Топ-100

Twórczość

Twórczość – wieloaspektowe zjawisko związane z powstawaniem nowych i wartościowych wytworów. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN jest to pojęcie oznaczające zarówno proces tworzenia czegoś, jak też ogół dzieł stworzonych przez kogoś. W tym pierwszym znaczeniu używa się pojęcia procesu twórczego, a więc swoistego procesu psychicznego prowadzącego do powstania twórczego dzieła np. dzieła sztuki czy dzieła literackiego. Tego typu zjawiska są badane i opisywane w ramach psychologii twórczości. W tym drugim znaczeniu pojęcie twórczości odnoszone jest do dorobku poszczególnych twórców kultury np. artystów, naukowców, pisarzy, architektów, projektantów etc. W tym kontekście można mówić przykładowo o twórczości malarskiej Leonarda da Vinci czy o twórczości literackiej Williama Shakespearea.
Zrozumienie zjawiska twórczości, jak twierdzi Edward Nęcka, wymaga ujęcia interdyscyplinarnego, gdyż jest ono przedmiotem badań wielu przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, w tym między innymi psychologów, antropologów, filozofów, pedagogów, socjologów, historyków czy historyków sztuki.

1. Psychologiczne koncepcje twórczości
W psychologii twórczości wyróżnia się ogólne koncepcje procesu twórczego oraz systemowe koncepcje twórczości. Do tej pierwszej kategorii należą klasyczne i współczesne teorie procesu twórczego, koncepcja Roberta Weisberga nazywana teorią stopniowego przyrostu, koncepcja interakcji twórczej Edwarda Nęcki oraz model genploracji ang. geneplore model opracowany przez Ronalda Finkego, Thomasa Warda i Stevena Smitha. Z kolei do systemowych koncepcji twórczości należą inwestycyjna koncepcja twórczości Roberta Sternberga i Todda Lubarta, koncepcja transgresji Józefa Kozieleckiego oraz koncepcja, którą zaproponował Mihaly Csikszentmihalyi.
Jedną z pierwszych psychologicznych koncepcji twórczości, uznawaną za klasyczną teorię procesu twórczego, przedstawił Graham Wallas. Zgodnie z jego koncepcją proces twórczy składa się z czterech etapów: 1) preparacji, 2) inkubacji, 3) iluminacji oraz 4) weryfikacji.
Cechą charakterystyczną systemowych koncepcji twórczości jest to, że wyróżniają one wiele składników twórczości, w tym nie tylko składniki psychiczne, ale również społeczne oraz kulturowe. W ramach tych koncepcji zakłada się, że twórczość jest dynamicznym system, zaś poszczególne składniki wzajemnie oraz nieustannie oddziałują na siebie. Efekt końcowy jest czymś więcej niż prostą sumą działania jego poszczególnych składników, a więc zachodzi proces synergii.

