Топ-100

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne – zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw oraz postaw prospołecznych, a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała.

image

1. Historia wychowania fizycznego
Świadome wychowanie fizyczne było znane już w czasach starożytnych spartańskie wychowanie i traktowane na równi z wychowaniem sportowym i wojskowym; nowożytne podstawy wychowania fizycznego powstały w epoce odrodzenia i oświecenia; w XIX w. ukształtowały się niezależne systemy wychowania fizycznego: oparty na gimnastyce bez elementów sportowych oraz głównie w USA oparty na grach i zabawach sportowych; po II wojnie światowej do wychowania fizycznego w coraz szerszym stopniu wprowadzano zajęcia typowo sportowe.

2. Rozwój myśli o wychowaniu fizycznym w Polsce
Polska myśl wychowania fizycznego sięga tradycjami odrodzenia m.in. Wojciech Oczko i Sebastian Petrycy. Pierwszym podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli, napisanym w języku polskim, były Powinności nauczyciela I wydanie – 1787 autorstwa Grzegorza Piramowicza. W pracy tej przedstawiono także myśli w zakresie "wychowania co do ciała, to co do zdrowia i sił”. W Ustawach Komisji Edukacji Narodowej 1773-1794 podkreślano ścisły związek edukacji fizycznej z edukacją umysłową i moralną. Pierwszy raz nauczyciela wychowania fizycznego zatrudniono w Liceum w Krzemieńcu na Wołyniu kierowanym przez Tadeusza Czackiego. Cykl wykładów o higienie i zdrowiu w tymże liceum prowadził dr Karol Kaczkowski. Na początku XIX wieku dzieło Jędrzeja Śniadeckiego Uwagi o fizycznym wychowaniu dzieci drukowane było w "Dzienniku Wileńskim” 1805 r. Praca ukazała się drukiem dopiero w 1840 roku pod tytułem "O fizycznym wychowaniu dzieci”. Wśród później żyjących osób, które przysłużyły się rozwojowi wychowania fizycznego w Polsce należy wymienić Ludwika Bierkowskiego 1801-1860, Bronisława Trentowskiego 1808-1869, Henryka Jordana 1842-1907, Wenantego Piaseckiego 1832-1903, Władysława Ryszarda Kozłowskiego 1866-1915, Eugeniusz Piasecki 1872-1947, Waleriana Sikorskiego 1876-1940, Floriana Znanieckiego 1882-1956, Władysława Osmolskiego 1883-1935, Zygmunta Gilewicza 1880-1960. Na kształt i rozwój współczesnej teorii wychowania fizycznego największy wpływ wywierają takie osoby, jak: Roman Trześniowski, Ryszard Przewęda, Maciej Demel, Henryk Grabowski, Andrzej Pawłucki, Krzysztof Zuchora, Marian Bukowiec, Wiesław Osiński.
Pionierską organizacją wychowania fizycznego i sportu w Polsce było Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół”, którego pierwsze gniazdo zostało założone 7 lutego 1867 we Lwowie. Członkowie towarzystwa rozpoczęli po raz pierwszy w Polsce systematyczne lekcje gimnastyczne od 1 maja 1867 roku pod kierunkiem dra Wenantego Piaseckiego – lekarza oraz absolwenta kursów gimnastycznych w Pradze i Dreźnie.

3. Cele wychowania fizycznego
Współczesne cele wychowania fizycznego ukierunkowane są na wspieranie rozwoju społecznego, fizycznego i poznawczego. Pate i Hohn 1994 za misję wychowania fizycznego uznali "przygotowanie dzieci i młodzieży do fizycznie aktywnej dorosłości”. Wyróżnili następujące cele wychowania fizycznego:
Promocja poprawy sprawności fizycznej.
Wspieranie i przygotowanie do całożyciowej aktywności fizycznej i utrzymanie sprawności.
Wspieranie świadomości kulturowej i kulturalnej.
Wspieranie poznawczego uczenia.
Wspieranie osiągnięć w zakresie umiejętności ruchowych.
Wspieranie osiągnięć szkolnych.
Wspieranie rozwoju społecznego.
Natomiast wg Osińskiego 2011 cele wychowania fizycznego dotyczą następujących aspektów:
Postawy i motywacje – prosomatyczne i prospołeczne
Wiedza i zrozumienie.
Sprawność i kondycja fizyczna.
Umiejętności doskonalenia i władania ciałem.

