Топ-100

Forma (sztuka)

Forma w dziedzinie sztuki oznacza te jej właściwości, które związane są z kształtem, konstrukcją zapisu. Nie mając bezpośrednio wpływu na treść dzieła sztuki, decyduje jednak o wyborze sposobu w jaki dzieło sztuki jest rejestrowane i przekazywane odbiorcy.
Ze względu na fakt, że na przestrzeni dziejów zmieniały się sposoby widzenia i kategoryzacji tego, co dziś określa się mianem sztuki oraz różne jej interpretacje np. sztuka użytkowa, sztuka wyzwolona definicja powyższa nie jest sztywna i jednoznaczna.
W okresie starożytności forma w architekturze miała nie tylko wpływ na treść ale i sama była treścią. Przykładem tego były piramidy w cywilizacjach starożytnych. Użytkowość tak widzianej funkcji formy miesza się tu z jej funkcją samowytwarzania treści abstrakcyjnej. Podobne zastosowanie formy w architekturze znajdujemy później w budownictwie sakralnym od wieków średnich poczynając aż po czasy współczesne, gdzie forma użytkowa mieszała się z przekazem abstrakcyjnym strzelistość wież symbolizujących wniebowstąpienie, kształt konstrukcji naw głównych i bocznych w formie krzyża.
W historii sztuki znaczenie, opis i systematyzacja formy w sztuce ujmowane były na różne sposoby:

1. Forma jako układ
Forma jako układ części, elementów, składników dzieła, np. forma portyku jest układem kolumn, a melodia jest układem dźwięków. Definicja ta zrodziła się w czasach starożytnych u Greków. Arystoteles uważał, iż jej autorami byli pitagorejczycy. Miała ona charakter normatywny – była próbą odkrycia praw rządzących sztuką i narzucenia ich dziełom. Zakładała, że piękno jest obiektywne i da się je jasno określić. Zatem piękne było według Greków tym, co harmonijne, symetryczne, tworzące ład, proporcjonalne. Te cechy były ważniejsze niż charakter elementów użytych do stworzenia dzieła, np. rzeźba kobiety była estetyczna dzięki idealnym proporcjom, a nie wyszukanej fryzurze, biżuterii czy draperii szaty. Pitagorejczycy przekonani byli o magii liczb we wszystkich dziedzinach życia; Wszelka sztuka – mówili – powstaje przez liczbę. Jest więc proporcja w rzeźbie, a podobnie też w malarstwie. Ogólnie biorąc wszelka sztuka jest systemem postrzeżeń, a system jest liczbą, słusznie więc można rzec: dzięki liczbie wszystko pięknie wygląda. Założenia starożytne przetrwały do nowej ery – w średniowieczu św. Augustyn uważał, że im więcej w rzeczach umiaru, kształtu i ładu.

2. Forma jako kształt
Między XV a XVIII stuleciem powstało kolejne pojęcie formy – jako kontur, rysunek, zarys kształtu przedmiotu, będący przeciwieństwem barwy. W tych czasach dochodziło do radykalnych posunięć w postrzeganiu, co jest w sztukach plastycznych istotne – barok sprzeciwiał się renesansowemu ignorowaniu znaczenia kolorów tworząc kolorystyczny nurt malarstwa, z kolei w oświeceniu najważniejszy był rysunek akademicki. Kant pisał, że momentem istotnym jest rysunek, barwy zaś są jedynie "rzeczą powabu” i nie mogą przedmiotu "uczynić godnym oglądania ani pięknym”.
Forma to widzialny kształt treści – takie wyjaśnienie podał malarz Ben Shahn. Rudolf Arnheim zaś pisał: Postrzegając kształt, zawsze świadomie lub nieświadomie przyjmujemy, że kształt ten coś przedstawia, a wobec tego, że jest formą jakiejś treści. Zatem według drugiej definicji formą nazywa się to, co jest bezpośrednio dane zmysłom – formę widzimy lub słyszymy i dzięki niej odczytujemy sens dzieła. Przykładowo w poezji brzmienie słów jest formą, natomiast ich znaczenie – treścią. I właśnie w dziedzinie sztuki słowa po raz pierwszy wyodrębnili tę definicję formy sofiści. Średniowieczni scholastycy starali się jak najprecyzyjniej oddzielać formę od treści, podobnie problem ten badano w Odrodzeniu i kolejnych epokach. Z czasem definicja ta przestała dotyczyć tylko poezji, objęła też sztuki piękne i muzykę. W niektórych okresach muzykę postrzegano wręcz tylko jako formę, nie niosącą w sobie żadnej treści. Takie formalistyczne stanowisko zyskiwało z biegiem lat coraz szerszą sławę, aż do utworzenia nurtu formalistycznego w sztuce w XIX wieku.

