Топ-100
 • Zachowanie Zachowanie

  Zachowanie – skoordynowane postępowanie organizmu w odniesieniu do określonego otoczenia w określonym czasie, różnego rodzaju reakcje na bodźce z otoczenia, ...

 • Zachowania trudne Zachowania trudne

  Zachowania trudne to zachowanie, które swoim natężeniem, częstotliwością występowania lub długością trwania zagraża bezpieczeństwu osób w otoczeniu lub osoby...

 • Tarantyzm Tarantyzm

  Tarantyzm – zespół zachowań o charakterze symboliczno-religijnym, występujący początkowo na południu Włoch, m. in. w Apulii. Notowany już od początku X w. do...

 • Taneczna plaga (1518) Taneczna plaga (1518)

  Taneczna plaga roku 1518 była jednym z przypadków choreomanii. Dotknęła pewną liczbę osób w Strasburgu w lipcu 1518 roku. Wiele osób tańczyło przez wiele dni...

 • Taneczna mania Taneczna mania

  Taneczna mania, taneczna plaga, choreomania, taniec św. Jana, historycznie taniec św. Wita – społeczne zjawisko, które miało miejsce głównie w Europie pomięd...

 • Skrucha Skrucha

  Skrucha – refleksja nad własnym zachowaniem i poczucie żalu za złe czyny. Zwykle wiąże się z postanowieniem zmiany i prowadzenia bardziej odpowiedzialnego ży...

 • Selfizm Selfizm

  Selfizm - ideologia zakładająca supremację ludzkiego "ja”, kult samouwielbienia stanowiący substytut religijności. Termin ten wprowadził Paul Vitz w książce ...

 • Instynkt Instynkt

  Instynkt – dyspozycja biopsychiczna, która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się w określony sposób, a także "wrodzona zdolność wykonywania pew...

 • Genetyka zachowania Genetyka zachowania

  Genetyka zachowania – nauka, zajmująca się badaniem nad wpływem, który wywierają geny na zachowanie ludzi i zwierząt. Za założyciela tej dyscypliny naukowej ...

 • Film psychologiczny Film psychologiczny

  Film psychologiczny – odmiana dramatu filmowego charakteryzująca filmy poświęcone emocjonalnym oraz psychicznym problemom bohaterów, zmagających się z traumą...

 • Ekspresja (psychologia) Ekspresja (psychologia)

  Ekspresja – uzewnętrznienie, siła wyrazu. Ekspresja aktywności psychicznej może obejmować: Ekspresję przez zabawę – zawierającą elementy wymienionych wyżej, ...

 • Ciekawość Ciekawość

  Ciekawość – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwie...

 • Biomorfizm Biomorfizm

  Biomorfizm – określenie pewnych poglądów wiążących się z filozofią przyrody – mianowicie ujmowanie zjawisk psychicznych, społecznych a niekiedy nawet fizyczn...

 • Psycholog Psycholog

  Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególnoś...

 • Psychologia Psychologia

  Psychologia – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interak...

Psychologia

Tachystoskop

Tachistoskop - urządzenie stosowane w psychologicznych badaniach, pozwalając przedmiotów, aby wyświetlić trzeciego obrazy, symbole, słowa, i innych materiałów wizualnych w ciągu określonego czasu. Tachistoskop stosowane w psychologicznych badaniach dotyczących pamięci, uwagi i obserwacji. Tachistoskop również stosowany w badaniach marketingowych. Następnie jest używany do pomiaru reakcji badanych do testowania produktów i reklam.

Psychologia

Psychologia – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interak...

Psychika

Psychika – "całokształt cech i procesów wewnętrznych człowieka, związanych z emocjami, intelektem, predyspozycjami i doświadczeniem życiowym". Zespół indywid...

Psycholog

Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególnoś...

Biomorfizm

Biomorfizm – określenie pewnych poglądów wiążących się z filozofią przyrody – mianowicie ujmowanie zjawisk psychicznych, społecznych a niekiedy nawet fizyczn...

Ciekawość

Ciekawość – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwie...

Czyn

Czyn – zachowanie się podmiotu prawa, które rodzi skutki prawne, nawet wówczas, gdy do wywołania tych skutków podmiot swym zachowaniem nie zmierzał. Czyn moż...

Czynnik ludzki (lotnictwo)

Czynnik ludzki – ogół zagadnień, które mają zastosowanie w lotniczym projektowaniu, certyfikowaniu, szkoleniu, działaniu w obsłudze technicznej, oraz które p...

Ekspresja (psychologia)

Ekspresja – uzewnętrznienie, siła wyrazu. Ekspresja aktywności psychicznej może obejmować: Ekspresję przez zabawę – zawierającą elementy wymienionych wyżej, ...

Film psychologiczny

Film psychologiczny – odmiana dramatu filmowego charakteryzująca filmy poświęcone emocjonalnym oraz psychicznym problemom bohaterów, zmagających się z traumą...

Genetyka zachowania

Genetyka zachowania – nauka, zajmująca się badaniem nad wpływem, który wywierają geny na zachowanie ludzi i zwierząt. Za założyciela tej dyscypliny naukowej ...

Instynkt

Instynkt – dyspozycja biopsychiczna, która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się w określony sposób, a także "wrodzona zdolność wykonywania pew...

Koszt psychiczny

Koszt psychiczny - każde zachowanie człowieka łączy się z wydatkowaniem energii psychicznej. Chodzi tu zarówno o mobilizację energii psychicznej niezbędnej d...

