Топ-100
 • Stereologia Stereologia

  Stereologia – dyscyplina naukowa zajmująca się uzyskiwaniem informacji o trójwymiarowej strukturze obiektów na podstawie ich dwuwymiarowych próbek, będących ...

 • Raport naukowo-techniczny Raport naukowo-techniczny

  Raport naukowo-techniczny – dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty ...

 • Prototyp Prototyp

  Prototyp – pierwotne, najwcześniejsze urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelow...

 • Prace badawczo-rozwojowe Prace badawczo-rozwojowe

  Prace badawczo-rozwojowe, B+R, B&R, R&D – pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych...

 • Monitoring strukturalny Monitoring strukturalny

  Monitoring strukturalny, SHM – obserwacja stanu technicznego konstrukcji za pomocą złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji, iden...

 • Modernizacja (technika) Modernizacja (technika)

  Modernizacja – unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości uż...

 • Miniaturyzacja Miniaturyzacja

  Miniaturyzacja to występujący w technologii ciągły trend w kierunku zmniejszania rozmiarów urządzeń mechanicznych, optycznych i elektronicznych przy zachowan...

 • Konstruktor (osoba) Konstruktor (osoba)

  Konstruktor – wykonawca obiektu w szczególności obiektu technicznego. Konstruktorami są osoby zajmujące się przygotowywaniem poszczególnych elementów struktu...

 • Inżynieria przemysłowa Inżynieria przemysłowa

  Inżynieria przemysłowa – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzan...

 • Inżynieria odwrotna Inżynieria odwrotna

  Technika odwracania, inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna, programowanie zwrotne – proces badania produktu w celu ustalenia, jak on dokładnie działa, a t...

 • Inżynieria kwantowa Inżynieria kwantowa

  Inżynieria kwantowa to dziedzina grupująca zespół nauk i technologii, zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianych technik wykorzystujących zjawiska k...

 • Inżynieria elektroniczna Inżynieria elektroniczna

  Inżynieria elektroniczna – dziedzina wiedzy inżynieryjnej, której przedmiotem jest elektronika. Inżynieria elektroniczna opiera się na zastosowaniu elementów...

 • Inżynier Europejski Inżynier Europejski

  Inżynier Europejski jest międzynarodowym certyfikatem, zawodowym inżyniera, akceptowanym w wielu krajach europejskich. Tytuł zawodowy jest przyznawany inżyni...

 • Funkcja (inżynieria) Funkcja (inżynieria)

  Funkcja – własność obiektu, urządzenia lub osoby związana z jego zastosowaniem, przeznaczeniem lub zadaniem. Równocześnie w inżynierii termin funkcja bywa my...

 • Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej

  SEFI – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej jest główną organizacją zajmującą się problematyką kształcenia inżynierów w Europie. SEFI zostało za...

 • Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna

  Dokumentacja techniczna – jeden z rodzajów dokumentacji nieaktowej. Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosz...

 • Inżynieria Inżynieria

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wyko...

Inżynieria

Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wyko...

Nauki techniczne

Nauki techniczne w Polsce dzielą się na następujące dyscypliny: elektrotechnika biocybernetyka i inżynieria biomedyczna geodezja i kartografia inżynieria mat...

Areologia

Areologia – inżynieria powierzchni, która zajmuje się całokształtem działań naukowych i technicznych, mających na celu konstruowanie, wytwarzanie, badanie i ...

Charakterystyka (technika)

Charakterystyka – zależność między wielkościami, branymi pod uwagę w czasie badań maszyn, urządzeń lub ich elementów albo wykres ilustrujący tę zależność

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna – jeden z rodzajów dokumentacji nieaktowej. Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosz...

Eksploatyka

Eksploatyka – nauka o eksploatacji urządzeń technicznych oraz o zjawiskach wspólnych dla wszystkich systemów eksploatacji. Znajomość teorii eksploatacji zape...

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej

SEFI – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej jest główną organizacją zajmującą się problematyką kształcenia inżynierów w Europie. SEFI zostało za...

Funkcja (inżynieria)

Funkcja – własność obiektu, urządzenia lub osoby związana z jego zastosowaniem, przeznaczeniem lub zadaniem. Równocześnie w inżynierii termin funkcja bywa my...

Funkcjonalność

Funkcjonalność – zbiór atrybutów urządzenia, oprogramowania lub systemu określających zdolność do dostarczenia funkcji zaspokajających wyznaczone i zakładane...

