Топ-100
 • Współczynnik urodzeń Współczynnik urodzeń

  Współczynnik urodzeń – w demografii niemianowany współczynnik określający liczbę urodzeń żywych na 1000 mieszkańców i rok. w s p. u r. = U r. z y w e L. l u ...

 • Wielka migracja Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych Wielka migracja Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych

  Wielka migracja Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych – ruch migracyjny Afroamerykanów w latach 1915-1930 z południowych stanów USA do północnych, środkowo-...

 • Pogranicze (obszar) Pogranicze (obszar)

  Pogranicze – obszar położony blisko granicy oddzielającej terytoria różniące się pod pewnymi cechami. Najczęściej chodzi tu o granice państwowe. Na obszarach...

 • Niedopasowanie przestrzenne Niedopasowanie przestrzenne

  Niedopasowanie przestrzenne jest to socjologiczne, ekonomiczne i polityczne zjawisko związane z ekonomicznymi przemianami, w którym możliwości zatrudnienia d...

 • Kraje rozwijające się Kraje rozwijające się

  Kraje rozwijające się – termin określający kraje o niskim poziomie dóbr materialnych. Nie istnieje jednak ogólnie przyjęta definicja kraju rozwiniętego, a po...

 • Infrastruktura Infrastruktura

  Infrastruktura – podstawowe urządzenia i systemy służące państwu, miastu lub innym obszarom, w tym usługi i urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania...

 • Geografia turyzmu Geografia turyzmu

  Geografia turyzmu – dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej zajmująca się przyrodniczymi oraz antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu turys...

 • Geografia transportu Geografia transportu

  Geografia transportu – jeden z działów geografii komunikacji. Przedmiotem badań jest transport osób i towarów w aspekcie przestrzennym, w powiązaniu ze środo...

 • Geografia społeczna Geografia społeczna

  Geografia społeczna - dziedzina badań opisująca społeczeństwa w relacji do przestrzeni. Charakter problematyki badań tej dyscypliny jest w dużym stopniu zale...

 • Geografia religii Geografia religii

  Geografia religii – jedna z młodszych dyscyplin geografii wyodrębniona w ramach geografii kultury i geografii człowieka, zajmuje się badaniem relacji pomiędz...

 • Geografia ludności Geografia ludności

  Geografia ludności – nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem geograficznym. Do głównych pól badawczych geografii ludności nale...

 • Geografia kultury Geografia kultury

  Geografia kultury – dział geografii społeczno-ekonomicznej zajmujący się związkami pomiędzy kulturą a przestrzenią. Można wyróżnić poddziały geografii kultur...

 • Geografia ekonomiczna Geografia ekonomiczna

  Geografia ekonomiczna – dział geografii społeczno-ekonomicznej badający działalność gospodarczą człowieka. Jest nauką na pograniczu ekonomii i geografii.

 • Garb migracyjny Garb migracyjny

  Garb migracyjny to: krótkookresowe skumulowanie odpływu migracyjnego, wynikające z popytu migracyjnego odłożonego w przeszłości. krótkookresowe nasilenie mig...

 • Dojazd do pracy Dojazd do pracy

  Dojazd do pracy – regularne, codzienne podróże z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub studiów. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje termin commuter schoo...

 • Anekumena Anekumena

  Anekumena – obszar na kuli ziemskiej trwale i całkowicie niezamieszkany przez człowieka i niewykorzystywany gospodarczo, w przeciwieństwie do ekumeny, czyli ...

 • Geografia społeczno-ekonomiczna Geografia społeczno-ekonomiczna

  Geografia społeczno-ekonomiczna – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej ...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia społeczno-ekonomiczna – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej ...

Anekumena

Anekumena – obszar na kuli ziemskiej trwale i całkowicie niezamieszkany przez człowieka i niewykorzystywany gospodarczo, w przeciwieństwie do ekumeny, czyli ...

Cybergeografia

Cybergeografia – dział geografii badający przestrzenną naturę sieci komputerowych, zwłaszcza Internetu oraz elektronicznych "miejsc” istniejących poza ekrana...

Czynnik lokalizacji

Czynnik lokalizacji – czynnik który wpływa na wybór umiejscowienia, rodzaju i wielkości działalności gospodarczej, obiektu lub zespołu obiektów na określonym...

Dobro pozycjonalne

Dobro pozycjonalne – termin wprowadzony przez Freda Hirscha w 1976 roku na określenie produktów i usług, których wartość jest oceniana w głównej mierze w sto...

Dojazd do pracy

Dojazd do pracy – regularne, codzienne podróże z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub studiów. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje termin commuter schoo...

Dynamiczna teoria zasobów

Dynamiczna teoria zasobów - za jej twórcę powszechnie uważany jest David Ricardo. Teoria ta głosi, że ilość zasobów jest nieograniczona, ograniczona jest tyl...

Efekt zatłoczenia

Efekt zatłoczenia – określenie związane z faktem ponoszenia uszczerbku przez pewne dobro publiczne lub dobro zbiorowe z powodu przeludnienia. Polega na zmnie...

Ekumena

Ekumena – obszary na kuli ziemskiej stale zamieszkane i wykorzystywane gospodarczo przez człowieka. Początkowo za ekumenę uważano tylko obszar znany ludności...

Garb migracyjny

Garb migracyjny to: krótkookresowe skumulowanie odpływu migracyjnego, wynikające z popytu migracyjnego odłożonego w przeszłości. krótkookresowe nasilenie mig...

Geografia behawioralna

Geografia behawioralna – podejście badawcze w geografii interesujące się wyobrażeniami i zachowaniami człowieka w celu wyjaśniania zjawisk i procesów społecz...

Geografia ekonomiczna

Geografia ekonomiczna – dział geografii społeczno-ekonomicznej badający działalność gospodarczą człowieka. Jest nauką na pograniczu ekonomii i geografii.

Geografia komunikacji

Geografia komunikacji – dział geografii ekonomicznej badający rozwój i rozmieszczenie transportu i łączności oraz rozwój, rozmieszczenie i zasięg działalnośc...

Geografia kultury

Geografia kultury – dział geografii społeczno-ekonomicznej zajmujący się związkami pomiędzy kulturą a przestrzenią. Można wyróżnić poddziały geografii kultur...

Geografia ludności

Geografia ludności – nauka badająca wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem geograficznym. Do głównych pól badawczych geografii ludności nale...

Geografia religii

Geografia religii – jedna z młodszych dyscyplin geografii wyodrębniona w ramach geografii kultury i geografii człowieka, zajmuje się badaniem relacji pomiędz...

Geografia rolnictwa

Geografia rolnictwa – dział geografii społeczno-ekonomicznej zajmujący się badaniem wzajemnych relacji między rolnictwem a środowiskiem geograficznym; bada r...

Geografia społeczna

Geografia społeczna - dziedzina badań opisująca społeczeństwa w relacji do przestrzeni. Charakter problematyki badań tej dyscypliny jest w dużym stopniu zale...

Geografia transportu

Geografia transportu – jeden z działów geografii komunikacji. Przedmiotem badań jest transport osób i towarów w aspekcie przestrzennym, w powiązaniu ze środo...

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna – naukowe określenie walorów turystycznych krajobrazu, zbadanie możliwości ruchu turystycznego z zachowaniem istotnych cech pierwotnych...

Geografia turyzmu

Geografia turyzmu – dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej zajmująca się przyrodniczymi oraz antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu turys...

Gęstość sieci drogowej

Gęstość sieci drogowej – miara ilościowa sieci dróg. Stosunek długości dróg do pola powierzchni obszaru dla którego bada się gęstość. Jednostką gęstości jest...

Gęstość sieci kolejowej

Gęstość sieci kolejowej – miara ilościowa sieci transportu kolejowego. Stosunek długości linii kolejowych do pola powierzchni obszaru dla którego bada się gę...

Horyzont geograficzny

Horyzont geograficzny – termin określający granice obszarów kuli ziemskiej znanych danemu ludowi w danym okresie historycznym. Obszar taki, zamieszkany przez...

Infrastruktura

Infrastruktura – podstawowe urządzenia i systemy służące państwu, miastu lub innym obszarom, w tym usługi i urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania...

Kraje rozwijające się

Kraje rozwijające się – termin określający kraje o niskim poziomie dóbr materialnych. Nie istnieje jednak ogólnie przyjęta definicja kraju rozwiniętego, a po...

Niedopasowanie przestrzenne

Niedopasowanie przestrzenne jest to socjologiczne, ekonomiczne i polityczne zjawisko związane z ekonomicznymi przemianami, w którym możliwości zatrudnienia d...

Nihilizm geograficzny

Nihilizm geograficzny – pogląd filozoficzno-naukowy związany z wzajemnymi powiązaniami cywilizacji ludzkiej i środowiska naturalnego. Nihilizm geograficzny g...

Pogranicze (obszar)

Pogranicze – obszar położony blisko granicy oddzielającej terytoria różniące się pod pewnymi cechami. Najczęściej chodzi tu o granice państwowe. Na obszarach...

Poziom spożycia

Poziom spożycia – średnia kaloryczność dziennej porcji pożywienia spożywanej przez ludzi. Ze względu na kulturę i narodowość wskaźnik poziomu spożycia zmieni...

Region strefowy

Region strefowy – region charakteryzujący się jednorodnością pod względem produkcyjnym lub usługowym. Występuje on na obszarach o produkcji powierzchniowej. ...

Region węzłowy

Region węzłowy – oznacza ujęcie regionu jako obszaru ciążeń powiązań usługowych bądź produkcyjnych. Są jednolite pod względem funkcjonalnym, ale różne pod wz...

Subekumena

Subekumena – obszar na kuli ziemskiej zamieszkany przez człowieka jedynie okresowo bądź niezamieszkany, ale wykorzystywany gospodarczo.

Wielka migracja Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych

Wielka migracja Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych – ruch migracyjny Afroamerykanów w latach 1915-1930 z południowych stanów USA do północnych, środkowo-...

Współczynnik urodzeń

Współczynnik urodzeń – w demografii niemianowany współczynnik określający liczbę urodzeń żywych na 1000 mieszkańców i rok. w s p. u r. = U r. z y w e L. l u ...