Топ-100

Ocena technologii

Ocena technologii – analiza konsekwencji rozwijania i stosowania określonych technologii, która jako narzędzie dostarczania wiedzy wspiera procesy decyzyjne, a tym samym pomaga w podejmowaniu decyzji politycznych.

image

1. Założenia
Ocena technologii ma być systematyczną i wieloaspektową ewaluacją technik już istniejących, jak również tych planowanych czy postulowanych oraz ich skutków bezpośrednich i kumulatywnych w różnych obszarach życia – od środowiska przyrodniczego do struktur społecznych i politycznych. Wychodzi ona z założenia, że technika stanowi współcześnie kluczowy składnik naturalnego środowiska ludzkiego życia i działania. Wdrożenie określonego elementu techniki ułatwia lub utrudnia pewne działania, wzmacnia lub zmniejsza ich skutki, umożliwia działania dotąd niemożliwe, przekształca stosunki społeczne i wyznacza relacje władzy, buduje ramy odniesienia dla rozumienia rzeczywistości i współdeterminuje znaczenie rozmaitych pojęć. W konsekwencji współczesna technika oddziałuje na różne sfery codziennego życia, kształtując zachowania indywidualne i relacje interpersonalne. Zatem rozwijanie nowych technologii ma skutki zarówno techniczne, jak i ekonomiczne, polityczne i moralne, a odpowiedzialność za nie ciąży nie tylko na jej użytkownikach, ale także na projektantach, producentach, sprzedawcach i popularyzatorach.
Początki oceny technologii sięgają lat 70. XX w., gdy przy Kongresie Stanów Zjednoczonych powstało Biuro Oceny Technologii, które stało się pierwowzorem dla podobnych instytucji w Europie. Miało ono dokonywać możliwie wszechstronnej oceny skutków stosowania lub rozwijania określonych technologii bądź też powstrzymania się od ich wykorzystywania, a wiedza ta miała umożliwiać decydentom politycznym podejmowanie odpowiednich decyzji. Była to odpowiedź na pojawiające się w II poł. XX w. technologie uznawane za ryzykowne lub wręcz niebezpieczne. Okazało się, że innowacje technologiczne obarczone są ryzykiem występowania skutków ubocznych oraz trudnych do przewidzenia konsekwencji, prowadząc do konfliktów społecznych wokół takich rozwiązań, jak: genetycznie modyfikowana żywność, budowa masztów telefonii komórkowej czy budowa elektrowni jądrowych. W zamierzeniu TA ma pełnić przede wszystkim rolę "systemu wczesnego ostrzegania” i rozpoznawać z wyprzedzeniem szanse i ryzyko związane z daną technologią, tak by można było zawczasu ocenić zasadność jej wdrażania.

2. Metodologia
Nie istnieją ani specyficzne metody dla oceny technologii, ani jednolite wzorce ekspertyz z tego obszaru. Dobór metod zależy w dużej mierze od konkretnego przedmiotu badania i jego zakresu. Prowizoryczną typologię metod i procedur nadających się do wykorzystania w projektach z zakresu oceny technologii można sformułować następująco:
ewaluacyjne ;
strukturalizujące,
pozyskiwania danych,
pod względem przeznaczenia metody można podzielić na
heurystyczne,
prognostyczne,
metody zorientowane politycznie, publifocus, komórka planowania, warsztaty przyszłości, dyskurs kooperacyjny, metoda borykania się, metoda skanowania mieszanego),
metody zorientowane technologicznie,
metody wywodzące się z teorii systemów i analizy systemowej.
metody wywodzące się z ekonomii,
modele planistyczne,
systematyczne metody bilansowe,
ze względu na rodowód można wyróżnić

3. Przykładowe instytucje oceny technologii w świecie
Centre for Technology Assessment TA-SWISS – Szwajcaria
Institute for Technology Assessment and Systems Analysis ITAS – Niemcy
European Parliamentary Technology Assessment EPTA – Unia Europejska
Parliamentary Office of Science and Technology POST – Wielka Brytania