Metabolizm energetyczno-informacyjny

Metabolizm energetyczno-informacyjny – ustawiczny proces wymiany energii i informacji między żywym ustrojem a środowiskiem, podczas którego ustrój zachowuje ...

Model utrzymywania samooceny

Model Utrzymywania Samooceny – model zachowania znany również jako MUS, opracowany w 1988 r. przez Abrahama Tessera. Według niego, gdy porównujemy się z kimś...

Nastawienie odnoszące

Nastawienie odnoszące – zjawisko psychologiczne, podobne do urojeń ksobnych, niebędące jednak stanem psychopatologicznym. Nastawienie odnoszące oznacza takie...

Pesymizm defensywny

Pesymizm defensywny, pesymizacja – skłonność do przesadnego przewidywania wielu przeciwności, które mogą pojawić się na drodze do osiągnięcia zamierzonego wy...

Proces psychiczny

Proces psychiczny – uporządkowany ciąg zachodzących po sobie stanów psychicznych. Jest to zjawisko przeciwstawne do stanu, który stanowi zatrzymanie procesu,...

Psychobiografia

Psychobiografia ma na celu opisanie znaczących osób, np artystów lub przywódców politycznych poprzez zastosowanie teorii oraz badań psychologicznych. Dzięki ...

Psychodietetyka

Psychodietetyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, łącząca zagadnienia z obszaru psychologii, dietetyki i zasad zdrowego stylu życia. Według Obserwatoriu...

Psychospołeczna genomika

Psychospołeczna Genomika – dziedzina badań zapoczątkowana przez Ernesta L. Rossiego w 2002 roku. PG skupia się na badaniu zmian w ekspresji genów w reakcji n...

Rezydua

Rezydua – to zjawiska psychiczne, wyobrażenia i przekonania będące wyrazem popędów skłaniających ludzi do określonych zachowań. Najważniejsze rezydua to te s...

Selfizm

Selfizm - ideologia zakładająca supremację ludzkiego "ja”, kult samouwielbienia stanowiący substytut religijności. Termin ten wprowadził Paul Vitz w książce ...

Skrucha

Skrucha – refleksja nad własnym zachowaniem i poczucie żalu za złe czyny. Zwykle wiąże się z postanowieniem zmiany i prowadzenia bardziej odpowiedzialnego ży...

Stan psychiczny

Stan psychiczny to element procesu psychicznego. Składają się na niego stan emocjonalny, napęd, procesy poznawcze, tożsamość, percepcja siebie i zachowanie.

Syntonia

Syntonia – sposób odnoszenia się do ludzi, charakteryzujący się chęcią do nawiązywania kontaktu emocjonalnego i poczuciem bliskości z nimi. Syntonia jest prz...

Śmierć voodoo

Śmierć voodoo – fenomen nagłej śmierci spowodowanej stresem wywołanym przez przekonanie o rychłej śmierci. Nazwa ma związek z wierzeniami ludów pierwotnych d...

Taneczna mania

Taneczna mania, taneczna plaga, choreomania, taniec św. Jana, historycznie taniec św. Wita – społeczne zjawisko, które miało miejsce głównie w Europie pomięd...

Taneczna plaga (1518)

Taneczna plaga roku 1518 była jednym z przypadków choreomanii. Dotknęła pewną liczbę osób w Strasburgu w lipcu 1518 roku. Wiele osób tańczyło przez wiele dni...

Tarantyzm

Tarantyzm – zespół zachowań o charakterze symboliczno-religijnym, występujący początkowo na południu Włoch, m. in. w Apulii. Notowany już od początku X w. do...

Terapeuta

Terapeuta to osoba która specjalizuje się w określonym rodzaju terapii, najczęściej w psychoterapii. Można się też spotkać z definicją która określa terapeut...

Totem (psychologia)

Totem – symbol pierwotnego, przedreligijnego i przedmoralnego systemu społecznego. Teorie genezy totemizmu: teoria psychologiczna – totem to wizerunek zewnęt...

Transgresja (psychologia)

Problematyką transgresji i działań transgresyjnych w Polsce zajmował się naukowo i rozwijał je psycholog Józef Kozielecki. W ramach psychotransgresjonizmu fo...

Tu i teraz (psychologia)

Tu i teraz - zasada w psychologii i pedagogice, odnosząca się do pracy z klientem, postulująca, by podczas pracy z nim, poświęcić całą swoją uwagę. Zasada ta...

Wątpienie

Wątpienie – przeciwieństwo pewności, pojęcie oznaczające: brak asercji u kogoś co do tego, czy jakiś fakt rzeczywiście zachodzi; brak asercji u kogoś co do t...

Zachowania eksploracyjne

Zachowania eksploracyjne – zachowania zwierząt i ludzi nie służące zaspokojeniu żadnej konkretnej potrzeby poza potrzebą poznawczą, wyrażające się w aktywnym...

Zachowania trudne

Zachowania trudne to zachowanie, które swoim natężeniem, częstotliwością występowania lub długością trwania zagraża bezpieczeństwu osób w otoczeniu lub osoby...

Zachowanie

Zachowanie – skoordynowane postępowanie organizmu w odniesieniu do określonego otoczenia w określonym czasie, różnego rodzaju reakcje na bodźce z otoczenia, ...

Zachowanie apetytywne

Zachowanie apetytywne - popędowe działanie wywołane przez bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne, nacechowane wytrwałym dążeniem do osiągnięcia celu, wchodzące w s...

Zachowanie konsumacyjne

Zachowanie konsumacyjne – zachowanie zmierzające do redukcji popędu poprzez wykorzystanie zdobytej nagrody. Bodziec wyzwalający wytwarzany jest przez czynnik...