Топ-100
 • Kapitał społeczny Kapitał społeczny

  Kapitał społeczny – termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał, którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu...

 • Kapitał naturalny Kapitał naturalny

  Kapitał naturalny tworzą zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko co znajduje się na jej powierzchni oraz we wnętrzu, jest użyteczne dla człowieka, ale nie ...

 • Jadłodzielnia Jadłodzielnia

  W jadłodzielni każdy może przyjść i wziąć z półek lub lodówek żywność, której potrzebuje. W przypadku przynoszonej żywności mogą obowiązywać ograniczenia dot...

 • Internalizacja Internalizacja

  Internalizacja – ekonomiczna teoria laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii R. Coase’a polegająca na dokonywaniu transakcji wewnętrznych w ramach tego s...

 • Idiosynkrazja Idiosynkrazja

  Idiosynkrazja – wstręt, antypatia do kogoś. Termin ten bywa również definiowany jako indywidualna właściwość lub cecha osoby/grupy, często nazywana ekscentry...

 • Historia gospodarcza Historia gospodarcza

  Historia gospodarcza – dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane...

 • Global sourcing Global sourcing

  Global Sourcing – jedna z nowocześniejszych i najszybciej rozwijających się światowych strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Global sourcing to proces glob...

 • Ekonomia współpracy Ekonomia współpracy

  Ekonomia współpracy, ekonomia dzielenia się, ekonomia współdzielenia – zjawisko społeczne i ekonomiczne, polegające na fundamentalnej zmianie modeli organiza...

 • Ekonomia polityczna Ekonomia polityczna

  Ekonomia polityczna – nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym, służąca poznaniu i opisywaniu rzeczywistości. Ma wskazywać środki służące do osiągania celó...

 • Ekonomia finansowa Ekonomia finansowa

  Ekonomia finansowa – gałąź ekonomii, która zajmuje się analizą decyzji podejmowanych przez jednostki oraz osoby zarządzające, a także wzajemnym oddziaływanie...

 • Efekt bazy Efekt bazy

  Efekt bazy – zjawisko tłumaczące niektóre gwałtowne spadki lub wzrosty na wykresach danych statystycznych, liczonych w wielkościach względnych.

 • Baza klientów Baza klientów

  Baza klientów – możliwy do udostępnienia zbiór poufnych danych o podmiotach zaopatrujących się w towary lub korzystających z usług konkretnego przedsiębiorcy...

 • Arbitraż (ekonomia) Arbitraż (ekonomia)

  Arbitraż – zakup dobra lub aktywa na rynku, na którym jego cena jest względnie niższa w celu jednoczesnej odsprzedaży tego dobra lub aktywa na innym rynku, n...

 • Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne

  Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne, AEA – towarzystwo naukowe skupiające ekonomistów celem propagowania badań naukowych w dziedzinie ekonomii, publikacji n...

 • Ekonomia Ekonomia

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i usług. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem...

Ekonomia

Lewisowski punkt zwrotny

Lewisowski Punkt zwrotny - określa brytyjski ekonomista Arthur Lewis, w momencie, kiedy krajach rozwijających się pompowanie zasobów niezagospodarowanych niewykwalifikowanych pracowników, i on musi zrobić przejście do bardziej rozwiniętej gospodarce.

Megaekonomia

Megaekonomia - dziedzina nauk ekonomicznych, poświęcone analizie zagadnień dotyczących gospodarki światowej w kontekście zjawisk demograficznych, społecznych i środowiskowych.
W badaniach megaekonomicznych przedmiotem badania jest gospodarka Ziemi na świecie - w szczególności, gospodarka zasobami ziemi, rozwój międzynarodowy, międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne, a także powiązań gospodarki i środowiska w skali globalnej.

Ekonomia

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i usług. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem...

