Топ-100

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita Polska – oficjalna nazwa państwa polskiego od drugiej połowy XVII wieku do 1795 oraz w latach 1918–1952 i od 1989.
Słowo rzeczpospolita oznacza to samo co słowo republika, jednak współcześnie jest stosowane wyłącznie w odniesieniu do Polski, Republiki Rzymskiej, Republiki Weneckiej lub Republiki Nowogrodzkiej. Historyczne połączenie Polski i Litwy nazwano Rzecząpospolitą Obojga Narodów ze względu na status republikański państwa, a nie dlatego, że to było połączenie Polski z innym krajem. Do czasów II wojny światowej w nomenklaturze polityczno-prasowej słowem rzeczpospolita określano również inne państwa o ustroju republikańskim np. Rzeczpospolita Francuska.
Wzorem Francji w historiografii i publicystyce polskiej stosuje się numerację RP, przy czym inaczej niż we Francji zmiany kolejnego numeru Rzeczypospolitej nie następowały po każdej zmianie ustrojowej np. po wprowadzeniu Konstytucji kwietniowej w 1935 roku, ale po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 i 1989 roku. W historii Polski wyróżnia się trzy Rzeczypospolite nie licząc okresu 1944–1952 i PRL.

1. I Rzeczpospolita
I Rzeczpospolita zwana jest również Rzecząpospolitą szlachecką lub Rzecząpospolitą Obojga Narodów. Nazwa Rzeczpospolita Polska była używana jako oficjalna nazwa państwa polsko-litewskiego od drugiej połowy XVII wieku. Forma ustroju I Rzeczypospolitej jest określana jako demokracja szlachecka. Prawa polityczne przysługiwały około 10% mieszkańców, co w ówczesnej Europie stanowiło ją jednym z nielicznych przykładów państwa, w którym znacząca liczba obywateli miała wpływ na politykę władzy. Trudno wyznaczyć początek I Rzeczypospolitej. Za symboliczne daty jej powstania uważa się rok 1454 wydanie przywilejów cerekwicko-nieszawskich, 1505 konstytucja Nihil novi lub 1569 zawarcie unii lubelskiej i powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Końcem zaś I Rzeczypospolitej jest jej III rozbiór w 1795 r.

2. II Rzeczpospolita
II Rzeczpospolita istniała od odzyskania niepodległości przez Polskę i przekazania przez Radę Regencyjną pełni władzy cywilnej i wojskowej w Królestwie Polskim Józefowi Piłsudskiemu 14 listopada 1918 r. Za jej koniec prawnomiędzynarodowy uznaje się 5 lipca 1945, gdy w konsekwencji ustaleń konferencji jałtańskiej Rząd RP na uchodźstwie utracił uznanie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a w konsekwencji pozostałych państw tworzonej wówczas Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oznaczało to przejęcie majątku i reprezentacji Polski przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Warszawie. Prezydent RP i Rząd RP na uchodźstwie utracił w konsekwencji status podmiotu prawa międzynarodowego, choć kontynuował swą działalność do pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent desygnowany w trybie konstytucji kwietniowej przekazał insygnia suwerenności Rzeczypospolitej pierwszemu wybranemu demokratycznie Prezydentowi Rzeczypospolitej – Lechowi Wałęsie.

3.1. Polska Ludowa Rzeczpospolita Polska
22 lipca 1944 roku Józef Stalin, powołując Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, rozpoczął tworzenie administracji państwowej w Polsce na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Administracja ta zastąpiła siłą przy użyciu aparatu represji NKWD struktury Polskiego Państwa Podziemnego będące kontynuacją II Rzeczypospolitej w kraju i podporządkowane rządowi RP na uchodźstwie. W konsekwencji decyzji konferencji jałtańskiej, w lutym 1945 roku Wielka Brytania i USA w porozumieniu z ZSRR uznały Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej w który 31 grudnia 1944 roku został przemianowany PKWN za podstawę do utworzenia w trybie konsultacji trzech mocarstw Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Po konferencji moskiewskiej, która odbywała się w czerwcu 1945 roku, równolegle do pokazowego procesu szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego aresztowanych w prowokacji NKWD 19 marca 1945 roku, rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wycofały 5 lipca 1945 roku uznanie dla rządu RP na uchodźstwie i uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Warszawie za prawnego reprezentanta państwa polskiego – Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Polska Ludowa Polska Rzeczpospolita Ludowa
Po pełnym przejęciu władzy w Polsce przez PPR i następnie stalinizacji życia publicznego rezygnacji z fasady rządów wielopartyjnych na rzecz tzw. kierowniczej roli partii komunistycznej PZPR - dyktatura monopartyjna), w 1952 r. nazwę państwa równolegle do zmian nazw podporządkowanych ZSRR: Węgier Węgierska Republika Ludowa, Rumunii Rumuńska Republika Ludowa i Bułgarii Ludowa Republika Bułgarii) zmieniono w nowej, współredagowanej przez Stalina konstytucji na Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ostateczną wersję polskojęzyczną Konstytucji PRL opracował Bolesław Bierut. Po przemianach demokratycznych roku 1989 ustawą Sejmu PRL przywrócono z dniem 31 grudnia 1989 historyczną nazwę państwa polskiego – Rzeczpospolita Polska. Okres od upadku PRL, zapoczątkowanego umową Okrągłego Stołu i wyborami 4 czerwca 1989 należy już do historii III Rzeczypospolitej.