3. Zarys historii pojęcia formy w sztuce
Arystoteles sprzeciwił się platońskiej teorii świata idei, doszedł do wniosku, że to w świadomości ludzkiej, podczas stykania się z przedmiotami, powstają ich idealne wzorce. Pomimo, że człowiek widzi np. kilka koni, które różnią się od siebie wielkością, umaszczeniem czy innymi indywidualnymi cechami, to jednak potrafi wyciągnąć z tych obserwacji pewną część wspólną, czyli takie cechy, które sprawiają, że koń jest koniem – jego istotę. To właśnie Arystoteles uważał za formę. Oczekiwał od artystów obserwacji przyrody, aby byli w stanie pomijając cechy przypadkowe docierać do istoty rzeczy i przedstawiać je w dziełach. Dotyczyło to sztuki mimetycznej, która była dla Greków ideałem. Do tej definicji powrócił np. Piet Mondrian. Zaczynał on swoją twórczość od bardzo dokładnego odtwarzania rzeczywistości, badał ją i stopniowo eliminował cechy przypadkowe. W końcu sprowadził cały otaczający go świat do układów linii prostych i podstawowych kolorów, analizował ich wzajemne zależności i oddziaływania – one zdaniem Mondriana okazały się być istotą rzeczywistości i dzięki nim osiągał na swych obrazach harmonię uniwersalną, którą określał jako piękno kosmiczne.
Kant forsował definicję formy jako aprioryczną, czyli jak wskazuje określenie – przyjętą z góry, opartą i uzasadnioną nie na doświadczeniu lecz na rozumowaniu. W Krytyce czystego rozumu Kant wymienia aprioryczne formy poznania: przestrzeń, czas, substancję, przyczynowość - są to stałe umysłu i za ich pomocą możliwe jest wszelkie poznanie. Jednakże w Krytyce władzy sądzenia, w której podjął się krytyki piękna, stwierdził, że wobec sztuki, twórczości, te aprioryczne formy nie obowiązują – o pięknie nie decydują stałe umysłu, lecz wyjątkowe jednorazowe uzdolnienia twórców. Dopiero następcy Kanta zbliżyli jego definicję formy do sztuki – przede wszystkim K. Fiedler i H. Wolfflin. Według pierwszego z nich nie tylko umysł, ale i nasze widzenie ma zakorzenioną formę powszechną, kieruje się pewnymi prawami. To, jak postrzegane jest dane dzieło zależy tylko od odbiorcy, który jest podmiotem i poddaje sztukę analizie poprzez swoje właściwości umysłu. To prowadzi do wniosku, iż nie istnieje jedna uniwersalna forma widzenia, lecz, że jest ich tyle, ile podmiotów, ilu odbiorców sztuki. Formy te nie są ponadczasowe, stałe, tylko zmieniają się, wiążą z daną epoką. To właśnie zauważył Wolfflin, który stworzył teorię alternatywnych form klasycznych i barokowych.
Winckelmann, ojciec współczesnej historii sztuki, pisał, że: "dokładność oka w obserwacji prawdziwej formy i wielkości tematów obrazów i ich formy dotyczy w równej mierze koloru, jak i kształtu” Jego teoretyczne prace na temat sztuki i jej historii dały podstawy prądu neoklasycystycznego, gdzie forma naśladowana z okresu hellenistycznego i jego elementów w klasyce rzymskiej, traktowana była, jako próba nałożenia harmonii w dziełach artystycznych, co z kolei miało mieć bezpośredni wpływ na osiągnięcie piękna sztuki.

