Топ-100
 • Wolność, Całość, Niepodległość Wolność, Całość, Niepodległość

  Wolność, Całość, Niepodległość – dewiza z okresu powstania kościuszkowskiego. Hasło umieszczane było na sztandarach wojsk powstańczych w czasie insurekcji ko...

 • Układ (slogan polityczny) Układ (slogan polityczny)

  Układ – określenie stosowane w polskiej polityce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Według wypowiedzi głównych przedstawicieli PiS-u, m.in. jej lidera i byłego ...

 • Strategia dla Polski Strategia dla Polski

  Strategia dla Polski – średniookresowy program reform strukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego opracowany w 1994 roku przez profesora Grzegorza W. Ko...

 • Stany Zjednoczone Polski Stany Zjednoczone Polski

  Stany Zjednoczone Polski – niezrealizowana koncepcja polityczna odrodzonego państwa polskiego, opracowana przez Ignacego Jana Paderewskiego. Po raz pierwszy ...

 • Procedura budżetowa w Polsce Procedura budżetowa w Polsce

  Procedura budżetowa w Polsce – proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Pierwszym elementem procedury jest przygotowanie projektu budżetu na...

 • Plan Balcerowicza Plan Balcerowicza

  Plan Balcerowicza – potoczna nazwa pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, przeprowadzonego w ciągu 111 dni, którego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 199...

 • Noc teczek Noc teczek

  Noc teczek – sformułowanie używane w publicystyce na określenie wydarzeń nocy z 4 czerwca na 5 czerwca 1992, związanych z odwołaniem rządu Jana Olszewskiego....

 • Lista Wildsteina Lista Wildsteina

  Lista Wildsteina – nazwa nadana spisowi imion, nazwisk i pewnych sygnatur, będącemu indeksem katalogowym archiwalnych zasobów akt Instytutu Pamięci Narodowej...

 • Eurosceptycyzm w Polsce Eurosceptycyzm w Polsce

  Eurosceptycyzm w Polsce – wyrażana na terenie Polski postawa niechęci wobec głębszej integracji Unii Europejskiej, powiększenia jej o nowe państwa członkowsk...

 • Biuro poselskie Biuro poselskie

  Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora Poseł i senator tworzy biuro poselskie, senatorskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej dz...

 • Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne

  Bezpieczeństwo energetyczne – stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ...

 • Ustrój polityczny Polski Ustrój polityczny Polski

  Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej – struktura organizacyjna państwa polskiego, określona Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgro...

Ustrój polityczny Polski

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej – struktura organizacyjna państwa polskiego, określona Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgro...

17. województwo

17. województwo – określenie hipotetycznego kolejnego województwa Polski, związane z propozycjami utworzenia nowego województwa z terenów 16 już istniejących...

Amnestia maturalna

Amnestia maturalna – niekonstytucyjna zmiana nieobowiązującego już rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne – stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ...

Biuro poselskie

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora Poseł i senator tworzy biuro poselskie, senatorskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej dz...

Zasada BMW

Zasada BMW – to używane w potocznej polszczyźnie określenie pewnych ruchów z zakresu polityki kadrowej instytucji takich jak władza państwowa, armia itp., pe...

Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej

Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta przez Komitet Obrony Kraju 21 lutego 1990 r., jest dokumentem państwowym, którego celem było zarysowanie...

Eurosceptycyzm w Polsce

Eurosceptycyzm w Polsce – wyrażana na terenie Polski postawa niechęci wobec głębszej integracji Unii Europejskiej, powiększenia jej o nowe państwa członkowsk...

Inicjatywa 3/4

Inicjatywa 3/4 była politycznym przedsięwzięciem okresu prezydenckiej kampanii wyborczej z 1995 roku, którego inicjatorem był poseł UW Jan Maria Rokita, a pr...

IV Rzeczpospolita

IV Rzeczpospolita, IV RP – slogan polityczny, postulujący konieczność dokonania zasadniczych zmian w ustroju państwa polskiego, formułowany początkowo przez ...

Komisja ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych

Komisja ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych – komisja powołana 22 lipca 2006, mająca za zadanie inwentaryzację majątku trwałego i zasobów ludzkich...

Komisja majątkowa

Komisje majątkowe – komisje działające przy MSWiA od 1989 roku, rozpatrujące sprawy zwrotu kościołom i innym związkom wyznaniowym majątku tzw. dóbr martwej r...

Komisja Michnika

Komisja Michnika – nieformalna nazwa zespołu badawczego, który na wniosek Henryka Samsonowicza, ministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego ...

Lista Wildsteina

Lista Wildsteina – nazwa nadana spisowi imion, nazwisk i pewnych sygnatur, będącemu indeksem katalogowym archiwalnych zasobów akt Instytutu Pamięci Narodowej...

