Топ-100
 • Wykład Wykład

  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazywaniu wiedzy do słuchaczy, którzy otrzymują ją w milczeniu, zadając ewentualne pytania po zakończeniu ...

 • Współpraca Współpraca

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykon...

 • Środek komunikacji Środek komunikacji

  Środek komunikacji – nośnik procesu komunikacji – przekazywania informacji pomiędzy ludźmi, niezależnie od przyjętego języka. Środki komunikacji można podzie...

 • SOS SOS

  SOS – międzynarodowy sygnał w alfabecie Morsea oznaczający wezwanie o pomoc. Sygnał SOS został wprowadzony 1 lipca 1908 roku wcześniej stosowano sygnał CQD. ...

 • Securite Securite

  Securite – komunikat stosowany w radiokomunikacji głosowej, informujący o zamiarze nadania przez statek wodny lub stację nadbrzeżną komunikatu o bezpieczeńst...

 • Samoarchiwizacja Samoarchiwizacja

  Samoarchiwizacja - to proces samodzielnego zamieszczania materiałów o charakterze naukowym w repozytoriach o otwartym dostępie w postaci e-printów. Jest jedn...

 • Redundancja Redundancja

  Redundancja – nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie może odnosić się zarówno do nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niecelowo z...

 • Rapport Rapport

  Rapport - termin pochodzący z języka angielskiego, który dosłownie oznacza porozumienie. Pojecie opisywane głównie w źródłach z zakresu Programowania neuroli...

 • Prezentacja (wystąpienie publiczne) Prezentacja (wystąpienie publiczne)

  Prezentacja – wystąpienie publiczne mające na celu przekazanie wiedzy przez prelegenta słuchaczom. Zasadniczym elementem prezentacji jest treść jaka ma być p...

 • Powitanie Powitanie

  Powitanie – forma zwrotu grzecznościowego lub gest wykonywany podczas witania się z inną osobą. Istnieje wiele rodzajów powitań, które stosowane są w różnych...

 • Orędzie Orędzie

  Orędzie – uroczyste oznajmienie, przemówienie ważnej osoby w państwie skierowane do ogółu. Zwykle dotyczy bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Często orędz...

 • Opal Card Opal Card

  Opal Card – elektroniczny system biletowy dla komunikacji publicznej funkcjonujący w Nowej Południowej Walii. System obejmuje autobusy, pociągi, promy miejsk...

 • Międzynarodowy kod sygnałowy Międzynarodowy kod sygnałowy

  Międzynarodowy kod sygnałowy, MKS – zbiór podstawowych komunikatów kodowych, stosowany do sygnalizacji w żegludze, zatwierdzony przez Międzynarodową Organiza...

 • Mayday Mayday

  Mayday – komunikat o bezpośrednim zagrożeniu życia używany w łączności radiotelefonicznej i teleksowej; odpowiednik sygnału SOS w radiotelegrafii. Wywodzi si...

 • Lampa sygnałowa Lampa sygnałowa

  Lampa sygnałowa – lampa Aldisa, przenośny lub stacjonarny morski reflektor przeznaczony do świetlnej sygnalizacji alfabetem Morsea lub dowolnym innym kodem. ...

 • Konsensus Konsensus

  Konsensus, konsens – w wąskim rozumieniu synonim pojęcia określającego zgodę powszechną między członkami danej społeczności. W rozumieniu szerszym jest to ró...

 • Komunikacja społeczna Komunikacja społeczna

  Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na c...

 • Inteligencja zbiorowa Inteligencja zbiorowa

  Inteligencja zbiorowa – to termin, który powstał w połowie lat 80 XX wieku. Przy badaniu procesu zbiorowego podejmowania decyzji i podejmowaniu decyzji konse...

 • Inteligencja rozproszona Inteligencja rozproszona

  Inteligencja rozproszona) – pojęcie oznaczające tworzenie się współpracy pomiędzy wieloma sprawcami naturalnymi lub sztucznymi bez uprzednio zdefiniowanego p...

 • Gorąca linia (termin) Gorąca linia (termin)

  Gorąca linia – termin oznaczający system bezpośredniej komunikacji między wrogimi państwami, była ona elementem budowy wzajemnego zaufania i czynnikiem gwara...

 • Face-to-face Face-to-face

  Face-to-face – z ang. twarzą w twarz, termin charakteryzujący bezpośredni kontakt występujący między jednostkami głównie w obrębie małych grup społecznych. T...

 • Efekt Lombarda Efekt Lombarda

  Efekt Lombarda lub refleks Lombarda jest niezamierzoną tendencją mówiącego do zwiększenia natężenia głosu w celu poprawienia słyszalności przy mówieniu w gło...

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Działa całodobowo i bezpłatnie. Jest zarówno tel...

 • Dyskusja panelowa Dyskusja panelowa

  Dyskusja panelowa – sposób wymiany poglądów i dochodzenia do rozwiązania problemu w drodze rozmów, których cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch gremi...