Gerontechnologia

Gerontechnologia jest interdyscyplinarnym środowiskiem akademickim i zawodowym, łączącym gerontologię i technologię. Zrównoważony rozwój starzejącego się spo...

Inżynier Europejski

Inżynier Europejski jest międzynarodowym certyfikatem, zawodowym inżyniera, akceptowanym w wielu krajach europejskich. Tytuł zawodowy jest przyznawany inżyni...

Inżynieria elektroniczna

Inżynieria elektroniczna – dziedzina wiedzy inżynieryjnej, której przedmiotem jest elektronika. Inżynieria elektroniczna opiera się na zastosowaniu elementów...

Inżynieria kwantowa

Inżynieria kwantowa to dziedzina grupująca zespół nauk i technologii, zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianych technik wykorzystujących zjawiska k...

Inżynieria odwrotna

Technika odwracania, inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna, programowanie zwrotne – proces badania produktu w celu ustalenia, jak on dokładnie działa, a t...

Inżynieria ortopedyczna

Inżynieria ortopedyczna – nauka o układzie ruchu człowieka i technicznych rozwiązaniach mogących ten ruch usprawnić lub umożliwić. Nauka ta jest ściśle powią...

Inżynieria przemysłowa

Inżynieria przemysłowa – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzan...

Konstruktor (osoba)

Konstruktor – wykonawca obiektu w szczególności obiektu technicznego. Konstruktorami są osoby zajmujące się przygotowywaniem poszczególnych elementów struktu...

Kryteria podobieństwa

Kryteria podobieństwa modeli doświadczalnych zjawisk lub układów fizycznych, to uzyskane dzięki analizie ich modeli matematycznych zasady pozwalające ustalić...

Linia rozwojowa

Linia rozwojowa - organizmy lub produkty pochodzące lub rozwijane od wspólnego przodka. Obejmuje wszystkie organizmy powstałe w wyniku ewolucji biologicznej ...

Mechanika konstrukcji

Mechanika konstrukcji - ogólna nazwa dyscypliny naukowej, na którą składają dwie dziedziny: mechanika konstrukcji budowlanych mechanika budowli - obejmująca ...

Miniaturyzacja

Miniaturyzacja to występujący w technologii ciągły trend w kierunku zmniejszania rozmiarów urządzeń mechanicznych, optycznych i elektronicznych przy zachowan...

Model doświadczalny

Model doświadczalny w nauce to uproszczona lub zmniejszona wersja rzeczywistego układu używana z powodów ekonomicznych lub zasadniczych w celu badania zachow...

Modernizacja (technika)

Modernizacja – unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości uż...

Monitoring strukturalny

Monitoring strukturalny, SHM – obserwacja stanu technicznego konstrukcji za pomocą złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji, iden...

Nadawa

Nadawa – ilość surowca jednorazowo wprowadzana do aparatu chemicznego lub maszyny w celu jego przetworzenia. Przykładowo może to być porcja węgla kamiennego ...

Oceanotechnika

Oceanotechnika - interdyscyplinarna dziedzina techniki i nauk ścisłych zajmująca się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanó...

Podobieństwo częściowe

Podobieństwo częściowe jest szczególnym rodzajem podobieństwa, które jest spełnione jedynie częściowo. Zjawisko takie występuje np. kiedy zachowanie wartości...

Prace badawczo-rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe, B+R, B&R, R&D – pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych...

Prototyp

Prototyp – pierwotne, najwcześniejsze urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelow...

Raport naukowo-techniczny

Raport naukowo-techniczny – dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty ...

Stereologia

Stereologia – dyscyplina naukowa zajmująca się uzyskiwaniem informacji o trójwymiarowej strukturze obiektów na podstawie ich dwuwymiarowych próbek, będących ...

Strategia eksploatacji

Strategia eksploatacyjna to sposób działania, w wyniku którego osiąga się pożądany stan systemu eksploatacji. W przypadku nieefektywnej pracy strategię ekspl...

Symulacja

Symulacja – przybliżone odtwarzanie zjawisk czy zachowań jakiegoś obiektu za pomocą jego modelu. Szczególnym rodzajem modelu jest model matematyczny, często ...

Wartość znamionowa

Wartość znamionowa – wartość, przy której urządzenie pracuje zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Przekroczenie tej wartości powoduje nieprawidłową ...

Wdrażanie technologii

Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukieru...

Wydajność procesu technologicznego

Wydajność procesu technologicznego – stosunek ilości produktu, który jest otrzymywany w jednostce czasu w konkretnych warunkach technologicznych, do ilości, ...