4. III Rzeczpospolita
III Rzeczpospolita, demokratyczna i suwerenna republika parlamentarna. Za jej początek uważa się: 4 czerwca 1989 zwycięstwo "Solidarności” w wyborach kontraktowych, 24 sierpnia 1989 powołanie przez Sejm Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera, 29 grudnia 1989 nowelizacja konstytucji m.in. zmieniająca oficjalną nazwę kraju na Rzeczpospolita Polska z dniem 31 grudnia 1989 lub też 22 grudnia 1990 r. przekazanie insygniów władzy przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego podczas zaprzysiężenia prezydenta Lecha Wałęsy. Podczas tego ostatniego wydarzenia Wałęsa powiedział, że "z tą chwilą zaczyna się uroczyście III Rzeczpospolita Polska”.
Czasami wymieniane są też późniejsze daty, na przykład pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne 27 października 1991 r.

 • II Rzeczpospolita II RP nieoficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1918 1945 nazwa oficjalna: Rzeczpospolita Polska od odzyskania suwerenności
 • Polska Rzeczpospolita Ludowa PRL oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952 1989. W latach 1944 1952 funkcjonowało jako Rzeczpospolita Polska
 • konstytucyjna nazwa państwa to Rzeczpospolita Polska Wymową tego określenia jest zerwanie z ustrojem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej tzw. demokracja ludowa
 • państwo polskie istniejące w latach 1918 1945. Oficjalnie Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska oficjalna nazwa PRL w latach 1944 1952 Polska Rzeczpospolita
 • I Rzeczpospolita Rzeczpospolita szlachecka umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana
 • Rzeczpospolita ogólnopolski dziennik ekonomiczno - prawny o profilu konserwatywno - liberalnym. Ukazuje się sześć razy w tygodniu. Tytuł to staropolskie
 • Publica także: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rzeczpospolita Królestwa Polskiego łac. Res publica regni Polonici Polska Królestwo Polskie państwo złożone
 • Rzeczpospolita Polska miesięcznik, oficjalny organ prasowy Delegatury Rządu na Kraj, wydawany od 15 marca 1941 do lipca 1945 roku do chwili rozwiązania
 • konstytucyjna o zmianie nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska Do czasu zaprzysiężenia na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy, urząd ten sprawował
 • umieszczony jest kontur obszaru Polski z napisem ZASŁUŻONY DLA TRANSPORTU RP Na rewersie umieszczony jest napis RZECZPOSPOLITA POLSKA Medal zawieszany jest
 • Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie rząd Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 1990 będący legalną kontynuacją władz II Rzeczypospolitej zmuszonych
 • Wojennej. W okresie Polski Ludowej, mimo konstytucyjnej zmiany nazwy państwa w 1952 r. z Rzeczpospolita Polska na Polska Rzeczpospolita Ludowa, nie zmieniono
 • Flaga Polski Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej jeden z symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980
 • Godło Polski Godło Rzeczypospolitej Polskiej właściwie herb Polski godło i symbol Rzeczypospolitej Polskiej jego archetypem jest dynastyczny herb
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej organ władzy ustawodawczej, druga izba tradycyjnie określana jako izba wyższa parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej Składa
 • konstytucji, która przywróciła koronę w godle Polski jak również nazwę państwa Rzeczpospolita Polska Jednakże w tej też postaci godło było stosowane
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoba, która tymczasowo łac. ad interim wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przysługującymi
 • Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną i realizuje zasady suwerenności narodu
 • brzmiała: Polska Rzeczpospolita Ludowa, wybrano jedynego w historii prezydenta PRL. W 1990 nastąpiło przekazanie insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej przez
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej najważniejszy akt prawny ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie
 • IV Rzeczpospolita IV RP slogan polityczny, postulujący konieczność dokonania zasadniczych zmian w ustroju państwa polskiego formułowany początkowo
 • Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja zwanym Świętem
 • prawnym byłego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita istniejącego na polskim rynku od 30 września 1981. Od 1 marca 2005 Wydawnictwo
 • Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej płat tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem orła
 • posłuchaj muzyki hymnu i polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej Słowa hymnu nazywanego
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej polskie resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez ministra gospodarki
 • zawierająca pośrodku wizerunek orła z godła Rzeczypospolitej Polskiej a w otoku napis Rzeczpospolita Polska Wygląd i wymiary pieczęci regulowane są przepisami
 • Stanisława Łozę broszura pt. Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej z wizualną prezentacją znaków Państwa Polskiego Czerwień na fladze narodowej w załączniku
 • dokonano kolejnej zmiany konstytucji nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa zastąpiono nazwą Rzeczpospolita Polska tym samym senatorowie Senatu PRL stali się
 • Ruch dla Rzeczypospolitej RdR polska partia polityczna o charakterze prawicowym, patriotycznym i antykomunistycznym, działająca w latach 1992 1999