 • Twórczość polski miesięcznik, od 1945 do końca marca 2010 wydawany kolejno przez Spółdzielnię Wydawniczą Czytelnik Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
 • Medal Za Fotograficzną Twórczość Srebrny Medal Za Fotograficzną Twórczość oraz Brązowy Medal Za Fotograficzną Twórczość Odznaczenie jest uznaniem
 • Indeks. Życie i twórczość Józefa M. polski film psychologiczno - obyczajowy z 1977 roku w reżyserii Janusza Kijowskiego. Krzysztof Zaleski Józef Moneta
 • Twórczość chorych psychicznie pojęcie określające całokształt dzieł tworzonych przez osoby zdradzające trwałe lub przejściowe zaburzenia psychicznie
 • Szczepański za twórczość całego życia Anna Bolecka Biały kamień Andrzej Zaniewski Szczur 1996 Jan Twardowski, Wojciech Żukrowski za twórczość całego
 • Michaił Szołochow za twórczość literacką Dymitr Szostakowicz za utwór Kwintet fortepianowy g - moll Aleksander Twardowski za twórczość literacką Tichon Chrennikow
 • których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość Jednak choć ich metodyka nie jest ścisła, to nie ma w niej dowolności
 • independent niezależny. Zespoły nazywane tym mianem często wydają swoją twórczość w małych, niezależnych wytwórniach płytowych. Indie rock niekiedy określa
 • Twórczość Ludowa kwartalnik, pismo Stowarzyszenia Twórców Ludowych ukazującym się od 1986. Jest to pismo popularnonaukowe adresowane do twórców ludowych
 • naukowe objęte systemem obiektywnych recenzji, także literackie publikujące twórczość literacką poezja, opowiadania, eseje lub fragmenty utworów Roczniki
 • artystę renesansowego Leonarda da Vinci. Księżna Isabella d Este ceniła twórczość Leonarda i zleciła mu namalowanie jej portretu. Ten wykonał jednak tylko
 • Kinematografii za twórczość filmową w dziedzinie filmu fabularnego za rok 1986 1987 Kazimierz Radowicz Nagroda Szefa Kinematografii za twórczość filmową - w
 • prac należą pejzaże nadmorskie. Jego twórczość miała duży wpływ na powstanie impresjonizmuu, a szczególnie na twórczość Moneta. Uważa się go za prekursora
 • Za zielonym wałem Helena Boguszewska twórczość Kornela Makuszyńskiego twórczość Krystyny Siesickiej twórczość Małgorzaty Musierowicz Małe kobietki
 • jednym z box setów z serii Original American Classics, przedstawiających twórczość jednych z najwybitniejszych artystów w historii. Do tej pory w ramach
 • wpływ na jego twórczość miało zetknięcie się z postimpresjonistami m.in. Henrim de Toulouse - Lautrekiem, który miał duży wpływ na jego twórczość sprzed 1901
 • zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych
 • Eklektyzm w sztuce: twórczość kompilacyjna, łącząca różne elementy i treści z różnych stylów, epok i kierunków artystycznych, nieprowadząca do nowej
 • wieku. twórczość malarska Leonarda da Vinci Biblioteca Reale: Autoritratto wł. ang. Elke Linda Buchholz: Leonardo da Vinci. Życie i twórczość Pracownia
 • Kinematografii za twórczość filmową w dziedzinie filmu fabularnego za rok 1986 1987 Kazimierz Radowicz Nagroda Szefa Kinematografii za twórczość filmową w
 • Gauguin, Paul Cézanne i Henri Toulouse - Lautrec. Z nurtem tym wiąże się twórczość takich grup malarzy jak neoimpresjoniści, nabiści, szkoła z Pont - Aven
 • Blask późnych wierszy, Twórczość 2000, nr 1 . JanuszJ. Drzewucki JanuszJ., Wiara, miara i inne szczegóły, Twórczość 2004, nr 4 . RobertR. Mielhorski RobertR
 • wielu dzieł wczesnego renesansu. twórczość malarska Leonarda da Vinci Buchholz E. L., Leonardo da Vinci, Życie i twórczość Pracownia Wydawnicza ElSet
 • Laureat Krakowskiej Nagrody SARP za twórczość architektoniczną w roku 1972. Nota biograficzna z katalogu do wystawy Twórczość Włodzimierza Gruszczyńskiego
 • powietrzu twórczość na zewnątrz, w bezpośrednim kontakcie z naturą. Otwarta przestrzeń pod gołym niebem jako miejsce i temat pracy artysty. Twórczość plenerowa
 • 1994 Dawne liki. Twórczość Ludowa 1995 nr 1 s. 30 Dawne wspominki. Twórczość Ludowa 1995 nr 4 s. 22 - 23 Jantkowe strafunki. Twórczość Ludowa 1994 nr 1 2
 • kierunki jak neomarksizm, anarchizm, freudyzm, szkoła frankfurcka czy twórczość Jean - Paula Sartre a. Charakterystyczną cechą goszyzmu była krytyka elit
 • angielskim w samej Anglii. W ramy tego pojęcia włącza się zwykle też twórczość literacką w języku staroangielskim i języku średnioangielskim. Średniowieczna
 • dziękuje tajemniczemu młodzieńcowi za udzielane wsparcie stwierdza, że twórczość pisarza jest swego rodzaju należnym świadczeniem na rzecz mecenasa. Sonet
 • Radia za twórczość dla dzieci 1964 nagroda specjalna na II KFPP w Opolu za piosenkę Idzie świt 1965 nagroda Polskiego Radia za twórczość dla dzieci

Twórczość: twórczość a kreatywność, twórczość miesięcznik literacko - krytyczny, twórczość synonim, twórczość artystyczna, twórczość mickiewicza, twórczość horacego, twórczość kochanowskiego, twórczość ludowa

Twórczość mickiewicza.