4. Współczesność
Pozorny brak formy lub jej wyraźne ograniczenie jest charakterystycznym rysem wielu współczesnych prądów w sztuce. Daje się to szczególnie łatwo zaobserwować w formach poetyckich. O ile klasyczna i klasycyzująca poezja podporządkowana była rygorystycznym zasadom formy, o tyle współczesna poezja buntując się wobec ograniczeń formalnych często odrzuca formę zastaną lub do tej pory obowiązującą np. wiersz wolny. Trudno jednak powiedzieć, że odrzucenie zastanych form jest brakiem formy. Każdy zapis twórczości w sztuce musi opierać się na jakiejś formie, gdyż jest ona materialną manifestacją idei artystycznej. Zmieniające się na przestrzeni dziejów pojęcia i rozumienia formy wynikały z nowych potrzeb kulturowych i rozwoju lub upadku społeczeństw. Jak dwie strony tej samej monety, można powiedzieć, że brak lub odrzucenie formy jest rewersem istniejącej formy-dewizy. We wstępie do polskiego tłumaczenia Fajdrosa Platona, Władysław Witwicki opisywał zmiany w formie sztuki starożytnej w Grecji. Sztuka grecka czasów Platona, będąca w rozkwicie hellenizmu, różniła się w sposób zasadniczy od surowej estetyki i formy antycznej sztuki greckiej. Z opisu Witwickiego wnioskować można, że już wówczas zmiany te były nie mniej rewolucyjne od tych, zachodzących w rozumieniu i stosowaniu formy w sztuce współczesnej.

 • odnosiła się również do teatru. Witkacy zakładał, że sztuka skonstruowana zgodnie z zasadami czystej formy spowoduje u widza po obejrzeniu przedstawienia stan
 • wyrażać prawdę duchową. Po drugie, ponieważ sztuka jest zjawiskiem formalnym nośnikiem sztuki jest forma sposób wyrażania odczuć środki wyrażania
 • którym coś przedstawiają Sztuka abstrakcyjna jest nazywana sztuką nieprzedstawiającą, niefiguratywną. Jest to sztuka bardzo różnorodna, w której występują
 • Sztuka część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne. Zdaniem niektórych, pojęcie sztuka jest niemożliwe
 • artystów kreteńskich. Sztuka tego okresu, mimo silnego wpływu sztuki kreteńskiej, zachowała wiele cech indywidualnych. sztuka egejska sztuka cykladzka kultura
 • Sztuka islamu, czyli sztuka państw muzułmańskich, rozwijała się na terenach podbitych przez Arabów w VII w. i na początku VIII w. Objęła swoim zasięgiem
 • Sztuka Internetu sztuka której głównym medium, a najczęściej również tematem jest Internet. Istnieje tu podobieństwo do sztuki wideo używającej przekazu
 • Sztuka bizantyńska lub bizantyjska sztuka chrześcijańska Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego Bizantyńskiego i kręgu jego oddziaływania. Za jej początek
 • których historia nie posiada żadnych źródeł pisanych. Najstarsza sztuka prehistoryczna to sztuka paleolityczna. Jej rozwój przypadł na okres ostatniego zlodowacenia
 • forma w sztuce forma otwarta w sztuce Czysta Forma forma muzyczna forma sonatowa forma cykliczna Forma zespół muzyczny Kabaret Forma Wydawnictwo
 • Sztuka wczesnochrześcijańska, sztuka starochrześcijańska sztuka pierwszych chrześcijan, wyrażająca ich przynależność religijną, powstająca w basenie
