Топ-100
 • Natura Natura

  Przyroda, in. natura – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworó...

 • Religia Religia

  Religia – system wierzeń i praktyk określający relację między różnie pojmowaną sferą sacrum i sferą boską a społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje ...

 • Polityka Polityka

  Polityka – pojęcie z zakresu nauk społecznym, rozumiane na wiele sposobów. U Arystotelesa polityka jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, któr...

 • Rekreacja Rekreacja

  Rekreacja, aktywny wypoczynek – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w ...

 • Sztuki wizualne Sztuki wizualne

  Sztuki wizualne – pojęcie obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane są przez widza poprzez wzrok. Kategoria stosowana jest zatem wo...

 • Transport Transport

  Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych czł...

 • Historia Historia

  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstar...

 • Literatura Literatura

  Literatura – wszystkie "sensowne twory słowne”, czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w ...

 • Muzyka Muzyka

  Muzyka – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Struktury dźwię...

 • Fotografia Fotografia

  Fotografia – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wyko...

 • Kinematografia Kinematografia

  Kinematografia – dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach. Przemysł filmowy w poszcz...

 • Przestrzeń kosmiczna Przestrzeń kosmiczna

  Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ciał niebieskich. Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysoko...

 • Marka Marka

  Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladowni...

 • Technologia Technologia

  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny pro...

 • Podróż Podróż

  Podróż – zmiana miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od ...

 • Hobby Hobby

  Hobby – czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejęt...

 • Nauka Nauka

  Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Ten wy...

 • Sport Sport

  Sport – wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i...

 • Gra Gra

  Gra – czynność o ustalonych zasadach, w której udział bierze jedna lub więcej osób. Od innych rozrywek grę oddziela istnienie ścisłego zbioru zasad gry, od i...

 • Program telewizyjny Program telewizyjny

  Program telewizyjny – telewizyjna produkcja audiowizualna, podstawowa jednostka ramówek stacji telewizyjnych, która charakteryzuje się określonym gatunkiem t...

 • Film Film

  Film – utwór audiowizualny, składający się ze scen, które składają się z jednego lub więcej ujęć. Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, współcześnie również...

Teatr

Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie.

image

1. Rodzaje widowisk teatralnych
operetka – z mniej skomplikowaną fabułą niż opera, z niej wykształciły się gatunki współczesne: śpiewogra i musical
teatr postdramatyczny- teatr, który dąży do istnienia poza dramatem
teatr plastyczny – opierający się na plastyce ruchu, dekoracji i sposobie wyrażania się por. np. twórczość Józefa Szajny i Henryka Tomaszewskiego.
pantomima – oparta wyłącznie na geście, mimice, ruchu, z wyeliminowanym słowem
balet, który wykształcił się z komedii dell’arte i widowisk jarmarcznych
opera, pierwotnie opera seria poważna, od XVII wieku także komiczna
przedstawienie dramatyczne może też zawierać elementy innych rodzajów widowisk teatralnych

2. Rodzaje teatru
repertuarowy
impresaryjny
teatr objazdowy
lalkowy – przy zastosowaniu marionetek, kukiełek, pacynek, sycylijek lalek z uchwytami u głowy, pleców i rąk za które aktor trzyma lalkę oraz teatr cieni
szkolny
bibliodrama
radiowy i teatr telewizyjny
uliczny
ogródkowy
bulwarowy
muzyczny