Rzeczpospolita Polska: rzeczpospolita gazeta, rzeczpospolita obojga narodów, rzeczpospolita co to znaczy

Rzeczpospolita Polska definicja, synonimy, przykłady użycia.

W poczcie elektronicznej odnalazłem dwa listy, w których autorzy zastanawiają się nad tym, jak należy interpretować nazwę naszego kraju w oficjalnej postaci. Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa. I. Źródła prawa w Polsce. 1. Hierarchia aktów prawnych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. a. konstytucja​. Rzeczpospolita Polska honoruje swoich zasłużonych obywateli. Art. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konst. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. RZECZPOSPOLITA POLSKA Wszystkie Wyszukiwarka Polsat. Tytuł 3% Bon Obrony Przeciwlotniczej wartości imiennej dwadzieścia złotych Rzeczpospolita Polska Autorzy Ministerstwo Skarbu Temat Dokumenty życia​. 30 lat temu wróciła Rzeczpospolita Polska. Iluminacja Pałacu. Słowo Rzeczpospolita jest pojęciem wyjątkowym. Jest nie tylko określeniem ustroju republikańskiego, ale także synonimem Polski jako.

Czy Polska jest aż Rzeczpospolitą, czy tylko republiką? blog Tyndlale.

Nazwa Rzeczpospolita odnosi się do pojęcia republikim, czyli ustroju, w którym suwerenem jest naród, najczęściej sprawujący władzę za pośrednictwem. Współpraca gazowa Federacji Rosyjskiej z Rzeczpospolitą Polską. Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska. 15 440 osób lubi to 156 osób mówi o tym. Dedicated to former glory. Kategoria:Rzeczpospolita Polska 1944–1945 – pedia, wolna. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945 1990 na festiwalu NNW – Gdynia, 28 września 2019 Aktualności O albumie opowiadał dr Tomasz.

Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego 1589 1592.

Rzeczpospolita Polska zyskała dziewięciu nowych obywateli wideo. 24.02.​2020. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia aktów. Rzeczpospolita Polska Wrocławskie Fakty. Tytuł: Problematyka wygaśnięcia Konkordatu zawartego między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską w dniu 10 lutego 1925 r.

Rzeczpospolita: Polska już bogatsza od Portugalii finanse Wnp.

Rzeczpospolita Polska czy Rzeczypospolita Polska? Jak prawidłowo nazywać naszą ojczyznę – wyjaśnia prof. Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego. II Rzeczpospolita Polska – Tłumacz, translator, słownik angielski. Wyniki wyszukiwania frazy RZECZPOSPOLITA POLSKA w serwisie Polsat News. Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Lex. Rzeczpospolita zaznacza jednak, że zgodnie z przewidywaniami MFW w tym roku portugalska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 1.6.

Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska. Aksjologia, ustrój.

17 września 2019 roku odbył się gminno miejski konkurs wiedzy o samorządzie lokalnym, parlamentaryzmie krajowym i europejskim. Art. 1. Konst. Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne ArsLege. Sejm zmienił nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska i przywrócił lat temu konstytucji głosił: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym.

Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie.