 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dawniej Agencja Oceny Technologii Medycznych państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - w oparciu o przeprowadzoną ocenę technologii Ocena technologii medycznych HTA, ang. health technology assessment składa
 • choroby, ocena ekonomicznych skutków występowania danego stanu zdrowia. W podejmowaniu decyzji ekonomicznych stosowana jest również ocena technologii medycznych
 • Organizacji Produkcji Katedra Technologii Żywności Zakład Technologii Mięsa Zakład Technologii Owoców i Warzyw Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów
 • Multimedialnych Sieci Komputerowe Sprzedaż Technologii i Usług Informatycznych Testowanie Oprogramowania Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie otrzymała
 • Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jeden z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje
 • Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wydział powstały w 1994 r. na bazie Oddziału Technologii Żywności
 • Analiza kosztów - efektywności stosowana jest w ocenie technologii medycznych i obejmuje identyfikację, pomiar oraz porównanie kosztów oraz wyników zdrowotnych
 • eksperymentalnych oceniających skuteczność technologii medycznych badania obserwacyjne pozwalają na ocenę efektywności tych technologii Wiarygodność badań obserwacyjnych
 • i poczty elektronicznej w trakcie kształcenia, promowanie i ocena wdrażania technologii informacyjno - komunikacyjnych ICT do edukacji i kształcenia
 • leku x Ocena efektywności jest dokonywana w przebiegu badań obserwacyjnych, w których próba badana korzysta z określonej technologii medycznej np
 • asessing the quality of nonrandomized studies in meta - analyses. Wytyczne oceny technologii medycznych. AOTM 2009 Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć
 • Zakład Technologii Materiałów Polimerowych Laboratorium Polimerów Powłokowych i Ekologicznych Ośrodek Dydaktyczno Informacyjny Zakład Technologii Elastomerów
 • eksperymentalnych jest wymagane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Zgodnie z Wytycznymi oceny technologii medycznych, badania eksperymentalne, które
 • Farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej oraz Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce. Diagnoza i koncepcje
 • obniżone opłaty za ubezpieczenia. W ocenie premiera Białorusi Siarhieja Sidorskiego stworzenie Parku Wysokich Technologii pozwoli już za 3 4 lata produkować
 • narzędzi oceny farmakoekonomicznej należą także analityczne modele decyzyjne. Analizy farmakoekonomiczne stanowią część oceny lekowych technologii medycznych
 • żywienia człowieka zdrowego zasadami żywienia człowieka chorego oceny stanu odżywienia oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia zapobiegania chorobom
 • jednostek szkolnictwa wyższego oraz organizacji wspierających transfer technologii OPI PIB pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II Instytucji Wdrażającej
 • zabezpieczeń rozpoczyna się od bieżącej oceny poziomu zabezpieczeń istniejących w instytucji. Dokonuje się przeglądu technologii wykorzystanych przez instytucje
 • stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. PN - Z - 01338: 2010 Akustyka Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy.
 • Wyrobów Włókienniczych Zakład Naukowy Technologii Dziewiarskich i Odzieżownictwa Zakład Naukowy Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych
 • Budowy Maszyn oraz Wydział Technologii Maszyn od 1965 Wydział Mechaniczny Technologiczny, od 1990 Wydział Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji
 • obraduje co 4 lata złożona z członków Zgromadzenia Ogólnego 194 członków ocena problemów bieżących wybór opcji i polityki handlowej czy ustrojowej organ
 • tłumacząc termin grecki. Należy odróżnić ocenę jakościową od oceny jakości. Ocena jakościowa jest przeciwieństwem oceny ilościowej i polega na oszacowaniu własności
 • oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny
 • zakresie technologii żywności i rybactwa. W sposób szczególny są przygotowani do pracy w różnego rodzaju laboratoriach zajmujących się oceną jakości żywności
 • na Wydziale Technologii Rolno - Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. W 1975 uzyskał stopień doktora praca Technologiczna ocena nowej techniki
 • zakresu technologii żywności. W roku 1988 zmieniono prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych z zakresu technologii żywności
 • Jeżewska Zychowicz Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności - studia stacjonarne oraz kierunku Dietetyka - studia stacjonarne

Ocena technologii i możliwości technologicznych przedsiębiorstwa z.