3. Elementy struktury spektaklu
Podstawowym elementem teatru jest aktor, który buduje dla widza umowną rzeczywistość teatralną. Spektakl bez aktora nie jest możliwy. Aktor buduje swoja kreację sceniczną za pomocą ruchu scenicznego niekiedy jest to szczegółowo opracowana choreografia, gestu i mimiki. Teatr to ukierunkowane działania aktorów na użytek publiczności, która jest drugim niezbędnym elementem każdego spektaklu. Pełnowartościowy spektakl teatralny to taki, w którym następuje swego rodzaju porozumienie pomiędzy sceną a widownią.
Spektakl jest zazwyczaj oparty na tekście dramatu lub scenariuszu, który stanowi punkt wyjścia do realizacji. Niekiedy spektakle powstają na zasadzie kreacji zbiorowej.
Teatr odwołuje się niemal do wszystkich zmysłów człowieka. Łączy obraz scenografia, ruch choreografia z dźwiękiem oprawa muzyczna, może również odwołać się do zmysłu węchu lub dotyku.
Spektakl obejmuje swoim zasięgiem określony czas i przestrzeń. Czas scenowy jest wymierny, konkretny, różny w różnych warunkach historycznych i kulturowych obecnie spektakl trwa przeciętnie 2-3 godz.; przestrzeń sceniczna zazwyczaj jest odgrodzona od widowni tzw. "czwartą ścianą”, niekiedy jednak działania teatralne wkraczają w przestrzeń widowni lub całkowicie zacierają podział na widownię i scenę.
Koordynatorem wszystkich działań scenicznych i innych elementów spektaklu jest reżyser.

4.1. Dramat literacki a dramat sceniczny Dramat literacki
Tworzywem dzieła literackiego jest słowo. Dramat w znaczeniu utworu literackiego dramat literacki może być utworem niescenicznym, tzn. takim utworem, którego autor założył, że dzieło to nie jest przeznaczone do realizacji scenicznej, nie brał pod uwagę wymogów, konwencji i środków technicznych spektaklu teatralnego. Dramat taki można mimo to zrealizować na scenie, jednak potrzebna jest do tego adaptacja.

4.2. Dramat literacki a dramat sceniczny Dramat sceniczny
Z kolei w dramacie scenicznym zw. też dramatem właściwym bądź teatralnym nie tylko słowo jest ważne, ale też np. aktor, scena, czas scenowy. Ponadto samo słowo może zostać zredukowane do minimum albo też całkowicie zlikwidowane. Niezbędne są natomiast pozostałe elementy wszystkie naraz lub niektóre, aby można było mówić o zrealizowanym widowisku teatralnym.
W dziele scenicznym istnieje możliwość zrealizowania opisów z dzieła literackiego. Można też wykorzystywać całą gamę tworzyw oprócz bądź z pominięciem słowa.

4.3. Dramat literacki a dramat sceniczny Teatralna teoria dramatu
Teatralna teoria dramatu – teoria, według której dramat nie jest samodzielnym gatunkiem literackim, lecz staje się nim dopiero w momencie jego realizacji na scenie teatralnej.

5. Teatrologia
Nauka o teatrze nazywana jest teatrologią. Teatrolog zazwyczaj analizuje tekst dzieła dramatycznego oraz inscenizację w różnych kontekstach np. historycznym, teoretycznym czy kulturowym.
Pierwszym polskim dziełem teoretycznym z tej dziedziny są Dzieje Teatru Narodowego Wojciecha Bogusławskiego. Teatrologia w Polsce rozwija się dynamicznie od czasów Stanisława Wyspiańskiego.
Do najwybitniejszych dokumentalistów polskiego teatru należy Karol Estreicher. Wśród polskich teatrologów wymienić należy też takich, jak: Zbigniew Raszewski, Stanisław Marczak-Oborski, Jerzy Grotowski, Julian Lewański, Stefania Skwarczyńska, Jan Błoński oraz Janusz Degler.

6. Krytyka teatralna
Oceną twórczości teatralnej zajmuje się krytyka teatralna. Osoby zajmujące się nią tworzą często recenzje, ale także szkice, reportaże bądź felietony.
W Polsce największe dokonania w tej dziedzinie mają: Jan August Kisielewski, Tadeusz Boy-Żeleński, Karol Irzykowski, Artur Sandauer, Antoni Słonimski, Konstanty Puzyna, oraz w czasach nam bliższych: Jacek Sieradzki, Grzegorz Niziołek, Marta Fik, Elżbieta Morawiec, Tadeusz Nyczek, Krzysztof Mieszkowski.
Recenzja spektaklu teatralnego może mieć funkcję propagandową i/bądź informacyjną. Powinna zawierać rzeczowe sprawozdanie i krytyczną fachową i rzetelną ocenę spektaklu.

