Топ-100
 • Wyż demograficzny Wyż demograficzny

  Wyż demograficzny – okresowy, krótkotrwały wzrost liczby urodzeń pojawiający się po ustaniu czynnika niesprzyjającego prokreacji np. po wojnie. Wówczas docho...

 • Umieralność Umieralność

  Umieralność, współczynnik umieralności – w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców. W epidemiologii umieralność definiuje się jako liczbę z...

 • Struktura płci i wieku Struktura płci i wieku

  Struktura płci i wieku – udział różnych grup wiekowych w populacji z uwzględnieniem podziału na płeć. Udział ten graficznie przedstawia się za pomocą schemat...

 • Status animarum Status animarum

  Status animarum – rodzaj księgi parafialnej prowadzonej przez parafię w celu rejestracji wiernych. Znane w Europie od XV wieku, na mocy rytuału rzymskiego z ...

 • Przeludnienie Przeludnienie

  Przeludnienie – sytuacja polegająca na występowaniu nadmiernej liczbie ludności, których środowisko naturalne nie jest w stanie utrzymać. W ujęciu bardziej n...

 • Przedłużanie życia Przedłużanie życia

  Przedłużanie życia – hamowanie lub odwracanie procesu starzenia się, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i oczekiwane dalsze jego trwanie. Czę...

 • Polityka jednego dziecka w Chinach Polityka jednego dziecka w Chinach

  Polityka jednego dziecka – polityka kontroli populacji Chińskiej Republiki Ludowej obowiązująca w latach 1977–2015. Jej celem było ograniczenie przyrostu nat...

 • Polacy na Litwie Polacy na Litwie

  Polacy na Litwie – najliczniejsza mniejszość narodowa na Litwie, według statystyk oficjalnych liczy 162 344 osoby, czyli 5.62% ludności tego kraju. Mieszkają...

 • Ofiary II wojny światowej Ofiary II wojny światowej

  II wojna światowa zebrała najobfitsze żniwo życia ludzkiego w historii świata. W ciągu 6 lat wojny zginęło ponad 60 milionów ludzi, co stanowiło około 3% cał...

 • Oczekiwana dalsza długość trwania życia Oczekiwana dalsza długość trwania życia

  Oczekiwana dalsza długość trwania życia – wielkość statystyczna stosowana w demografii i matematyce ubezpieczeń życiowych. Jest równa średniej liczbie lat ży...

 • Mediana wieku ludności Mediana wieku ludności

  Mediana wieku ludności – miara określająca najmniejszy wiek, którego nie osiągnęła połowa roczników badanego społeczeństwa, a która została przekroczona prze...

 • Ludzkość Ludzkość

  Ludzkość – pojęcie oznaczające zarówno wszystkich przedstawicieli gatunku człowiek rozumny, zamieszkujących Ziemię, jak również naturę ludzką, której przypis...

 • Liczba ludności Liczba ludności

  Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar w danym momencie. Podstawowym źródłem informacji o liczbie ludności na danym obszarze są spisy pows...

 • Siergiej Kapica Siergiej Kapica

  Siergiej Pietrowicz Kapica, ros. Сергей Петрович Капица – rosyjski fizyk, specjalista w dziedzinie aerodynamiki naddźwiękowej, elektrodynamiki stosowanej i f...

 • John Graunt John Graunt

  John Graunt – brytyjski statystyk, który razem z Williamem Petty stworzył podwaliny nowoczesnej demografii. Zajmował się m.in. epidemiologią. Był członkiem R...

 • Gęstość zaludnienia Gęstość zaludnienia

  Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczb...

 • Gerontologia Gerontologia

  Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii k...

 • Fazy rozwoju demograficznego Fazy rozwoju demograficznego

  Fazy rozwoju demograficznego, pierwsze przejście demograficzne – teoria demograficzna dotycząca zmian sposobu reprodukcji ludności z tradycyjnej na nowoczesn...

 • Efekt wdowieństwa Efekt wdowieństwa

  Efekt wdowieństwa – zjawisko gwałtownego wzrostu ryzyka przedwczesnej śmierci wdowca, od 30 do 100% w pierwszym roku od śmierci żony. Efekt ten nie dotyczy k...

 • Długowieczność Długowieczność

  Długowieczność – długość życia człowieka, zwierzęcia, bądź drzewa wyższa od oczekiwanej. Wpływ na długowieczność mają różne czynniki. Głównie są to uwarunkow...

 • Depopulacja Depopulacja

  Depopulacja albo spadek populacji – dowolne zmniejszenie liczebności jakiegoś organizmu na wskazanym terenie. Zwykle określa się tym terminem drastyczne zmni...