4. Wychowanie fizyczne w polskiej szkole
Lekcje wychowania fizycznego w szkole realizowane są w następującym wymiarze tygodniowo:
II etap edukacyjny klasy IV-VI szkoły podstawowej - 4 godziny lekcyjne
I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej - 3 godziny lekcyjne
IV etap edukacyjny szkoła ponadpodstawowa - 3 godziny lekcyjne
III etap edukacyjny klasy VII-VIII - 4 godziny lekcyjne
Od drugiego etapu edukacyjnego dzieci i młodzież mogą realizować wychowanie fizyczne w ramach zajęć klasowo-lekcyjnych i zajęć do wyboru. Zajęcia do wyboru maksymalnie na 2 lekcjach wychowania fizycznego w tygodniu są dla uczniów możliwością realizacji swoich zainteresowań daną formą aktywności fizycznej. Z zaproponowanej oferty przez szkołę po diagnozie zainteresowań wśród uczniów dzieci i młodzież mogą wybrać zajęcia o charakterze sportowym, tanecznym, aktywnej turystyki lub sprawnościowo-zdrowotnym.
Podczas zajęć klasowo-lekcyjnych uczniowie i nauczyciele realizują tzw. podstawę programową, czyli wymagania jako treści które należy osiągnąć podczas lekcji wychowania fizycznego na danym etapie edukacyjnym. Treści te dotyczą takich zagadnień, jak istnieją różnice w zależności od etapu edukacyjnego:
Sporty całego życia i wypoczynek
Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego
Edukacja zdrowotna
Trening zdrowotny
Taniec
Sport
Wychowanie fizyczne przygotowuje do całożyciowej troski o swoje ciało poprzez aktywność fizyczną, dbałość o swoją sprawność fizyczną i zdrowie. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń winien pogłębiać wiedzę, nabywać umiejętności i rozwijać pożądane postawy prosomatyczne, prozdrowotne i prospołeczne. Wychowanie fizyczne ma kierunek prozdrowotny.
Sport w wychowaniu fizycznym jest jedynie środkiem do osiągania celów wychowania fizycznego. Osiągnięcia sportowe nie stanowią natomiast nadrzędnego celu w wychowaniu fizycznym.