Wikiprojekt: Ekonomia

Usystematyzowanie, właściwa kategoryzacja. Zebranie informacji w celu tworzenia nowych artykułów poświęconych ekonomii. Poprawienie jakości artykułów, rozwij...

Alokacja zasobów

Alokacja zasobów – przypisywanie zasobów do możliwości ich użycia. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospod...

Amerykański czek bez pokrycia

Amerykański czek bez pokrycia – amerykański film dokumentalny z 2008. Film przedstawia gwałtownie narastające zadłużenie USA i konsekwencje tego zjawiska dla...

Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne

Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne, AEA – towarzystwo naukowe skupiające ekonomistów celem propagowania badań naukowych w dziedzinie ekonomii, publikacji n...

Arbitraż (ekonomia)

Arbitraż – zakup dobra lub aktywa na rynku, na którym jego cena jest względnie niższa w celu jednoczesnej odsprzedaży tego dobra lub aktywa na innym rynku, n...

Baza klientów

Baza klientów – możliwy do udostępnienia zbiór poufnych danych o podmiotach zaopatrujących się w towary lub korzystających z usług konkretnego przedsiębiorcy...

BazEkon

BazEkon – baza danych współtworzona w ramach Konsorcjum, przez 6 uczelnianych ośrodków bibliotecznych: Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowi...

Bezrobocie ukryte

Bezrobocie ukryte – bezrobocie, które nie jest wykazywane w oficjalnej ewidencji statystycznej. Bezrobocie ukryte jest często nazywane agrarnym, gdyż często ...

Bierni zawodowo

Bierni zawodowo – część społeczeństwa, którą stanowią osoby w wieku powyżej 15 lat nie pracujące i nie będące bezrobotnymi. Do biernych zawodowo zalicza się:...

Biurokracja maszynowa

Biurokracja maszynowa – typ struktury organizacyjnej. Opiera się na standaryzacji procesu pracy. Zadania pracowników są zrutynizowane. Podział pracy, formali...

Biurokracja profesjonalna

Biurokracja profesjonalna – typ struktury organizacyjnej. Opiera się na standaryzacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Jest scentralizowana, z reguły wykonu...

Czynniki niecenowe

Czynniki niecenowe – powodują przesuwanie się krzywej popytu w górę lub w dół. Jako czynniki niecenowe wymienić można: struktura demograficzna - płeć, wiek, ...

Debt push-down

Debt push-down – biznesowa lub podatkowo-księgowa strategia przesunięcia długu związanego z finansowaniem nabycia spółki zależnej na poziom podmiotu zależneg...

Dekapitalizacja

Dekapitalizacja - proces zmniejszania się wartości środków trwałych w sytuacji, gdy fizycznemu ich zużyciu nie towarzyszą dostatecznie duże inwestycje, uzupe...

Dekomodyfikacja

Dekomodyfikacja - wskaźnik doprowadzania jednostki do uniezależnienia się od wolnego rynku. Wskaźnik ukazuje na ile dostęp do wybranych świadczeń socjalnych ...

Efekt akcyzowy

Efekt akcyzowy - podwyższenie ceny danego produktu w stosunku do innych dóbr, spowodowane zmianą relacji podatkowych między dobrami. Wprowadzenie opodatkowan...

Efekt bazy

Efekt bazy – zjawisko tłumaczące niektóre gwałtowne spadki lub wzrosty na wykresach danych statystycznych, liczonych w wielkościach względnych.

Efekt przełożenia

Efekt przełożenia – to zjawisko polegające na obniżeniu przez przedsiębiorstwo cen produktów eksportowanych w wyniku deprecjacji waluty kraju eksportera. Jes...

Efektywne karanie

Efektywne karanie jest zagadnieniem z dziedziny ekonomicznej analizy prawa. Ruch naukowy, który rozpoczął badania nad związkiem prawa i ekonomii, powstał w I...