6.1. Krytyka teatralna Wydawnictwa polskie związane z teatrem
"Didaskalia”, krakowski miesięcznik o polskim i zagranicznym teatrze
"Pamiętnik Teatralny” – zapoczątkowany przez Leona Schillera
"Dialog”, miesięcznik, w którym drukuje się m.in. sztuki współczesne i wcześniejsze polskie i zagraniczne
"Teatr”, podejmujący analizę życia teatralnego
"Wrocławski Notatnik Teatralny”
"Teatr Lalek", kwartalnik

7. Socjologia teatru
W latach 30. XX wieku powstała nowa dziedzina nauk społecznych – socjologia teatru, badająca wpływ teatru na społeczeństwo, a także analizująca teatr jako grupę społeczną. Pierwsze badania w tym kierunku rozwijały się w Niemczech i Francji, obecnie jest to dziedzina bardzo rozwinięta na Zachodzie.
Socjologia teatru bada zarówno historię teatru, teatr współczesny, jak i psychologię dzieła teatralnego, szukając związków tych dziedzin ze społeczeństwem. Zajmuje się zatem m.in.:
dramatem, a dokładniej tym, co sprawia, że odbiór utworu w teatrze jest zupełnie inny od odbioru tekstu pisanego, a także bada, dlaczego każde przedstawienie jest inne i jest też rozmaicie przez różne osoby odbierane,
funkcją społeczną aktora, jego stosunkiem do społeczeństwa,
rekrutacją aktorów, tym, dlaczego jedni nimi zostają, a inni nie,
socjologią wychowania.
miejscem i rolą kobiety w aktorstwie,
wpływem teatru na publiczność,
Wartości artystyczne nie mają tu żadnego znaczenia. Istotne są natomiast zależności pomiędzy instytucją wychowawczą, organizacją zbiorem osób a interpretowaniem sztuk. Socjolog bada też, jakie treści łączą się z pojęciami: teatr, sztuka, twórczość teatralna.
Źródłami badań socjologicznych teatru są: felietony, recenzje, listy, dokumenty oraz archiwa teatralne.