 • Dyskusja Dyskusja

  Dyskusja – jeden ze sposobów wymiany poglądów na określony temat, popartych argumentami, prowadzona w gronie dwóch lub więcej osób. Dyskusja może mieć formę ...

 • CQD CQD

  CQD – dawny sygnał oznaczający zagrożenie na morzu i wzywanie o pomoc. Uznawany jest za pierwszy taki sygnał w komunikacji radiowej. Po nadaniu kodu CQD nast...

 • Apel Apel

  Apel – bezpośrednie wezwanie, żądanie wysłuchania i odezwy – działania mającego na celu zastosowania się do treści niesionej słowami, kierowane przez autora ...

 • Anons Anons

  Anons – krótkie ogłoszenie opisujące np. towar na sprzedaż lub do kupna. Zawiera dokładny opis przedmiotu. Anonsem mogą być także ogłoszenia towarzyskie, han...

 • Alfabet semaforowy Alfabet semaforowy

  Alfabet semaforowy, in. semafor – stosowany dawniej w żegludze kod naśladujący alfabet, złożony ze znaków nadawanych przez marynarza przy pomocy trzymanych w...

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna – wymiana komunikatów między dwoma osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. – inaczej rozmowa lub komuniko...

Alfabet semaforowy

Alfabet semaforowy, in. semafor – stosowany dawniej w żegludze kod naśladujący alfabet, złożony ze znaków nadawanych przez marynarza przy pomocy trzymanych w...

Anons

Anons – krótkie ogłoszenie opisujące np. towar na sprzedaż lub do kupna. Zawiera dokładny opis przedmiotu. Anonsem mogą być także ogłoszenia towarzyskie, han...

Apel

Apel – bezpośrednie wezwanie, żądanie wysłuchania i odezwy – działania mającego na celu zastosowania się do treści niesionej słowami, kierowane przez autora ...

Asertywna krytyka

Asertywne wyrażanie krytyki to zachowanie nastawione na wywieranie konstruktywnego wpływu na innych ludzi poprzez szczere i uczciwe komunikaty wyrażane wpros...

Asertywna odmowa

Asertywna odmowa – forma odmowy, która stosowana jest w sytuacji, gdy potencjalnie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwanie lub prośbę naszego rozmówcy, ale kos...

Civic technology

Civic technology – zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające rządy...

CQD

CQD – dawny sygnał oznaczający zagrożenie na morzu i wzywanie o pomoc. Uznawany jest za pierwszy taki sygnał w komunikacji radiowej. Po nadaniu kodu CQD nast...

Dyskusja

Dyskusja – jeden ze sposobów wymiany poglądów na określony temat, popartych argumentami, prowadzona w gronie dwóch lub więcej osób. Dyskusja może mieć formę ...

Dyskusja panelowa

Dyskusja panelowa – sposób wymiany poglądów i dochodzenia do rozwiązania problemu w drodze rozmów, których cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch gremi...

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Działa całodobowo i bezpłatnie. Jest zarówno tel...

Efekt Lombarda

Efekt Lombarda lub refleks Lombarda jest niezamierzoną tendencją mówiącego do zwiększenia natężenia głosu w celu poprawienia słyszalności przy mówieniu w gło...

Face-to-face

Face-to-face – z ang. twarzą w twarz, termin charakteryzujący bezpośredni kontakt występujący między jednostkami głównie w obrębie małych grup społecznych. T...

Gorąca linia (termin)

Gorąca linia – termin oznaczający system bezpośredniej komunikacji między wrogimi państwami, była ona elementem budowy wzajemnego zaufania i czynnikiem gwara...

Handout

Handout – materiały pomocnicze w formie ulotki, rozdawane słuchaczom w czasie wystąpień publicznych, takich jak wykłady, prezentacje, odczyty czy referaty w ...

Inteligencja rozproszona

Inteligencja rozproszona) – pojęcie oznaczające tworzenie się współpracy pomiędzy wieloma sprawcami naturalnymi lub sztucznymi bez uprzednio zdefiniowanego p...

Inteligencja zbiorowa

Inteligencja zbiorowa – to termin, który powstał w połowie lat 80 XX wieku. Przy badaniu procesu zbiorowego podejmowania decyzji i podejmowaniu decyzji konse...

Interchangeable Virtual Instrument

Interchangeable Virtual Instrument – standard komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi i laboratoryjnymi a oprogramowaniem na komputerach PC. Powstał ja...

Komunikacja internetowa

Komunikacja internetowa – forma komunikacji interpersonalnej, polegająca na wymianie informacji między uczestnikami dyskusji za pośrednictwem Internetu. W In...

Komunikacja polityczna

Komunikacja polityczna to proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych pomiędzy podmiotami polityki połączonymi relacjami władzy, walki i współpracy. W państ...

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na c...

Konsensus

Konsensus, konsens – w wąskim rozumieniu synonim pojęcia określającego zgodę powszechną między członkami danej społeczności. W rozumieniu szerszym jest to ró...

