Топ-100
 • Nagroda Shawa Nagroda Shawa

  Nagroda Shawa – nagroda naukowa przyznawana od 2004 roku. Została ustanowiona przez potentata medialnego z Hongkongu i filantropa Run Shawa. Laureaci są wyła...

 • Medal Fieldsa Medal Fieldsa

  Medal Fieldsa – nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki dwóm, trzem lub czterem uczonym za wyniki, które miały największy wpływ na jej rozwój. Związana z...

 • Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

  Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla – osoby i organizacje, którym za działalność na rzecz światowego pokoju została przyznana przez Norweski Komitet Noblowski P...

 • Czasopismo naukowe Czasopismo naukowe

  Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest ...

 • Nauki przyrodnicze Nauki przyrodnicze

  Nauki przyrodnicze – mało precyzyjne określenie dziedzin nauki zajmujących się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zwy...

 • Nauki społeczne Nauki społeczne

  Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk...

 • Filozofia nauki Filozofia nauki

  Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki, m.in. jej metod, struktury i założeń, a także różnicy między nauką i n...

 • Metoda naukowa Metoda naukowa

  Metoda naukowa – sposoby intersubiektywnego poznawania i komunikowania wiedzy, oparte o prawa logiki i prawdopodobieństwa, posługujące się dedukcją i systema...

 • Naukowiec Naukowiec

  Naukowiec, uczony – człowiek pracujący naukowo, ekspert w pewnej dziedzinie nauki, stosujący w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe...

 • Paleontologia Paleontologia

  Paleontologia – nauka z pogranicza biologii i geologii, zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności...

 • Numerologia Numerologia

  Numerologia – prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi ma związek z jego losem. Numerologia uważana j...

 • Medycyna weterynaryjna Medycyna weterynaryjna

  Medycyna weterynaryjna – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się...

 • Zoologia Zoologia

  Zoologia – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się, a także ich zachowaniach i budowie. W skład...

 • Zaratusztrianizm Zaratusztrianizm

  Zaratusztrianizm – religia irańska wywodząca się od Zaratusztry. Zaratusztrianizm wywodzi się z dawnych wierzeń ludów indoeuropejskich, żyjących na terenach ...

Nauka

Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Ten wysoki status poznawczy zawdzięcza nauka metodom, jakie stosuje, oraz językowi, jakim się posługuje. "Ważnymi elementami "naukowości" są język i metoda. Zdaniem wielu, zarówno naukowców jak i filozofów, to właśnie te dwa elementy decydują o tym, czy coś jest naukowe, czy nie”. Prawa i teorie naukowe, stanowiące najważniejsze wyniki badań naukowych, wymagają uzasadnienia, polegającego na konfrontacji przewidywań na nich opartych z rezultatami doświadczenia, czyli z wynikami obserwacji, pomiarów i eksperymentów. "Nauka rodzi się z dążenia do uzyskania wyjaśnień systematycznych, a równocześnie podlegających kontroli w oparciu o dane ”. Nauka jako rzeczywistość społeczna jest tworem złożonym i wieloaspektowym.

image

1. Płaszczyzny ujmowania nauki
Nauka nie jest jedynie wiedzą naukową, dlatego pełne zrozumienie, czym jest nauka, wymaga uwzględnienia aż siedmiu jej aspektów, w których może być ujmowana. Nauka to:
Zespół instytucji naukowych, to znaczy "instytucja naukowa” złożona z akademii nauk, szkół wyższych oraz rozmaitych instytutów naukowo-badawczych, wdrażających osiągnięcia naukowe do różnych dziedzin życia społecznego.
Pewien rodzaj działalności: "działalność naukowo-badawcza”. Działalność ta nazywana jest często "praktyką naukową”, której rezultatem jest właśnie wiedza naukowa.
Pewien gatunek wiedzy, to znaczy "wiedza naukowa”, różniąca się od wiedzy potocznej i innych gatunków wiedzy ludzkiej.
Określony sposób badania rzeczywistości, czyli "metoda naukowo-badawcza”.
Zespół uczonych i naukowców, którzy zawodowo poznają świat, inaczej mówiąc, "społeczność naukowa”.
Składnik siły wytwórczej nowoczesnego społeczeństwa, "naukowa siła wytwórcza”. Poczynając od połowy XIX w., nauka zaczyna bezpośrednio uczestniczyć w wytwarzaniu najnowocześniejszych urządzeń technicznych, takich jak samoloty, rakiety, lasery, elektrownie atomowe, maszyny liczące, urządzenia telekomunikacyjne itp., stając się tym samym siłą wytwórczą społeczeństwa.
"Świadomość naukowa” istniejąca obok takich form świadomości społecznej, jak świadomość polityczna, prawna, religijna, filozoficzna, etyczna czy estetyczna.
Powyższe aspekty nauki są przedmiotem badania przede wszystkim filozofii nauki, zwanej też teorią nauki niekiedy metodologią nauk lub nauką o nauce, czyli metanauką. "Naukami pokrewnymi lub pomocniczymi w stosunku do filozofii nauki są m.in. historia nauki, socjologia nauki, psychologia nauki, logika i oczywiście filozofia”.

