Топ-100
 • Profesor Profesor

  Profesor – termin mający w Polsce następujące znaczenia: stanowisko nauczycieli akademickich tytuł honorowy nadawany nauczycielom szkolnictwa podstawowego, g...

 • Plan lekcji Plan lekcji

  Plan lekcji – odmiana harmonogramu, odnosząca się do zajęć szkolnych, który stanowi tablice następujących skoordynowanych ze sobą elementów. Plan lekcji zwyk...

 • PISA (badanie) PISA (badanie)

  PISA – międzynarodowe badanie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnośc...

 • Odmowa chodzenia do szkoły Odmowa chodzenia do szkoły

  Odmowa chodzenia do szkoły – sytuacja, w której osoba małoletnia odmawia realizacji obowiązku szkolnego. Część autorów zawęża zakres terminu do absencji szko...

 • Mundurek szkolny Mundurek szkolny

  Mundurek szkolny – ujednolicone ubranie noszone przez młodzież szkolną. Mundurki są popularne w szkołach podstawowych i średnich w wielu krajach. Podobne do ...

 • Ławka szkolna Ławka szkolna

  Ławka szkolna – część wyposażenia szkoły, nieodłączny element i symbol szkoły. Ławki szkolne pojawiły się w średniowieczu wraz ze szkołami prowadzonymi przez...

 • Lekcje religii w szkole Lekcje religii w szkole

  Lekcje religii w szkole – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej z wiedzy religijnej. Treść i sposób prowadzenia zajęć oraz sto...

 • Korepetycje Korepetycje

  Korepetycje – dodatkowe lekcje pozaszkolne, które mają na celu powtórzenie materiału i przygotowanie z uczniem pracy domowej zadanej w szkole. Nauczyciel, cz...

 • Kompetencje społeczne (Polska Rama Kwalifikacji) Kompetencje społeczne (Polska Rama Kwalifikacji)

  Kompetencje społeczne – zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzgl...

 • Kompetencje informacyjne Kompetencje informacyjne

  Kompetencje informacyjne, również alfabetyzm informacyjny – umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji. Kompetencje informacyjne łączą się z innym...

 • Język obcy Język obcy

  Język obcy – język nie używany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się. Nauka języka obcego stanowi ważny el...

 • Gregorianki Gregorianki

  Gregorianki – dawne święto szkolne obchodzone w dniu 12 marca, w dzień wspomnienia w Kościele katolickim papieża św. Grzegorza Wielkiego, patrona szkół podst...

 • Egzamin Egzamin

  Egzamin – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją w szkołach, w instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo w wer...

 • Efekty uczenia się Efekty uczenia się

  Efekty uczenia się/kształcenia się – zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się. Definicja nawiązuje do definicj...

 • Dzwonek szkolny Dzwonek szkolny

  Dzwonek szkolny – specjalny sygnał szkolny rozlegający się na terenie szkoły i oznaczający zwykle początek i koniec lekcji. Dawniej wydawany przez szkolnego ...

 • Dzień Liczby Pi Dzień Liczby Pi

  Dzień Liczby Pi – święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych. Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia...

 • Dziennik lekcyjny Dziennik lekcyjny

  Dziennik lekcyjny – szkolny dokument przebiegu nauczania – zawiera informacje o zajęciach lekcyjnych w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach podst...

 • Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły

  Dyrektor szkoły – osoba kierująca placówką oświatową. Dyrektorem szkoły lub przedszkola jest z zasady nauczyciel lub nauczyciel akademicki. Stanowisko to moż...

 • CMI CMI

  CMI – wykorzystanie technik komputerowych do organizowania i zarządzania programami nauczania dla uczniów i studentów; pozwala ono budować aplikacje testując...

 • Bon oświatowy Bon oświatowy

  Bon oświatowy lub bon edukacyjny – państwowy bon finansujący edukację, który uczeń lub jego opiekunowie mogą wykorzystać do opłaty za naukę w wybranej przez ...

 • Beis Jaakow Beis Jaakow

  Pierwsza szkoła Beis Jaakow powstała w Krakowie w 1917 roku z inicjatywy Sary Szenirer. Celem było szerzenie oświaty religijnej wśród kobiet pozbawionych dot...