Twórczość: Miesięcznik mistrzów i debiutantów Literatura rp.pl. Biblioteka Świetlica Caritas Filantrop Dokumenty Wydarzenia Ratujemy i Uczymy Ratować Szkolne akcje Podręczniki Archiwum Nasza twórczość.

Twórczość synonim.

Jak popularyzować twórczość Moniuszki? Moniuszko 200. Lutowa Twórczość już w sprzedaży! Lutowy numer Twórczości trafił właśnie do sprzedaży. Wydawcą miesięcznika jest Instytut Książki. Twórczość a kreatywność. I edycja Nagrody za twórczość dla dzieci i młodzieży Wydarzenia. Twórczość. Uchwycenie niezwykłości sztuki Beethovena stanowiło już u współczesnych mu punkt wyjścia do poszukiwań źródeł jego geniuszu. Beethoven. Twórczość miesięcznik literacko - krytyczny. Twórczość – Notatki terapeutyczne. Warto pamiętać również o bogatej twórczości pieśniowej Moniuszki. Właśnie ukazała się płyta Mariusza Godlewskiego, który nagrał 29 pieśni.

Twórczość ludowa.

Twórczość – Encyklopedia. 237 Zjawisko twórczości możemy obserwować we wszystkich przejawach ludzkiej aktywności, na różnych poziomach od twórczości przyziemnej aż po wybitne. Twórczość horacego. TWÓRCZOŚĆ Obserwatorium Żywej Kultury. Na twórczość składają się utwory. Utwór, aby stał się przedmiotem ochrony prawa autorskiego musi spełniać cechy indywidualności i oryginalności, zostać. Twórczość inżynierska dla współczesnej Europy Ukw. Twórczość na zamówienie, red. Sebastian Ligarski, Rafał Łatka, Warszawa 2019, 512 s. ISBN 978 83 8098 665 7. Seria wydawnicza:.

Twórczość podopiecznych Fund.

Para Prezydencka wybrała laureatów I edycji Nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży. Laureatami zostali. POLONIA ILLUSTRATA Łacińska twórczość panegiryczna Szymona. Twórczość. Najstarsze polskie czasopismo literackie. Powstało w sierpniu 1945 roku w Krakowie. Kup w wersji elektronicznej! Najstarsze polskie. Twórczość ery cyfrowej Edukacja medialna. Kwartalnik Twórczość Ludowa to jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i.

Kategoria:Twórczość według artysty – pedia, wolna encyklopedia.

Twórczość to umiejętność wytwarzania czegoś, myślenia, wyrażania siebie, pewne spojrzenie na świat w sposób indywidualny, kreatywny inteligencja,. Kultura i twórczość Rzecznik Praw Obywatelskich. 27 listopada 2015 r. w sali koncertowej Copernicanum odbyło się Jubileuszowe X Seminarium Kół i Sekcji Naukowo Technicznych. Jak stymulować twórczość ucznia? Instytut Psychologii Zdrowia. Słownik języka polskiego PWN. twórczość. 1. tworzenie czegoś, zwłaszcza dzieł sztuki. 2. ogół dzieł stworzonych przez kogoś, zwykle przez artystę.

Czym jest twórczość Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

POLONIA ILLUSTRATA Łacińska twórczość panegiryczna Szymona Starowolskiego. Michał CZERENKIEWICZ. Autor prezentowanej książki, wydobywając ze. Twórczość Magazyn. Read writing about Twórczość in Notatki terapeutyczne. Blog o psychoterapii. Międzynarodowa Olimpiada TECHNICZNA TWÓRCZOŚĆ. Zarządzanie twórcze jest nową dziedziną wiedzy w dziale nauk o zarządzaniu. Jako przedmiot nauczania wprowadzone zostało przez Tudora Rickardsa w roku​.

Twórczość – Słownik języka polskiego PWN.

Twórczość powstała w Krakowie z inicjatywy Wyki, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Karola Kuryluka, redaktora legendarnych. KONKURS Z LITERATURY MUZYCZNEJ – pt. Twórczość. Twórczość. Słownik języka polskiego PWN. twórczość. 1. tworzenie czegoś, zwłaszcza dzieł sztuki. 2. ogół dzieł stworzonych przez kogoś, zwykle przez. Twórczość w codzienności Ga. Twórczość drażliwa. Małgorzata Sułek. 21.01.2013. Czyta się 4 minuty. Mimo rosnącej presji ze strony władz, Lutosławski po napisaniu kilku utworów o. Twórczość na zamówienie Książki Instytut Pamięci Narodowej. Prasa cyfrowa, gazety cyfrowe, prasa elektroniczna, e wydania na iPada, bajki dla dzieci, książki do sł‚uchania, książki audio, Puls Biznesu,. Twórczość – e wydanie – 2 2020. Przewrotny czarodziej ruin. Twórczość archiwalna Tadeusza Kantora. Galeria ​Pracownia Tadeusza Kantora. ul. Sienna 7 5 31 041 Kraków.