2. Gatunki wiedzy ludzkiej
Ogólnie wiedzę ludzką można podzielić na pięć gatunków:
w. irracjonalna.
w. spekulatywna,
w. potoczna,
w. artystyczno-literacka,
w. naukowa,
1. Wiedza potoczna, powszechna, zdroworozsądkowa jest najstarszym gatunkiem wiedzy ludzkiej. Pojawiła się wraz z człowiekiem – homo sapiens. Dotyczy rzeczywistości bezpośrednio związanej z człowiekiem, koncentrując się na tym, co jest dla niego użyteczne. Wyrażana jest w języku nieprecyzyjnym, wieloznacznym, języku potocznym. O niższym stopniu racjonalności wiedzy potocznej w stosunku do wiedzy naukowej świadczy fakt, że nie spełnia ona mocnej zasady racjonalności zwanej zasadą racjonalnego uznawania przekonań. Wiedza potoczna stwierdza fakty, ale ich nie wyjaśnia. Zasadniczym kryterium wiedzy potocznej jest zdrowy rozsądek.
Wiedza potoczna nie jest wynikiem świadomego stosowania jakiejś metody badań, lecz stanowi produkt uboczny praktycznej działalności ludzi. Dotyczy ona zjawisk i przedmiotów dostępnych bezpośredniej obserwacji, co istotnie ogranicza jej zasięg, zwłaszcza w porównaniu z wiedzą naukową, penetrującą coraz to głębsze poziomy budowy materii i coraz to większe obszary świata.
2. Ernest Nagel filozof nauki twierdzi, że wiedza naukowa, "to po prostu "uporządkowana" lub "zorganizowana" wiedza zdroworozsądkowa”. W Europie powstała około 2 500 lat temu. Nauka poddaje wszystkie swoje twierdzenia metodycznej kontroli stosuje określone metody naukowe poprzez wielokrotne sprawdzanie ustalonych wyników, podczas gdy wiedza potoczna jest oparta na zdrowym rozsądku, który składa się zarówno z sądów prawdziwych, dobrze potwierdzonych, jak też z przesądów utrwalonych przez lata. Wiedza naukowa zarówno opisuje, jak też dąży do wyjaśniania zjawisk. Ma charakter teoretyczny: bada nie tylko obserwowalne cechy rzeczy, zjawisk, lecz dociera do głębszych mechanizmów, przyczyn zjawisk i praw nimi rządzących. Z uwagi na swoją precyzję twierdzenia naukowe łatwiej jest sfalsyfikować, wykazać ich fałszywość. Twierdzenia naukowe można wszechstronnie sprawdzać i potwierdzać. Wiedza naukowa jest wiedzą znacznie pewniejszą niż wiedza potoczna i prawdziwszą od pozostałych gatunków wiedzy ludzkiej.
3. Wiedza artystyczno-literacka związana jest z literaturą i sztuką. Obejmuje zakres działalności teoretycznej i praktycznej w sztuce i literaturze epika, liryka i dramat. Wiedza ta dostarcza pewnych informacji o świecie, zwłaszcza o psychice i osobowości ludzkiej. Literatura i sztuka docierają także do tych warstw i wymiarów złożonego życia ludzkiego, które nie poddają się jak dotąd dokładnej analizie naukowej, opartej na ściśle ustalonych faktach. Ze względu na swój obrazowo-zmysłowy sposób wyrazu są one na ogół łatwo dostępne – podobnie zresztą jak wiedza potoczna – szerokim rzeszom społeczeństwa, niezależnie od poziomu wykształcenia.
