Топ-100
 • Wzniosłość Wzniosłość

  Wzniosłość – cecha wielkości fizycznej, wartości moralnej, intelektualnej, metafizycznej lub artystycznej. Pojęcie to szczególnie odnosi się do wielkości, z ...

 • Wdzięk (literatura) Wdzięk (literatura)

  Wdzięk - właściwość dzieła literackiego, dzieła sztuki uważana przez pewne teorie estetyczne za konieczny warunek jego piękna, albo też za czynnik wobec pięk...

 • Treść Treść

  Spis treści – w refleksji estetycznej koncepcji przeciwstawne koncepcje, formy, środki często ogólny sens tej historii, jego wymowa ideologicznych lub grupy ...

 • Tragizm Tragizm

  Tragizm – kategoria estetyczna, oznaczająca konflikt równorzędnych wartości moralnych, w wyniku którego jednostka, działająca świadomie w imię wielkiego i sz...

 • Subtelność (estetyka) Subtelność (estetyka)

  Kategoria subtelności w estetyce – marginalnie pojawiła się już w starożytności, o czym wspomina Cyceron, łac. subtilis znaczył ostry, szczupły, drobny, a w ...

 • Prawda Prawda

  Prawda – według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to...

 • Patos (estetyka) Patos (estetyka)

  Patos, pathos – jedna z kategorii estetycznych, stosowana w każdej dziedzinie sztuki, zwłaszcza w literaturze, muzyce i teatrze. Polega na ukazywaniu zjawisk...

 • Mimesis Mimesis

  Mimesis – zasada twórczego naśladownictwa natury bądź dzieł mistrzów, którym udało się tę naturę odtworzyć. Zasada ta powstała w antyku, po raz pierwszy opis...

 • Matematyka a estetyka Matematyka a estetyka

  Historia każdej nauki była w pewnej mierze powiązana z rozwojem myśli estetycznej i panującego systemu wartości estetycznych, lecz relacja pomiędzy matematyk...

 • Kicz Kicz

  Kicz – utwór lub rzecz o miernej wartości, schlebiający popularnym gustom, który w opinii krytyków sztuki i innych artystów nie posiada wartości artystycznej...

 • Katharsis (literatura) Katharsis (literatura)

  Katharsis – jedna z podstawowych cech sztuki, zwłaszcza starożytnej, np. tragedii. Pojęcie utworzył i zdefiniował Arystoteles w VI rozdziale Poetyki. Uznał o...

 • Ironia Ironia

  Ironia – sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, dwóch poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego, np. w zd...

 • Ideogram (architektura) Ideogram (architektura)

  Ideogram – syntetyczny znak graficzny, zapis łączący koncepcję kształtu i idei, odgrywa istotną rolę w konkretyzowaniu i przekazywaniu znaczeń zawartych w dz...

 • Groteska Groteska

  Groteska – kategoria estetyczna, charakteryzująca się połączeniem w jednym dziele jednocześnie występujących pierwiastków przeciwstawnych, takich jak m.in. t...

 • Estetyzm Estetyzm

  Estetyzm – ruch intelektualny i artystyczny, powstały pod wpływem francuskim u schyłku XIX wieku w Wielkiej Brytanii, oparty na filozofii "sztuka dla sztuki”...

 • Estetyka relacyjna Estetyka relacyjna

  Estetyka relacyjna - teoria estetyczna zakładająca ocenę dzieła sztuki pod względem relacji międzyludzkich, które ono obrazuje, wytwarza lub podtrzymuje. Tak...

 • Cellar door Cellar door

  Cellar door) – złożenie w języku angielskim, często podawane jako przykład estetycznego brzmieniowo połączenia słów, zwłaszcza gdy jest oceniane w oderwaniu ...

 • Camp Camp

  Kamp – estetyka, konwencja stylistyczna, przypisująca pewnym rzeczom wartość dlatego, że są w złym guście, lub z powodu ich wymowy ironicznej. Jako część ant...

 • Aware Aware

  Aware – kategoria estetyczna starożytnej sztuki japońskiej, opisuje japońską wrażliwość na piękno. Termin pochodzi prawdopodobnie od wykrzyknika あはれ Afare...

 • Atrakcyjność seksualna Atrakcyjność seksualna

  Atrakcja seksualna, inaczej pociąg seksualny – atrakcja oparta na pożądaniu seksualnym lub na cechach wzbudzających takie zainteresowanie. Atrakcyjność seksu...