 • Autobus szkolny Autobus szkolny

  Autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły. W Polsce są one barwy pomarańczowej, oznakowane z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicam...

 • Analfabetyzm Analfabetyzm

  Analfabetyzm – w rozumieniu popularnym brak umiejętności pisania i czytania oraz wykonywania czterech podstawowych działań matematycznych u osób dorosłych, t...

 • Alfabetyzm wizualny Alfabetyzm wizualny

  Alfabetyzm wizualny – umiejętność interpretacji oraz posługiwania się informacjami przedstawionymi w formie wizualnej. Alfabetyzm wizualny zakłada, że wszelk...

 • Alfabetyzm cyfrowy Alfabetyzm cyfrowy

  Alfabetyzm cyfrowy, piśmienność cyfrowa – ogół wiedzy, umiejętności i zachowań odnoszących się do użytkowania szerokiego grona urządzeń cyfrowych takich jak ...

 • Alfabetyzm Alfabetyzm

  Alfabetyzm – określenie odnoszące się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym danej zbiorowości ludzkiej...

 • .edu .edu

  .edu – internetowa domena najwyższego poziomu przeznaczona dla instytucji naukowych. Została ogłoszona 1985 roku. W niektórych krajach jest domeną drugiego r...

Oświata

Oświata – działalność polegająca na upowszechnianiu wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz realizowaniu zadań wychowawczych w celu zapewnienia jednostkom w...

.edu

.edu – internetowa domena najwyższego poziomu przeznaczona dla instytucji naukowych. Została ogłoszona 1985 roku. W niektórych krajach jest domeną drugiego r...

Abiturient

Abiturient – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład systemu oświaty, jednak nie uzyskała dyplomu, w odróżn...

Absolwent (osoba)

Absolwent – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej, wchodzącej w skład systemu oświaty. Ukończenie danego etapu edukacji łącz...

Akumulowanie osiągnięć

Akumulowanie osiągnięć – gromadzenie potwierdzonych efektów uczenia się/kształcenia się, stanowiących składniki wymagań dla danej kwalifikacji. W Polsce na w...

Alfabetyzm

Alfabetyzm – określenie odnoszące się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym danej zbiorowości ludzkiej...

Alfabetyzm cyfrowy

Alfabetyzm cyfrowy, piśmienność cyfrowa – ogół wiedzy, umiejętności i zachowań odnoszących się do użytkowania szerokiego grona urządzeń cyfrowych takich jak ...

Alfabetyzm funkcjonalny

Alfabetyzm funkcjonalny – pojęcie odnoszące się do umiejętności posługiwania się informacjami i wiedzą na potrzeby analizowania, argumentowania i efektywnego...

Alfabetyzm wizualny

Alfabetyzm wizualny – umiejętność interpretacji oraz posługiwania się informacjami przedstawionymi w formie wizualnej. Alfabetyzm wizualny zakłada, że wszelk...

Analfabetyzm

Analfabetyzm – w rozumieniu popularnym brak umiejętności pisania i czytania oraz wykonywania czterech podstawowych działań matematycznych u osób dorosłych, t...

Analfabetyzm funkcjonalny

Analfabetyzm funkcjonalny – sytuacja, w której osoby nieposiadające wykształcenia lub posiadające formalne wykształcenie nie potrafią wykorzystać wiedzy do t...

Autobus szkolny

Autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły. W Polsce są one barwy pomarańczowej, oznakowane z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicam...

Beis Jaakow

Pierwsza szkoła Beis Jaakow powstała w Krakowie w 1917 roku z inicjatywy Sary Szenirer. Celem było szerzenie oświaty religijnej wśród kobiet pozbawionych dot...

Bon oświatowy

Bon oświatowy lub bon edukacyjny – państwowy bon finansujący edukację, który uczeń lub jego opiekunowie mogą wykorzystać do opłaty za naukę w wybranej przez ...

Cele kształcenia

Cele kształcenia to planowe, zamierzone i długotrwałe założenia dydaktyczne co do tego jak kształcić, jakie wartości wpajać i jakimi metodami. Cele kształcen...