4. Wiedza spekulatywna zawarta jest głównie w mitologii oraz systemach spekulatywnych filozofii i religii. Sposób myślenia charakterystyczny dla wiedzy spekulatywnej miał miejsce np. w VI w. p.n.e. w społeczności greckiej, w okresie tzw. jedności filozofii i nauki. Filozofia określana była jako "wszechnauka”, a to pociągało za sobą ogólnikowość i spekulatywność rozważań o rzeczywistości. Były to rozważania oparte na myśleniu abstrakcyjnym, oderwane od doświadczenia, nieliczące się z rzeczywistością. Dopiero później około IV w. p.n.e. - Arystoteles pojawiła się wiedza oparta na logice i doświadczeniu. Spowodowało to powstawanie pierwszych nauk szczegółowych: astronomii, geometrii, statyki, logiki, medycyny i innych nauk.
Cztery wymienione gatunki wiedzy ludzkiej: potoczna, naukowa, artystyczno-literacka, spekulatywna – tworzą wiedzę racjonalną. Wiedza racjonalna jest wiedzą intersubiektywną, tzn. intersubiektywnie komunikowalną oraz intersubiektywnie sprawdzalną. Wiedza intersubiektywnie komunikowalna to wiedza dostępna dla każdego normalnego odpowiednio przygotowanego podmiotu człowieka poznającego. Z kolei wiedza intersubiektywnie sprawdzalna to wiedza podlegająca publicznej kontroli przez podmioty ludzi dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami.
5. Wiedza irracjonalna jest nieuchwytna dla rozumu lub czasem sprzeczna z rozumem. Nie spełnia ona nie tylko mocnej, lecz także słabej zasady racjonalności. Droga jej poznania pozbawiona jest intersubiektywności. Jest trudna do zwerbalizowania i przekazywania innym nie jest intersubiektywnie komunikowalna i w konsekwencji nie podlega publicznej kontroli. Zalicza się tu wiedzę ezoteryczną, poznanie mistyczne, które uzyskuje się na drodze bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością nadprzyrodzoną, oraz poznanie oparte na irracjonalnej intuicji w ujęciu Bergsona.
Także niektóre rodzaje pseudonauki stanowią fragmenty wiedzy irracjonalnej, które pozorują wiedzę naukową, przybierając odpowiednią postać językową, naśladującą sformułowania naukowe.
Natomiast paranauka to pewna otoczka wiedzy naukowej, tzn. wiedza, która nie spełnia wszystkich kryteriów wiedzy naukowej. Z paranauki często uczeni czerpią pomysły i hipotezy. W tym sensie stanowi ona "przedsionek” wiedzy naukowej. Paranauka tak rozumiana spełnia słabą zasadę racjonalności zasadę intersubiektywności i tym różni się od pseudonauki. Paranauka nie spełnia jednak mocnej zasady racjonalności zasady racjonalnego uznawania przekonań.

