Топ-100
 • Tytuł (literaturoznawstwo) Tytuł (literaturoznawstwo)

  Tytuł – wyraz identyfikujący i nazywający dokument. Także słowo, wyrażenie lub grupa znaków tworzących nazwę zasobu lub dzieła, które zawiera. Tytuł spełnia ...

 • Parnas Parnas

  Parnas – pasmo górskie w środkowej Grecji, z najwyższym szczytem wznoszącym się na wysokość 2457 m n.p.m., zbudowane głównie z wapieni. W pobliżu leżało mias...

 • Nihil obstat Nihil obstat

  Nihil obstat – formuła umieszczana na wydawnictwach kościelnych, oznaczająca pozwolenie na publikację. Zgoda ta może być wydana przez wyznaczonego do tego ce...

 • Metafikcja Metafikcja

  Metafikcja – literatura traktująca o naturze literatury. Często ironiczna, wprowadza pewien rodzaj więzi emocjonalnej pomiędzy autorem a czytelnikiem. Jako p...

 • Literatura popularna Literatura popularna

  Literatura popularna – dziedzina twórczości literackiej obejmująca utwory adresowane do jak najszerszego kręgu odbiorców, odznaczająca się prostym językiem o...

 • Licentia poetica Licentia poetica

  Licentia poetica, także: licencja poetycka, swoboda poetycka – wyrażenie pochodzące z łaciny; oznacza wolność twórczą i poetycką, dopuszczającą odstępstwa od...

 • Kultura remiksu Kultura remiksu

  Kultura remiksu – termin zaproponowany przez Lawrencea Lessiga polegający na wykorzystaniu istniejących już utworów i połączenie ich w taki sposób, aby powst...

 • Imprimatur Imprimatur

  Imprimatur – w publikacjach kościelnych pozwolenie na druk książki, oficjalna aprobata władz kościelnych, wydawana zazwyczaj przez miejscowego biskupa lub ge...

 • Filhellenizm Filhellenizm

  Filhellenizm – postawa wyrażająca sympatię wobec Grecji i Greków; termin zwykle używany w odniesieniu do ruchu kulturalnego, literackiego i politycznego w XI...

 • Dedykacja (literatura) Dedykacja (literatura)

  Dedykacja – tekst, zazwyczaj krótki, skierowany do obdarowanego przez ofiarodawcę, a także informacja na temat osoby, której autor poświęca swoje dzieło. Mog...

 • Carpe diem Carpe diem

  Carpe diem, dosłownie "chwytaj dzień” – sentencja pochodząca z poezji Horacego, zawarta w Pieśniach. "Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam...

 • Anachronizm Anachronizm

  Anachronizm – sposób wysłowienia niedopasowany do opisywanego w utworze czasu historycznego. Jest to też pojawienie się w tekście przedmiotów, osób, nienależ...

 • Literaturoznawstwo Literaturoznawstwo

  Literaturoznawstwo – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literack...

Literaturoznawstwo

Literaturoznawstwo – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literack...

Amorfizm

Amorfizm, bezpostaciowość – określenie w powojennych dyskusjach literackich, które używane było w badaniach utworów literackich. Używane było w przypadku okr...

Anachronizm

Anachronizm – sposób wysłowienia niedopasowany do opisywanego w utworze czasu historycznego. Jest to też pojawienie się w tekście przedmiotów, osób, nienależ...

Autobiografizm

Autobiografizm – postawa, dzięki której doświadczenia i przeżycia pisarza zostają wykorzystane i dochodzą do głosu w jego twórczości; skłonność do czerpania ...

Bracia Serafiońscy (Berlin)

Bracia Serafiońscy - była to nazwa berlińskiego kręgu przyjaciół pisarza E.T.A. Hoffmanna z czasów epoki romantyzmu. Po powrocie Hoffmanna z Drezna do Berlin...

Carpe diem

Carpe diem, dosłownie "chwytaj dzień” – sentencja pochodząca z poezji Horacego, zawarta w Pieśniach. "Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam...

Collectanea

Collectanea - rękopiśmienny lub wydany drukiem zbiór wypisów z utworów literackich lub dzieł naukowych, odnoszących się zwykle do jednego, węziej lub szerzej...

Dedykacja (literatura)

Dedykacja – tekst, zazwyczaj krótki, skierowany do obdarowanego przez ofiarodawcę, a także informacja na temat osoby, której autor poświęca swoje dzieło. Mog...

Filhellenizm

Filhellenizm – postawa wyrażająca sympatię wobec Grecji i Greków; termin zwykle używany w odniesieniu do ruchu kulturalnego, literackiego i politycznego w XI...

Grafomania

Grafomania, patologiczny przymus pisania utworów literackich. Określenie o wydźwięku pejoratywnym. W większości wypadków pojęcie to dotyczy natręctwa pisarsk...