RZECZPOSPOLITA POLSKA THE REPUBLIC OF POLAND. Inspekcja Weterynaryjna Veterinary Inspection. URZĘDOWE ŚWIADECTWO. III Rzeczpospolita Polska KUL. Kategoria obejmuje hasła związane z władzami tzw. Polski lubelskiej, do czasu międzynarodowego uznania rządu RP przez aliantów zachodnich.

Wstąp w nasze szeregi Partia Druga Rzeczpospolita Polska.

Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i. Rzeczpospolita Polska S. Rzeczpospolita Polska najnowsze ogłoszenia na. Rzeczpospolita czy Rzeczypospolita, odc. 71 TVP vod. Rzeczpospolita Polska na Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!.

Rzeczpospolita, czyli dobro wspólne – Porady Obcy język polski.

Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Rzeczpospolita: Polska już bogatsza od Portugalii - Równo 30 lat od upadku komunizmu i rozpoczęciu reform rynkowych. Rzeczpospolita Polska. Pismo poświęcone polskiej akcji. Polska jest tam, gdzie są Polacy – dobre przesłanie z Sycowa dla Polaków na Wschodzie zmarł Marszałek Senior Sejmu RP Kornel Morawiecki. Rozdział I Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przecieki z KE. Polska łamie reguły Ursuli von der Leyen, Burza po słowach Jarosława Kaczyńskiego. Zastępca rzecznika PiS tłumaczy, Rekordowo droga. Rzeczpospolita Polska przeciwko dyrektywie i proaktywnym filtrom. Rzeczpospolita Polska w skrócie RP oficjalna nazwa państwa polskiego od drugiej połowy XVII wieku do roku 1795, w latach 1918 1952 oraz od roku 1989.

Rzeczpospolita polska rp tłumaczenie niemiecki polski PONS.

PAN Czytelnia Czasopism, Kolokwium z okazji 100 lecia stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii ACADEMIA. 3% Bon Obrony Przeciwlotniczej wartości imiennej dwadzieścia. Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego 1589 1592 już od 42.04 zł od 42.04 zł, porównanie cen w 38 sklepach. Zobacz inne Historia i literatura. Pogoda Rzeczpospolita Polska dziesięć dni prognoza pogody z yr.no. 30 lat temu państwu przywrócono historyczną nazwę Rzeczpospolita Polska 30 lat temu, 31 grudnia 1989 r., weszła w życie nowelizacja, która.

I Rzeczpospolita Konstytucja RP Legislacja Oficjalna strona.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, o ile nie jest to stwierdzone inaczej. RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIC OF POLAND Urząd. Współpraca gazowa Federacji Rosyjskiej z Rzeczpospolitą Polską. Brodacki, Dominik. URI. Data: 2017. Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska Strona główna Facebook. Rzeczpospolita Polska. 29.03.2017. Moje pytanie wydaje się proste, a jednak co jakiś czas powracam do niego w ramach ciekawostki – dziś postanowiłem.

Obelisk Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska Serwis.

Dziesięć dni prognoza pogody Rzeczpospolita Polska, Pogoda dla każdego miasta i miejscowości. Rzeczpospolita Polska dziesięć dniowa prognoza pogody,. Rzeczpospolita Polska I RP, II RP, III RP ustrój. Ustawa Sejmowa Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu KUL od 1 stycznia 1992 dotacji z budżetu państwa na cele dydaktyczne i stypendia dla studentów. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika. Porównanie zasięgu terytorialnego państwa polskiego za panowania Mieszka i Rzeczpospolita Obojga Narodów w okresie potopu szwedzkiego, CARTE. Rzeczpospolita: Polska już bogatsza od Portugalii RMF 24. Rzeczpospolita Polska chce dziś uhonorować swoich obywateli wysokimi odznaczeniami za ich wybitne zasługi, bo aby otrzymać wysokie. Rzeczpospolita Najnowsze informacje WP Wiadomości. Specyfiką projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 ​2013 jest.

Rzeczpospolita Polska zyskała dziewięciu nowych obywateli wideo.

II Rzeczpospolita Polska. Translatica, kierunek polsko angielski. II Rzeczpospolita Polska. rzeczownik, rodzaj żeński. ▸the Second Polish Republic. Historia. Rzeczpospolita Polska Fakt. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn​ Koźle. Rzeczpospolita Polska – Unia Europejska Starogard Gdański. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo. ​Rzeczpospolita: Polska już bogatsza od Portugalii Biznes w. Sejm zmienił nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska i przywrócił godło z orłem w koronie. Za nowelizacją głosowało 374 posłów,.