3. Wiedza naukowa Kryteria naukowości wiedzy
Jednym z zadań metanauki jest wyodrębnienie wiedzy naukowej spośród pozostałych gatunków wiedzy ludzkiej. W tym celu formułuje się wyróżniki wiedzy naukowej zwane zwykle kryteriami naukowości wiedzy. Ponieważ wiedza naukowa genetycznie wywodzi się z wiedzy potocznej, zatem ustalając kryteria wiedzy naukowej, ma się na uwadze przede wszystkim to, co różni ją od wiedzy potocznej.
Do kryteriów naukowości wiedzy należą:
1. Mocna lub mocniejsza zasada racjonalności: zasada racjonalnego uznawania przekonań. Stwierdza ona, że stopień przekonania, z jakim głoszony jest dany pogląd, powinien odpowiadać stopniowi jego jej uzasadnienia. Stopień przekonania nie powinien być większy od stopnia uzasadnienia, gdyż inaczej popada się w dogmatyzm. Nie powinien też być mniejszy, gdyż wtedy wpada się w przesadny sceptycyzm. Mocna zasada racjonalności, spełniana jedynie w nauce, ma zatem dwa ostrza: jedno skierowane przeciwko dogmatyzmowi, drugie – przeciwko przesadnemu sceptycyzmowi. Zasada ta pozwala uczonemu formułować wszelkie teorie, także mało prawdopodobne, nie wolno mu jednak przedstawiać wstępnych hipotez roboczych jako teorie dojrzałe i dobrze uzasadnione dogmatyzm, ale także nie wolno poglądu dobrze uzasadnionego przedstawiać jako wstępnej hipotezy roboczej przesadny sceptycyzm. Inaczej uczony nie mógłby formułować nowych śmiałych hipotez, gdyż przynajmniej początkowo są one słabo uzasadnione, a zatem mało pewne.
Kazimierz Ajdukiewicz filozof i logik, który zasadę tę wyraźnie sformułował, pisze:
Obok mocnej zasady racjonalności wyróżnia się słabą zasadę racjonalności, zwaną zasadą intersubiektywności, na którą składa się intersubiektywna komunikowalność oraz intersubiektywna sprawdzalność. Zasada ta nie stanowi wyraźnego wyróżnika wiedzy naukowej, gdyż jest spełniona w pewnej mierze przez wszystkie gatunki wiedzy racjonalnej, tzn. odróżnia wiedzę racjonalną od wiedzy irracjonalnej.
2. Uporządkowanie logiczne wiedzy naukowej. Polega ono na systematyzacji twierdzeń za pomocą relacji wynikania konsekwencji: z założeń wyjściowych wyprowadza się dedukcyjnie czyli na mocy praw logiki twierdzenia pochodne, które z tych pierwszych wynikają. W ten sposób nauka buduje teorie naukowe w postaci systemów dedukcyjnych, złożonych z zasad wyjściowych aksjomatów, postulatów oraz twierdzeń z nich wynikających. Wiedza potoczna nie odznacza się takim uporządkowaniem logicznym. Może w niej natomiast występować uporządkowanie innego rodzaju, np. alfabetyczne, gdzie dobrym przykładem jest książka telefoniczna, zawierająca spisy telefonów instytucji publicznych i osób prywatnych, uszeregowane alfabetycznie.
3. Zdolność do samokrytycyzmu i samokontroli. Europejska wiedza naukowa powstała wówczas, gdy pierwsi filozofowie greccy Tales z Miletu i jego uczniowie ze Szkoły Jońskiej zaczęli krytycznie odnosić się do wiedzy zdobytej przez ich przodków i nauczycieli, a także do wiedzy uzyskiwanej przez nich samych. Krytycyzm i samokrytycyzm postawy naukowej sprawia, że nauka nie jest nigdy zadowolona z uzyskanych wyników i nieustannie dąży do nowych lepszych rezultatów poznawczych, co sprawia, iż żaden wynik wiedzy naukowej nie jest wiecznotrwały i każdy wchodzi do skarbnicy wiedzy naukowej tylko tak długo, dopóki nauka nie uzyska lepszego wyniku. W nauce jest zatem tak jak w technice, gdzie urządzenia techniczne są stale zastępowane przez urządzenia coraz bardziej optymalne, to znaczy coraz bardziej wydajne i coraz bardziej oszczędne pod względem ekonomicznym. W tym kontekście wiedza potoczna i pozostałe gatunki wiedzy pozanaukowej mają charakter bardziej apologetyczny: w większym stopniu ufają swoim dotychczasowym ustaleniom i są raczej zadowolone z osiągniętych wyników. Nie wszystkich uczonych i nie zawsze stać na odpowiedni krytycyzm i dystans wobec swoich poglądów. Ale krytyka, której nie jest w stanie przeprowadzić sam inicjator nowych pomysłów, jest realizowana w ramach szerszej społeczności naukowej, która dokonuje powinna dokonywać bezlitosnej selekcji nowo formułowanych hipotez i przypuszczeń.