Ekonomia finansowa

Ekonomia finansowa – gałąź ekonomii, która zajmuje się analizą decyzji podejmowanych przez jednostki oraz osoby zarządzające, a także wzajemnym oddziaływanie...

Ekonomia humanistyczna

Ekonomia humanistyczna – kierunek w ekonomii skupiający swą uwagę na człowieku i potrzebie społecznego dobrobytu, przedkładanego ponad cząstkowe korzyści maj...

Ekonomia konstytucyjna

Ekonomia konstytucyjna – dyscyplina naukowa z pogranicza ekonomii i nauk politycznych, zajmująca się analizą ograniczeń wyborów dokonywanych przez podmioty g...

Ekonomia menedżerska

Ekonomia menedżerska – analiza istotnych decyzji podejmowanych przez menedżerów przy użyciu narzędzi stosowanych przez ekonomistów. Kategorie ekonomiczne wyk...

Ekonomia narkotyków i przestępczości

Ekonomia narkotyków i przestępczości – jedno z zagadnień ekonomii przestępczości i kar. Zajmuje się badaniem zależności pomiędzy przestępczością a narkotykam...

Ekonomia polityczna

Ekonomia polityczna – nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym, służąca poznaniu i opisywaniu rzeczywistości. Ma wskazywać środki służące do osiągania celó...

Ekonomia polityczna reform

Ekonomia polityczna reform – dosłowne tłumaczenie bardziej spotykanego w literaturze anglojęzycznej wyrażenia political economy of reform. Jak słusznie zauwa...

Ekonomia współpracy

Ekonomia współpracy, ekonomia dzielenia się, ekonomia współdzielenia – zjawisko społeczne i ekonomiczne, polegające na fundamentalnej zmianie modeli organiza...

Ekonomiczna analiza prawa karnego

Ekonomiczna analiza prawa karnego – szczególna dziedzina ekonomicznej analizy prawa, zajmująca się badaniem prawa karnego przez pryzmat czynników o charakter...

Ekonomiczna teoria kontraktu

Adaptacja – jest głównym mechanizmem ekonomicznym, jej analiza powinna być centralnym zadaniem ekonomii Rodzaje Adaptacji: komercyjna- dokonuje się ona poprz...

Ekonomika

Ekonomika – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmow...

Ekonomika informacji

Ekonomika informacji – ekonomika szczegółowa, której przedmiotem badań są metody identyfikacji i pomiaru kosztów informacji w odniesieniu do wyrobów i usług ...

Ekonomika miast

Ekonomika miast – dziedzina nauk ekonomicznych zajmująca się analizą miast. Używając narzędzi ekonomicznych, analizuje się takie zagadnienia jak przestępczoś...

Ekonomika pracy

Ekonomika pracy – ekonomika szczegółowa i stosowana, badająca oddziaływanie praw ekonomicznych dotyczących pracy. Skupia się w szczególności na badaniu relac...

Ekonomika przedsiębiorstw

Ekonomika przedsiębiorstw - nauka o zależnościach ekonomicznych zachodzących między poszczególnymi czynnikami potrzebnymi do wytwarzania dóbr i świadczenia u...

Ekonomika wojskowa

Ekonomika wojskowa - dziedzina wiedzy o zaspokajaniu ekonomicznych potrzeb wojny, jego sposobach, możliwościach oraz występujących w tej dziedzinie prawidłow...

Ekonomika zdrowia

Ekonomika zdrowia – dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca...

Eksternalizacja

Eksternalizacja – przekształcanie wiedzy ukrytej w dostępną. W trakcie tego procesu ukryta wiedza jednostki lub grupy przekształca się w wiedzę jawną i forma...

Ekwifinalność firmy

Ekwifinalność firmy - określona zdolność danego przedsiębiorstwa do osiągnięcia końcowego sukcesu przy odmiennych warunkach początkowych oraz bardzo różnymi ...