W środę 31 stycznia Komisja Europejska przedstawiła propozycję ustawy w sprawie wprowadzenia ogólnoeuropejskiej oceny technologii. Ocena technologii lekowych informacje: medycyna i ochrona zdrowia. Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN. Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych – przegląd stosowanych. Ocena technologii Słownik polsko angielski Glosbe. Narodowego Funduszu Zdrowia nr 5 8 IX XI 2004. ISSN 1731 6081. JAK WYJECHAĆ. DO SANATORIUM. HTA czyli ocena technologii medycznych.

Rola bibliotekarzy medycznych w badaniach typu: ocena technologii.

Jak informuje uczelnia, 2 letnie studia DUO OTM – Ocena Technologii Medycznych prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym WUM. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: AOTMiT. Ocena technologii Оценка техники. Ocena technologii medycznych w szpitalu Termedia. Ocena technologii medycznych HTA znajduje zastosowanie podczas tworzenia rekomendacji dotyczących finansowania leków, środków.

OCENA TECHNOLOGII PRZEWOZU W TRANSPORCIE ROLNICZYM.

Wprowadzenie oceny technologii medycznych jako narzędzia do racjonalnego podejmowania decyzji wszędzie na świecie zmniejszyło obszar. Technology Assessment. Problematyka oceny technologii. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,świadcz. opieki zdr,Rozdział 1b. Agencja Oceny Technologii Medycznych i.

Ocena technologii i możliwości technologicznych icm UW.

OCENA TECHNOLOGII UPRAWY RZEPAKU. W WYBRANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM. Bożena Barczak1, Mateusz Maciejewski, Mateusz Świtkowski. 1. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji potwierdza. HTA, czyli ocena technologii medycznych, stanowi podstawę wnioskowania nad zasadnością refundacji określonej technologii medycznej.

Ekonomiczna ocena technologii zbioru zielonek w formie bel.

Stephen Beech 1Christophe Salles 2Ulrich Schulte 3 1. SHB Consulting, UK, 2. PE100 Association, Fr, 3. PE100 Association, DE F INSTAL 2015 358 1. Kurs zakończony OCENA TECHNOLOGII LMS Moodle PUM. Tytuł: Ocena technologii składowania odpadów komunalnych metodą BATNEEC. Twórca: Kowalski, Zygmunt. Współtwórca: Generowicz, Agnieszka, Makara,. Zasięg i ocena technologii przekazu wideo w Internecie – raport. Ocena technologii medycznych w warunkach szpitala HB HTA forum Health Economics dyskusja Czy metodologia oceny technologii medycznych Health. Ocena technologii medycznych Artykuł Federacja Pacjentów. 10 października 2019 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała stanowisko dotyczące dokumentu pt. Biała księga.

Ocena, rankingowanie i selekcja technologii WZ UW Uniwersytet.

NFZ jest wykonawcą projektu Wdrożenie systemu Hospital Based HTA– Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych. Celem. Agrotechnologia uprawy rzepaku ozimego ze szczególnym. Obszar zainteresowań działalności HTA znajduje się na styku medycyny, ekonomii i technologii, czego konsekwencją jest kompleksowa ocena. Ocena technologii składowania odpadów komunalnych metodą. Tytuł pełny Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg ocena technologii i zasady wyboru Halina Sawicka Siarkiewicz Instytut. Ocena technologii spalania odpadów komunalnychWykorzystanie. Ocenę technologii zbioru i konserwowania pasz w postaci bel. Różnice te wynikaj¹ Przedmiotem badań by³y technologie zbioru zielonek z traw łškowych​.

Rozdział 1b. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Ocena technologii lekowych informacje i artykuły związane z powyższą tematyką. Wszystko na temat medycyny, systemu ochrony zdrowia, zarządzania w. Ocena technologii medycznych dla ich finansowania ze środków. Zakres merytoryczny. 1. Ocena technologii medycznej jako metoda nakierowana na osiągnięcie określonych rezultatów finansowych i organizacyjnych w. Technology Assessment. Problematyka oceny technologii Sejm. Słowa kluczowe: technologie, ocena, selekcja, portfel technologiczny, bardzo istotne są odpowiedni wybór i ocena tych technologii, których znaczenie dla. Wspólny list ministrów zdrowia w sprawie oceny technologii. Przedstawiono jakie są metody oceny technologii. Omówione zostało również pojęcie luki technologicznej. Słowa kluczowe: zarządzanie technologiami, ocena​.

