające podstawową działalność lub procesy pomocnicze w organizacji lub przedsiębiorstwie.

 • Association of MBAs Association of MBAs

  Association of MBAs – międzynarodowe stowarzyszenie zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu. Instytucja ta działa od 1967 i przyznaje międzynar...

 • Anioł biznesu Anioł biznesu

  Anioł biznesu – inwestor prywatny, zazwyczaj posiadający doświadczenie w działalności gospodarczej, który inwestuje w przedsiębiorstwa będące we wczesnych fa...

 • Analiza SWOT Analiza SWOT

  SWOT – popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy ...

 • AMP Warsaw AMP Warsaw

  AMP Warsaw – pierwszy program prowadzony w Polsce przez hiszpańską Wyższą Szkołę Zarządzania IESE dla menedżerów najwyższego szczebla z zakresu executive edu...

 • Academy of Management Academy of Management

  Academy of Management to międzynarodowe stowarzyszenie badaczy z zakresu zarządzania i teorii organizacji. Coroczna konferencja Akademii odbywa się w USA i j...

 • Zarządzanie Zarządzanie

  Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do...

Zarządzanie

Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do...

14 zasad zarządzania

14 zasad zarządzania stworzonych przez Henriego Fayola: Autorytet. Władza oparta na akceptacji przez tych, którzy tej władzy podlegają. Typy autorytetu osobi...

Absorpcja technologii

Absorpcja technologii – proces rozpoznania, przyjęcia, zaakceptowania, wprowadzenia oraz szerzenia określonej technologii w organizacji, uwzględniający konte...

Academy of Management

Academy of Management to międzynarodowe stowarzyszenie badaczy z zakresu zarządzania i teorii organizacji. Coroczna konferencja Akademii odbywa się w USA i j...

Adhokracja

Adhokracja - określenie organizacji charakteryzującej się tymczasowością i zredukowaną do minimum strukturą formalną, na którą składają się zespoły powoływan...

Agenda (instytucja)

Agenda, agencja – zorganizowana część przedsiębiorstwa lub urzędu. Agenda jest wyodrębniona w strukturze jednostki macierzystej, jednak jej działanie podlega...

Alternatywna Uogólniona Teoria Organizacji i Zarządzania

Alternatywna Uogólniona Teoria Organizacji i Zarządzania – propozycja podejścia do organizacji i zarządzania jako do nauki, opracowana i rozwinięta przez Sew...

AMP Warsaw

AMP Warsaw – pierwszy program prowadzony w Polsce przez hiszpańską Wyższą Szkołę Zarządzania IESE dla menedżerów najwyższego szczebla z zakresu executive edu...

Analiza partnerów

Analiza partnerów – jedna z metod badania makrootoczenia organizacji. W rozumieniu tej metody, organizacja jest przedstawiana jako swego rodzaju partner inny...

Analiza SWOT

SWOT – popularna heurystyczna technika służąca do porządkowania i analizy informacji. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy ...

Anioł biznesu

Anioł biznesu – inwestor prywatny, zazwyczaj posiadający doświadczenie w działalności gospodarczej, który inwestuje w przedsiębiorstwa będące we wczesnych fa...

Anoreksja organizacyjna

Anoreksja organizacyjna – moment, w którym po licznych zwolnieniach pojawia się problem niedoboru zasobów ludzkich. Zbyt odchudzona organizacja zatraca swój ...

Association of MBAs

Association of MBAs – międzynarodowe stowarzyszenie zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu. Instytucja ta działa od 1967 i przyznaje międzynar...

Back office

Back office – zaplecze administracyjne, funkcje wspomagające podstawową działalność lub procesy pomocnicze w organizacji lub przedsiębiorstwie.

Benchmarking

Benchmarking – praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w pr...

Best value procurement

Best value procurement – metodyka zakupowa, która organizuje proces zakupowy w taki sposób, że przy wyborze dostawcy i udzieleniu zamówienia, kupujący uwzglę...