 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne tytuł czasopisma założonego w 1932 r., adresowanego obecnie do nauczycieli wf, trenerów, klubów sportowych i pracowników
 • Przystosowane wychowanie fizyczne ang. adapted physical education metoda nauki wychowania fizycznego sport dla osób z niepełnosprawnością. Przykładem
 • potrzeb wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, sportu wyczynowego, turystyki i rekreacji. Wydział Wychowania Fizycznego wychowanie fizyczne fizjoterapia
 • 1971 1984 posiadał on status filii AWF Poznań Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne oferują ponadto liczne uczelnie niepubliczne, wybrane uniwersytety
 • stopnia prowadzonych w ramach trzech wydziałów. Wydział Wychowania Fizycznego Sport Wychowanie fizyczne Wydział Turystyki i Rekreacji Turystyka i Rekreacja
 • Wydział Wychowania Fizycznego Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej fizjoterapia turystyka i rekreacja wychowanie fizyczne sport pielęgniarstwo
 • trzech wydziałów: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu wychowanie fizyczne sport kultura fizyczna osób starszych wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
 • kierunkach. Wydział Wychowania Fizycznego Wychowanie fizyczne Turystyka i Rekreacja Bezpieczeństwo Wewnętrzne Aktywność fizyczna i zdrowie w życiu publicznym
 • Białej Podlaskiej. Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia dziekan dr hab. prof. nadzw. Hubert Makaruk WWFiZ Wychowanie Fizyczne I i II stopnia Sport
 • następujących specjalizacjach: wychowanie fizyczne menedżer sportu promocja zdrowia fitness szkolne wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne osób z niepełnosprawnością
 • uruchomiono pięcioletnie studia na kierunku wychowanie fizyczne W roku akademicki 1994 1995 Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego należał do największych
 • kultura duchowa wychowanie estetyczne wychowanie fizyczne wychowanie moralne wychowanie obywatelskie wychowanie patriotyczne wychowanie personalistyczne
 • Fizjologii i Biochemii wychowanie fizyczne sport Dziekan: dr hab. Michał Spieszny Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne:
 • sportowych w Łodzi w okresie Drugiej Rzeczypospolitej s. 62 63. Wychowanie Fizyczne : czasopismo poświęcone higienie szkolnej i wychowawczej oraz kształceniu
 • Humanistycznych i Społecznych Katedra Nauk Biomedycznych Katedra Sportu wychowanie fizyczne sport Dziekan: dr hab. Krzysztof Perkowski Prodziekan ds. studiów:
 • się na kierunku Wychowanie fizyczne w ramach studiów I i II stopnia. 1998 powstanie Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego im. Zygmunta Szelesta
 • uczestnictwa w kulturze fizycznej wychowanie fizyczne sport rekreacja rehabilitacja medyczna turystyka Czynniki uczestnictwa w kulturze fizycznej stymulacja funkcja
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, w obecnej formie funkcjonujący od 2005 roku. Na chwilę obecną kształcący na kierunku wychowanie fizyczne zarówno
 • turystyka i rekreacja WWF usługi rekreacyjne i relaksacyjne WWF wychowanie fizyczne WWF aktywność w procesie starzenia WF fizjoterapia WF kosmetologia
 • wychowanie fizyczne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. 1 listopada 1995 roku Studium zostało przekształcone w Instytut Wychowania Fizycznego i
 • studentów na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wydział powstał
 • moralne wychowanie umysłowe wychowanie seksualne wychowanie patriotyczne wychowanie zdrowotne wychowanie estetyczne wychowanie fizyczne oświata
 • Posturologii i Metodyki Ćwiczeń Korekcyjnych Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego Wychowanie fizyczne Sport Dziekan: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak Prodziekan
 • polis Spartę i Ateny. Wychowanie spartańskie miało surowy charakter. Kosztem wykształcenia intelektualnego rozwijano wychowanie fizyczne które miało na celu
 • programową nudę. w: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2002, nr 1. ISSN 0860 - 8075. Kazimierz Denek, Danuta Hyżak: Metody nauczania i wychowania Zielone szkoły
 • Kulturze Fizycznej Pracownia Badań Wysiłkowych Pracownia Wysiłku Fizycznego i Odnowy Powysiłkowej przy Zakładzie Bionergetyki Wysiłku Fizycznego Wychowanie fizyczne
 • Saneczkarstwo zaczął uprawiać w wieku 12 lat. Studiuje wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Athlete Profile
 • kulturze fizycznej fizjoterapia, wychowanie fizyczne rehabilitacja 1999 - 2005: prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski - nauki o kulturze fizycznej fizjoterapia
 • Startuje w parze z Jakubem Kowalewskim. Studiuje wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Athlete Profile
 • wydziałów: Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki: turystyka i rekreacja studia licencjackie i magisterskie wychowanie fizyczne studia licencjackie

Wychowanie fizyczne: wychowanie fizyczne czasopismo, wychowanie fizyczne rozkład materiału, wychowanie fizyczne studia, wychowanie fizyczne pdf, wychowanie fizyczne net, wychowanie fizyczne urz, wychowanie fizyczne po angielsku, wychowanie fizyczne nowa podstawa programowa

Wychowanie fizyczne czasopismo.