 • Demografia średniowiecza Demografia średniowiecza

  Demografia średniowiecza zajmuje się badaniem demografii w Europie w okresie średniowiecza. Składa się na nią szacowanie liczby ludności, jej zmian oraz migr...

 • Demografia ekologiczna Demografia ekologiczna

  Demografia, demografia ekologiczna – dział ekologii populacyjnej zajmujący opisem i modelowaniem stanu i dynamiki populacji. Przedmiotem demografii jest anal...

 • Demografia Demografia

  Demografia – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej. Demografia zajmuje się w równej mierze przyrostem natur...

Demografia

Demografia – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej. Demografia zajmuje się w równej mierze przyrostem natur...

Czas podwojenia populacji

Czas podwojenia populacji – czas po jakim populacja danego gatunku w pewnym zamkniętym obszarze ulegnie podwojeniu. Czas podwojenia zależy od zdolności rozro...

Demografia ekologiczna

Demografia, demografia ekologiczna – dział ekologii populacyjnej zajmujący opisem i modelowaniem stanu i dynamiki populacji. Przedmiotem demografii jest anal...

Demografia orientacji seksualnych

Dane demograficzne dotyczące orientacji seksualnej są bardzo zróżnicowane, a szacunki dotyczące populacji LGBT są przedmiotem kontrowersji i wynikających z n...

Demografia średniowiecza

Demografia średniowiecza zajmuje się badaniem demografii w Europie w okresie średniowiecza. Składa się na nią szacowanie liczby ludności, jej zmian oraz migr...

Depopulacja

Depopulacja albo spadek populacji – dowolne zmniejszenie liczebności jakiegoś organizmu na wskazanym terenie. Zwykle określa się tym terminem drastyczne zmni...

Deruralizacja

Udział procentowy ludności wiejskiej w ogólnej populacji spada od początku XX wieku. W okresie przed I wojną światową wynosił on 70 procent, w roku 1990 – 38...

Długowieczność

Długowieczność – długość życia człowieka, zwierzęcia, bądź drzewa wyższa od oczekiwanej. Wpływ na długowieczność mają różne czynniki. Głównie są to uwarunkow...

Efekt wdowieństwa

Efekt wdowieństwa – zjawisko gwałtownego wzrostu ryzyka przedwczesnej śmierci wdowca, od 30 do 100% w pierwszym roku od śmierci żony. Efekt ten nie dotyczy k...

Eksplozja demograficzna

Eksplozja demograficzna, bomba demograficzna – określenie szybkiego tempa przyrostu rzeczywistego liczby ludności w danym regionie. Przyjmuje się, że o ekspl...

Fazy rozwoju demograficznego

Fazy rozwoju demograficznego, pierwsze przejście demograficzne – teoria demograficzna dotycząca zmian sposobu reprodukcji ludności z tradycyjnej na nowoczesn...

Gerontologia

Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii k...

Gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczb...

John Graunt

John Graunt – brytyjski statystyk, który razem z Williamem Petty stworzył podwaliny nowoczesnej demografii. Zajmował się m.in. epidemiologią. Był członkiem R...

Implozja demograficzna

Implozja demograficzna – przeciwieństwo eksplozji demograficznej. Polega ona na gwałtownym spadku wartości współczynnika przyrostu naturalnego. Implozję demo...

Intensywność umieralności

intensywność umieralności – wielkość wyrażająca śmiertelność dla danego wieku μ x = lim Δ x → 0 P r x < X < x + Δ x | X > x Δ x. {\displaystyle \mu ...

Siergiej Kapica

Siergiej Pietrowicz Kapica, ros. Сергей Петрович Капица – rosyjski fizyk, specjalista w dziedzinie aerodynamiki naddźwiękowej, elektrodynamiki stosowanej i f...

Liczba ludności

Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar w danym momencie. Podstawowym źródłem informacji o liczbie ludności na danym obszarze są spisy pows...

Światowy Dzień Ludności

Światowy Dzień Ludności, ang. World Population Day - coroczne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone 11 lipca. Z inicjatywą obchodów w...

Ludzkość

Ludzkość – pojęcie oznaczające zarówno wszystkich przedstawicieli gatunku człowiek rozumny, zamieszkujących Ziemię, jak również naturę ludzką, której przypis...

Maltuzjański model wzrostu populacji

Maltuzjański model wzrostu populacji – uproszczony model dynamiki zmian populacji, stanowiący matematyczną formę koncepcji wzrostu populacji gatunku w ekosys...

Mediana wieku ludności

Mediana wieku ludności – miara określająca najmniejszy wiek, którego nie osiągnęła połowa roczników badanego społeczeństwa, a która została przekroczona prze...

Mobilność ludności

Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonyc...

Niż demograficzny

Niż demograficzny – okresowy spadek liczby urodzeń spowodowany działaniem czynnika losowego np. wojny, klęski głodu itp. Małżeństwa są wtedy rzadziej zawiera...

