Топ-100

Religioznawstwo

Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się empirycznym stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza.

image

1. Narodziny i rozwój religioznawstwa
Religia od wieków była w centrum zainteresowania człowieka. Jednak do końca XIX wieku istniały w zasadzie tylko dwie nauki, które pozwalały na badawczą refleksję na ten temat. Pierwszą była teologia, czyli nauka o przedmiocie wiary stojąca na paradygmatycznym stanowisku prawdziwości danej wiary. Drugą była filozofia, zwłaszcza filozofia religii, która badała wierzenia z teoretycznego i metafizycznego wyłącznie punktu widzenia, głównie w perspektywie ontologii, etyki, filozofii człowieka czy teorii poznania. Wiek XVIII i Oświecenie wprowadziły w zagadnienie religii podejście antropocentryczne z jednej strony, oraz empiryczne z drugiej. Rozwój nauk humanistycznych i społecznych spowodował w drugiej połowie XIX wieku zaistnienie nowych refleksji o religii jako zjawisku dotyczące całej ludzkości. Refleksje te zrodzone na pograniczu filozofii i teologii, lecz z metodologią właściwą etnografii, historii czy socjologii w XX wieku uformowały poszczególne dziedziny religioznawstwa. Stąd silny charakter porównawczy metodologii nauk o religii, mocne zakorzenienie w etnografii i historii, oraz w cały system nauk pomocniczych antropologii.
W XX wieku powstało wiele szkół religioznawczych. Wielość ta wynika po części z różnic wagi poszczególnych metodologii i nauk humanistycznych i społecznych przyjętych przez konkretnych badaczy, oraz z uwarunkowania religijnego, ideowego bądź ideologicznego badaczy. W szczególności badacze marksistowscy, nacechowani skrajnym empiryzmem uzależnieni byli od paradygmatów marksizmu, co skompromitowało wyjątkowo szybko ich dokonania na tym polu. Należy zaznaczyć, że podział naukowców na religioznawców lub historyków, socjologów, antropologów, psychologów bądź etnologów nie jest łatwy i do końca celowy. Religioznawstwo było bowiem od swego zarania wielodyscyplinową nauką o religii, a zarazem próbą odpowiedzi na zagadnienia pozostające w polu zainteresowania zarówno historii, jak i socjologii, antropologii, psychologii czy etnologii.

2. Religioznawstwo w Polsce
Początki religioznawstwa rozpoczęły się jeszcze przed I wojną światową głównie w badaniach etnograficznych. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku zaistniały podejścia historyczne, socjologiczne, a nawet już psychologiczne. Czasy powojenne zahamowały wolny rozwój religioznawstwa. Z jednej strony marksizm dławił ewolucję zgodną z postępem badań i metodologią przyjętą w wolnym świecie, zwłaszcza w nadrzędnej kwestii stosunku do sacrum. Ukazujący się od 1958 rocznik Euhemer, obarczony był od początku silnym kolorytem marksistowskim. Z drugiej strony Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Teologii Katolickiej czy Chrześcijańska Akademia Teologiczna, mocno uwarunkowane teologicznie, nie przejawiały wielkiego zapału dla komparatystyki międzyreligijnej. Przez dłuższy czas jedyna pełna katedra religioznawcza znajdowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 2010 roku istnieje podobna katedra na Uniwersytecie Gdańskim. Za ważne osiągnięcie polskiego religioznawstwa należy uznać przygotowanie na przełomie XX i XXI wieku i wydanie w Warszawie 9-tomowej Encyklopedii Religia PWN pod red. Tadeusza Gadacza i Bogusława Milerskiego.