Ekwiwalent (ekonomia)

Ekwiwalent – równowartość; towar w którym jest wyrażona wartość innego towaru. Termin często spotykany w określeniu rodzaju wymiany. Wymiana ekwiwalentna to ...

Exit fee

Exit fee – świadczenie pieniężne płacone w zamian za zaprzestanie określonego rodzaju działalności gospodarczej w ramach grup kapitałowych, wymagane w wielu ...

Farmakoekonomika

Farmakoekonomika – interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii. Podstawą tej ocen...

Finansowy program partnerski

Finansowy program partnerski - narzędzie marketingu internetowego. Organizatorami FPP są serwisy internetowe zajmujące się tematyką finansową, a uczestnikami...

Global sourcing

Global Sourcing – jedna z nowocześniejszych i najszybciej rozwijających się światowych strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Global sourcing to proces glob...

Gorączka spekulacyjna

Gorączka spekulacyjna – zjawisko ekonomiczne, określające czas, gdy kupujący akcje kierują się perspektywą osiągnięcia dużego zysku na szybkiej ich sprzedaży...

Gospodarka partycypacyjna

Gospodarka partycypacyjna – w szerszym znaczeniu, jest to gospodarka, w której pracownicy i ich organizacje mają wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem; W wę...

Gospodarka samoobsługowa

Gospodarka samoobsługowa - określenie gospodarki cechującej się znaczną i rosnącą częścią wydatków gospodarstw domowych na dobra trwałe zwiększające samodzie...

Grupa korporacyjna

Grupa korporacyjna – jest to zespół osób podlegający kontynuacji w czasie, niezależnie od indywidualnego życia członków, posiadający wspólne dobra oraz umiej...

Gwarantowany poziom dochodu

Helikopter Friedmana

Helikopter Friedmana – historia obrazująca wpływ zwiększonej ilości pieniądza na zamożność społeczeństwa. Szybszy wzrost pieniędzy niż towarów i usług powodu...

Historia gospodarcza

Historia gospodarcza – dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane...

Idiosynkrazja

Idiosynkrazja – wstręt, antypatia do kogoś. Termin ten bywa również definiowany jako indywidualna właściwość lub cecha osoby/grupy, często nazywana ekscentry...

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa - jest jednym z pięciu elementów sprawozdania finansowego. Prawidłowo sporządzona informacja dodatkowa dostarcza pogłębionych informacji...

Informacja pozytywna

Informacja pozytywna – wpis do biura informacji gospodarczej potwierdzający, że konsument lub przedsiębiorstwo w terminie, lub z opóźnieniem nieprzekraczając...

Inkrementalny współczynnik efektywności kosztów

Inkrementalny współczynnik efektywności kosztów lub inkrementalny współczynnik kosztów-efektywności – oznacza dodatkowy koszt interwencji medycznej w przelic...

Internalizacja

Internalizacja – ekonomiczna teoria laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii R. Coase’a polegająca na dokonywaniu transakcji wewnętrznych w ramach tego s...

Internalizacja (ekonomia)

Internalizacja – ekonomiczna teoria laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii R. Coase’a polegająca na dokonywaniu transakcji wewnętrznych w ramach tego s...

Jadłodzielnia

W jadłodzielni każdy może przyjść i wziąć z półek lub lodówek żywność, której potrzebuje. W przypadku przynoszonej żywności mogą obowiązywać ograniczenia dot...

John Bates Clark Medal

John Bates Clark Medal – wyróżnienie przyznawane za znaczący wkład w rozwój nauki i myśli ekonomicznej przez Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne; przyznawan...

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny tworzą zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko co znajduje się na jej powierzchni oraz we wnętrzu, jest użyteczne dla człowieka, ale nie ...

Kapitał rzeczowy

Kapitał rzeczowy – to zasoby materialne, które są wykorzystywane w procesie produkcji. Kapitał rzeczowy może przykładowo obejmować maszyny, budynki i ich wyp...

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny – termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał, którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu...