Топ-100
 • Róża wiatrów Róża wiatrów

  Róża wiatrów − pojęcie stosowane w dwóch znaczeniach: jako zwyczajowe określenie "róży kompasowej" – okrągłej tarczy z podziałką stopniową lub rumbową i zazn...

 • Równikowa strefa wiatrów zachodnich Równikowa strefa wiatrów zachodnich

  Równikowa strefa wiatrów zachodnich - określenie stosowane do opisu sezonowo przeważających wiatrów zachodnich w miejscach, gdzie równikowa bruzda niskiego c...

 • Równikowa bruzda niskiego ciśnienia Równikowa bruzda niskiego ciśnienia

  Równikowa bruzda niskiego ciśnienia – pas obniżonego ciśnienia atmosferycznego opasający całą Ziemię w pobliżu równika. Jest ona elementem globalnej cyrkulac...

 • Rekonesans Rekonesans

  Rekonesans – wstępne zapoznanie się z czymś w określonym terenie; w terminologii wojskowej oznacza rozpoznanie stanowisk i sił przeciwnika, w kartografii - d...

 • Radioorientacja sportowa Radioorientacja sportowa

  Radioorientacja sportowa jest amatorskim sportem "mapy i kompasu", łączącym umiejętności biegu na orientację i poszukiwania kierunku nadającego radia. Jest t...

 • Półkula wodna Półkula wodna

  Półkula wodna – półkula Ziemi, która powstała w wyniku jej podziału w ten sposób, że na jednej z półkul udział obszarów wodnych jest największy. Natomiast na...

 • Półkula lądowa Półkula lądowa

  Półkula lądowa – półkula Ziemi, która powstała w wyniku jej podziału w ten sposób, że na jednej z półkul udział lądów jest największy. Natomiast na drugiej z...

 • Portolan Portolan

  Portolany przedstawiały porty, punkty charakterystyczne wybrzeża np. cyple, skały, oraz miejsca zagrożeń dla żeglugi np. rafy, mielizny. Niektóre istotne ele...

 • Położenie geograficzne Położenie geograficzne

  Położenie geograficzne - jedna z cech obiektu geograficznego. Można je określić w sposób matematyczny za pomocą współrzędnych geograficznych, co stanowi pods...

 • Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych

  Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera SA – polskie wydawnictwo kartograficzne, powołane do życia 1 października 1951 rok...

 • Paradoks linii brzegowej Paradoks linii brzegowej

  Paradoks linii brzegowej – odkrycie, że linie brzegowe lądów nie mają określonej długości. Wynika to z ich własności fraktalnych. Długość linii brzegowej zal...

 • Ortodroma Ortodroma

  Ortodroma – najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli biegnąca po jej powierzchni. Stanowi ona zawsze fragment koła wielkiego. Linię ortod...

 • Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”

  Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w formie jednostopniowej odznaki honorowej nadawanej przez m...

 • Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii” Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”

  Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w formie dwustopniowej odznaki honorowej nadawanej przez Min...

 • Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach

  Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach - grupa metod kartograficznych służąca do przedstawiania ukształtowania pionowego powierzchni Ziemi na mapach. ...

 • Longimetr Steinhausa Longimetr Steinhausa

  Longimetr Steinhausa – opatentowany przez prof. Hugona Dyonizego Steinhausa przyrząd służący do pomiaru długości krzywych na mapach. Jest to przeźroczysty ar...

 • Loksodroma Loksodroma

  Loksodroma jest linią krzywą na powierzchni kuli, przecinającą wszystkie południki pod tym samym kątem. Na mapie Merkatora dokładniej na mapie w rzucie Merka...

 • Linia brzegowa Linia brzegowa

  Linia brzegowa – linia zetknięcia się powierzchni wody w zbiorniku lub cieku wodnym z powierzchnią lądu. Ponieważ występują wahania poziomu wody w zbiorniku ...

 • Kilometr zerowy Kilometr zerowy

  Kilometr zerowy – punkt od którego liczy się odległości na mapach i drogowskazach, najczęściej do jakiejś miejscowości lub ujścia rzeki. W większych miastach...

 • Karton (kartografia) Karton (kartografia)

  Karton – niewielka mapa zamieszczona na mapie głównej, przy krawędzi bocznej, górnej lub dolnej, gdzie najmniej przesłania treść mapy głównej. Na kartonie pr...

 • Inklinacja magnetyczna Inklinacja magnetyczna

  Inklinacja magnetyczna lub inaczej nachylenie magnetyczne w danym punkcie powierzchni Ziemi jest kątem zawartym pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola m...

 • Hydrografia Hydrografia

  Hydrografia – początkowo dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem stosunków wodnych na Ziemi w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu ze środowiskiem geo...

 • Hipsometria Hipsometria

  Hipsometria – dział geodezji zajmujący się pomiarami wysokości terenu ponad pewien ustalony poziom i przedstawianiem wyników w postaci map, wykresów, profiló...

 • Granica kultur Granica kultur

  granica między lasem gęstym a lasem rzadkim słabo przebieżnym - np. młode drzewa iglaste i dobrze przebieżnym - np. wysokie drzewa granica między polami z ró...

 • Geoida Geoida

  Geoida – w geologii powierzchnia w każdym miejscu prostopadła do pionu wyznaczonego przez siłę ciężkości. Geoida jest teoretyczną powierzchnią, na której pot...

 • Elipsoida ziemska Elipsoida ziemska

  Elipsoida ziemska – spłaszczona elipsoida obrotowa, której powierzchnia jest najbardziej zbliżona do hydrostatycznej powierzchni Ziemi. Elipsoida obrotowa je...

 • Deklinacja magnetyczna Deklinacja magnetyczna

  Deklinacja magnetyczna – kąt poziomy w danym miejscu na powierzchni Ziemi pomiędzy południkiem magnetycznym i geograficznym. Kąt ten podaje się jako wartość ...

 • Biegun zimna Biegun zimna

  Na półkuli południowej biegun zimna znajduje się na stacji polarnej Sojuz dawniej Wostok, gdzie 21 lipca 1983 odnotowano temperaturę -89.6 °C. 10 sierpnia 20...

 • Biegun niedostępności Biegun niedostępności

  Bieguny niedostępności – matematycznie wyznaczone punkty w obszarach polarnych kuli ziemskiej. Biegun niedostępności nie jest żadnym zjawiskiem naturalnym i ...

 • Bieg na orientację Bieg na orientację

  Bieg na orientację – nieolimpijska dyscyplina sportowa, w której zawodnik, posługując się mapą i kompasem, ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec ok...

 • Atlas Donckera Atlas Donckera

  Atlas Donckera – XVII-wieczny atlas morskich map żeglarskich autorstwa Hendricka Donckera. Jedyny znany egzemplarz pierwszego wydania tego atlasu został odna...

 • Kartografia Kartografia

  Kartografia – dziedzina nauki o mapach, teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, z...

Kartografia

Krzywomierz

Krzywomierz – urządzenie służące do pomiaru długości mapie krzywych. Urządzenie ma małe krzyże, które powinny znajdować się na linii, którego długość jest mierzona. Licznik elektroniczny lub mechaniczny, w rzeczywistości wziął liczba obrotów koła, przechodzi długość jeździł na obwodnicy.

image

Kartografia

Kartografia – dziedzina nauki o mapach, teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, z...

Atlas Donckera

Atlas Donckera – XVII-wieczny atlas morskich map żeglarskich autorstwa Hendricka Donckera. Jedyny znany egzemplarz pierwszego wydania tego atlasu został odna...

Atrybut (kartografia)

Atrybut – opis właściwości obiektu karty. Jego definicja powinna składać się z pola widzenia, po tym, jak powinna być wyświetlana nazwa atrybutu, po dwukropk...