3. Obiekt badań
Nauki religioznawcze zajmują się badaniem religii jako ogólnoludzkiego zagadnienia istniejącego w różnych wymiarach człowieczeństwa i społeczności. Stąd zainteresowanie przede wszystkim sferą sacrum przez pryzmat jej ludzkiego doświadczenia. Badania religioznawcze oparły się na szeregu uniwersalnych pojęć fundamentalnych dla zrozumienia sedna religii, wśród których można wymienić:

4. Wielcy religioznawcy
Joseph Campbell – amerykański znawca mitologii, przyczynił się do popularyzacji tematyki religioznawczej zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Obok Mircea Eliade zaliczany w religioznawstwie do nurtu tzw. analizy jungowskiej.
Gerardus van der Leeuw – klasyk fenomenologii religii, analizował wspólne dla religii fenomeny: ofiarę, modlitwę, postać zbawiciela, mit. Współzałożyciel i pierwszy prezes międzynarodowej organizacji religioznawców IAHR.
James George Frazer – wywarł znaczny wpływ na wczesne etapy współczesnych studiów nad mitologią i porównywaniem religii.
Joachim Wach – uważał nauki o religii za niezależna dziedzinę badań, dzielącą z filozofią i teologią determinację poszukiwania prawdy i sedna, a z naukami humanistycznymi i społecznymi determinację funkcjonalną i opisową.
Mircea Eliade – wielki historyk religii, odrzucił metodologię badań negującą istnienie sacrum, czyli pozostawił jakby u progu religioznawstwa nauki humanistyczne i społeczne, zaznaczając, że sedno badań tkwi w sednie religii – sacrum. Wielki promotor podejścia fenomenologicznego, pragnącego odkryć istotę religii, niezależnie od uwarunkowania historycznego bądź kulturowego. Twórca koncepcji morfologii sacrum.
Friedrich Max Müller – główna postać początków religioznawstwa, postawił pierwsze kroki metodologiczne, stwierdzając, że religia towarzyszy wszystkim krokom człowieka, gdyż wynika z wszechobecnego doświadczenia sacrum. Zapoczątkował metodę porównawczą.
Korneliusz Piotr Tiele – stworzył pierwszą katedrę uniwersytecką badań nad religią oraz wydał pierwszy podręcznik, postulował metodę historyczno-porównawczą.
Edward Burnett Tylor – zapoczątkował szkołę ewolucjonistyczną, badając genezę i rozwój religii. Uchodzi za twórcę historii religii. Za nim wielu badaczy przyjmuje do dziś jednokierunkowy rozwój religii – od form pierwotnych do bardziej rozwiniętych.
Emile Durkheim – twórca szkoły socjologicznej, postulującej, że religia jest produktem relacji społecznych, silnie podkreślił opozycję sacrum – profanum.
Rudolf Otto – prekursor podejścia fenomenologicznego do religii, zwrócił uwagę na psychologiczny aspekt doświadczenia sacrum, na połączenie grozy i fascynacji -- misterium tremendum et fascinans.

5. Działy religioznawstwa
Religioznawstwo obejmuje siedem działów naukowych:
fenomenologia religii
etnologia religii
geografia religii
historia religii
socjologia religii
teoria religii
psychologia religii
Zobacz też:
antropologia religii

 • Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jeden z instytutów działających w obrębie Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytutu Religioznawstwa UJ 2012 2016 specjalista w zakresie antropologii historycznej, etnopsychiatrii, fenomenologii religii, religioznawstwa porównawczego
 • habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie antropologii
 • Zakład Religioznawstwa i Filozofii Dawnej UMCS jeden z siedmiu zakładów, funkcjonujących w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
 • herosów. Jest to najczęściej pieśń przedstawiająca narodziny bogów. Religioznawstwo współczesne traktuje kwestie teogonii symbolicznie, uznając opisywane
 • otrzymała w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo w specjalności
 • Fenomenologia religii, w znaczeniu nauk o religii: inaczej religioznawstwo porównawcze zestawienie faktów i systemów religijnych i dokonywanie porównań
 • Denominacja łac. denominare, nazywać występujące w religioznawstwie naukach politycznych i prawie anglosaskim określenie wspólnoty religijnej, posiadającej
 • zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa Towarzystwo
 • habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w zakresie filozofii religii
 • habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie fenomenologii
 • habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 • Historia religii nauka o dziejach religii, część zespołu nauk zwanego religioznawstwem Historię religii cechuje metodologia historyczna w badaniu genezy
 • W 1986 po studiach w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego UJ został magistrem religioznawstwa po obronie pracy pt. Religia w życiu
 • językoznawstwo kulturoznawstwo literaturoznawstwo muzykologia pedagogika prawo religioznawstwo teologia Słownik języka polskiego. Kontrola autorytatywna dyscyplina
 • Instytut Filozofii Instytut Pedagogiki Instytut Psychologii Instytut Religioznawstwa Instytut Socjologii Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Centrum
 • Teologia religii dziedzina teologii oraz religioznawstwa zajmująca się refleksją nad wierzeniami religijnymi z perspektywy teologii własnej religii
 • pedagogika politologia polityka społeczna praca socjalna prawo psychologia religioznawstwo socjologia stosunki międzynarodowe studia nad rozwojem Nie wszystkie
 • Warszawie. Specjalizuje się w zakresie: kulturoznawstwo - orientalistyka, religioznawstwo hebraistyka, judaistyka, biblistyka, język hebrajski. W 1993 na podstawie
 • w różnych dziedzinach wiedzy pedagogika, teoria literatury zob. religioznawstwo filozofia zakładający, że czynniki psychologiczne mają determinujący
 • W 1987 założył w UMCS Pracownię Religioznawstwa i Filozofii Wschodu, później przekształconą w Zakład Religioznawstwa i Filozofii Wschodu, której był kierownikiem
 • magisterskie filologia polska, UJ 1987 studiował też filologię indyjską i religioznawstwo w Uniwersytecie Jagiellońskim. Obronił pracę magisterską Próba analizy
 • Bricolage album płyta Amona Tobina. Bricolage religioznawstwo hipoteza naukowa z zakresu teorii religii. Bricolage cms system zarządzania
 • Sakralizacja religioznawstwo łac. sacralis sakralny nadanie cech religijnych zjawiskom pozareligijnym uświęcenie. Sakralizacja medycyna łac
 • żeglarze na określenie amuletów i talizmanów, a upowszechnił go w religioznawstwie Charles de Brosses za pośrednictwem publikacji O kulcie fetyszów z
 • Geneza religii dział religioznawstwa Interdyscyplinarna dziedzina mająca na celu krytyczne rozpatrzenie pochodzenia religii. Celem tej nauki nie jest
 • Wszechświata w naukach społecznych i historii do ewolucji społeczeństw w religioznawstwie do ewolucji wierzeń w psychologii do psychologii ewolucyjnej w językoznawstwie
 • czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej tematyce religioznawstwa redagowane w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Periodyk istnieje
 • które po ukazaniu się 7 numerów przejęte zostało przez Zakład Religioznawstwa PAN i dalej ukazywało się do 1991 r. jako Studia Religioznawcze. W
 • Słowo Dewa posiada znaczenia w różnych dziedzinach: Religioznawstwo Dewa nieposiadająca ciała fizycznego istota nadprzyrodzona, bóg lub półbóg, występujący

Religioznawstwo: religioznawstwo studia, religioznawstwo ug, religioznawstwo książki, religioznawstwo warszawa, religioznawstwo studia online, religioznawstwo ug plan zajęć, religioznawstwo studia wrocław, religioznawstwo umk

Religioznawstwo studia wrocław.

Religioznawstwo Książki o religioznawstwie Księgarnia. Kamil Kijek. Z recenzji profesora Szymona Rudnickiego: Książka Kamila Kijka spełnia wszelkie warunki bardzo dobrej monografii. Praca ta, z pogranicza. Religioznawstwo ug. Religia i religioznawstwo, Miękka oprawa –. Religioznawstwo jest dyscypliną, która z tym właśnie problemem, w całej jego rozciągłości, próbuje się zmierzyć. Celem kursu jest pokazanie z jednej strony. Religioznawstwo warszawa. Dla kandydatów – Religioznawstwo – Instytut Filozofii UMK. Czym było i jest religioznawstwo? Do zabrania głosu w tytułowej kwestii skłonił mnie artykuł prof. Andrzeja Bronka pt. Czym jest religiologia? We wnioskach.

Religioznawstwo studia online.

Religioznawstwo Księgarnia Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa. Książki lista pozycji kategorii Religia. Religioznawstwo. Religioznawstwo ug plan zajęć. Religioznawstwo Wydział Filozoficzno Historyczny UŁ. Religia to nie religioznawstwo i nie powinna być na maturze religii podkreślił w RMF FM minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Episkopat od lat stara się​. Religioznawstwo książki. Religioznawstwo i teologia w kategorii: Naukowe i akademickie. Religioznawstwo – nabór czasowo zawieszony!!! studia I stopnia. bloki tematyczne: religie we współczesnym świecie religijność mieszkańców Podlasia​.

Zbigniew Drozdowicz O PAN Poznań.

Studia religioznawcze mają wyjątkowy charakter interdyscyplinarny łączą kształcenie w zakresie teologii, socjologii, etnologii, historii, filologii i filozofii. Religioznawstwo Europa Religioznawstwo 2020 masterstudies. Instytut Religioznawstwa. © 2010 2020 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Portal UJ. Na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego stosowane są. Religioznawstwo tłumaczenie polski niemiecki PONS. Homini Religioznawstwo. Religioznawstwo 1 produkt w kategorii. Widok: Sortuj wg. -, Cena: od najniższej, Cena: od najwyższej, Nazwa produktu: od A do Z. Religie i religioznawstwo strona 1 Aros dyskont książkowy. Studia religioznawcze II stopnia to nowy, całkowicie autorski program studiów, uruchomiony decyzją Senatu UŁ na Wydziale Filozoficzno Historycznym od.

Religioznawstwo Zakład Wydawniczy NOMOS.

Red. Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Katarzyna Krzysztofek. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu. Oprawa miękka. 47.99 zł. RELIGIOZNAWSTWO kierunek studiów uczelnie wymagania. Studia na kierunku religioznawstwo. Tu dowiesz się gdzie studiować, jakie zdawać przedmioty na maturze, jaką wybrać uczelnię oraz jaka praca po studiach. Religioznawstwo konferencje religioznawcze w 2020. Informacje o Religioznawstwo. Podręcznik dla nauczyciela 24h 7736130272 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019 11 20 cena 9.99. Religioznawstwo Przedmioty Usosweb Uniwersytet Warmińsko. Wykłady stanowią wprowadzenie do podstawowych zagadnień religioznawstwa. Podczas spotkań zostaną omówione kwestie, którymi zajmują się.

Wydział Teologii RELIGIOZNAWSTWO KUL.

Chociaż zainteresowanie religią i refleksją nad nią towarzyszą kulturze od starożytności, to jednak religioznawstwo jako dyscyplina nauk. jest bardzo młode​:. Książki: Religioznawstwo nauka książki Księgarnia BookMaster. Książki o religioznawstwie dotyczą nauki, która bada jeden z najważniejszych, najbardziej kluczowych aspektów ludzkiego życia. Jaki wpływ miały religie na. Kategoria:Religioznawstwo – pedia, wolna encyklopedia. Polskie Towarzystwo Religioznawcze PTR to założona w 1958 organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami.

Religioznawstwo 2019 Akademia Polonijna Polonia University.

Religioznawstwo Religie i religioznawstwo: Dlaczego nie mogę być chrześcijaninem a tym bardziej katolikiem, Biblioteka Europejska. Kazania na Boże. Copernicus College: Elementy religioznawstwa Nauka i Religia. Animal Sacrifice in Ancient Greece. Proceedings of the First International Workshops in Kraków 12 14.11.2015. Producent: Wydawnictwo Sub Lupa. Cena: 45. Religioznawstwo na. Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się empirycznym stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza. Religioznawstwo nauki humanistyczne Książki. Największa, najstarsza polska księgarnia internetowa z literaturą religijną. Oferta działu książkowego.