Biuro obsługi klienta

Biuro obsługi klienta, centrum obsługi klienta – całość infrastruktury służącej przedsiębiorcom do masowego kontaktu z klientami przy użyciu jednego bądź wie...

Biurokracja

Biurokracja – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, lub ogół ludzi zajmujących się administrowaniem. Pojęcie to ozn...

Business Model Canvas

Business Model Canvas jest zarządzaniem strategicznym i szablonem startowym modelu biznesowego. Jest to wizualny wykres składający się z dziewięciu bloków. S...

Business Process Modeling Notation

Business Process Model and Notation, BPMN – graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych. Powstała w ramach Business Process Management Initi...

Business Process Outsourcing

Business process outsourcing, BPO – zlecanie wybranych procesów biznesowych do wykonywania przez zewnętrzne podmioty, które ponoszą odpowiedzialność za ich j...

Call center

Call center, centrum kontaktów z klientami) – całość elementów sprzętowych, programowych służących do obsługi masowych kontaktów z klientami przy użyciu tele...

Andrew Campbell

Andrew Campbell – szkocki teoretyk zarządzania. Współzałożyciel Ashridge Strategic Management Centre. Autor pracy A Sense of Mission. Campbell jest byłym kon...

Chief marketing officer

Chief marketing officer lub CMO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym działem marketingu. Odpowiednikiem CMO w polskich firm...

Chief security officer

Chief security officer lub CSO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Osoba na tym stanowi...

Company builders

Company builders, określane także jako fabryki startupów lub venture builders – przedsiębiorstwa specjalizujące się w tworzeniu startupów. Skupiają zespoły e...

Compliance

Compliance – zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnie...

Controller

Controller – specjalista w zakresie controllingu. Zadaniem controllera jest kształtowanie procesu sporządzania planów przedsiębiorstwa, kontrola postawionych...

Controlling

Controlling – system sterowania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik, łączący w sobie jednocześnie zadania planowania – poprzez ustalenie celów przedsięb...

CPIM

CPIM to specjalne szkolenie zakończone certyfikatem opracowane przez APICS prowadzone od 1973 roku. Aby uzyskać certyfikat należy zdać serię egzaminów z nast...

Crowdsourcing

Crowdsourcing – proces, w ramach którego organizacja przeprowadza outsourcing zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle...

Cykl organizacyjny

Cykl organizacyjny, cykl zorganizowanego działania – pewna liczba czynności, kroków, etapów, faz zawsze jednakowych, których istota nie zależy od celu, do kt...

Departamentalizacja

Departamentalizacja – jeden z elementów struktury organizacyjnej polegający na takim grupowaniu zadań, aby możliwa była koordynacja działań. W organizacji mo...

Design thinking

Design thinking – proces odnoszący się do procesów poznawczych, strategicznych i praktycznych, dzięki którym koncepcje projektowe są opracowywane przez proje...

Dyfuzja innowacji

Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi "proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszy...

Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi

Dynamicznym zarządzaniem procesami biznesowymi – zarządzanie pozwalające na odpowiednio szybką odpowiedź na zmieniające się istotne warunki działania oraz zi...

Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy – osoba odpowiedzialna za zarządzenie środkami finansowymi w organizacji. Zwykle osoba zatrudniona na tym stanowisku jest również odpowied...

Dyrektor generalny

Dyrektor generalny – osoba dysponująca ostateczną władzą wykonawczą w organizacji lub przedsiębiorstwie. Funkcjonalnie odpowiada polskiemu prezesowi zarządu....

Dźwignia operacyjna

Dźwignia operacyjna – jest miarą wpływu zmian wartości przychodów netto ze sprzedaży na zysk operacyjny przedsiębiorstwa. Zysk operacyjny przedsiębiorstwa je...

Efekt dźwigni finansowej

Efekt dźwigni finansowej – podniesienie lub obniżenie stopy zwrotu z kapitału własnego na skutek zastosowania długu jako źródła finansowania działalności gos...

Efektywność (zarządzanie)

Efektywność – rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprze...

Eksploatacja

Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo n...

Empowerment (zarządzanie)

Empowerment – proces angażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i umożliwienie im brania odpowiedzialności za swoje działania, co...

Enhanced Telecom Operations Map

eTOM – rozszerzona mapa procesów telekomunikacyjnych, to szeroko stosowany model procesowy przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Opisuje on komplet obszarów ...

ESG

ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one ...

Etyka w działalności gospodarczej

Etyka w działalności gospodarczej, czyli etyka biznesu – zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z kli...

Etyka zarządzania

Etyka zarządzania – specjalistyczna dziedzina etyki. Jej przedmiotem jest, najogólniej rzecz biorąc, moralność w biznesie. Jest to nauka interdyscyplinarna, ...

Ewidencja

Ewidencja – wykaz, spis dotyczący np. zatrudnienia czy obrotów. W przedsiębiorstwach najczęściej występującą formą ewidencji jest ewidencja przychodów prowad...

FCAPS

FCAPS oznacza zbiór zagadnień opisywanych słowami: usterki, konfiguracja, rozliczenia, wydajność, bezpieczeństwo. Jest to część modelu zarządzania siecią tel...

Filia

Filia – ekspozytura, agenda lub oddział, mający najczęściej swoją lokalizację poza miejscem funkcjonowania głównej, nadrzędnej jednostki. Filia jest powiązan...

Front office

Front office – określenie miejsca oraz funkcji w organizacji lub w przedsiębiorstwa, w których następuje interakcja pomiędzy klientem a pracownikiem. Są to n...

Funkcje kierownicze

Funkcje kierownicze – powiązane ze sobą logiczne grupy czynności, które powinny być wykonywane w sposób ciągły przez każdego kierownika. Współcześnie wyróżni...

Funkcje zarządzania

W literaturze przedmiotu szeroko rozpowszechniony jest podział czynności zarządzania wzorowany na propozycji H. Fayola, który rozróżniał: planowanie, organiz...

Garbage can model

Garbage can model – model rozumowania w ekonomii, służy do podejmowania decyzji w sytuacji dużej presji czasu oraz wysokiej złożoności sytuacji. Nazwa modelu...

Generacja zarządzania

Generacja zarządzania - określona wyższa jakość zarządzania charakteryzująca się rozwojem w dziedzinie jego oprogramowania. Obecnie istnieją cztery główne ro...

Global Management Challenge

Global Management Challenge to największy na świecie konkurs oparty na symulacji biznesowej. Konkurs ten znany jest również pod nazwami Euromamanger, Gestion...

Gotowość operacyjna

Gotowość operacyjna - pojęcie z dziedziny zarządzania oraz wojskowości, oznacza stopień gotowości ludzi, sprzętu, bądź urządzeń do wykonywania założonych zadań.

GRC

Governance, risk management and compliance – termin ogólny obejmujący podejście organizacji w trzech obszarach: governance, risk management and compliance. P...

Larry E. Greiner

Larry E. Greiner w roku 1972 opisał, że zaobserwował, iż większość organizacji rozwija się poprzez kryzysy. Na podstawie swoich obserwacji opracował Model Gr...

Heurystyka (zarządzanie)

Heurystyka – nauka o dokonywaniu odkryć, zajmująca się badaniem praw, które rządzą myśleniem twórczym, oraz formowaniem metod ułatwiających i systematyzujący...

Information Technology Infrastructure Library

ITIL – kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. Prace nad pierwszą wersją rozpo...

Innowacja biznesowa

Innowacja biznesowa – nowa, wprowadzona przez człowieka, wartość lub jakość dotycząca celów lub sposobów ich realizacji mająca zastosowanie w działalności go...

Instytucja (zarządzanie)

Instytucja – zgodnie z definicją T. Pszczołowskiego to organizacja będąca zespołem współdziałających osób wyposażonych w zasoby. Pojęcie instytucji jest tożs...