Konstruktywna krytyka

Konstruktywna krytyka – rodzaj krytyki, która charakteryzuje się tym, że osoba krytykująca przedstawia lub sugeruje jednocześnie sposób lub sposoby rozwiązan...

Lampa sygnałowa

Lampa sygnałowa – lampa Aldisa, przenośny lub stacjonarny morski reflektor przeznaczony do świetlnej sygnalizacji alfabetem Morsea lub dowolnym innym kodem. ...

Ład informacyjny

Ład informacyjny - porządek światowy w zakresie kształtowania przekazu informacji, który jest kreowany wyłącznie przez bogate kraje świata. Ład ten obejmuje ...

Mayday

Mayday – komunikat o bezpośrednim zagrożeniu życia używany w łączności radiotelefonicznej i teleksowej; odpowiednik sygnału SOS w radiotelegrafii. Wywodzi si...

Metaplan

Metaplan – metoda dyskusji, która polega na tym, że w czasie debaty uczestnicy wspólnie tworzą plakat będący graficznym skrótem tej debaty. Dyskusję metodą m...

Międzynarodowy kod sygnałowy

Międzynarodowy kod sygnałowy, MKS – zbiór podstawowych komunikatów kodowych, stosowany do sygnalizacji w żegludze, zatwierdzony przez Międzynarodową Organiza...

Ogłoszenie

Ogłoszenie – krótka forma wypowiedzi, w której autor ogłasza coś odbiorcy. W ogłoszeniu treść powinna być maksymalnie streszczona, przy czym zawarte powinny ...

Opal Card

Opal Card – elektroniczny system biletowy dla komunikacji publicznej funkcjonujący w Nowej Południowej Walii. System obejmuje autobusy, pociągi, promy miejsk...

Open space technology

Open space technology, zwana też open space lub OST) – metoda organizacji spotkań i konferencji dla grup od 12 do 2000 uczestników. OST jest procesem samoorg...

Orędzie

Orędzie – uroczyste oznajmienie, przemówienie ważnej osoby w państwie skierowane do ogółu. Zwykle dotyczy bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Często orędz...

Post (informatyka)

Post – anglicyzm ; komentarz, głos w dyskusji – wiadomość, informacja wysłana na grupę lub forum dyskusyjne, napisana w określonym temacie wypowiedź. Może to...

Powitanie

Powitanie – forma zwrotu grzecznościowego lub gest wykonywany podczas witania się z inną osobą. Istnieje wiele rodzajów powitań, które stosowane są w różnych...

Prezentacja (wystąpienie publiczne)

Prezentacja – wystąpienie publiczne mające na celu przekazanie wiedzy przez prelegenta słuchaczom. Zasadniczym elementem prezentacji jest treść jaka ma być p...

Rapport

Rapport - termin pochodzący z języka angielskiego, który dosłownie oznacza porozumienie. Pojecie opisywane głównie w źródłach z zakresu Programowania neuroli...

Redundancja

Redundancja – nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie może odnosić się zarówno do nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niecelowo z...

Samoarchiwizacja

Samoarchiwizacja - to proces samodzielnego zamieszczania materiałów o charakterze naukowym w repozytoriach o otwartym dostępie w postaci e-printów. Jest jedn...

Securite

Securite – komunikat stosowany w radiokomunikacji głosowej, informujący o zamiarze nadania przez statek wodny lub stację nadbrzeżną komunikatu o bezpieczeńst...

SEP (komunikacja)

SEP - to sprawa, którą uważamy za cudzy problem. To sprawa przemilczana, sprawa, dla której nie mamy kategorii językowych. Douglas Adams w powieści "Życie, W...

Socjologia Internetu

Socjologia Internetu – subdyscyplina socjologii, zajmująca się badaniem zachowań ludzkich w Internecie. Socjologowie na tym polu badań zajmują się między inn...

SOS

SOS – międzynarodowy sygnał w alfabecie Morsea oznaczający wezwanie o pomoc. Sygnał SOS został wprowadzony 1 lipca 1908 roku wcześniej stosowano sygnał CQD. ...

Studium panelowe

Panelowe studium – organizacyjna forma prowadzenia dyskusji publicznej, polegająca na tym, że trzech lub więcej specjalistów z różnych dziedzin wiedzy prowad...

Środek komunikacji

Środek komunikacji – nośnik procesu komunikacji – przekazywania informacji pomiędzy ludźmi, niezależnie od przyjętego języka. Środki komunikacji można podzie...

Wici

Wici – starodawny sposób zwoływania wojowników i rycerzy na wyprawę wojenną. Początkowo były to pęki łoziny lub powrozów rozsyłane przez króla do najważniejs...

Wojna na murach

Wojna na murach – umieszczanie w miejscach publicznych haseł odnoszących się do konkretnego zjawiska społecznego. Hasła pojawiają się nie tylko na murach bud...

Współpraca

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykon...

Wykład

Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazywaniu wiedzy do słuchaczy, którzy otrzymują ją w milczeniu, zadając ewentualne pytania po zakończeniu ...