Топ-100

Grażyna Prawelska-Skrzypek

Grażyna Prawelska-Skrzypek – polska geograf i specjalistka zarządzania, profesor nauk humanistycznych, doktor habilitowany nauk o Ziemi, w latach 2008–2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Życiorys
Absolwentka studiów geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1982 obroniła doktorat z geografii, a w 1994 pracę habilitacyjną z zakresu nauk o Ziemi pt. Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców. 14 grudnia 2004 otrzymała tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych. Została pracownikiem naukowym UJ na: Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 1973–1992, w Studium Samorządności Społecznej 1992–1994, Wydziale Prawa i Administracji 1994–1996 i Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej od 1996. Od 1997 do 2010 piastowała na tym wydziale stanowisko dyrektora Instytutu Spraw Publicznych UJ oraz kierownika zakładu Zarządzania w Administracji Publicznej, a od 2005 – dyrektora Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ. W 2007 zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego UJ. Była również zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu i Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Wypromowała 15 doktorów.
Początkowo jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na geografii miast w połączeniu z ekonomią, socjologią, urbanistyką, politologią. Od lat 90. po odbyciu zagranicznych szkoleń w Europie skupiła się na tematyce zarządzania publicznego i prywatnego. Realizowała m.in. pierwsze w Polsce programy kształcenia menedżerów dla sektora publicznego realizowanych w Instytucie Spraw Publicznych UJ. W latach 1992–2002 pracowała w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie na stanowisku wicedyrektora ds. merytorycznych. Od 2006 przedstawiciel samorządu województwa małopolskiego w Radzie Regionów Fundacji Regionów Europejskich na Rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Profesjonalnym FREREF.
1 stycznia 2008 powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odwołana ze stanowiska 31 grudnia 2009. Od 2010 reprezentantka Polski w europejskiej sieci Recognition of Prior Learning i jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz członkiem grupy roboczej Modernisation of Higher Education.