 • Teatr lalek rodzaj teatru w którym zamiast aktorów w spektaklach grają lalki. Głównym środkiem wyrazu jest lalka teatralna animowana przez aktora - lalkarza
 • Teatr alternatywny zwany także: awangardowy, eksperymentalny, laboratoryjny, niezależny, obrzeży, offowy, otwarty, podziemny, studyjny teatr poszukujący
 • Teatr Telewizji instytucja działająca w Telewizji Polskiej, która zajmuje się produkcją i emisją telewizyjnych przedstawień teatralnych. Teatr Telewizji
 • Teatr Wybrzeże dawniej Miejski Teatr Wybrzeże i Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku teatr instytucja kultury wpisana do rejestru województwa pomorskiego
 • Teatr Polonia do 2005 kino Polonia teatr dramatyczny w Warszawie założony w 2005 przez Fundację Krystyny Jandy na rzecz Kultury. Fundacja Krystyny
 • Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie teatr w Krakowie, otwarty 21 października 1893 pod nazwą Teatr Miejski, od 16 października 1909 nosi imię Juliusza
 • Krakowski Teatr Scena STU krakowski teatr działający od lipca 1997 roku, będący kontynuatorem tradycji Teatru STU założonego 20 lutego 1966 roku
 • Teatr Syrena teatr znajdujący się przy ulicy Litewskiej 3 w Warszawie. Teatr powstał w 1945 roku w Łodzi, a jego pierwszymi aktorami byli: Jadwiga Andrzejewska
 • Teatr Narodowy najstarszy istniejący do dziś teatr w Polsce, założony w 1765 w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszym teatrem
 • Teatr Ochoty warszawski teatr położony na Ochocie na osiedlu Kolonia Lubeckiego przy ul. Reja 9. Teatr założyło w 1970 małżeństwo Jan i Halina Machulscy
 • Teatr Muzyczny Roma TM Roma teatr muzyczny mieszczący się przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie. Teatr realizuje inscenizacje światowej klasyki
 • Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach teatr instytucja kultury województwa śląskiego, istniejąca od 1907 roku w Katowicach. Teatr
 • Lubuski Teatr teatr dramatyczny w Zielonej Górze założony w 1951. Budynek powstał w 1931 roku. Projekt jest dziełem berlińskiego architekta Oskara Kaufmanna
 • Och - Teatr prywatny teatr dramatyczny znajdujący się przy ul. Grójeckiej 65 w Warszawie założony w 2010 przez Fundację Krystyny Jandy na rzecz Kultury
 • Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza teatr dramatyczny w Warszawie założony w 1930. Budynek nie został zniszczony podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939
 • Teatr Groteska dawniej Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska teatr w Krakowie, przy ul. Skarbowej 2, szczególnie znany z przedstawień lalkowych
 • Teatr Ludowy krakowski teatr znajdujący się w dzielnicy Nowa Huta na osiedlu Teatralnym 34, działający od 3 grudnia 1955 roku. Budynek teatru zaprojektowali
 • Teatr Muzyczny Capitol teatr muzyczny powstały we Wrocławiu w 2004 roku, będący kontynuacją wcześniejszych teatrów istniejących w tym samym miejscu
 • Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy teatr miejski w Warszawie. Mocą uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2012 w wyniku połączenia
 • Sztuki Teatr Komedia warszawski teatr działający od 1954 roku, wystawiający głównie lekkie komedie, farsy i spektakle muzyczne. Siedziba teatru znajduje
 • Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie teatr znajdujący się przy ul. Senatorskiej 35 w Warszawie, wystawiający sztuki w językach
 • gmachu teatru wówczas Teatru Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego zagrano 27 grudnia 1938. Na scenie występował zespół grodzieńskiego Teatru Objazdowego
 • Teatr Scena Prezentacje miejski teatr w Warszawie założony w 1978 roku. Teatr posiada dwie sceny: główna - mieszczącą się w dawnej czyszczarni szopa
 • Teatr Rozrywki repertuarowy teatr muzyczny założony w 1985 w Chorzowie jako Państwowy Teatr Rozrywki mieści się przy ulicy Marii Konopnickiej 1 wejście
 • Teatr Ósmego Dnia T8D teatr alternatywny działający w centrum Poznania Osiedle Stare Miasto od 1964 roku. Teatr Ósmego Dnia powstał w 1964 roku
 • Teatr KTO teatr założony przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1977. 1 stycznia 2005 roku Teatr KTO uzyskał status Teatru Miejskiego
 • Teatr Sabat jedyny w Polsce teatr rewiowy, zlokalizowany w Warszawie. Powstał w 2001 roku w dawnych wnętrzach Teatru Kameralnego przy ul. Foksal 16 w
 • Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej teatr w Krakowie, narodowa instytucja kultury, drugi najstarszy teatr w Polsce. Obok Teatru Narodowego w
 • Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi najstarszy łódzki teatr kontynuator tradycji najstarszej stałej sceny w mieście uruchomionej 6 października 1888
 • Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni teatr muzyczny w Gdyni. Największy teatr muzyczny w Polsce i drugi po Teatrze Wielkim w Warszawie teatr

Teatr: teatr warszawa bilety, teatr komedia, teatr narodowy, teatr kwadrat, teatr capitol, teatr kamienica, teatr kraków, teatr ateneum

Teatr komedia.

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Zapraszamy na ważne i aktualne przedstawienia. Zachęcamy do sprawdzenia naszego repertuaru. Bilety w sprzedaży także online. Teatr ateneum. Teatr w Polsce polski wortal teatralny. Ta strona używa ciasteczek cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem. TEATR BEZ BARIER. Kontrast A. Czcionka. Teatr narodowy. Repertuar Teatru Rozrywki Teatr Rozrywki. Chcesz wybrać się do Teatru, ale nie masz z kim zostawić dziecka? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Rodzic w Teatrze zapewni Tobie i Twojemu dziecku.

Teatr warszawa bilety.

Teatr Polonia. Pięć róż dla Jennifer Trwa sprzedaż biletów na Wieczór Sylwestrowy w Teatrze! 17. Trwa sprzedaż biletów na Wieczór Sylwestrowy w Teatrze! 20. Teatr kraków. Teatr Muzyczny w Poznaniu. Spektakle Duża Scena Duża Scena – Foyer Teatr Mały Malarnia Repertuar Projekty INNY KURS Pracownia Teatralna Dorosłość Letnie Warsztaty.