 • Sztuka publiczna sztuka tworzona w celu umieszczenia jej w przestrzeni publicznej i tam prezentowana. Występuje od początków dziejów sztuki. Pełni szereg
 • estetycznych i stylistycznych wyznaczników. Sztuka która nie chciała nie tylko być kolejnym stylem, ale też odrzucała formę jako swoje zagadnienie, wypracowała
 • Mariusz Karpowicz, Sztuka baroku w Polsce, Warszawa 1988. Mariusz Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1975. Mariusz Karpowicz, Sztuka polska XVIII
 • Sztuka sarmacka sztuka stosowana irańskich ludów koczowniczo - pasterskich, jedno z samoistnych odgałęzień tak zwanego scyto - syberyjskiego stylu zwierzęcego
 • Sztuka fraktalna gatunek sztuki cyfrowej, część sztuki nowych mediów. Forma sztuki algorytmicznej, którą tworzy się za pomocą obliczania obiektów fraktalnych
 • Sztuka karolińska sztuka przedromańska, rozwijająca się na terenie cesarstwa Karola Wielkiego i jego następców w 2. połowie VIII i w IX wieku. Po upadku
 • Sztuka indyjska od zarania dziejów była przepojona wartościami religijnymi, stanowiącymi odzwierciedlenie idei i pojęć, których oddziaływanie przyczyniło
 • 1930 roku Manifest sztuki konkretnej. Sztuka konkretna najwyraźniej uwidoczniła się w malarstwie stosującym formy geometryczne oraz obejmującym elementy
 • Sztuka kreteńska, nazwana przez jej odkrywcę Arthura Evansa sztuką minojską od imienia legendarnego Minosa, powstała w epoce brązu, ok. 3000 p.n.e. na
 • Surrealizm Fowizm Konstruktywizm Sztuka konceptualna Sztuka Naturalna Sytuacjonizm ruch społeczno - artystyczny Sztuka ziemi Minimalizm Stefan Morawski
 • Sztuka etruska sztuka ludu Etrusków, zamieszkującego środkową część Italii położoną nad Morzem Tyrreńskim obszar dzisiejszej Toskanii od X do I w
 • Sztuka przetrwania inaczej: surwiwal z ang. survival rodzaj aktywności człowieka skierowanej na gromadzenie wiedzy i umiejętności związanych z przetrwaniem
 • Galerie S. Petri, Archive of Experimental Art, 1976. Jan Świdziński, Sztuka jako sztuka kontekstualna, Art Text, Galeria Remont, 1977. Jan Świdziński, Art
 • codziennego użytku Na bazie tradycyjnej sztuki powstała tzw. współczesna sztuka Makonde, charakteryzująca się większym stopniem abstrakcji. Artystą cieszącym
 • Arnis - rdzenna filipińska sztuka walki, której nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa arnes, oznaczającego pancerz. W niektórych regionach Filipin jest
 • Sztuka Majów pomimo dużego obszaru zamieszkanego przez tę grupę językową i braku wspólnego państwa posiada wiele cech wspólnych. Sztuka Majów rozwijała
 • ciało sztuce. Artystka swoje prace nazywa carnal art sztuka cielesna w odróżnieniu od body art sztuka ciała Pierwsza z operacji odbyła się 30 maja 1990
 • Sztuka romańska styl romański, romanizm, romańszczyzna styl w sztukach plastycznych XI - XIII wieku, ukształtowany w Europie zachodniej na zachód od
 • singel grupy Secret Lady Madonna piosenka zespołu The Beatles Madonna sztuka jedno z artystycznych, wizualnych przedstawień matki Jezusa Madonna z