Autotopograf

Autotopograf – urządzenie mechaniczne zainstalowane w pojeździe mechanicznym służące do określania położenia oraz kierunku poruszania się. Po wstępnym "zapro...

Baza Danych Obiektów Topograficznych

Baza Danych Obiektów Topograficznych, BDOT10k – baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000. Baza powsta...

Bieg na orientację

Bieg na orientację – nieolimpijska dyscyplina sportowa, w której zawodnik, posługując się mapą i kompasem, ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec ok...

Biegun niedostępności

Bieguny niedostępności – matematycznie wyznaczone punkty w obszarach polarnych kuli ziemskiej. Biegun niedostępności nie jest żadnym zjawiskiem naturalnym i ...

Biegun ziemski

Biegun ziemski – jeden z dwóch punktów na powierzchni Ziemi, przez które przechodzi jej oś obrotu. Punkty te, określane jako: biegun północny i biegun połudn...

Biegun zimna

Na półkuli południowej biegun zimna znajduje się na stacji polarnej Sojuz dawniej Wostok, gdzie 21 lipca 1983 odnotowano temperaturę -89.6 °C. 10 sierpnia 20...

Board of Longitude

Board of Longitude - brytyjska komisja parlamentarna, powołana ustawą z 8 lipca 1714 roku w celu oceniania i finansowania najbardziej obiecujących urządzeń s...

Cięcie poziomicowe

Cięcie poziomicowe – znormalizowany dla danej mapy i skali odstęp pomiędzy kolejnymi warstwicami podstawowymi. Według obowiązujących standardów technicznych ...

Degree Confluence Project

Degree Confluence Project – międzynarodowy projekt internetowy, mający na celu odwiedzenie i udokumentowanie wszystkich miejsc na Ziemi, których współrzędne ...

Deklinacja magnetyczna

Deklinacja magnetyczna – kąt poziomy w danym miejscu na powierzchni Ziemi pomiędzy południkiem magnetycznym i geograficznym. Kąt ten podaje się jako wartość ...

Dewiacja magnetyczna

Dewiacja magnetyczna – inaczej zboczenie magnetyczne, czyli odchylenie igły magnetycznej od południka magnetycznego. Dewiację magnetyczną wywołuje oddziaływa...

Elipsoida ziemska

Elipsoida ziemska – spłaszczona elipsoida obrotowa, której powierzchnia jest najbardziej zbliżona do hydrostatycznej powierzchni Ziemi. Elipsoida obrotowa je...

Fotointerpretacja

Fotointerpretacja - metoda wykrywania i rozpoznawania obiektów i zjawisk, a także relacji między nimi na podstawie analizy cech fotointerpretacyjnych ich obr...

Geodeta (czasopismo)

GEODETA – Magazyn Geoinformacyjny, wcześniej: GEODETA – Magazyn Geodezyjny – polski miesięcznik prezentujący aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartog...

Geoida

Geoida – w geologii powierzchnia w każdym miejscu prostopadła do pionu wyznaczonego przez siłę ciężkości. Geoida jest teoretyczną powierzchnią, na której pot...

Geoikonometria

Geoikonometria – system dyscyplin studiujących ogólną teorię, metodę i środki pomiarów na podstawie geoprzedstawień. Rodzaje geoikonometrii: fotometria karto...

Geokompozycja

Geokompozycja – każda techniczno-estetyczna kompozycja celowo dobranych i właściwie uporządkowanych elementów graficznych, dźwiękowych i tekstowych, jako zmi...

Granica kultur

granica między lasem gęstym a lasem rzadkim słabo przebieżnym - np. młode drzewa iglaste i dobrze przebieżnym - np. wysokie drzewa granica między polami z ró...

Hipsometria

Hipsometria – dział geodezji zajmujący się pomiarami wysokości terenu ponad pewien ustalony poziom i przedstawianiem wyników w postaci map, wykresów, profiló...

Hydrografia

Hydrografia – początkowo dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem stosunków wodnych na Ziemi w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu ze środowiskiem geo...