4. Wysoka moc eksplanacyjna, tzn. wyjaśniająca. Nauka nie tylko opisuje zjawiska, czyli odpowiada na pytanie "jak” zjawiska przebiegają, lecz także wyjaśnia przebieg zjawisk, czyli odpowiada na pytanie "dlaczego” zjawiska zachodzą tak a nie inaczej. Wyjaśnianie zjawisk a także praw rządzących zjawiskami wymaga sięgnięcia do głębszych warstw rzeczywistości, wymaga poznania przyczyn zjawisk, praw nimi rządzących oraz mechanizmów wewnętrznych ich przebiegu. Dlatego wiedza potoczna, ślizgająca się jakby po powierzchni zjawisk, ma – w odróżnieniu od nauki – niską moc wyjaśniającą. "właśnie specyficznym celem nauki jest organizacja i klasyfikacja wiedzy w oparciu o zasady wyjaśniające”.
Według Karla R. Poppera wielka moc wyjaśniająca wiedzy naukowej wynika z faktu, że nauka buduje teorie i prawa naukowe o coraz większej zawartości informacyjnej logicznej i empirycznej. Wyznaczona jest ona przez ogólność i ścisłość twierdzeń: im twierdzenie jest bardziej ogólne i bardziej ścisłe, tym ma większą zawartość informacyjną, co pociąga coraz większą moc wyjaśniania. "Uważam, że celem nauki jest poszukiwanie dobrych wyjaśnień dla wszystkiego, co według nas potrzebuje wyjaśnienia”.
5. Wysoki stopień uteoretycznienia teoretyczności wiedzy naukowej kryterium ściśle związane z poprzednim. Teorie naukowe – w odróżnieniu od wiedzy potocznej – nie opisują bezpośrednio zjawisk rzeczywistych obserwowalnych zmysłowo, z którymi stykamy się na co dzień, lecz opisują ich uproszczone modele zwane niekiedy typami idealnymi. Tak na przykład mechanika klasyczna w swym najbardziej ogólnym sformułowaniu nie jest mechaniką ciał fizycznych, lecz "mechaniką punktów materialnych”, czyli konstruktów teoretycznych pozbawionych rozciągłości, aczkolwiek wszystkie obiekty rzeczywiste podstawiane za punkty materialne w konkretnych zastosowaniach mechaniki mają pewne rozmiary przestrzenne. Stąd np. w fizyce mamy tak wiele pojęć dotyczących bezpośrednio nie obiektów rzeczywistych, lecz ich wyidealizowanych modeli, jak "punkt materialny”, "ciało doskonale sztywne”, "ciało doskonale czarne”, "spadek swobodny”, "układ inercjalny”, "ciecz idealna”, "gaz doskonały” itp. Właśnie dzięki temu, że wiedza naukowa ma charakter teoretyczny i zarazem idealizacyjny, może ona sięgać do głębszych poziomów rzeczywistości i opisywać bardziej istotne czynniki przemian, pomijać zaś czynniki drugorzędne, uboczne, przypadkowe, nieodgrywające istotnej roli w przebiegu opisywanych zjawisk.
Nauka, stosując metody modelowania, abstrakcji i idealizacji, pomija w zjawiskach aspekty mniej istotne, by docierać do wewnętrznych mechanizmów i prawidłowości, ukrytych przed naszymi zmysłami.
6. Wysoka moc przewidywania moc prognostyczna wiedzy. Wiedza naukowa dostarcza znacznie lepszych, niż inne gatunki wiedzy, środków służących celom niezawodnego oraz dokładnego przewidywania w wielu dziedzinach. Przewidywanie natomiast jest nieodzownym warunkiem skutecznego działania, stąd także wielkie znaczenie praktyczne wiedzy naukowej.
7. Wysoka moc heurystyczna polega na płodności osiągniętej wiedzy naukowej w procesie zdobywania nowej wiedzy. Zgromadzona dotąd wiedza naukowa stanowi zawsze nieodzowny i potężny instrument zdobywania nowej wiedzy. Większa niż w innych gatunkach użyteczność wiedzy naukowej jest związana z takimi jej walorami, jak wysoki stopień usystematyzowania, ogólności, ścisłości, uteoretycznienia oraz wysoka moc prognostyczna i eksplanacyjna.
Wymienione najważniejsze kryteria naukowości wiedzy nie wyczerpują całej ich listy. Nie dają się też one skonkretyzować ani uściślić, dopóki mowa jest o nauce w ogóle. Rozmaite bowiem działy nauk na różnych szczeblach ich rozwoju stawiają formułowanym w ich ramach twierdzeniom niejednakowo surowe wymagania pod wskazanymi wyżej siedmioma względami. Można to wytłumaczyć tym, że kryteria naukowości wiedzy są, po pierwsze, historycznie zmienne, a po drugie, zrelatywizowane do dyscypliny, wobec tego nie mają ponadczasowego ponadhistorycznego, uniwersalnego znaczenia. Jeśli pragnie się je uściślić lub skonkretyzować, to trzeba przejść na grunt rozważań dotyczących poszczególnych działów nauk lub nawet pojedynczych dyscyplin naukowych. W miarę rozwoju nauki, rosną też wymagania stawiane kryteriom naukowości wiedzy.
Kryteria naukowości, odróżniające wiedzę naukową od pozostałych rodzajów wiedzy, mogą być ujmowane zarazem jako cele poznania naukowego.

