Топ-100
  • Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Środowiska

    Ministerstwo Środowiska – polski urząd administracji rządowej utworzony 29 marca 1972 jako Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Obsługuje ...

  • Inspekcja Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska

    Inspekcja Ochrony Środowiska – dwuinstancyjna instytucja, nadzorowana przez ministra właściwego ds. środowiska, składająca się z Głównego Inspektoratu Ochron...

  • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

    Główny Inspektor Ochrony Środowiska to centralny organ powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i nadzorowany przez Ministra Środowiska. Kieruje działalnością...

Ochrona środowiska w Polsce

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy po...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska to centralny organ powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i nadzorowany przez Ministra Środowiska. Kieruje działalnością...

Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska – dwuinstancyjna instytucja, nadzorowana przez ministra właściwego ds. środowiska, składająca się z Głównego Inspektoratu Ochron...

Klasyfikacja jakości wód w Polsce

Klasyfikacja jakości wód w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego l...

Komisja Ochrony Środowiska

Komisja Ochrony Środowiska wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komis...

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce – dające się zmierzyć parametry środowiska wodnego, które są stosowane w monitoringu jakości...

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska – polski urząd administracji rządowej utworzony 29 marca 1972 jako Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Obsługuje ...

Monitoring skażeń promieniotwórczych w Polsce

Monitoring skażeń promieniotwórczych w Polsce – działania obejmujące regularne pomiary skażeń promieniotwórczych oraz rejestrację i analizę wyników tych pomi...

Ostrzeżenia i alarmy o skażeniach w Polsce

Ostrzeżenia i alarmy o skażeniach w Polsce – sposoby informowania o wystąpieniu lub prawdopodobieństwie wystąpienia skażenia powietrza, wód, gleby lub żywnoś...