Informacja topograficzna

Informacja topograficzna to pewien zbiór wiadomości o położeniu, własnościach geometrycznych i relacjach przestrzennych, a także o cechach, funkcjach i właśc...

Inklinacja magnetyczna

Inklinacja magnetyczna lub inaczej nachylenie magnetyczne w danym punkcie powierzchni Ziemi jest kątem zawartym pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola m...

Interpolacja (kartografia)

Interpolacja – Jest to proces wyznaczenia wartości punktu na podstawie innych punktów o znanych wartościach przy użyciu techniki rachunkowej, graficznej, mec...

Kartometria

Kartometria – dział kartografii zajmujący się metodami przeprowadzania i analizą dokładności pomiarów różnych obiektów i zjawisk geograficznych na mapach w c...

Karton (kartografia)

Karton – niewielka mapa zamieszczona na mapie głównej, przy krawędzi bocznej, górnej lub dolnej, gdzie najmniej przesłania treść mapy głównej. Na kartonie pr...

Kartowanie

Kartowanie – nanoszenie na podkład mapy topograficznej nowych szczegółów dotyczących wybranego tematu, na podstawie bezpośrednich obserwacji w terenie.

Kilometr zerowy

Kilometr zerowy – punkt od którego liczy się odległości na mapach i drogowskazach, najczęściej do jakiejś miejscowości lub ujścia rzeki. W większych miastach...

Kosmograf

Kosmograf – średniowieczna nazwa zawodu, z którego później wywiódł się kartograf i astrolog. Każdy kartograf do ok. XVII wieku musiał znać metody obliczeń ru...

Kota (kartografia)

Kota – w kartografii punkt na mapie, z reguły w postaci wyraźnej kropki, opisany rzędną wysokościową, podaną w metrach lub centymetrach nad poziomem morza. Z...

Krzywa hipsometryczna

Krzywa hipsometryczna to wykres określający dla konkretnego obszaru zależność wysokości terenu i powierzchni tego obszaru: na osi odciętych odpowiadającą dan...

Kwarta (geografia)

Kwarta geograficzna jest to jednostka do pomiaru kątów pomiędzy równikiem a równoleżnikiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi lub południkiem zerowym a ...

Linia brzegowa

Linia brzegowa – linia zetknięcia się powierzchni wody w zbiorniku lub cieku wodnym z powierzchnią lądu. Ponieważ występują wahania poziomu wody w zbiorniku ...

Linie szkieletowe

Linie szkieletowe – wygięcia poziomic obrazują doliny lub grzbiety. Do szybkiego rozpoznania na mapach poziomicowych tych form służą linie szkieletowe: osie ...

Loksodroma

Loksodroma jest linią krzywą na powierzchni kuli, przecinającą wszystkie południki pod tym samym kątem. Na mapie Merkatora dokładniej na mapie w rzucie Merka...

Longimetr Steinhausa

Longimetr Steinhausa – opatentowany przez prof. Hugona Dyonizego Steinhausa przyrząd służący do pomiaru długości krzywych na mapach. Jest to przeźroczysty ar...

Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach

Metody przedstawiania rzeźby terenu na mapach - grupa metod kartograficznych służąca do przedstawiania ukształtowania pionowego powierzchni Ziemi na mapach. ...

Minuta (geografia)

Minuta geograficzna – jednostka do pomiaru kątów pomiędzy równikiem a równoleżnikiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi, lub południkiem zerowym a połud...

My Location

My Location - aplikacja opracowana przez Google, pracująca w telefonach komórkowych, zarówno tych wyposażonych w odbiornik GPS, jak i bez niego, umożliwiając...

Obrazowanie wielospektralne

Obrazowanie wielospektralne, superspektralne i hiperspektralne – techniki rejestracji obrazu będące uogólnieniem fotografii barwnej na pełną przestrzeń barw ...

Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”

Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w formie dwustopniowej odznaki honorowej nadawanej przez Min...

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w formie jednostopniowej odznaki honorowej nadawanej przez m...