Teatr Mój Teatr.

Nasza strona internetowa używa plików cookies tzw. ciasteczka w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie. Teatr i Taniec Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. KLIMAKTERIUM I JUŻ CZĘŚĆ I. obsada. przedstawienie gościnne. 11​wt. przedstawienie gościnne. ŻONA POTRZEBNA OD ZARAZ. obsada.

Wrocławski Teatr Lalek.

Teatr Wielki w Warszawie to gmach, który mieści trzy teatry: operowy Opera Narodowa, baletowy Polski Balet Narodowy oraz dramatyczny Teatr Narodowy. Teatr Fredry – Teatr Fredry. Czas na kwiaty Multimedia. ©2020 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu Polityka prywatności Realizacja: Laboratorium EE, Scrolling Space.

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Teatr RAMPA zaprasza na spektakle muzyczne i musicale. Teatr dla dzieci i dorosłych w Warszawie Sprawdź repertuar!. Teatr Opole. Usytuowany w budynku PKiN Teatr z 3 scenami, 2 poziomy Galerii, kawiarnia i miejsce kulturalnych spotkań barStudio. Poza działalnością sceniczną ma. Teatr Studio STUDIO. Teatr Piasku Tetiany Galitsyny Królowa Śniegu Rodzinne Show! Zwyciężczyni Mam Talent! Komedia Teatru Kamienica w reżyserii Emiliana Kamińskiego. Bilety do teatru Bilety24.pl. Szanowni Państwo, w imieniu Dyrekcji i Zespołu Teatru zapraszamy na konferencję prasową przed premierą spektaklu Królowa Śniegu w reż. Magdaleny. Teatr im. Juliusza Słowackiego. Teatr im. St. I. Witkiewicza. A wersja kontrastowa wersja normalna. 35 Urodziny Teatru Witkacego Wirtualny spacer po Teatrze. Zapraszamy do zwiedzania!.

Teatr Jaracza.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. 19.00 w Art Cafe Modjeska. Previous Next Play Pause. Rezerwacja biletów: bilety@ lub tel. Spektakle muzyczne, musicale, teatr dla dzieci Warszawa. Spektakl gościnny. 16.3 Duża Scena. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. design by Breneo Polityka Cookies BIP Teatru Norwida. Teatr dla dzieci w Warszawie, Spektakle dla dzieci TEATR. Repertuar trzech scen Teatru Narodowego w Warszawie. Informacje o działaniach edukacyjnych, siedzibie i 250 letniej historii Teatru. Sprzedaż biletów online.

Strona główna Teatr Wielki Opera Narodowa.

Już niebawem wyjątkowe wydarzenie w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, z okazji 9 rocznicy śmierci Edwarda Żentary, byłego dyrektora tarnowskiej. Repertuar Teatr Miniatura. Dwunastu gniewnych ludzi. ▭▭ 19 22.03 ▭▭. Teatr Miejski w Gliwicach Szpak Fryderyk fot Bozena Nitka 2. Szpak Fryderyk 5. ▭▭ 7 8 marca ▭▭. Repertuar Teatr Nowy w Poznaniu. Niestety jedynym cytatem, który dotyczy teatru i który znam, jest wypowiedź Stanisława Wyspiańskiego – Teatr mój widzę ogromny. Jednak stwierdzenie to​. Teatr repertuary, premiery spektakli i nowe sztuki Onet Kultura. Zobacz aktualne premiery spektakli i sztuk w najpopularniejszych teatrach współczesnych oraz rozrywki. Zobacz zapowiedzi oraz informacje związane z teatrem.

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni Strona główna.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Teatr i Taniec. W przypadku jeśli złożony przez. Repertuar Teatr Kwadrat. Teatr Wrocław repertuar. Wydarzenia teatralne i operowe. Pełny repertuar teatrów Wrocław. Przeglądy, festiwale, przedstawienia, spektakle.

Teatr Narodowy.