Heteronim

Heteronim - rodzaj pseudonimu literackiego, fikcyjny autor. Od zwyczajnego pseudonimu różni się tym, że ukryty za heteronimem autor tworzy fikcyjną postać, o...

Imprimatur

Imprimatur – w publikacjach kościelnych pozwolenie na druk książki, oficjalna aprobata władz kościelnych, wydawana zazwyczaj przez miejscowego biskupa lub ge...

Inedita

Inedita - teksty dzieł literackich niewydanych za życia autora, które pozostają w rękopisach. Inedita są niekiedy publikowane po śmierci autora, nierzadko w ...

Konkordancja

Konkordancja – alfabetyczny spis wyrazów, zdań, znaków lub symboli znajdujących się w jakimś dziele literackim lub zbiorze dokumentów czy ksiąg. Jest to zwyk...

Kultura remiksu

Kultura remiksu – termin zaproponowany przez Lawrencea Lessiga polegający na wykorzystaniu istniejących już utworów i połączenie ich w taki sposób, aby powst...

Kwestia homerycka

Kwestia homerycka lub homerowa – spór dotyczący autorstwa i okoliczności powstania Iliady i Odysei. Choć autorstwo dzieł tradycyjnie przypisywanych Homerowi ...

Licentia poetica

Licentia poetica, także: licencja poetycka, swoboda poetycka – wyrażenie pochodzące z łaciny; oznacza wolność twórczą i poetycką, dopuszczającą odstępstwa od...

Literatura piękna

Literatura piękna – typ piśmiennictwa, do którego zalicza się wszystkie teksty o dominującej funkcji estetycznej języka, a więc dzieła literackie, w odróżnie...

Literatura popularna

Literatura popularna – dziedzina twórczości literackiej obejmująca utwory adresowane do jak najszerszego kręgu odbiorców, odznaczająca się prostym językiem o...

Literatura stosowana

Literatura stosowana – termin teoretycznoliteracki utworzony w 1932, potem upowszechniony, przez Stefanię Skwarczyńską. "Literatura stosowana” w ujęciu Skwar...

Manifest literacki

Manifest literacki – publikacja prezentująca założenia programowe jakiegoś kierunku, grupy literackiej, nawet pojedynczego pisarza, specyficzna forma publicy...

Maska historyczna

Maska historyczna – zabieg literacki polegający na lokalizowaniu akcji i fabuły utworu w przeszłości historycznej, a nawet legendarno-baśniowej, jednak nie p...

Metafikcja

Metafikcja – literatura traktująca o naturze literatury. Często ironiczna, wprowadza pewien rodzaj więzi emocjonalnej pomiędzy autorem a czytelnikiem. Jako p...

Metody kognitywne w literaturoznawstwie

Metody kognitywne są unowocześnionymi odmianami metod gramatyczno-tłumaczeniowych, opartych na założeniu, że znając system gramatyczny danego języka, będziem...

Ferdinand Neureiter

Urodził się w rodzinie o mieszanym pochodzeniu i przez pierwsze lata życia mieszkał w Rydze na Łotwie, gdzie jego ojciec praktykował jako lekarz sądowy. W 19...

Nihil obstat

Nihil obstat – formuła umieszczana na wydawnictwach kościelnych, oznaczająca pozwolenie na publikację. Zgoda ta może być wydana przez wyznaczonego do tego ce...

Opus vitae

Opus vitae – dzieło uznawane za najwybitniejsze w dorobku twórcy lub dzieło, któremu poświęcił on najwięcej czasu i pracy. Przykładem może być Boska komedia,...

Parnas

Parnas – pasmo górskie w środkowej Grecji, z najwyższym szczytem wznoszącym się na wysokość 2457 m n.p.m., zbudowane głównie z wapieni. W pobliżu leżało mias...

Przekład literacki

Przekład literacki – w literaturoznawstwie termin o dwóch znaczeniach. W pierwszym znaczeniu jest to dzieło literackie, które ma swój pierwowzór w języku obc...

Tytuł (literaturoznawstwo)

Tytuł – wyraz identyfikujący i nazywający dokument. Także słowo, wyrażenie lub grupa znaków tworzących nazwę zasobu lub dzieła, które zawiera. Tytuł spełnia ...

W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku

W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku – polska książka z dziedziny literaturoznawstwa autorstwa dr Tomasza Z. Majkowskiego. Została wydana prze...

Wielogłos

Wielogłos – czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego założone w 2007 roku poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literat...

Zagadnienia Rodzajów Literackich

Zagadnienia Rodzajów Literackich – międzynarodowy półrocznik naukowy wydawany od 1958 roku przy Katedrze Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Powołany p...