Analizy HTA – ocena technologii medycznych kluczem do.

Ocena technologii to kwestia społecznej odpowiedzialności nie tylko za świat dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń. Deklaracja ideowa. Ocena technologii medycznych w warunkach szpitala HB HTA. Kurs zakończony OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH. sem letni PRAWO W KOSMETOLOGII. sem zimowy PRAWO. sem zimowy PRAWO MEDYCZNE. Wspólny list ministrów zdrowia ws. oceny technologii medycznych. PL, W artykule przedstawiono wyniki w zakresie oceny konkurencyjności technologii i możliwości technologicznych w wybranym przedsiębiorstwie z branży. OCENA TECHNOLOGII – WYBRANE ZAGADNIENIA. Title: Rola bibliotekarzy medycznych w badaniach typu: ocena technologii medycznych Health Technology Assessment. Ocena technologii tulei rozprężnej z wykorzystaniem metody FMEA. Agencja jest jednostką budżetową podlegającą Ministrowi Zdrowia. Ma zasięg ogólnokrajowy z siedzibą w Warszawie. Zadaniem Agencji ma być.

Ocena technologii medycznych pierwsze takie studia w Polsce Z.

Przede wszystkim należy poszukiwać już istniejących niezależnych raportów oceny technologii raportów HTA dokonanych przez niezależne agencje. HTA podstawą efektywności Puls Medycyny pu. Tłumaczenie ocena technologii w słowniku polsko angielski w Glosbe wielojęzycznym darmowym słowniku online.

Ocena technologii medycznych w sektorze służby zdrowia Artykuły.

Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce. Diagnoza i koncepcje zmian Czech M. Książka będzie z całą. Ocena Technologii Medycznych HTA w wyrobach medycznych. Agencja jest jednostką budżetową podlegającą Ministrowi Zdrowia. Ma zasięg ogólnokrajowy z siedzibą w Warszawie. Zadaniem Agencji ma być Следующая Войти Настройки Конфиденциальность. Ocena technologii medycznych Polska European Commission. Ocena Technologii Medycznych w wyrobach medycznych. 11.01.2017, Warszawa. hta w wyrobach medycznych Szanowni Państwo. Nowelizacja ustawy o.

Komisja Europejska chce większej współpracy państw.

Szersze zastosowanie oceny technologii medycznych może przyspieszyć dostęp pacjentów do skutecznych, innowacyjnych produktów. Z kolei. Porównanie wybranych metod oceny i selekcji technologii the. Mamy szansę na wypracowanie i wdrożenie systemu szpitalnej oceny technologii medycznych oraz wykształcenie kompetencji HTA wśród. Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w eMAG. Przedstawiono wykorzystanie metody FMEA Failure Mode and Effect Analysis do analizy procesu technologicznego tulei rozprężnej jako elementu roboczego. Rozwój współpracy w zakresie oceny technologii medycznych w. OIA w Warszawie informuje o rekrutacji na pierwsze w Polsce, 2 letnie bezpłatne studia Oceny Technologii Medycznych na Wydziale.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja rządowa.

Ocena technologii medycznych ang. Health Technology Assessment HTA to wielodyscyplinarne działania skupiające się na ocenie nowych technologii. Warszawski Uniwersytet Medyczny rekrutuje na kierunek Ocena. Aktualności Ocena technologii medycznych Artykuł. 04Lis2016. Ocena technologii medycznych Artykuł. Dodał Katarzyna Majchrzak. Zapraszamy do lektury!. JAK WYJECHAĆ DO SANATORIUM HTA czyli ocena technologii. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji chciała zbadać, ile kosztuje leczenie psychiatryczne. Ale szpitale, choć biedne, odmówiły współpracy. PTOT Polskie Towarzystwo Oceny Technologii. Artykuł przedstawia metodykę oceny opcji BATNEEC zastosowaną dla różnych technologii termicznego przekształcania odpadów. STUDIA DUALNE Ocena Technologii Medycznych DUO OTM. Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki w zakresie oceny konkurencyjności technologii i możliwości technologicznych w wybra nym przedsiębiorstwie z.