Certyfikowanie

Certyfikowanie – proces, w którego wyniku uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikacj...

CMI

CMI – wykorzystanie technik komputerowych do organizowania i zarządzania programami nauczania dla uczniów i studentów; pozwala ono budować aplikacje testując...

Czesne

Czesne – opłata za pobieranie nauki, najczęściej spotykana w szkołach wyższych. W większości krajów europejskich zwykle szkoły publiczne pobierają czesne za ...

Dyktando

Dyktando – rodzaj sprawdzianu polegający na zapisaniu ze słuchu dyktowanego tekstu. Oceniana jest poprawność zapisu pod względem zgodności z zasadami ortogra...

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły – osoba kierująca placówką oświatową. Dyrektorem szkoły lub przedszkola jest z zasady nauczyciel lub nauczyciel akademicki. Stanowisko to moż...

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny, e-dziennik – program komputerowy lub serwis internetowy służący do rejestracji przebiegu nauczania. W wielu szkołach jest często stos...

Dziennik lekcyjny

Dziennik lekcyjny – szkolny dokument przebiegu nauczania – zawiera informacje o zajęciach lekcyjnych w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach podst...

Dzień Liczby Pi

Dzień Liczby Pi – święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych. Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia...

Dzwonek szkolny

Dzwonek szkolny – specjalny sygnał szkolny rozlegający się na terenie szkoły i oznaczający zwykle początek i koniec lekcji. Dawniej wydawany przez szkolnego ...

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się/kształcenia się – zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się. Definicja nawiązuje do definicj...

Egzamin

Egzamin – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją w szkołach, w instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo w wer...

Furkacja

Furkacja – wyraźne zróżnicowanie programu lub programów nauczania w szkole danego typu, co powoduje pojawienie się odrębnych, ale równoległych ciągów program...

General Educational Development

General Educational Development – amerykański egzamin, powszechnie uznawany za odpowiednik dyplomu ukończenia szkoły średniej. Aby go zdać, należy uzyskać wy...

Gregorianki

Gregorianki – dawne święto szkolne obchodzone w dniu 12 marca, w dzień wspomnienia w Kościele katolickim papieża św. Grzegorza Wielkiego, patrona szkół podst...

Hospitacja

Hospitacja – jedna z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora i polega na udziale w zajęciach ...

Humanizm w edukacji

Humanizm w edukacji - wykorzystanie w edukacji procesu humanizacji, którego cechą charakterystyczną jest wyraźne ukierunkowanie na rozwój osobowości każdego ...

Język obcy

Język obcy – język nie używany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się. Nauka języka obcego stanowi ważny el...

Kapitał edukacyjny

Kapitał edukacyjny – wartość jednostki ludzkiej wyceniana na podstawie udokumentowanych kompetencji edukacyjnych. Kapitał edukacyjny jest bezpośrednią pochod...

Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji

Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji – międzynarodowa deklaracja poświęcona zagadnieniom otwartego dostępu, otwartej edukacji i otwartych materiałów eduk...

Kartkówka

Kartkówka – krótka forma sprawdzianu wiedzy, obowiązująca w szkołach na poziomach: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Nazwa pochodzi od tego,...

Katecheta

Katecheta – nauczyciel zajmujący się nauczaniem religii. Katechetą może być osoba duchowna albo osoba świecka. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii w sz...

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1953. Jest ona "samorządną reprezentacją nauk...

Komitet rodzicielski

Komitet rodzicielski – organizacja, organ przedstawicielski zrzeszający rodziców, powoływany na określony czas, współdziałający ze szkołą w sprawowaniu funkc...

Kompetencje informacyjne

Kompetencje informacyjne, również alfabetyzm informacyjny – umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji. Kompetencje informacyjne łączą się z innym...

Kompetencje społeczne (Polska Rama Kwalifikacji)

Kompetencje społeczne – zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzgl...

Korepetycje

Korepetycje – dodatkowe lekcje pozaszkolne, które mają na celu powtórzenie materiału i przygotowanie z uczniem pracy domowej zadanej w szkole. Nauczyciel, cz...