4. Cele poznania naukowego oraz funkcje społeczne nauki
Wiedza naukowa zawdzięcza swój wysoki status poznawczy temu, że nauka jest nastawiona na zdobywanie prawdy niebanalnej, do której trudno jest dotrzeć, ale która jest zarazem interesująca teoretycznie oraz użyteczna praktycznie. Jest interesująca teoretycznie, gdyż służy wypełnianiu przez naukę jej funkcji teoretycznej: wyjaśnianiu i zrozumieniu zjawisk i procesów zachodzących w świecie. Jest użyteczna praktycznie, gdyż służy pełnieniu przez naukę jej drugiej ważnej funkcji społecznej – funkcji praktycznej: przewidywaniu zachodzenia i przebiegu zjawisk. Przewidywanie jest określane mianem funkcji praktycznej nauki z uwagi na to, że bez przewidywania tego, co ma zajść nie ma skutecznego działania, czyli przekształcania rzeczywistości zgodnie z potrzebami człowieka. Specyficzna funkcja praktyczna nauki polega zatem na dostarczaniu pozostałym układom społecznym, z układem gospodarczym czyli produkcyjnym na czele, wiedzy oraz umiejętności, zapewniających im efektywne funkcjonowanie. Jest to przede wszystkim wiedza technicznoużytkowa o charakterze predykcyjnym, gdyż bez przewidywania nie ma skutecznego działania. Wyjaśnianie i zrozumienie zjawisk jest niemożliwe bez założenia, że celem osiągalnym nauki jest poznanie prawdziwe, do którego nauka zmierza. Celem dążeń naukowych jest prawda. Według rekonstrukcji stanowisk Einsteina i Poppera, przeprowadzonej przez J. Sucha, prawda naukowa powinna spełniać co najmniej pięć ważnych walorów poznawczych.
Są nimi:
pewność epistemologiczna.
wysoka prostota logiczna,
ogólność wysoki stopień ogólności,
wysoka informacyjna zawartość,
dokładność, ścisłość, precyzja wysoki stopień ścisłości, dokładności,
1. Twierdzenie jest tym ogólniejsze, im szerszy jest jego podmiot. Na przykład twierdzenie "wszystkie kruki są czarne” jest ogólniejsze, niż twierdzenie "wszystkie kruki żyjące w Polsce są czarne”. Uczeni nie poprzestają nigdy na formułowaniu twierdzeń jednostkowych, tzn. dotyczących pojedynczych zjawisk. Twierdzenia jednostkowe oraz szczegółowe, zwane też egzystencjalnymi służą w nauce przeważnie jako przesłanki do uogólnień indukcyjnych i innych, w których wyniku uzyskuje się twierdzenia o dużym szczeblu ogólności, niekiedy twierdzenia uniwersalne, dotyczące przynajmniej w domniemaniu wszystkich zjawisk zachodzących w świecie. Na przykład uczony, mając solidne podstawy do przypuszczenia, że "wszystkie ciała się przyciągają”, nie będzie formułować twierdzeń w rodzaju: "wszystkie planety się przyciągają” lub "wszystkie cygara się przyciągają”, lecz sformułuje – jak to uczynił Newton – "prawo powszechnej grawitacji”. Nawet tzw. nauki idiograficzno-nomologiczne zwane dawniej idiograficznymi, jak historia, nie ograniczają się do formułowania twierdzeń jednostkowych, lecz poszukują prawdziwych twierdzeń ogólnych: praw lub generalizacji historycznych.
2. Z kolei dokładność ścisłość twierdzenia zależy od jego orzecznika: im orzecznik jest węższy, tym twierdzenie jest dokładniejsze. Na przykład z dwu twierdzeń: "wszystkie kruki są czarne” oraz "wszystkie kruki są czarne lub białe”, dokładniejsze jest to pierwsze, gdyż ma węższy orzecznik: jednoznacznie stwierdza, że wszystkie kruki są czarne. Podobnie, z dwu twierdzeń, z których jedno głosi, że "wszystkie ciała grawitują” tzw. jakościowe prawo grawitacji, znane np. Kopernikowi, drugie zaś, że "wszystkie ciała grawitują z siłą wyznaczoną przez wzór F = m 1 x m 2 / r 2 ilościowe prawo grawitacji sformułowane przez Newtona, znacznie bardziej precyzyjne jest to drugie, gdyż dokładnie wyznacza wielkość siły grawitacyjnej działającej między masami. Na tym przykładzie widać, że matematyka stanowi potężny środek zawężania orzecznika i tym samym uściślania twierdzeń, dzięki temu że przekształca twierdzenia w tym prawa jakościowe w twierdzenia prawa ilościowe, dlatego też wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, nauka nadaje swoim twierdzeniom ścisłą postać matematyczną.
3. Informacyjna zawartość empiryczna treść empiryczna w ujęciu Poppera. Treść empiryczna teorii wyznaczona jest przez klasę jej potencjalnych falsyfikatorów. Twierdzenia naukowe w tym prawa oraz ich zbiory w tym teorie wiele i dokładnie mówią o rzeczywistości. Informacyjna zawartość twierdzenia zależy zarówno od ogólności, jak też od ścisłości twierdzenia: im twierdzenie jest bardziej ogólne i bardziej ścisłe, tym wyższa jest jego informacyjna zawartość. Z kolei informacyjna zawartość twierdzenia czy teorii wyznacza stopień jego jej sprawdzalności, zwłaszcza sprawdzalności negatywnej czyli falsyfikowalności. Z tego powodu Popper uznał wysoką informacyjną zawartość logiczną i empiryczną treść twierdzeń w tym praw i teorii naukowych za podstawowy cel poznawczy nauki. Rekonstrukcję stanowiska Poppera w kwestii celów poznania naukowego reprezentuje poniższy schemat:
