Топ-100
 • Metoda Montessori Metoda Montessori

  Metoda Montessori – system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori i który pomaga w...

 • Łejery Łejery

  Łejery – teatr szkolny, założony w 1975 roku przez Jerzego Hamerskiego w Poznaniu jako "dziecięcy teatr gromadny". W 1986 roku współpracę z zespołem podjęła ...

 • Literatura parenetyczna Literatura parenetyczna

  Literatura parenetyczna – utwory piśmiennicze kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych. Jedną z cech ...

 • Kumon Kumon

  Kumon – sieć centrów edukacyjnych oraz metoda nauczania, której twórcą jest Toru Kumon. W Polsce w centrach Kumon prowadzone są zajęcia z matematyki i angiel...

 • Kształcenie ustawiczne Kształcenie ustawiczne

  Kształcenie ustawiczne – proces stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki trwający przez całe jej życie. Jes...

 • Kieszonkowe Kieszonkowe

  Część rodziców uważa, że dawanie dzieciom kieszonkowego jest dobrą metodą wychowawczą, gdyż uczy dzieci oszczędności, cierpliwości i planowania wydatków. Dzi...

 • Kara cielesna Kara cielesna

  Kara cielesna – rodzaj kary mającej na celu zadanie bólu osobie karanej za pomocą użycia siły fizycznej wobec niej. W przypadku tej kary cierpienie fizyczne ...

 • Introspekcja (psychologia) Introspekcja (psychologia)

  Introspekcja – – w psychologii oraz pedagogice, obserwacja oraz analiza własnych subiektywnych stanów psychicznych, myśli i przemyśleń. Introspekcja była sze...

 • Integracja w edukacji Integracja w edukacji

  W pedagogice specjalnej integracja rozumiana jest jako wielokierunkowe, zespolone działanie, mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub ...

 • Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne

  Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne – hiszpańskie towarzystwo naukowe skupiające pedagogów różnych specjalności.

 • Czytanie Czytanie

  Czytanie – proces poznawczy, jedna z umiejętności nabywanych przez człowieka w procesie edukacji, która umożliwia odbiór informacji przekazywanych za pomocą ...

 • Pedagogika Pedagogika

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o e...

Pedagogika

Docymologia

Docymologia – nauki metody oceny wiedzy, umiejętności i treningu osób dla określonych zawodów lub funkcji.
Departament nauki zaczęły się rozwijać dopiero po ii wojnie światowej. Głównym jego celem jest doskonalenie starych i tworzenie nowych metod badań i kontroli osiągnięć szkolnych czy zawodowych. Ona mówi o nieufności wartość tradycyjnych egzaminów, a także prowadzi badania nad testy медотами i konkursach.

Telewangelizm

Telewangelizm – metoda przygotowania do ewangelizacji przez MEDIA, jak radio czy telewizja.
Telewangelizm rozpoczął się w stanach ZJEDNOCZONYCH i Kanadzie, gdzie zdobył dość dużą grupę zwolenników. Niektórzy pastorzy byli regularnych transmisji z pierwszych dni pracy radia. Jednym z bardziej znanych telewangelistów był Ks. Charles kaszlała, których kazania można było usłyszeć podczas Wielkiego Kryzysu w USA.

Pedagogika

Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o e...

Andragog

Bada: edukację nieformalną incydentalną, formalną szkolną, pozaformalną pozaszkolną dorosłych zapotrzebowanie edukacyjne ludzi dorosłych cele, formy, treści,...

Andragogika rolnicza

Andragogika rolnicza - określenie opisujące proces wdrażania zmian, unowocześnień, technologicznych nowinek, urządzeń technicznych w rolnictwie. W szczególno...

Animacja społeczno-kulturalna

Animacja społeczno-kulturalna – metoda aktywizacji społecznej różnych środowisk. Powstała we Francji, w latach 60. Wywodzi się z koncepcji kultury integralne...

Aspiracje

Aspiracje – zespół dążeń ukształtowanych na podstawie hierarchii wartości właściwych jednostce. Aspiracje zależą od samopoznania, samooceny i samookreślenia ...

Bordón. Revista de Pedagogía

Bordón. Revista de Pedagogía – hiszpański kwartalnik naukowy z dziedziny edukacji i pedagogiki wydawany przez Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne, dostępny ...

Computer-Aided Instruction

Computer-aided instruction lub computer-assisted instruction – systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o c...

Czarna pedagogika

Czarna pedagogika – jedno z pojęć w pedagogice obejmujące nurt badań nad wpływem przemocy psychicznej na umysł dziecka. Nurt został zapoczątkowany przez szwa...

Cztery fazy internacjonalizacji edukacji dorosłych

Cztery fazy internacjonalizacji edukacji dorosłych – wyróżnił je pedagog Joachim Knoll, opierając się na uzgodnieniach światowych konferencji UNESCO. Pierwsz...