Oczekiwana dalsza długość trwania życia

Oczekiwana dalsza długość trwania życia – wielkość statystyczna stosowana w demografii i matematyce ubezpieczeń życiowych. Jest równa średniej liczbie lat ży...

Ofiary II wojny światowej

II wojna światowa zebrała najobfitsze żniwo życia ludzkiego w historii świata. W ciągu 6 lat wojny zginęło ponad 60 milionów ludzi, co stanowiło około 3% cał...

Polacy na Litwie

Polacy na Litwie – najliczniejsza mniejszość narodowa na Litwie, według statystyk oficjalnych liczy 162 344 osoby, czyli 5.62% ludności tego kraju. Mieszkają...

Polityka jednego dziecka w Chinach

Polityka jednego dziecka – polityka kontroli populacji Chińskiej Republiki Ludowej obowiązująca w latach 1977–2015. Jej celem było ograniczenie przyrostu nat...

Populacja stacjonarna

Populacja stacjonarna – populacja z zerowym przyrostem naturalnym, czyli taka, w której wskaźnik urodzeń jest równy wskaźnikowi umieralności. W długim okresi...

Prognozowanie demograficzne

Prognozowanie demograficzne - przewidywanie kształtowania się w przyszłości zjawisk i procesów demograficznych, ich kierunków oraz tempa rozwoju jak również ...

Przedłużanie życia

Przedłużanie życia – hamowanie lub odwracanie procesu starzenia się, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i oczekiwane dalsze jego trwanie. Czę...

Przeludnienie

Przeludnienie – sytuacja polegająca na występowaniu nadmiernej liczbie ludności, których środowisko naturalne nie jest w stanie utrzymać. W ujęciu bardziej n...

Przyrost naturalny

Przyrost naturalny – różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna – o...

Przyrost rzeczywisty

Przyrost rzeczywisty – w demografii przyrost dający pełny obraz zmiany liczby mieszkańców danego obszaru. Otrzymywany jest poprzez zestawienie przyrostu natu...

Reprodukcja (demografia)

Reprodukcja − w demografii to odtwarzanie się populacji w procesie zastępowania pokoleń. Typy reprodukcji: rozszerzona − liczba dzieci jest większa od liczby...

Rozmieszczenie ludności

Artykuł opisuje rozmieszczenie ludności na świecie oraz czynniki wpływające na to rozmieszczenie. Zróżnicowanie rozmieszczenia ludności związane jest z: ze ś...

Ruch naturalny

Ruch naturalny ludności to termin socjologiczny oznaczający zmiany w populacji ludzkiej na skutek zdarzeń naturalnych takich jak zawieranie związków małżeńsk...

Status animarum

Status animarum – rodzaj księgi parafialnej prowadzonej przez parafię w celu rejestracji wiernych. Znane w Europie od XV wieku, na mocy rytuału rzymskiego z ...

Statyczna teoria zasobów

Statyczna teoria zasobów, maltuzjanizm, teoria przeludnienia – teoria, której twórcą był Thomas Malthus, opublikowana w 1798 roku. Według Malthusa, skoro lic...

Struktura płci i wieku

Struktura płci i wieku – udział różnych grup wiekowych w populacji z uwzględnieniem podziału na płeć. Udział ten graficznie przedstawia się za pomocą schemat...

Trzeci wiek

Trzeci wiek, także jesień życia – eufemistyczne określenie starości, najczęściej po przejściu na emeryturę. Termin ten stosuje się co najmniej w dwóch znacze...

Umieralność

Umieralność, współczynnik umieralności – w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców. W epidemiologii umieralność definiuje się jako liczbę z...

Wiek poprodukcyjny

Wiek poprodukcyjny – przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego w wieku poprodukcyjnym z...

Wiek produkcyjny

Wiek produkcyjny – ludność wykonująca pracę przynoszącą dochód oraz bezrobotni; przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. Według metodolo...

Wiek przedprodukcyjny

Wiek przedprodukcyjny – przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego w wieku przedprodukcy...

Wyż demograficzny

Wyż demograficzny – okresowy, krótkotrwały wzrost liczby urodzeń pojawiający się po ustaniu czynnika niesprzyjającego prokreacji np. po wojnie. Wówczas docho...

Wyż kompensacyjny

Wyż kompensacyjny - szybki, niekontrolowany wzrost liczby urodzeń na danym terenie, spowodowany dążeniem społeczeństwa do wyrównania strat wojennych. W Polsc...

Zdrowotność

Zdrowotność – stan zdrowia danej populacji, np. ludności państwa, grupy wiekowej lub zawodowej; ocena według mierników rozwoju fizycznego, zapadalności na ch...