Forma sztuka: różne formy dzieł sztuki, opis formy dzieła sztuki, interpretacja dzieła sztuki definicja, opis formy dowolnego dzieła sztuki, formy dzieł sztuki współczesnej, interpretacja sztuki, formy pracy w sztuce, co to jest forma naturalna

Interpretacja sztuki.

Ceglana architektura – plastyczna forma Sztuka architektury. Akt jako forma sztuki Często uczestniczę w wernisażach i wystawach organizowanych w PBG Gallery w Centrum Biznesowym Skalar w Poznaniu. Mecenasem. Opis formy dowolnego dzieła sztuki. Sztuka nie bycia rządzonym, czyli demokracja jako forma życia. W latach siedemdziesiątych swoją sztuką próbował walczyć z systemem To wyjątkowa forma sztuki zaznacza Magdalena Lewoc z Muzeum. Interpretacja dzieła sztuki definicja. Antoniego Karwowskiego wyjątkowa forma sztuki Radio. Pierwszy tom serii 20 lat XX wieku wydanej przez Narodowe Centrum Kultury to tuzin zbeletryzowanych opowieści o 12 dziełach sztuki i.

Różne formy dzieł sztuki.

Fundacja Sztuka Forma. Kierunek Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna w zakresie: mebel i formy Student uczy się projektować meble, formy użytkowe i przestrzenne oraz. Formy dzieł sztuki współczesnej. Mebel i formy przestrzenne Akademia Sztuki. Ceglana architektura – plastyczna forma. Współcześnie ceglana architektura daje architektom prawie nieskończone możliwości działania. Z ceramicznych. Opis formy dzieła sztuki. Sztuka permutacyjna jako forma oporu w kinie eksperymentalnym. Cricoteka zaprasza do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na program wykładów i performansów The Book Lovers. Projekt jest.

Kubuś Puchatek, forma silikonowa do pieczenia żółta 3 sztuki Toys.

Wystawa Forma. Kiedy: 21–27.10.2019. Wstęp bezpłatny! Wystawa prezentuje efekt współpracy marki Candellana z Wydziałem Sztuk. Forma sztuki – Tłumacz, translator, słownik angielski, niemiecki. Fundacja Sztuka Forma do roku 2019 Fundacja Sound Factory istnieje w społecznej i kulturalnej przestrzeni miasta Wrocławia od 2014 roku. Działalność​. Krystyna Wilkoszewska Rytm i forma w sztuce BazHum MuzHP. Przeczytaj Epoksydowa Forma Sztuka opinii i Epoksydowa Forma Sztuka ocen Kup Epoksydowa Forma Sztuka z pewnością na AliExpress!.

Wykład: Nowe formy w sztuce i wynikające stąd nieporozumienia.

Wystawa fotografii autorów: Jacka Gulczyńskiego, Włodzimierza Kowalińskiego i Macieja Mańkowskiego. Podziel się! Kalendarz Google Eksportuj iCal. Wydarzenia w Poznaniu Wernisaż wystawy Akt Jako Forma Sztuki. Treść i forma dzieła sztuki. W każdym dziele plastycznym dadzą się wydzielić cztery warstwy tworzące owe dzieło: tworzywo dzieła, forma, treść, wyraz. Małe Formy Sztuki: koncerto spektakl Cudny dzień. 7.10.2018. Czyżby w Warszawie objawił się właśnie polski Banksy? W stolicy na znaku zakazu wjazdu mieszkańcy wypatrzyli Ostatnią Wieczerzę. Codzienne formy oporu – Centrum Sztuki Współczesnej Zamek. Marshall McLuhan słynny kanadyjski teoretyk komunikacji powiedział kiedyś że Reklama jest najwspanialszą formą sztuki XX wieku W powyższym. Norma i forma. Kategorie stylistyczne historii sztuki i ich początki w. Treść i forma w sztukach plastycznych, Mieczysław Porębski. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz.

Sklep Muzeum Formy i srodki prezentacji III Sztuka w Muzeum.

Zestaw form do pieczenia DUKA STARTER 2 sztuki 25x13 cm stal węglowa. Zestaw form Forma do pieczenia prostokątna DUKA GOTA BAKE stal węglowa​. Powieść jako forma sztuki Artykuł. Agnieszka Forma Sztuka Nowy Dwór Mazowiecki osoba ma swój profil w NK.​pl. Zobacz pełny profil listę znajomych, najnowsze wpisy i komentarze,. Jaś Kapela: Bywam trollem. Trolling to współczesna forma sztuki. Gencjana Taggers, forma sztuka: Specjalność graffiti, praca zespołowa. Zdjęcie o belgian, gencjana, colours, schronienie, doki, rysunki, ludzie, legalny, artiste,. Treść i forma w sztukach plastycznych, Mieczysław Porębski cejsh. W najbliższą sobotę 23 listopada zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu ​Niemi świadkowie historii, na którym przybliżymy znaczenie.

Wystawa Forma Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Formy silikonowe są lekkie i nie pochłaniają zapachów. Doskonale nadają się do pieczenia różnych ciast. Dzięki elastyczności silikonu bardzo łatwo można. SZTUKA TO GODZIWA FORMA ROZRYWKI Fundacja Bęc Zmiana. This study aims to present two examples of permutation films as forms through which experimental cinema resisted the reality of the 1970s. The analysis is. Sztuka ceramiki forma i osobowość finisaż Kultura Trojmiasto. Sztuka ceramiki forma i osobowość finisaż Zapraszamy do Pałacu Opatów na finisaż wystawy Sztuka ceramiki forma i osobowość. Henryk Lula. Krystyna.

Zagadnienia formy artystycznej odniesienia społeczne – Akademia.