Czytanie

Czytanie – proces poznawczy, jedna z umiejętności nabywanych przez człowieka w procesie edukacji, która umożliwia odbiór informacji przekazywanych za pomocą ...

Descholaryzacja społeczeństw

Descholaryzacja społeczeństw – jedna z koncepcji pedagogicznych, która zakłada, że proces uczenia się jest tą aktywnością człowieka, która nie wymaga kierowa...

Diagnoza (pedagogika)

Diagnoza pedagogiczna – rozpoznanie obiektu, zdarzenia, sytuacji, spotykanych podczas pracy pedagogicznej, np. trudności wychowawczych, celem zdobycia inform...

Divini Illius Magistri

Divini Illius Magistri - encyklika papieża Piusa XI z 31 grudnia 1929. Zawiera rozważania na temat podziału zadań z zakresu wychowania młodzieży, pomiędzy Ko...

Dojrzałość szkolna

Dojrzałość szkolna - osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, które czyni je wrażliwym i podatnym na systema...

Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH

Wydawnictwo Dr. Josef Raabe powstało w lipcu 1948. W 1979 zostało przyłączone do Wydawnictwa Ernst Klett AG, które w połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęło ...

Drama (pedagogika)

Drama – metoda pomocnicza w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych lub samoistna metoda w kształtowaniu osobowości człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i ...

Edukacja kooperatywna

Edukacja kooperatywna - rodzaj edukacji, w której dwie lub więcej osób próbuje wspólnie pozyskać wiedzę lub umiejętności. W odróżnieniu od kształcenia grupow...

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10...

Ergonomia pedagogiczna

Ergonomia pedagogiczna – dział pedagogiki zajmujący się problemami optymalizacji warunków materialnych pracy w szkole. Ergonomia pedagogiczna bierze pod uwag...

Etnopsychologia

Etnopsychologia – inaczej psychologia ludów, poddyscyplina antropologii kulturowej. Etnopsychologia została zapoczątkowana przez Wilhelma Wundta. Zajmuje się...

Etnosocjologia

Etnosocjologia – poddyscyplina antropologii kulturowej. Wykorzystuje metodę badań porównawczych, analizuje różne zjawiska, a także instytucje społeczne i org...

Filantropiści

Filantropiści – ruch w pedagogice, który ukształtował się w Niemczech w II połowie XVIII wieku. Ruch powstał na rzecz szerzenia oświaty w niższych warstwach ...

Formacja chrześcijańska

Formacja chrześcijańska – proces stopniowego doskonalenia się osoby, która posiada wiarę chrześcijańską i stara się realizować powszechne dla wszystkich chrz...

Godzina wychowawcza

Godzina wychowawcza – zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy. Godzina wyc...

Gry i zabawy towarzyskie w pokoju oraz na wolnem powietrzu

Gry i zabawy towarzyskie w pokoju oraz na wolnem powietrzu, zebrała i ułożyła Marja Weryho – mała encyklopedia gier i zabaw dziecięcych, opublikowana przez M...

Hiperkorekcja

Hiperkorekcja – w teorii wychowania: działanie, w którym pojawia się czynnik określany jako wynagrodzenie straty. W sensie ogólnym polega na postawieniu prze...

Hipnologia

W okresie Rozbiorów Polski gdy Rzeczpospolita Polska utraciła suwerenność a uczeni byli pozbawieni polskich praw obywatelskich i naukowych wówczas, życzliwie...

Hipnopedia

Hipnopedia – uczenie się w czasie snu; sposób uczenia się oparty na założeniu, że w początkowej fazie snu mózg ludzki jest w stanie odbierać i magazynować we...

Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne

Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne – hiszpańskie towarzystwo naukowe skupiające pedagogów różnych specjalności.

Hodegetyka

Hodegetyka – część pedagogiki oznaczająca pod koniec XIX oraz na początku XX wieku naukę o metodach wychowania. Hodegetyka była uzupełnieniem dydaktyki, nauk...

Instytucja szkoleniowa

Instytucja szkoleniowa – w myśl polskiej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy publiczny i niepubliczny podmiot prowadzący na podstawie o...

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

studia II stopnia studia I stopnia pedagogika studia II stopnia studia I stopnia pedagogika specjalna studia I stopnia pedagogika wczesnej edukacji studia I ...

Integracja w edukacji

W pedagogice specjalnej integracja rozumiana jest jako wielokierunkowe, zespolone działanie, mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub ...

Interferencja (pedagogika)

Interferencja – w pedagogice: nakładanie się na siebie wiedzy lub informacji, a także wpływ wyrobionych już nawyków na powstawanie nowych. Interferencja może...

Introspekcja (psychologia)

Introspekcja – – w psychologii oraz pedagogice, obserwacja oraz analiza własnych subiektywnych stanów psychicznych, myśli i przemyśleń. Introspekcja była sze...

Kara cielesna

Kara cielesna – rodzaj kary mającej na celu zadanie bólu osobie karanej za pomocą użycia siły fizycznej wobec niej. W przypadku tej kary cierpienie fizyczne ...