TWÓRCZOŚĆ OLGI TOKARCZUK W TASZKENCIE Polska w.

Chowanna 2011, R. 54 67, T. 1 36 Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży. red. Katarzyna Krasoń. Miejsce wydania. Organizacja Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość. Lekcja: Twórczość ery cyfrowej. Wiedza w pigułce Pomysł na lekcję Materiały Zadania sprawdzające Słowniczek Czytelnia. wróć do spisu treści. Publikacje Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wbrew pozorom twórczość nie jest zarezerwowana wyłącznie dla tych, którzy posiadają tzw. iskrę bożą, ale jest dostępna wszystkim ludziom.

Twórczość Prasa Sklep.

Twórczość – e wydanie – 2 2020. Wydanie: 2 2020 Kupując otrzymujesz format: PDF Dostęp online PDF. Cena: 6.65 zł 7.00 zł. Kup teraz. Twórczość: udręka i ekstaza Charaktery portal psychologiczny. Toggle navigationn Strona główna Okręgowy Inspektorat Służby Więzienne Areszt Śledczy w Koszalinie Galeria Twórczość osadzonych. Przewrotny czarodziej ruin. Twórczość archiwalna Tadeusza. Tematy i cechy twórczości Leśmiana. relacja człowiek – Bóg, zderzenie marzeń z rzeczywistością, pochwała aktywności ludzkiej, heroiczny humanizm, śmierć. Twórczość Instytut Książki. Henryk sienkiewicz twórczość na Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!.

Edward Stachura Życie i twórczość Artysta.

Przystanek Twórczość vol. 2. DSC 0090 DSC 0106 DSC 0111 DSC 0114 DSC 0122 DSC 0002 DSC 0006 DSC 0008 DSC 0037 DSC 0039. Uczniowska Twórczość II Liceum Ogólnokształcące. Twórczość Sophie Taeuber Arp uznaje się za modelowe odzwierciedlenie abstrakcyjno geometrycznych koncepcji, jakie rozwinęły się w. Twórczość definicja, synonimy, przykłady użycia. Czy każdy z nas jest twórczy? Co jest zabójcze dla twórczości? Dlaczego wiedza jest kapitałem zdradliwym? Jak wychować twórcze dziecko?. Twórczość i Edukacja Wydawnictwo UŁ. Miasto jest organizmem żywym zwykł powtarzać Władysław Czarnecki, architekt i urbanista, który wraz z Janiną Czarnecką, zajmuje.

Twórczość Tadeusza Konwickiego TVP VoD.

Miesięcznik w obu wersjach można także zaprenumerować. Pojedyncze numery Twórczości, a także prenumeratę można kupić na stronie naszego wydawcy,. Twórczość jako wyzwanie i szansa dla współczesnego zarządzania. Etapy twórczości. Henryk Mikołaj Górecki. Na podstawie: Adrian Thomas, Górecki, Kraków 1998 Na podstawie: Teresa Malecka, Henryk Mikołaj Górecki. Synonimy słowa twórczość. Życie i twórczość Lutosławskiego. Witold Lutosławski urodził się 25 I 1913 r. w Warszawie, tam zmarł 7 II 1994 r. Dzieciństwo i młodość Lutosławskiego upłynęły​. Twórczość Fundacja Herberta. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:.

Twórczość Ludowa – Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Twórczość i Edukacja. Seria ma charakter naukowy i wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz. Życie i twórczość Lutosławskiego Państwowa Szkoła Muzyczna I. Twórczość – wieloaspektowe zjawisko związane z powstawaniem nowych i wartościowych wytworów. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN jest to pojęcie oznaczające zarówno proces tworzenia czegoś, jak też ogół dzieł stworzonych przez kogoś. Twórczość artystyczna studentów Wydział Filologiczny. Specjalnością TWÓRCZOŚCI jest prezentacja najnowszej prozy polskiej, w równiej mierze pisarzy o dużym dorobku, jak i debiutantów. Połowę objętości.

twrczo miesicznik literacko - krytyczny