 • Arcydzieło Arcydzieło

  Arcydzieło – dzieło kultury, które zostało uznane przez odbiorców lub publiczność w pewnym dłuższym okresie za wyróżniające się na tle innych dzieł lub za do...

 • Piękno Piękno

  Piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez...

 • Estetyka Estetyka

  Estetyka – dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. W polskiej literaturze filozoficznej przedmiot estetyki w sposób najb...

Estetyka

Estetyka

Estetyka – dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. W polskiej literaturze filozoficznej przedmiot estetyki w sposób najb...

Estetyka neopragmatyczna

Estetyka neopragmatyczna – nurt estetyki współczesnej, odwołujący się do osiągnięć pragmatyzmu, w tym szczególnie do prac Johna Deweya. Z punktu widzenia pra...

Immersyjność

Immersyjność – proces "zanurzania” albo "pochłaniania” osoby przez rzeczywistość elektroniczną. Następuje tak zwane "zanurzenie zmysłów”. Immersję należałoby...

Piękno

Piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez...

Telematyczność

Telematyczność jako kategoria estetyczna, jest stosowana w odniesieniu do sztuki nowych mediów. Jest to umiejętność "odczuwania” sensualnego niczym w rzeczyw...

Lascelles Abercrombie

Lascelles Abercrombie uczęszczał do Malvern College, a następnie do Uniwersytetu Wiktorii w Manchesterze, otrzymując przede wszystkim wykształcenie w naukach...

Arcydzieło

Arcydzieło – dzieło kultury, które zostało uznane przez odbiorców lub publiczność w pewnym dłuższym okresie za wyróżniające się na tle innych dzieł lub za do...

Atrakcyjność

Atrakcyjność, także atrakcja – właściwość powodująca zainteresowanie, pożądanie lub przyciąganie do czegoś lub kogoś. Atrakcja może również odnosić się do sa...

Atrakcyjność seksualna

Atrakcja seksualna, inaczej pociąg seksualny – atrakcja oparta na pożądaniu seksualnym lub na cechach wzbudzających takie zainteresowanie. Atrakcyjność seksu...

Aware

Aware – kategoria estetyczna starożytnej sztuki japońskiej, opisuje japońską wrażliwość na piękno. Termin pochodzi prawdopodobnie od wykrzyknika あはれ Afare...

Bezinteresowność

Bezinteresowność – w etyce taka cecha działania podmiotu, przy której celem działania nie jest korzyść podmiotu, ale dobro innej osoby. Bezinteresowność jako...

Blask (estetyka)

Blask, blask formy, czasem także jasność – w filozofii klasycznej jeden z podstawowych wyznaczników piękna. Najbardziej znane rozumienie blasku w estetyce sf...

Camp

Kamp – estetyka, konwencja stylistyczna, przypisująca pewnym rzeczom wartość dlatego, że są w złym guście, lub z powodu ich wymowy ironicznej. Jako część ant...

Cellar door

Cellar door) – złożenie w języku angielskim, często podawane jako przykład estetycznego brzmieniowo połączenia słów, zwłaszcza gdy jest oceniane w oderwaniu ...

Estetyka relacyjna

Estetyka relacyjna - teoria estetyczna zakładająca ocenę dzieła sztuki pod względem relacji międzyludzkich, które ono obrazuje, wytwarza lub podtrzymuje. Tak...

Estetyzm

Estetyzm – ruch intelektualny i artystyczny, powstały pod wpływem francuskim u schyłku XIX wieku w Wielkiej Brytanii, oparty na filozofii "sztuka dla sztuki”...

Eufonia

Eufonia – jest to nazwa zbiorcza dla wszystkich typów organizacji nadanej tekstu w jego warstwie brzmieniowej, które w jakimś okresie uważane są za estetyczn...

Groteska

Groteska – kategoria estetyczna, charakteryzująca się połączeniem w jednym dziele jednocześnie występujących pierwiastków przeciwstawnych, takich jak m.in. t...

Ideogram (architektura)

Ideogram – syntetyczny znak graficzny, zapis łączący koncepcję kształtu i idei, odgrywa istotną rolę w konkretyzowaniu i przekazywaniu znaczeń zawartych w dz...

Ironia

Ironia – sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, najczęściej przeciwieństwie, dwóch poziomów wypowiedzi: dosłownego i ukrytego, np. w zd...

Kategoria estetyczna

Kategoria estetyczna – pojęcie stosowane do określenia sposobu prezentacji przedmiotów, dzięki którym zyskują one wartość estetyczną. Każda kategoria estetyc...