Wychowanie Fizyczne.pl. Wychowanie fizyczne wykształca u danej jednostki kulturę fizyczną która jest wyrazem określonej postawy wobec własnego ciała i aktywnej troski o swój. Wychowanie fizyczne po angielsku. Wychowanie Fizyczne: miesięcznik poświęcony higienie szkolnej i. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt Zintegrowany program kształcenia i rozwoju.

Wychowanie fizyczne studia.

Wychowanie fizyczne Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami: Wychowanie fizyczne w szkole. Informacja dla rodziców i Wychowanie fizyczne w szkole. Wychowanie fizyczne urz. Wychowanie fizyczne Encyklopedia PWN źródło wiarygodnej i. Studia na kierunku wychowanie fizyczne. Tu dowiesz się gdzie studiować, jakie zdawać przedmioty na maturze, jaką wybrać uczelnię oraz jaka praca po. Wychowanie fizyczne pdf. Wychowanie fizyczne – Szkoła Podstawa programowa. Wiele osób sądzi, że studenci kierunku wychowanie fizyczne przez cały czas ćwiczą i rzeźbią swoje ciała nie zważając na potrzeby i rozwój umysłu. Nic bardziej. WWFiS AWF w Krakowie Aktualności. Aktualna podstawa programowa z przedmiotu wychowanie fizyczne dla szkoły podstawowej w klasach IV VIII.

Wychowanie fizyczne oferta studia stacjonarne UWM.

Grupy: Wychowanie fizyczne 30h niewliczane do średniej Znajomość regulaminu CKF dotyczącego uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu. Studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata 6 semestrów, w trakcie których student uzyskuje fachową wiedzę z zakresu nauk. Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne i niestacjonarne Oferta. Wychowanie fizyczne w szkole przyczynia się nie tylko do podnoszenia sprawności i zachowania zdrowia uczniów, ale również kształtuje ich.

Wychowanie fizyczne studia nie tylko dla sportowców.

REKRUTACJA KROK PO KROKU. Przygotuj dokumenty do rejestracji internetowej: świadectwo dojrzałości dowód osobisty. Przejdź do E ​REKRUTACJI. Wychowanie fizyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w. Wychowanie fizyczne – zamierzona i świadoma działalność ukierunkowana na wytwarzanie właściwego zespołu postaw i nastawień, związane z nim. Wychowanie Fizyczne Akademia Wychowania Fizycznego w. Archiwum aktualności Strona główna \ Wydział Ochrony Zdrowia \ Wychowanie fizyczne \ Rozkład zajęć. A A. Rozkład zajęć. Harmonogram zajęć – studia.

Wychowanie Fizyczne, Sport Akademia Wychowania Fizycznego i.

Celem wychowania fizycznego jest m.in. kształtowanie prawidłowej budowy ciała, rozwijanie sprawności fiz., podnoszenie odporności i zdrowia organizmu oraz. Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE. W dniu 4.02 o godzinie odbędą się poprawki z przedmiotu technologia informacyjna z mgr A. Wychowanie fizyczne Pomorski Przegląd Gospodarczy. Wychowanie Fizyczne, STACJONARNE 1 st., 1 rok 1 sem. grupa przedmiotów zdefiniowana przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Rozkład zajęć PWSZ w Tarnowie Studia Rekrutacja Kursy.

Cel: Celem zajęć z wychowania fizycznego w Politechnice Śląskiej jest m.in. kształtowanie umiejętności ruchowych, rekreacyjno sportowych oraz sprawności​. Wychowanie Fizyczne. Powrót do aktywności fizycznej po chorobie. 20 stycznia Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Gry i zabawy na Nauczyciel WF w roli trenera. Wychowanie fizyczne – Oficyna Wydawnicza. Witryna Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie. Czasopismo Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne dwumiesięcznik. KARTA OPISU PRZEDMIOTU. Wychowanie fizyczne. Nazwa przedmiotu. Wychowanie fizyczne. Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się zaliczenie.