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu geodezji oraz kart...

Ortodroma

Ortodroma – najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli biegnąca po jej powierzchni. Stanowi ona zawsze fragment koła wielkiego. Linię ortod...

Osnowa matematyczna

Osnowa matematyczna – przyjęte odwzorowanie kartograficzne i związana z nim siatka kartograficzna, skala oraz sieć punktów osnowy geodezyjnej. Ten ostatni el...

Paradoks linii brzegowej

Paradoks linii brzegowej – odkrycie, że linie brzegowe lądów nie mają określonej długości. Wynika to z ich własności fraktalnych. Długość linii brzegowej zal...

Polski Przegląd Kartograficzny

Polski Przegląd Kartograficzny – kwartalnik naukowy z zakresu kartografii, założony w 1923 we Lwowie przez Eugeniusza Romera, wydawany w latach 1923-1934 poc...

Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych

Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera SA – polskie wydawnictwo kartograficzne, powołane do życia 1 października 1951 rok...

Położenie geograficzne

Położenie geograficzne - jedna z cech obiektu geograficznego. Można je określić w sposób matematyczny za pomocą współrzędnych geograficznych, co stanowi pods...

Portolan

Portolany przedstawiały porty, punkty charakterystyczne wybrzeża np. cyple, skały, oraz miejsca zagrożeń dla żeglugi np. rafy, mielizny. Niektóre istotne ele...

Półkula lądowa

Półkula lądowa – półkula Ziemi, która powstała w wyniku jej podziału w ten sposób, że na jednej z półkul udział lądów jest największy. Natomiast na drugiej z...

Półkula wodna

Półkula wodna – półkula Ziemi, która powstała w wyniku jej podziału w ten sposób, że na jednej z półkul udział obszarów wodnych jest największy. Natomiast na...

Przewyższenie (cecha wykresu)

Przewyższenie - na wykresie stosunek skali pionowej do skali poziomej. Przewyższenie często stosowane jest w geografii przy konstrukcji różnych profili. Skal...

Quasi-geoida

Quasi-geoida – teoretyczna powierzchnia aproksymująca swobodny poziom mórz i oceanów w systemie wysokości normalnych. Jest to praktyczna generalizacja geoidy...

Radioorientacja sportowa

Radioorientacja sportowa jest amatorskim sportem "mapy i kompasu", łączącym umiejętności biegu na orientację i poszukiwania kierunku nadającego radia. Jest t...

Rekonesans

Rekonesans – wstępne zapoznanie się z czymś w określonym terenie; w terminologii wojskowej oznacza rozpoznanie stanowisk i sił przeciwnika, w kartografii - d...

Rozciągłość południkowa

Rozciągłość południkowa – różnica szerokości geograficznej między punktem wysuniętym najdalej na północ a punktem wysuniętym najdalej na południe. Rozciągłoś...

Rozciągłość równoleżnikowa

Rozciągłość równoleżnikowa – różnica długości geograficznych: punktu wysuniętego najdalej na zachód i punktu wysuniętego najdalej na wschód. Rozciągłość równ...

Równikowa bruzda niskiego ciśnienia

Równikowa bruzda niskiego ciśnienia – pas obniżonego ciśnienia atmosferycznego opasający całą Ziemię w pobliżu równika. Jest ona elementem globalnej cyrkulac...

Równikowa strefa wiatrów zachodnich

Równikowa strefa wiatrów zachodnich - określenie stosowane do opisu sezonowo przeważających wiatrów zachodnich w miejscach, gdzie równikowa bruzda niskiego c...

Róża wiatrów

Róża wiatrów − pojęcie stosowane w dwóch znaczeniach: jako zwyczajowe określenie "róży kompasowej" – okrągłej tarczy z podziałką stopniową lub rumbową i zazn...

Sekunda (geografia)

Sekunda geograficzna – jednostka do pomiaru kątów pomiędzy równikiem a równoleżnikiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi, lub południkiem zerowym a połu...