Топ-100
 • System językowy System językowy

  System językowy – język jako system, czyli uporządkowany wewnętrznie i posiadający określoną strukturę układ elementów; innymi słowy jest to język pojmowany ...

 • Przetwarzanie języka naturalnego Przetwarzanie języka naturalnego

  Przetwarzanie języka naturalnego – interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją ana...

 • Parafraza Parafraza

  Parafraza – swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens. Przeciwieństwo m...

 • Efekt bouba-kiki Efekt bouba-kiki

  Efekt bouba-kiki – przykład niearbitralnego asocjowania dźwięków mowy z wizualnym kształtem obiektów. Efekt ten wykazano po raz pierwszy w drodze eksperyment...

 • Deskryptywizm (językoznawstwo) Deskryptywizm (językoznawstwo)

  Deskryptywizm – dążność do opisowego ujmowania zachowań językowych. Deskryptywizm zakłada obiektywny i systematyczny opis języka, odwierciedlający empiryczne...

 • Alpha privativum Alpha privativum

  Alpha privativum – przedrostek nadający wyrazowi znaczenie przeciwne, oznaczający odwrotność lub nieobecność jakiejś cechy, podobnie jak polskie przedrostki ...

 • Językoznawstwo Językoznawstwo

  Językoznawstwo, inaczej lingwistyka – dziedzina nauki zajmująca się badaniem języka z perspektywy jego jednostek, struktury, funkcji i rozwoju. Język jako zł...

Językoznawstwo

Językoznawstwo, inaczej lingwistyka – dziedzina nauki zajmująca się badaniem języka z perspektywy jego jednostek, struktury, funkcji i rozwoju. Język jako zł...

Alpha privativum

Alpha privativum – przedrostek nadający wyrazowi znaczenie przeciwne, oznaczający odwrotność lub nieobecność jakiejś cechy, podobnie jak polskie przedrostki ...

Argument (językoznawstwo)

Argument – wyrażenie, które uzupełnia znaczenie predykatu. Np. predykat spać uzupełniony o wyraz Jan tworzy zdanie Jan śpi. Predykat wraz z argumentami tworz...

Deskryptywizm (językoznawstwo)

Deskryptywizm – dążność do opisowego ujmowania zachowań językowych. Deskryptywizm zakłada obiektywny i systematyczny opis języka, odwierciedlający empiryczne...

Efekt bouba-kiki

Efekt bouba-kiki – przykład niearbitralnego asocjowania dźwięków mowy z wizualnym kształtem obiektów. Efekt ten wykazano po raz pierwszy w drodze eksperyment...

Forma językowa

Forma językowa – jednostka pełniąca funkcję semantyczną lub syntaktyczną. Najczęściej mówi się o formach wyrazowych służących wyrażeniu pewnego znaczenia gra...

Informator (językoznawstwo)

Informator – osoba, której wypowiedzi służą do badań naukowych kodu językowego. Taką osobą jest z zasady native speaker, który przy użyciu swojej kompetencji...

Jednostki językowe

Jednostki językowe, elementy językowe – elementy składowe języka, wydzielone na podstawie ich funkcji, struktury i umiejscowienia w systemie. Wyróżnia się je...

Języki prymitywne

Języki prymitywne – potoczne określenie języków, których użytkownikami są ludy stojące na niższym szczeblu rozwoju cywilizacyjnego. Zwykle chodzi o słabo roz...

Kalka (językoznawstwo)

Kalka językowa, in. odbitka językowa – jednostka językowa utworzona poprzez dokładne przetłumaczenie wyrazu lub całego połączenia wyrazowego z jednego języka...

Konstrukcja (językoznawstwo)

Konstrukcja – w jednym ze znaczeń: struktura wszelkich jednostek językowych: wyrazów, grup wyrazowych, zdań, tekstów. Według innej definicji konstrukcja to w...

Konwencjonalny charakter języka

Konwencjonalny charakter języka, niemotywowany charakter języka, arbitralny charakter języka – cecha języka polegająca na tym, że jest on systemem znaków opa...

Langue a parole

Langue i parole – terminy lingwistyczne wprowadzone przez Ferdinanda de Saussurea i upublicznione w książce Kurs językoznawstwa ogólnego. Termin langue odnos...

Linguistica Silesiana

Linguistica Silesiana – wydawane od 1975 czasopismo naukowe Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Katowicach. Zawiera artykuły w językach: angielskim, niemie...

Parafraza

Parafraza – swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens. Przeciwieństwo m...

Podmiot wypowiedzi

Podmiot wypowiedzi – osoba wypowiadająca daną sekwencję słowną, nadawca komunikatu. Najłatwiej można określić podmiot wypowiedzi w bezpośrednich interakcjach...

Profilowanie (językoznawstwo)

Profilowanie – proces wydobywania na pierwszy plan pewnej cechy lub części bazy pojęciowej wyrażenia. Efektem profilowania jest profil. Wyrażenie językowe mo...

Przetwarzanie języka naturalnego

Przetwarzanie języka naturalnego – interdyscyplinarna dziedzina, łącząca zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, zajmująca się automatyzacją ana...

Racjonalność komunikacyjna

Racjonalność komunikacyjna - wzorcowa sytuacja komunikacji pomiędzy podmiotami, gdzie dyskurs jest wolny zarówno od oddziaływań zewnętrznych, jak i od ograni...

System językowy

System językowy – język jako system, czyli uporządkowany wewnętrznie i posiadający określoną strukturę układ elementów; innymi słowy jest to język pojmowany ...

Text Retrieval Conference

Text REtrieval Conference – seria warsztatów skupiająca się na wyszukiwaniu informacji w różnych obszarach badawczych lub ścieżkach. TREC jest współfinalizow...