Wychowanie Fizyczne Rejestracja żetonowa.

Zapraszamy do księgarni wychowanie fizyczne Znajdą Państwo kasiążki z dziedziny wychowanie fizyczne. Kultura fizyczna i wychowanie fizyczne Edukacja zdrowotna. Strona internetowa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia, Kosmetologia, Trener personalny,. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie.pl. Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia. Kierunek: Wychowanie Fizyczne. Zakład Wychowania Fizycznego. Kierownik Zakładu mgr Waldemar Szpakowski. e mail​:. WYCHOWANIE FIZYCZNE kierunek studiów uczelnie. Wychowanie fizyczne i sport. Vistula University in Warsaw. A wide range of degree courses. Check out our educational offer!. Wychowanie Fizyczne Studia Uczelnie Koszalin PWSZ Koszalin. Jesteś tu: Administracja SGH Polski Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Wychowanie fizyczne harmonogram zajęć wychowania fizycznego.

Wychowanie fizyczne kierunek studiów szkoły wyższe studia.

W planie zajęć w uwagach jest informacja K, M, lub K M co oznacza że zajęcia są dedykowane dla kobiet, mężczyzn lub dla obojga płci. W związku z. Wychowanie fizyczne Portal edukacyjny Perspektywy. UWAGA studenci II roku KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE studia I stopnia stacjonarne Informujemy, ze w terminie od dnia 15.05.br godz. 12 00 do dnia. Wychowanie fizyczne Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu.

Wychowanie Fizyczne PWSZ.

Wychowanie fizyczne to najlepszy kierunek na studia, który w przyszłości zapewni Ci zatrudnienie w zawodzie, wychowanie fizyczne na UKW gwarantuje Ci. Wychowanie fizyczne AWF Poznań. Rekrutacja kierunek wf. Kierunek Wychowanie Fizyczne obejmuje wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych oraz nauk o kulturze fizycznej. To kierunek.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: Strona główna.

Po co nam wychowanie fizyczne w szkołach? By zadbać o zdrowie i dobrą kondycję fizyczną młodego pokolenia. Ale czy tylko po to? Czy nie. Kategoria wychowanie fizyczne. Książki z dziedziny wychowanie. Tytuł: Wychowanie Fizyczne: miesięcznik poświęcony higienie szkolnej i wychowawczej oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armii i stowarzyszeniach:. Wychowanie fizyczne Portal Oświatowy. Studia zawodowe I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności​.

Wychowanie fizyczne teoria wychowania.

Andrzej Malinowski. Dymorfizm płciowy w morfologii ciała kandydatów i kandydatek wychowania fizycznego. 46.00 zł Czytaj dalej. Wychowanie fizyczne zestaw 1 Rejestracja żetonowa. Wychowanie fizyczne nie jest kierunkiem dla osób, dla których podbiegnięcie do autobusu jest nie lada wyczynem sportowym, basen omijają dużym łukiem,. Kierunek Wychowanie Fizyczne –. Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Wychowanie Fizyczne w Szkole, 1935 6 Pomeranian Digital Library.

Hala sportowa Kortowo ul. Prawocheńskiego 7 oferta zajęćHala sportowa Kortowo ul. Wychowanie fizyczne Plany zajęć PWSIP. Celem kształcenia jest zdobycie kompetencji i umiejętności niezbędnych do organizacji i prowadzenia zarówno lekcji wychowania fizycznego w szkole oraz. Wychowanie fizyczne Squash 2019 20 L gr. 2. Kierunek Wychowanie fizyczne. Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Zdobędziesz. Wychowanie fizyczne gimnastyka WF małe dzieci ćwic Allegro. Od 2011 roku w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie na Wydziale Turystyki i Wychowania Fizycznego funkcjonuje kierunek.

wychowanie fizyczne nowa podstawa programowa, wychowanie fizyczne rozkad materiau