Swoją decyzję argumentował faktem, że działanie muzyka było swoistą formą sztuki kierowaną do hermetycznej publiczności. Murale wyrosły z kultury niezależnej.Forma sztuki Wprost. Małe formy sztuki to cykl imprez na sali kameralnej dla dzieci w raz z rodzicami. Widzowie będą mogli wziąć udział w wydarzeniach, które będą prezentowały. Sztuka wzorów w połączeniu z haftem School of Form. W całym naszym estetycznym zachwycie, w uwadze, jaką poświęcamy dziełom, warto pamiętać też o przestrzeni użytkowej o architekturze,.

Warsztat twórczy jako forma działania artystycznego w przestrzeni.

Kup forma w kategorii Antyki i Sztuka na Allegro. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Podręcznik o sztuce Capoeira brazylijska forma sztuki Ceny i. Zakład Nauk Humanistycznych Katedra Sztuk Plastycznych Pracownia formy i koloru Pracownia kreacji wizualnej Zagadnienia formy artystycznej. Czy reklama jest formą sztuki?. Zapraszamy do Willi Caro na niezwykłą wędrówkę, którą rozpoczniemy w mrokach prehistorycznych jaskiń – to tam rozbłysnął pierwszy.

Oblicza interaktywności. Warsztat twórczy przy kreacji plastycznej.

Murale wyrosły z kultury niezależnej, ale dziś są formą sztuki zinstytucjonalizowanej i skomercjalizowanej. A Polacy chcieliby właśnie tej formy​. Sztuka współczesna i jej różne formy Kulturalne Media. Termin wydarzenia: 5 maja 2019 r., godzina. Kobiety na traktory! Moda na awangardę! pracy nad formą sztuki lat 50. i 60. XX wieku towarzyszyło​. Spawanie jest dla mnie formą sztuki, wręcz obsesją – Gazeta. Przygotowując się do matury z historii sztuki większość czasu poświęcamy na analizowanie formy dzieł, tymczasem ich sprawna interpretacja jest równie.

Akt jako forma sztuki WBPiCAK.

Tom ten jest kolejnym świadectwem moich nieustannych poszukiwań społecznych, a nawet wręcz biologicznych fundamentów sztuki. STREET ART NAJNOWSZA FORMA SZTUKI? Pytanie na śniadanie. Podręcznik o sztuce Capoeira brazylijska forma sztuki od 22.04 zł, porównanie cen w 1 sklepach. Zobacz inne Sztuka, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.

Reportaż Palindromista hobbysta. Palindromy jak forma sztuki.

Capoeira splata walkę, muzykę, taniec, modlitwę i rytuał w przemyślną strategię, dzięki której ludzie mogą razem żyć, trudzić się, obchodzić uroczystości,. Agnieszka Forma Sztuka osoba w NK.pl. Przez jednych traktowane jest jako akt wandalizmu, przez innych – jako forma sztuki. Z tym procederem spotykamy się na każdym kroku.

Capoeira brazylijska forma sztuki Bira Almeida książka.

Obrona demokracji stała się dla wielu środowisk i organizacji zadaniem numer jeden – tak w Polsce, jak i w innych. Muzea o artystycznej formie Portal Rynek i Sztuka. Trolling to współczesna forma sztuki Zdjęcie numer 2 w galerii Jaś Kapela: Bywam trollem. Trolling to współczesna forma sztuki Zdjęcie numer 3 w galerii Jaś. Forma sztuka Social Media Marketing. Tylko nielicznych miłośników sztuki nigdy nie irytowali akademiccy badacze i ich troska o etykietki i szufladki. Ernst Hans Gombrich. Norma i forma. Kategorie. Zestaw form do pieczenia DUKA STARTER 2 sztuki 25x13 cm stal. Sztuka mediów widziana poprzez dzieła wybrane z 30 letniej historii Biennale WRO omówiona zostanie w perspektywie poznawczej. Sztuka formy z kolekcji Fojciecha Fibaka – CENTRUM KULTURY. Absolwent III LO im. K. K. Baczyńskiego i Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, obecnie pracownik islandzkiej firmy.

opis formy dziea sztuki, interpretacja dziea sztuki definicja, opis formy dowolnego dziea sztuki, formy dzie sztuki wspczesnej