Noc teczek

Noc teczek – sformułowanie używane w publicystyce na określenie wydarzeń nocy z 4 czerwca na 5 czerwca 1992, związanych z odwołaniem rządu Jana Olszewskiego....

Pampersi

Pampersi – określenie środowiska dziennikarskiego, zgrupowanego wokół Wiesława Walendziaka w okresie, gdy pełnił on funkcję szefa Telewizji Polskiej. Wprowad...

Patrick Edery

W młodości uczęszczał do liceum Louis Pasteur, następnie uzyskał stopień magistra prawa gospodarczego na Faculte de Droit w Lille. Jako publicysta, związany ...

Plan Balcerowicza

Plan Balcerowicza – potoczna nazwa pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, przeprowadzonego w ciągu 111 dni, którego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 199...

Plan Beksiaka

Plan Beksiaka – plan opracowany w 1989 w zespole ekonomistów pod kierunkiem Janusza Beksiaka: Stefan Kurowski, Tomasz Gruszecki, Aleksander Jędraszczyk, Jan ...

Plan Sachsa-Liptona

Plan Sachsa-Liptona – program Jeffreya Sachsa i Davida Liptona przedstawiony Senackiej Komisji Gospodarczej latem 1989 r. Stanowił on plan transformacji pols...

Precedencja w Polsce

Precedencja w Polsce – porządek pierwszeństwa podczas oficjalnych spotkań władz państwowych. W Polsce nie ma aktu normatywnego, który ustanawiałby oficjalną ...

Procedura budżetowa w Polsce

Procedura budżetowa w Polsce – proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Pierwszym elementem procedury jest przygotowanie projektu budżetu na...

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego – forum dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu powołane na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzi...

Raport Macierewicza

Raport Macierewicza – potoczna nazwa przygotowanego pod kierunkiem likwidatora WSI Antoniego Macierewicza opracowania odnoszącego się do działalności wojskow...

Reforma centrum administracji w 1997

Reforma centrum administracyjno-gospodarczego w 1997 roku – przyjęta uchwałami rządu Józefa Oleksego i rządu Włodzimierza Cimoszewicza oraz ustawami przyjęty...

Stany Zjednoczone Polski

Stany Zjednoczone Polski – niezrealizowana koncepcja polityczna odrodzonego państwa polskiego, opracowana przez Ignacego Jana Paderewskiego. Po raz pierwszy ...

Strategia dla Polski

Strategia dla Polski – średniookresowy program reform strukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego opracowany w 1994 roku przez profesora Grzegorza W. Ko...

Strategia sektorowa

Strategia sektorowa – dokument planistyczny, który określa uwarunkowania, cele oraz kierunki rozwoju w określonym zakresie. Ponadto strategia sektorowa zawie...

Świecka szkoła

"Świecka szkoła” – polska obywatelska inicjatywa ustawodawcza o zniesieniu finansowania religii z budżetu państwa. Inicjatorami akcji byli Leszek Jażdżewski ...

TKM

TKM – stosowane przez niektórych polityków i dziennikarzy obrazowe określenie stosunków panujących w polskiej polityce i problemów ją trapiących.

Trockizm w Polsce

W okresie międzywojennym istniało kilka nielicznych grup trockistowskich. Największą z nich była "Opozycja KPP” wchodząca w skład Komunistycznej Partii Polsk...

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych – dawna polska instytucja dialogu społecznego. Tworzona była przez przedstawicieli rządu, organizacji pracoda...

Układ (slogan polityczny)

Układ – określenie stosowane w polskiej polityce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Według wypowiedzi głównych przedstawicieli PiS-u, m.in. jej lidera i byłego ...

Wojna na górze

Wojna na górze – popularna nazwa konfliktu, który wybuchł w 1990 między Lechem Wałęsą, przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarn...

Wolność, Całość, Niepodległość

Wolność, Całość, Niepodległość – dewiza z okresu powstania kościuszkowskiego. Hasło umieszczane było na sztandarach wojsk powstańczych w czasie insurekcji ko...

Wotum zaufania

Wotum zaufania – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca zaufanie do działalności rządu, ...

Zero tolerancji dla przemocy w szkole

Zero tolerancji dla przemocy w szkole – rządowy projekt zaprezentowany przez ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha dnia 3 listopada 2006 ro...

Zespół Rzeczników Platformy Obywatelskiej

Zespół Rzeczników Platformy Obywatelskiej – zespół wewnętrzny Platformy Obywatelskiej, powołany uchwałą nr 03/64/2006 Zarządu Krajowego Platformy Obywatelski...