Топ-100
  • Geosfera Geosfera

    Geosfera – jedna z koncentrycznych warstw, wchodzących w skład kuli ziemskiej. Geosferami są: litosfera, w niej skorupa ziemska, a w niej pedosfera jądro Zie...

  • Antypody Antypody

    Antypody – "naprzeciw stopy”) – punkt na powierzchni Ziemi, który w stosunku do określonego punktu jest położony dokładnie po drugiej stronie planety, tj. na...

  • Geografia fizyczna Geografia fizyczna

    Geografia fizyczna – jeden z podstawowych działów geografii obejmujący zespół dyscyplin badających zewnętrzne sfery Ziemi): potamologia – wody płynące, ocean...

Geografia fizyczna

Geografia fizyczna – jeden z podstawowych działów geografii obejmujący zespół dyscyplin badających zewnętrzne sfery Ziemi): potamologia – wody płynące, ocean...

Antypody

Antypody – "naprzeciw stopy”) – punkt na powierzchni Ziemi, który w stosunku do określonego punktu jest położony dokładnie po drugiej stronie planety, tj. na...

Epigeosfera

Epigeosfera, środowisko przyrodnicze – przestrzeń na pograniczu trzech powłok kuli ziemskiej: gazowej – atmosfery, ciekłej – hydrosfery i stałej – litosfery ...

Geografia gleb

Geografia gleb, pedogeografia – dyscyplina naukowa zajmująca się przestrzennymi aspektami rozwoju, rozmieszczenia i zmienności pokryw glebowych, oraz natural...

Geokompleks

Geokompleks – jednostka przestrzenno-strukturalna, relatywnie zamknięty wycinek przyrody stanowiący całość dzięki zachodzącym w nim procesom i współzależnośc...

Geosfera

Geosfera – jedna z koncentrycznych warstw, wchodzących w skład kuli ziemskiej. Geosferami są: litosfera, w niej skorupa ziemska, a w niej pedosfera jądro Zie...

Geosystem

Geosystem – fragment przestrzeni geograficznej wyodrębniającej się z otoczenia pod względem przestrzennym i strukturalnym. Jednostka wyższa od geokompleksów,...

Piętrowość

Piętrowość – istotna właściwość środowiska przyrodniczego terenów górskich, polegająca na zmienności jego cech wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej. Zmien...

Powłoka ziemska

Powłoka ziemska – część powierzchni Ziemi wraz z przylegającymi warstwami o różnych stanach skupienia, ograniczona taką głębokością i wysokością, do jakiej m...

Strefowość

Strefowość – zjawisko zmiany komponentów krajobrazu wraz ze zmianą szerokości geograficznej. Strefowość wynika z kulistego kształtu Ziemi, który decyduje o r...