Bilety do teatru to przepustka do świata przeżyć kulturalnych. Bilety24.pl oferuje rezerwację i sprzedaż biletów online na wszystkie spektakle teatralne. Wejdź i. Teatr Wrocław repertuar go. Każdy posiadacz aplikacji mobilnej Teatru Nowego przygotowanej wspólnie z serwisem ty24.pl może kupować bilety wygodniej, szybciej i co. Teatr Wrocław Teatr Muzyczny Capitol Wrocław Bilety. Teatr – najstarsze polskie pismo teatralne poświęcone teatrowi współczesnemu. Omówienia najnowszych premier, najważniejsze wydarzenia teatralne,. Warszawa teatr Co Jest Grane. Repertuary i bilety! str. 1 25. Teatr Współczesny na XXVI MFSPIN. 06.02.2020. Po raz kolejny mamy przyjemność grać spektakl w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i. Teatr 6.piętro. Teatr Muzyczny w Poznaniu. Repertuar, bilety, spektakle, aktorzy, wydarzenia. Musicale, operetki i koncerty. Wszystko w jednym miejscu!.

Repertuar Teatr Polonia.

Warszawa pełen repertuar teatrów, zapowiedzi oraz premiery. Bądź na bieżąco z wydarzeniami teatralnymi. Przeczytaj recenzje spektakli i kup bilety już od 15. Bilety do teatru. Godzina. CHWYTAJ DZIEŃ – największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego śpiewa ROBERT ROZMUS PREMIERA. 13 czwartek. Godzina: 19:​00.

TEATR im. WILAMA HORZYCY.

Edukacja 2020.02.07. Międzynarodowy Dzień Teatru: Dotknij teatru. Nocne zwiedzanie teatru Teatr jest tajemnicą. W trakcie nocnego zwiedzania uchylimy kilka. Teatr – Teatr Miejski w Lesznie. Teatr im. Wandy Siemaszkowej jest jedynym zawodowym teatrem dramatycznym działającym od 70 lat na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Teatr Miejski w Gliwicach – Scena Główna, Ruiny Teatru Victoria. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij. Logo Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Teatr Współczesny.

Moja podróż z Witkacym i Malinowskim na Cejlon spotkanie. 27 lutego zapraszamy na spotkanie Moja podróż z Witkacym i Malinowskim na Cejlon. 21​ 02. Teatr Recenzje, Repertuary Portal. Strona główna Aktualności Spektakle Archiwalne Repertuar Bilety sprzedaż on line Teatr Letni – Scena Kameralna Projekty Partnerzy.

Film

Film – utwór audiowizualny, składający się ze scen, które składają się z jednego lub więcej ujęć. Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, współcześnie również...

Program telewizyjny

Program telewizyjny – telewizyjna produkcja audiowizualna, podstawowa jednostka ramówek stacji telewizyjnych, która charakteryzuje się określonym gatunkiem t...

Gra

Gra – czynność o ustalonych zasadach, w której udział bierze jedna lub więcej osób. Od innych rozrywek grę oddziela istnienie ścisłego zbioru zasad gry, od i...

Sport

Sport – wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i...

Nauka

Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Ten wy...

Hobby

Hobby – czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejęt...

Podróż

Podróż – zmiana miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od ...

Technologia

Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny pro...

Marka

Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladowni...

Przestrzeń kosmiczna

Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ciał niebieskich. Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysoko...

Kinematografia

Kinematografia – dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach. Przemysł filmowy w poszcz...

Fotografia

Fotografia – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wyko...

Muzyka

Muzyka – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Struktury dźwię...

Literatura

Literatura – wszystkie "sensowne twory słowne”, czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w ...

Historia

Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstar...

Transport

Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych czł...

Sztuki wizualne

Sztuki wizualne – pojęcie obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane są przez widza poprzez wzrok. Kategoria stosowana jest zatem wo...

Rekreacja

Rekreacja, aktywny wypoczynek – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w ...

Polityka

Polityka – pojęcie z zakresu nauk społecznym, rozumiane na wiele sposobów. U Arystotelesa polityka jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, któr...

Religia

Religia – system wierzeń i praktyk określający relację między różnie pojmowaną sferą sacrum i sferą boską a społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje ...

Natura

Przyroda, in. natura – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworó...