Топ-100

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Filozoficzna – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu filozofii, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.

1. Historia
Olimpiada Filozoficzna była początkowo organizowana przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej w latach szkolnych 1988/1989 oraz 1989/1990. W roku 1990 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego podjął uchwałę o przejęciu patronatu nad Olimpiadą Filozoficzną. Od roku szkolnego 1990/1991 do dnia dzisiejszego Polskie Towarzystwo Filozoficzne PTF pozostaje organizatorem tego konkursu.
Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej KGOF pod patronatem PTF był w latach 1990-2006 prof. dr hab. Władysław Krajewski. Od kwietnia 2006 roku funkcję Przewodniczącej KGOF pełni prof. dr hab. Barbara Anna Markiewicz. W roku 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o cyklicznym rozpisywaniu konkursów na organizację olimpiad przedmiotowych na okres trzech lat. Polskie Towarzystwo Filozoficzne wygrało dwa kolejne konkursy w 2010 i 2013 roku.

2. Cele i program
Głównym celem organizacji Olimpiady Filozoficznej jest krzewienie nauk filozoficznych, poprzez promowanie wiedzy na temat podstawowych dyscyplin filozoficznych, postawy otwartości, krytycznego i logicznego myślenia oraz wrażliwości aksjologicznej. Program Olimpiady Filozoficznej jest wprawdzie zgodny z programem nauczania filozofii w szkołach średnich, wykracza jednak poza stawiane w nich wymagania, dając szczególnie umotywowanym uczniom okazję do wykazania samodzielnie nabytej dodatkowej wiedzy czy umiejętności.

3. Struktura
Olimpiada Filozoficzna składa się z trzech etapów. Jakkolwiek sposób organizacji każdego z etapów ewoluował w czasie, od 2009 roku obowiązuje następujący schemat organizacyjny:
I etap: zawody szkolne – polegają na napisaniu przez uczniów w domu rozprawy filozoficznej na jeden, wybrany przez siebie temat. Tematy od siedmiu do dziesięciu publikowane są przez KGOF najpóźniej we wrześniu. Ich autorami są wybitni profesorowie uniwersyteccy. Prace należy złożyć do Komitetów Okręgowych OF KOOF w określonym w kalendarzu OF terminie.
III etap: zawody centralne – ich zadaniem jest wyłonienie finalistów i laureatów Olimpiady Filozoficznej. Polegają one na przystąpieniu do egzaminu ustnego, który opiera się na obronie pracy etapu szkolnego, odpowiedzi na pytania merytoryczne oraz od roku szkolnego 2013/2014 na interpretacji fragmentu tekstu filozoficznego.
II etap: zawody okręgowe – ich zadaniem jest sprawdzenie ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu filozofii. Od roku szkolnego 2013/2014 odbywają się one w ciągu jednego dnia i polegają na rozwiązaniu testu oraz napisaniu eseju filozoficznego na jeden z podanych tematów.
Podstawowe informacje, tj. lista tematów etapu szkolnego, zakres materiału, wymagane umiejętności zamieszczone są w Programie oraz w Regulaminie Olimpiady Filozoficznej.

4. Organizator
Organizatorem Olimpiady Filozoficznej jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne, które powołuje Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej z Przewodniczącym na czele. KGOF powołuje składy Komitetów Okręgowych Olimpiady Filozoficznej, publikuje listę tematów etapu szkolnego, tworzy testy i tematy esejów na zawody okręgowe, organizuje etap centralny, nadzoruje pracę KOOF i wydaje Biuletyn Olimpiady Filozoficznej BOF. Komitety Okręgowe ich lista publikowana jest corocznie w BOF i na stronie internetowej PTF organizują zawody szkolne i okręgowe oraz dystrybuują Biuletyny i informacje o Olimpiadzie Filozoficznej na poziomie lokalnym. Dla szczególnie zainteresowanych uczniów organizowane są również letnie szkoły filozoficzne.

5. Uprawnienia finalisty i laureata
Z tytułem finalisty i laureata łączą się pewne uprawnienia: ocena celująca z przedmiotu szkolnego "filozofia” jeżeli jest on nauczany w danej szkole, wstęp na wydziały filozoficzne uczelni wyższych w całej Polsce oraz maksymalna liczba punktów na maturze z filozofii.
Tytuł laureata OF łączy się z większymi możliwościami w zakresie wyboru kierunków studiów, np. sześciu pierwszych laureatów OF ma wstęp na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczna na UW itp.
Laureaci OF mogą także liczyć na dodatkowe punkty w trakcie procesu rekrutacyjnego na uczelnie zagraniczne.

6. Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna MOF
W trakcie każdej kolejnej edycji Olimpiady Filozoficznej odbywają się eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej. Do eliminacji może przystąpić finalista lub laureat OF. Polegają one na napisaniu w języku obcym eseju filozoficznego na jeden z podanych tematów. Eliminacje odbywają się w dniu zawodów centralnych.

7. Biuletyn Olimpiady Filozoficznej
Od 1991 roku wydawany jest Biuletyn Olimpiady Filozoficznej, w którym publikowane są przydatne informacje o Olimpiadzie Filozoficznej oraz wyróżnione prace uczestników OF i MOF, wykłady, eseje, recenzje książek itp. Biuletyny można odebrać w siedzibach Komitetów Okręgowych, w siedzibie Komitetu Głównego oraz na stronie internetowej PTF.

 • Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna ang. International Philosophy Olympiad, IPO międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich
 • ekologiczna olimpiada filozoficzna olimpiada fizyczna olimpiada geograficzna i nautologiczna olimpiada historyczna olimpiada informatyczna olimpiada informatyczna
 • Warszawie, aktualnym 2005 przewodniczącym jest Władysław Stróżewski. Olimpiada filozoficzna Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • olimpiada społeczno - prawna Olimpiada Wiedzy o Bankach olimpiada filozoficzna olimpiada biologiczna olimpiada geograficzna i nautologiczna olimpiada informatyczna
 • Olimpiada Chemiczna zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i egzaminu maturalnego z chemii Olimpiada Filozoficzna
 • odbywają się pod patronatem FISP Międzynarodowe Olimpiady Filozoficzne W maju 1997 V Olimpiada odbyła się w Warszawie z udziałem reprezentacji Bułgarii
 • za wybitne zasługi dla Gdyni. Złoty medal na międzynarodowej olimpiadzie filozoficznej Leszek A. Kołodziejczyk. Uzyskuje on także najlepszy wynik na
 • wrześniu 1939 szachista polski, reprezentant Polski na nieoficjalnej olimpiadzie szachowej w Paryżu w 1924. Przed osiągnięciem wieku dorosłego kilkakrotnie
 • olimpiad przedmiotowych okazał się tak nośny, że zaowocował wkrótce także olimpiadą fizyczną, chemiczną, biologiczną oraz polonistyczną, historyczną i olimpiadami
 • i Ksawerym Tartakowerem. W 1928 roku był liderem polskiej drużyny na olimpiadzie szachowej w Hadze, na której Polacy zdobyli brązowe medale. Barwy narodowe
 • uwagami Papieża Cleese Głupawa Olimpiada - wstawka filmowa absurdalne zawody lekkoatletyczne. Filozoficzna pieśń Bruce ów - Bruce owie z Wydziału
 • 2010, wyd. III poprawione, ss. 164, 165. Aleksander Krawczuk, Ostatnia Olimpiada Ossolineum, Wrocław 1988, s. 92. Maria Dzielska, Hypatia z Aleksandrii
 • finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych Olimpiada Języka Łacińskiego, Biologiczna, Historyczna, Filozoficzna Języka Niemieckiego, Języka Francuskiego
 • filozofią, filozofia Platonem oraz Whitehead Europejska tradycja filozoficzna stanowi szereg przypisów do Platona Whitehead pisze następnie: Nie
 • profesor Albus Dumbledore Złoty kompas 2007 Rektor Asterix na olimpiadzie 2008 Panoramiks Harry Potter i Książę Półkrwi 2009 profesor Albus
 • miejsce w XXXVII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz w XXXIII Olimpiadzie Historycznej, I miejsce w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mediewistycznej
 • 2006, 2007, 2008 Sukcesy odnosili także uczniowie biorący udział w olimpiadzie wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Działalność pozanaukowa uczniów
 • tutorem i konsultantem ponad setki uczniów biorących udział w Olimpiadzie Filozoficznej Pod jego opieką blisko 40 osób zdobyło już tytuły finalistów
 • się w pierwszym roku 35. olimpiady, tj. w 640 p.n.e., zmarł zaś w 58. olimpiadzie tj. w okresie 548 544 p.n.e., w wieku 78 lat. Przedstawione przez Apollodora
 • Królowa Bona jako Jan Radziwiłł, krajczy litewski odc. 10 i 11 1980: Olimpiada 40 jako Piotr 1980: Przed odlotem jako Wiktor Siennicki 1980: Powstanie
 • Śląski Talent 2008 Towarzystwo im. Karola Goduli XVI Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna Uczeń Gimnazjum Polskiego w Bytomiu 1932 - 1939 Agnieszka
 • publikować comiesięczne informacje w esperancie. Z esperanta korzystała Olimpiada Robotnicza, Międzynarodowa Organizacja Pracy wydawała esperanckie komunikaty
 • Pracował przy taśmie produkcyjnej w fabryce obuwia. W maju 1980, przed olimpiadą w Moskwie, ponownie aresztowany i skazany na 10 lat więzienia i 5 lat
 • najniższym podium, tj. w 1976, 1980, 1994, 2003 oraz 2007. Chociaż już na olimpiadzie w Meksyku w 1968 roku Japończycy zdobyli brązowy medal to jednak dopiero
 • 2010, wyd. III poprawione, s. 164, 165 Aleksander Krawczuk, Ostatnia Olimpiada Ossolineum, Wrocław 1988, s. 92 Irene A.I.A. Artemi Irene A.I.A., The
 • konkursach tematycznych, głównie w olimpiadzie chemicznej, olimpiadzie literatury i języka polskiego, olimpiadzie biologicznej. W szkole odbywają się
 • francuskiego obszaru językowego. Instytut organizuje ponadto w latach 1978 - 2008 Olimpiadę Języka Francuskiego. Po roku 1990 Instytut współtworzy program nauczania
 • Gdzie jest Nemo? Niels Opowieści z Narnii Aslan oraz Asterix na olimpiadzie Juliusz Cezar Thomas Fritsch obecnie mieszka w Monachium oraz w greckiej
 • 1 artystyczna sekcja plastyki 1 filozoficzna 1 1 1 1 1 teologii katolickiej 1 2
 • ćwiczenia miały na celu przygotowanie młodego Ateńczyka do udziału w olimpiadzie oraz zapewnienie mu odpowiedniej sprawności fizycznej. Trenowano głównie

Olimpiada Filozoficzna: olimpiada filozoficzna wrocław, 32 olimpiada filozoficzna, olimpiada filozoficzna łódź, olimpiada filozoficzna 2020, olimpiada filozoficzna biuletyn, olimpiada filozoficzna katowice, olimpiada filozoficzna toruń, międzynarodowa olimpiada filozoficzna

Olimpiada filozoficzna katowice.

Olimpiada Filozoficzna Katedra Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Olimpiada Filozoficzna rozwija umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i porównywania stanowisk filozoficznych. Tymi wszystkimi. Olimpiada filozoficzna wrocław. Olimpiada Filozoficzna I LO w Świdniku. Olimpiada Filozoficzna. Jeśli interesujesz się filozofią, pociąga Cię intelektualna przygoda, wybierz i opracuj w formie pisemnej jeden z podanych tematów,. Olimpiada filozoficzna toruń. OLIMPIADA FILOZOFICZNA WARSZAWA FILOZOFIA LOGIKA. Z ogromną radością informujemy, iż Sylwia Ziętal – uczennica klasy 2 AP liceum zakwalifikowała się do etapu okręgowego XXXI Olimpiady.

Olimpiada filozoficzna biuletyn.

Olimpiada Filozoficzna Przygotowania. XXX Olimpiada Filozoficzna finał. Do finału XXX Olimpiady Filozoficznej zakwalifikował się Jan Antoni Wodziński z klasy 3A. Gratulujemy! Koordynator: prof. 32 olimpiada filozoficzna. Olimpiada Filozoficzna Dwójka. Olimpiada filozoficzna. Sukces! Adrianna Nowak – uczennica klasy 3F została zakwalifikowana do drugiego etapu XXXII Olimpiady. Olimpiada filozoficzna łódź. Olimpiada Filozoficzna II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w. XXXII Olimpiada Filozoficzna. sty. 09. 2020. By agomulka. Weronika Różycka z klasy 1a oraz Kinga Baran, Kaja Noworzyń, Klaudia Świerczyna z 2b2 i Oliwier. Międzynarodowa olimpiada filozoficzna. Wyniki I etapu Olimpiady Filozoficznej – Instytut Filozofii UMK. Pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150​.