Kształcenie wielostronne

Kształcenie wielostronne - ogólna koncepcja kształcenia poprzez harmonijny rozwój zdolności poznawczych, emocjonalnych i praktycznych. Odnosi się ono do rodz...

Lekcje religii w szkole

Lekcje religii w szkole – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej z wiedzy religijnej. Treść i sposób prowadzenia zajęć oraz sto...

Lektura szkolna

Lektura szkolna – utwór literacki lub inny utwór kultury objęty wykazem lektur zawartym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Do obowiązują...

Ławka szkolna

Ławka szkolna – część wyposażenia szkoły, nieodłączny element i symbol szkoły. Ławki szkolne pojawiły się w średniowieczu wraz ze szkołami prowadzonymi przez...

Mełamed

Mełamed – nauczyciel dzieci w chederze, czyli w szkole żydowskiej o charakterze religijnym. Był wybierany i opłacany przez gminę żydowską. Ponadto mełamedzi ...

Metodyka nauczania

Metodyka nauczania – nauka o celowo i systematycznie stosowanych sposobach kierowania pracą uczniów w procesie nauczania. Należy do działu dydaktyki szczegół...

Misja kanoniczna

Misja kanoniczna – uprawnienie wydane konkretnej osobie do udziału w nauczającym, uświęcającym i pasterskim zadaniu Kościoła. W nauczaniu soboru watykańskieg...

Młodzież w działaniu

Młodzież w działaniu – program Komisji Europejskiej skierowany do młodzieży w wieku 13–30 lat oraz pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kszt...

Mobilny dziennik elektroniczny

Mobilny dziennik elektroniczny – program komputerowy dostępny w formie aplikacji mobilnej na urządzeniach mobilnych, posiadający funkcje dziennika elektronic...

Modele oceniania szkolnego

Jednym z głównych obowiązków szkół wobec uczniów jest pomiar stopnia przyswajania przez nich wiedzy. Na świecie istnieje wiele sposobów oceniania. Oto najpop...

Mundurek szkolny

Mundurek szkolny – ujednolicone ubranie noszone przez młodzież szkolną. Mundurki są popularne w szkołach podstawowych i średnich w wielu krajach. Podobne do ...

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne - system nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu lub w szkole. O przyznaniu indywidualneg...

Nota edukacyjna

Nota edukacyjna lub Nota księgowa do bilansu wiedzy osobistej – dokument finansowy charakterystyczny dla gospodarki opartej na wiedzy wystawiany przez jednos...

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny, przymus szkolny – wymóg poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do określonego roku życia lub w ramach określonego poziomu ...

Odmowa chodzenia do szkoły

Odmowa chodzenia do szkoły – sytuacja, w której osoba małoletnia odmawia realizacji obowiązku szkolnego. Część autorów zawęża zakres terminu do absencji szko...

Osiągnięcie

Osiągnięcie – wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia się – stanowiących składnik wymagań dla kwalifikacji, których uzyskanie zostało potwierdzon...

PISA (badanie)

PISA – międzynarodowe badanie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnośc...

Plan lekcji

Plan lekcji – odmiana harmonogramu, odnosząca się do zajęć szkolnych, który stanowi tablice następujących skoordynowanych ze sobą elementów. Plan lekcji zwyk...

Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna – interaktywny system komputerowy umożliwiający organizowanie i wsparcie nauczania w sieci Internet. Często określane skrótowo LMS. Do p...

Praca klasowa

Praca klasowa – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materi...

Prawo oświatowe

Ponadto dla uczniów istotne mogą być zasady przeprowadzania egzaminów w szkołach i zasady klasyfikowania uczniów, które są zawarte w ustawie o systemie oświa...

Profesor

Profesor – termin mający w Polsce następujące znaczenia: stanowisko nauczycieli akademickich tytuł honorowy nadawany nauczycielom szkolnictwa podstawowego, g...

Profesor uczelniany

Profesor uczelniany, w odróżnieniu od profesora tytularnego – nazwa zajmowanego przez nauczyciela akademickiego stanowiska, obok takich stanowisk jak np.: as...