Ogólnopolska konferencja naukowa Ile z nauki, ile z ideologii.

Religioznawstwo to zespół nauk o religii, których podejście charakteryzuje się antropologicznym, empirycznym, a więc porównawczym stosunkiem do. Relig Wojewódzki Urząd Pracy. Autor: Steve Stewart Wiliams Wśród protagonistów ewolucjonizmu i w ogóle zwolenników postawy naukowej w podejściu do otaczającego nas świata są. Religioznawstwo kierunek studiów. Książka Dlaczego nie mogę być chrześcijaninem, a tym bardziej katolikiem rozeszła się w samych Włoszech w ponad pół miliona egzemplarzy. Odifreddi z. RELIGIOZNAWSTWO Encyklopedia w. Konferencje religioznawcze w 2020 roku. Przegląd nauk religioznawczych konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy w Polsce.

Teologia i religioznawstwo Ranking Szkół Wyższych.

RELIGIOZNAWSTWO en religiologia encyklopedia.​. Elementy religioznawstwa Copernicus College. Dla kandydatów – Religioznawstwo. Czym jest religia? Dlaczego jest tak powszechna? Czego ludzie oczekują od religii? Dlaczego religia ma tak ogromny.

Religioznawstwo – Ebooki –.

Jest 100 produktów. Sortuj wg: Nazwa, A do Z. Dostępne Nazwa, A do Z Nazwa, Z do A Cena, rosnąco Cena, malejąco. Filtr. Pokazano 1 32 z 100 pozycji. Religioznawstwo Przedmioty USOSweb Uniwersytet. Teologia i religioznawstwo 2016. Uwzględnione kierunki: teologia​religioznawstwo oraz kierunki pokrewne. Metodologia. Rozwiń tabelę. Antropologia i religioznawstwo Mądre Książki. PROGRAM STUDIÓW Ciekawość pierwszy stopnień do… religioznawstwa. Religioznawstwo jest kierunkiem obejmującym wszystkie dziedziny wiedzy o religii. Religioznawstwo Wydział Historyczny. Religioznawstwo Религиоведение.

Religioznawstwo AWF Warszawa.

Religioznawstwo, nauki teologiczne Strona główna Książki Religioznawstwo, nauki teologiczne Religioznawstwo, nauki teologiczne Katolicyzm. Religioznawstwo Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów. Lista produktów kategorii Religioznawstwo Teologia Audiobook CD Dział ogólny.

Religioznawstwo Kierunki studiów uczelnie studia opis.

Nazwa przedmiotu: Religioznawstwo. Jednostka: Wydział Nauk Społecznych. Grupy: Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 w zależności od programu Podpowiedź. Religioznawstwo Przedmioty Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Kierunek studiów religioznawstwo to poznawanie różnych wyznań i religii, porównywanie ich, wpływ na społeczeństwo, relacje między wierzącymi, a ateistami. Religioznawstwo. Sprawdź tutaj tłumaczenei polski niemiecki słowa religioznawstwo w słowniku online PONS! Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa.

Religioznawstwo Encyklopedia PWN źródło wiarygodnej i.

Wydawnictwo: vis a vis Etiuda. Rok wydania: 2015. Strony: 106. Zdjęcie. RABAT 25%. dodaj do koszyka. 10.50 zł7.88 zł. Zdjęcie. Bestie i potwory biblijne. Religioznawstwo definicja. Religioznawstwo a teologia. Zobacz reguły punktacji. Język prowadzenia: polski. Skrócony opis: Podstawowe pojęcia, rozwój i dorobek badawczy religioznawstwa. Badania nad pradziejami. Boni: Religia to nie religioznawstwo. Nie powinno jej być na maturze. Książki, podręczniki, przewodniki po religiach i wierzeniach świata, z różnych zakątków globu. Literatura chrześcijańska, święte księgi i żywoty świętych.