XXX Olimpiada Filozoficzna II Liceum Ogólnokształcące.

Z wielka radością i dumą informujemy, iż Ania Cybulska uczennica klasy 2B1 zakwalifikowała się do etapu okręgowego XXXII Olimpiady. Olimpiada Filozoficzna informacje Indeks w Kieszeni. Olimpiada Filozoficzna i Matura z filozofii program, tematy, przykładowe prace oraz przygotowanie do Olimpiady Filozoficznej i matury z filozofi. Olimpiada.

XXXI Olimpiada Filozoficzna Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach.

Olimpiada Filozoficzna. Miło nam poinformować, że do etapu centralnego XXXI Olimpiady Filozoficznej zakwalifikował się Jan Łacny, uczeń klasy 3C naszego. Olimpiada filozoficzna w Krakowie nikt dalej nie pójdzie Kraków. Olimpiada Filozoficzna sukces naszych uczennic i uczniów. 13 kwietnia w labiryntowych przestrzeniach Polskiej Akademii Nauk i w murach. Olimpiada filozoficzna I Liceum Ogólnokształcące im. Marii. W dniu 16 lutego na Uniwersytecie Gdańskim odbył się etap okręgowy XXXI Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo. Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Zarząd Główny. XXXII Olimpiada Filozoficzna. Miło nam poinformować, że cztery uczennice naszej szkoły: Kamila Drabik z klasy 1c, Justyna Gołdy, Patrycja. Olimpiada Filozoficzna I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja. XXXI OLIMPIADA FILOZOFICZNA I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego.

Olimpiada Filozoficzna Radom Edukacja2001.

Dlaczego warto uczestniczyć w Olimpiadzie Filozoficznej: Aby wziąć udział w Olimpiadzie, należy wybrać jeden z proponowanych tematów Etapu Szkolnego i​. Olimpiada Filozoficzna Powiat Rawicki. Olimpiada Filozoficzna 2019. Z przyjemnością informujemy,że uczennica klasy II GLA Pola Biblis uzyskała tytuł finalistki w XXXI Olimpiadzie.

32. Olimpiada Filozoficzna – Liceum w Czersku.

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Radomiu, ul.Żeromskiego 65 pok.​301 tel.48 307 09 50. Olimpiada Filozoficzna UWM. Olimpiada Filozoficzna. KALENDARZ XXXII OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ. Prace pisemne zawodów pierwszego stopnia należy złożyć do30 listopada 2019 r. XXX Olimpiada Filozoficzna. Olimpiada Filozoficzna formuła zawodów, nagrody i ułatwienia w rekrutacji na studia. Jak skutecznie rozpocząć przygotowania? Sprawdź!. Olimpiada filozoficzna – IX Liceum Ogólnokształcące. XXII Olimpiada Filozoficzna. Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, interesujących się filozofią, w roku szkolnym​.

XXIX Olimpiada Filozoficzna.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXX Olimpiadzie Filozoficznej. Tegoroczna edycja olimpiady jest edycja specjalną z okazji 100. rocznicy odzyskania przez. Olimpiada Filozoficzna, Wiadomości Radom, Informacje i zdjęcia z. Olimpiada Filozoficzna. 2007 Joanna Śmieszek uczestniczka finału. Opiekun: mgr Elżbieta Piotrowicz. 2009 Michał Nikodem laureat I miejsca. Opiekun: dr. Olimpiada Filozoficzna ZSO2. I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku Informacje o szkole, oferta edukacyjna, warunki rekrutacji. OLIMPIADA Instytut Filozofii. Zespół nauczycieli języka polskiego zaprasza uczniów LWJ do udziału w 27. Olimpiadzie Filozoficznej. Udział w etapie szkolnym polega na napisaniu pracy na.

Olimpiada filozoficzna 2019 LXXXI Liceum Ogólnokształcące.

OLIMPIADA FILOZOFICZNA. Okręgowa Komisja Olimpiady Filozoficznej w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Filozoficznej. Wszelkie. XXXII Olimpiada Filozoficzna. III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach. Do zawodów okręgowych XXXII Olimpiady Filozoficznej zostali zakwalifikowani: Szymon HAJDUŚ klasa 3 E Weronika KOMRAUS klasa 3 C. Olimpiada Filozoficzna 2019 Gdańskie Liceum Autonomiczne. Tegoroczną rekomendację do zawodów centralnych z Olimpiady Filozoficznej otrzymali uczniowie Hubert Piątkowski z kl. 1A i Piotr Oliński z kl. 2D, których.

Olimpiada filozoficzna – Instytut Filozofii UŁ.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Miasta Lublin drowi Mariuszowi Saganowi za finansowe wsparcie Olimpiady. Lista osób zakwalifikowanych do etapu Olimpiada filozoficzna w. XXXI Olimpiada Filozoficzna 2018 19. Terminarz: 30.11.2018 r. – termin składania prac etapu szkolnego. 16.02.2019 r. – termin zawodów okręgowych. Olimpiada Filozoficzna Swidnica24.pl wydarzenia, informacje. Aktualności. 04.07.2019. Obchody Jubileuszu 100 lecia 2 LO w Poznaniu więcej. 22.06.2019. Dwójka najlepszą olimpijską szkołą w Wielkopolsce! więcej. Jak wygląda olimpiada z filozofii. Po minionym weekendzie same dobre wiadomości uczennica Martyna Wach 2b została finalistką XXX Olimpiady Filozoficznej, uczeń Stanisław Gut 1a. Olimpiada Filozoficzna 1 Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Komitet Okręgowy OF w Rzeszowie całe województwo podkarpackie, tj. powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, miasto.

Olimpiada Filozoficzna II Liceum Ogólnokształcące im. W.

W pierwszej części drugiego etapu Olimpiady Filozoficznej uczestnicy mogli ustosunkować się do cytatów zaczerpniętych z dzieł trzech filozofów. Pierwszym z. Olimpiada Filozoficzna Salezjanie. Wszystkich uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym etapie XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. Jeśli interesujesz się filozofią, pociąga Cię. Olimpiada Filozoficzna vilo bydgoszcz. Olimpiada Filozoficzna powstała w 1989 roku i obecnie jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Celem zawodów jest krzewienie.

XXX Olimpiada Filozoficzna finał Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu.

Olimpiada Filozoficzna 2018 2019. Zapraszam uczniów liceum do udziału w kolejnej już Olimpiadzie Filozoficznej 2018 2019 organizowanej przez Polskie. XXXI Olimpiada Filozoficzna – etap okręgowy – VI Liceum. Informacje o OLIMPIADA FILOZOFICZNA WARSZAWA FILOZOFIA LOGIKA 7683772644 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019 05 26. Xxiv Olimpiada Filozoficzna N. Ze względu na pokrywające się terminy olimpiad przedmiotowych w tym roku szkolnym, został wyznaczony dodatkowy termin etapu okręgowego na dzień.

Wykaz kierunków studiów, na które może ubiegać UZ rekrutacja.

Olimpiada Filozoficzna wyniki. AS Odsłony: 388. Miło nam poinformować, że Zofia Borzyszkowska 1a, Przemysław Kubiak 3e oraz Jan Sokala 1a. OLIMPIADA FILOZOFICZNA – XVI Liceum Ogólnokształcące. Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Łodzi, po sprawdzeniu prac nadesłanych po etapie szkolnym. Olimpiada filozoficzna II Liceum Ogólnokształcące. Olimpiada filozoficzna. Nasza fundacja prowadzi biuro Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej. Szczegółowe informacje o Olimpiadzie Filozoficznej. Olimpiada Filozoficzna Uniwersytet Rzeszowski. Następny etap Olimpiady odbędzie się 16 lutego 2019, godz. 9.00 w Instytucie Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a. XXXII Olimpiada Filozoficzna – I Liceum Ogólnokształcące. Z radością informujemy, że Aurelia Wołoszyn uczennica klasy I cs oraz Zuzanna Bieleń uczennica klasy III a, zakwalifikowały się do etapu.

32 olimpiada filozoficzna, olimpiada filozoficzna 2020