Katharsis (literatura)

Katharsis – jedna z podstawowych cech sztuki, zwłaszcza starożytnej, np. tragedii. Pojęcie utworzył i zdefiniował Arystoteles w VI rozdziale Poetyki. Uznał o...

Katharsis (psychologia)

Katharsis – uwolnienie od cierpienia, odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych emocji, skrępowanych myśli i wyobrażeń. Chociaż w grece katharsis jest...

Kicz

Kicz – utwór lub rzecz o miernej wartości, schlebiający popularnym gustom, który w opinii krytyków sztuki i innych artystów nie posiada wartości artystycznej...

Komizm

Komizm – kategoria estetyczna, określająca właściwości zjawisk zdolnych wywołać śmiech oraz okoliczności, w jakich dochodzi do powstania tej reakcji. Istniej...

Komizm postaci

Komizm postaci – jeden z trzech podstawowych rodzajów komizmu. Próba wywołania reakcji wesołości u odbiorcy sposobem prezentacji konkretnej postaci, przez sz...

Komizm słowny

Komizm słowny – jeden z trzech podstawowych rodzajów komizmu. Świadoma próba wywołania u odbiorcy wesołości przy użyciu środków lingwistycznych. Jest podstaw...

Matematyka a estetyka

Historia każdej nauki była w pewnej mierze powiązana z rozwojem myśli estetycznej i panującego systemu wartości estetycznych, lecz relacja pomiędzy matematyk...

Mimesis

Mimesis – zasada twórczego naśladownictwa natury bądź dzieł mistrzów, którym udało się tę naturę odtworzyć. Zasada ta powstała w antyku, po raz pierwszy opis...

Mimetyzm formalny

Mimetyzm formalny - imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ; jest to ele...

Neuroestetyka

Neuroestetyka – dyscyplina kognitywna, której celem jest naukowe wyjaśnienie zjawisk składających się na percepcję dzieła sztuki. Przedsięwzięcie interdyscyp...

Patos (estetyka)

Patos, pathos – jedna z kategorii estetycznych, stosowana w każdej dziedzinie sztuki, zwłaszcza w literaturze, muzyce i teatrze. Polega na ukazywaniu zjawisk...

The Polish Journal of Aesthetics

Początki czasopisma sięgają 2000 roku. Leszek Sosnowski wystąpił wtedy z pomysłem założenia czasopisma filozoficzno-estetycznego. Jego ideę podjęli Francisze...

Prawda

Prawda – według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to...

Smak (estetyka)

Smak – poczucie piękna, zdolność lub umiejętność oceny wartości estetycznych, subiektywna tendencja do wyższego oceniania pewnych wartości. Kategoria ta była...

Subtelność (estetyka)

Kategoria subtelności w estetyce – marginalnie pojawiła się już w starożytności, o czym wspomina Cyceron, łac. subtilis znaczył ostry, szczupły, drobny, a w ...

Teoria etosu

Teoria etosu – wynaleziona w starożytności, rozwinięta głównie przez Greków. Mówi o zależności stanu fizycznego i psychicznego człowieka od otaczającej go mu...

Tragizm

Tragizm – kategoria estetyczna, oznaczająca konflikt równorzędnych wartości moralnych, w wyniku którego jednostka, działająca świadomie w imię wielkiego i sz...

Treść

Spis treści – w refleksji estetycznej koncepcji przeciwstawne koncepcje, formy, środki często ogólny sens tej historii, jego wymowa ideologicznych lub grupy ...

Warstwa znaczeniowa architektury

Warstwa znaczeniowa – zespół cech formy wyrażających określone treści. Warstwa znaczeniowa jest nieodzownym elementem formy architektonicznej wszędzie tam, g...

Wdzięk (literatura)

Wdzięk - właściwość dzieła literackiego, dzieła sztuki uważana przez pewne teorie estetyczne za konieczny warunek jego piękna, albo też za czynnik wobec pięk...

Wzniosłość

Wzniosłość – cecha wielkości fizycznej, wartości moralnej, intelektualnej, metafizycznej lub artystycznej. Pojęcie to szczególnie odnosi się do wielkości, z ...

treść charakterystyczna nazwy to zespół cech charaktery..

treść charakterystyczna nazwy to zespół cech charakterystycznych przysługujących wszystkim desygnatom danej nazwy i tylko im por. konotacja - treściom charak...