Kara szkolna

Statut danej szkoły określa kary stosowane wobec uczniów. Nie mogą one naruszać godności, ani nietykalności cielesnej ucznia. W 2001 roku w Polsce zakazono s...

Kieszonkowe

Część rodziców uważa, że dawanie dzieciom kieszonkowego jest dobrą metodą wychowawczą, gdyż uczy dzieci oszczędności, cierpliwości i planowania wydatków. Dzi...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – akt normatywny będący podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego, w sposób kompleksowy regulujący stosunki rodzinne, uchwa...

Konferencja w Elsinorze

Konferencja w Elsinorze – odbyła się w 1949 r.; po raz pierwszy poruszono problemem edukacji dorosłych jako autonomicznego obszaru oświaty. Uczestnikami byli...

Konferencja w Hamburgu

Konferencja w Hamburgu – V światowa konferencja odbyła się w 1997 r., pod hasłem "Uczenie się dorosłych kluczem do XXI wieku”. Potwierdziła ona aktualność ko...

Konferencja w Montrealu

Konferencja w Montrealu – II światowa konferencja, która odbyła się w 1960 r., pod hasłem "Edukacja dorosłych w zmieniającym się świecie”. Celem konferencji ...

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka – międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący we wszystkic...

Kształcenie

Kształcenie – całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata. Kształcen...

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość – kształcenie, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym, a często też czasowym od kształcącego się. Proces nauczan...

Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne – proces stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki trwający przez całe jej życie. Jes...

Kumon

Kumon – sieć centrów edukacyjnych oraz metoda nauczania, której twórcą jest Toru Kumon. W Polsce w centrach Kumon prowadzone są zajęcia z matematyki i angiel...

Literatura parenetyczna

Literatura parenetyczna – utwory piśmiennicze kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych. Jedną z cech ...

Łejery

Łejery – teatr szkolny, założony w 1975 roku przez Jerzego Hamerskiego w Poznaniu jako "dziecięcy teatr gromadny". W 1986 roku współpracę z zespołem podjęła ...

Makrokierunek

Makrokierunek – kierunek studiów na uczelniach wyższych, którego program łączy dwie lub więcej tradycyjnych dyscyplin naukowych lub technicznych, lub który k...

Manipulacja pedagogiczna

Manipulacja pedagogiczna obejmuje zestaw specjalnych metod i technik oddziaływania pedagoga na wychowanków, w celu poddania ich szczególnej kontroli i wpływo...

Metakomunikat

Metakomunikat – zakamuflowana informacja przekazana razem z komunikatem werbalnym na poziomie uczuć i nastroju mówiącego. Metakomunikat można przekazać poprz...

Metoda Montessori

Metoda Montessori – system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori i który pomaga w...

Motologia

Motologia – nauka o motoryce ujmowana jako podstawa zdolności działania i komunikacji człowieka, o jej rozwoju, zaburzeniach i ich leczeniu. Za obszary stoso...

Motopedagogika

Motopedagogika – forma wspierania oraz terapii, łącząca wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, sportową i wychowawczą z wiedzą medyczną i jej metodami. Głównym...

Mototerapia

Mototerapia – całościowy, wielowymiarowy proces terapeutyczny. Daje możliwość całościowego leczenia zaburzeń i nieprawidłowości lub opóźnienia w rozwoju, w p...

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny – zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – "polega na: 1) ocenianiu stanu i warunków działalności dy...

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące – rodzaj oceniania szkolnego, którego głównym celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się. Podczas gdy ocenianie sumujące ma na celu podsu...

Odimienna metoda nauki czytania

Odimienna metoda nauki czytania – metoda nauki czytania, opracowana przez polską pedagog i socjolog Irenę Majchrzak na początku lat 80. XX wieku z wykorzysta...

Ośrodek metodyczny

Ośrodek metodyczny - instytucja, której głównym zadaniem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności nauczycieli. Pierwsze ośrodki powstały zaraz po zakończ...

Pedagog

Pedagog – profesjonalista wykonujący zawód po ukończeniu wyższych studiów pedagogicznych lub po dodatkowym kursie specjalizacyjnym; również pracownik naukowy...

Pedagogia

Pedagogia – dyscyplina pedagogiczna stosowana przez nauczycieli, która zajmuje się zespołem metod i środków stosowanych w nauczaniu oraz wychowywaniu. Pojęci...

Pedagogika dla cudzoziemców

Pedagogika dla cudzoziemców – orientacja pedagogiczna, która wykształciła się na terenie RFN w latach 80. XX wieku. Od lat 50. do Republiki Federalnej Niemie...

Pedagogika ogólna

Pedagogika ogólna - nauka teoretyczna będąca podstawą tworzenia się tzw. subdyscyplin pedagogicznych. O tyle o ile subdyscypliny pedagogiczne mają raczej cha...