Nauka zatem – według niego – buduje teorie o coraz większej informacyjnej zawartości, czyli o coraz większej empirycznej treści, a to znaczy takie, które mówią coraz więcej o świecie. Dlatego też teorie naukowe mają olbrzymią ilość zastosowań w różnych dziedzinach. Klasycznym przykładem jest mechanika Newtona, która wraz z teorią grawitacji wyjaśnia takie zjawiska, jak ruchy ciał niebieskich w tym planet, Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977 pływy tzn. przypływy i odpływy mórz i oceanów, spadanie ciał, ruch wahadła, stabilność mostów, prace maszyn itd.
4. Prostota logiczna teorii jest wyznaczona przez ilość założeń wyjściowych teorii oraz ilość jej twierdzeń pochodnych wyznaczających informacyjną zawartość teorii: im mniejsza jest liczba założeń wyjściowych teorii i większa liczba twierdzeń pochodnych, tym teoria jest bardziej prosta i zwarta logicznie, w związku z czym, odznacza się także większą doskonałością wewnętrzną.
Prostota logiczna teorii uznawana jest przez Alberta Einsteina za główny cel wewnętrzny poznawczy, do którego zmierza nauka. Stawia ona uporządkowaniu logicznemu wiedzy naukowej formułowanej w teoriach naukowych dwa mocne postulaty dotyczące uporządkowania logicznego teorii naukowych: nowa teoria zastępująca dotychczasową w danej dziedzinie powinna być od niej po pierwsze, teorią o większej ilości twierdzeń pochodnych wyznaczających zawartość informacyjną teorii oraz, po drugie, teorią zawierającą mniej twierdzeń wyjściowych zasad, aksjomatów. Wyraża to schemat:
Spełnienie obydwu podanych postulatów jest możliwe jedynie pod warunkiem, że twierdzenia wyjściowe nowej teorii są logicznie mocniejsze tzn. zawierają więcej konsekwencji logicznych, czyli twierdzeń z niej wynikających, niż twierdzenia wyjściowe wcześniejszej teorii. Na przykład ogólna teoria względności, która zastąpiła mechanikę klasyczną oraz teorię grawitacji Newtona, spełnia oba postulaty.
Prostota logiczna – obok dwu walorów, uwzględnianych przez informacyjną zawartość ogólność i ścisłość – bierze pod uwagę także ilość założeń wyjściowych teorii, które łącznie składają się na "doskonałość wewnętrzną teorii” wyrażenie Einsteina. Schemat hierarchii celów poznawczych Einsteina ma zatem postać:
Wzrastająca prostota logiczna kolejno budowanych w nauce teorii pociąga za sobą niestety wzrastającą złożoność matematyczną teorii, co utrudnia zrozumienie wiedzy naukowej przez laika.
Stąd słynne powiedzenie przypisywane Einsteinowi, które brzmi paradoksalnie, gdy się nie uwzględni dwóch rozważanych rodzajów prostoty, logicznej i matematycznej: "Nauka dlatego jest tak złożona, że jest tak prosta”. Paradoksalność powyższej wypowiedzi znika przy prostym uzupełnieniu: "Nauka dlatego jest tak złożona matematycznie, że jest tak prosta logicznie”.
5. Pewność epistemologiczna z gr. epistēmē – wiedza twierdzeń i teorii naukowych. Kolejne teorie naukowe następujące po sobie w danej dziedzinie mają coraz lepsze uzasadnienie w doświadczeniu, są coraz lepiej ugruntowane w faktach. Uczeni różnych specjalności w zasadzie godzą się na takie stwierdzenie w przekonaniu, że rozwój wiedzy naukowej prowadzi do teorii o coraz większym stopniu prawdziwości coraz większym stopniu pewności. Natomiast wśród filozofów nauki, metodologów toczą się ostre spory na ten temat.
Pięć wymienionych celów poznawczych sprawia, że nauka, osiągając je, dochodzi do prawdy niebanalnej, tzn. interesującej teoretycznie i zarazem użytecznej praktycznie, co pozwala nauce pełnić dwie ważne funkcje społeczne: funkcję teoretyczną polegającą na coraz lepszym rozumieniu świata oraz funkcję praktyczną polegającą na dostarczaniu ludziom coraz lepszych, tzn. coraz dokładniejszych i bardziej pewnych, przewidywań służących skutecznemu działaniu.
Karl R. Popper główny cel nauki określa różnie w zależności od kontekstu rozważań. W jednym miejscu celem nauki jest poszukiwanie prawdy prawdoupodobnienie, w innym – poszukiwanie dobrych wyjaśnień, w jeszcze innym – budowanie twierdzeń o wysokiej informacyjnej zawartości z tym, że najczęściej Popper używa w tym sensie określenia "treść teorii".

5. Klasyfikacja nauk
Klasyfikacja nauk polega na wyodrębnianiu – na podstawie określonych kryteriów – głównych działów nauki, a następnie na ich podziale na dyscypliny szczegółowe. Najczęściej stosowane są kryteria przedmiotowe różnice w przedmiocie badania oraz metodologiczne różnice w metodach badawczych. Ważny jest również rodzaj stawianych problemów i formułowanych twierdzeń oraz sposób uzasadniania twierdzeń, także typ wyjaśniania, zadania i cele. Klasyfikacja jest zawsze podporządkowana określonym celom, takim jak funkcje pełnione przez naukę w społeczeństwie, potrzeby dydaktyki, bibliotekoznawstwa itd. Poszukuje się klasyfikacji naturalnych, to znaczy takich, które grupują nauki podobne pod wieloma względami, ważnymi z określonego punktu widzenia.
Ogólna klasyfikacja nauk.
Schemat ma charakter dychotomiczny z wyjątkiem podziału nauk stosowanych. Na każdym poziomie podziału zastosowano kilka kryteriów. Na przykład przy podziale nauk na matematyczne i empiryczne brano pod uwagę nie tylko przedmiot i metodę, lecz również rodzaj formułowanych twierdzeń i sposób ich uzasadniania.
Nauki teoretyczne prowadzą badania podstawowe, czysto poznawcze. Ich głównym celem jest cel teoretyczny. Nastawione są na poszukiwanie prawdy. Jednocześnie dostarczają naukom stosowanym wiedzy wdrażanej do praktyki przemysłowej, rolniczej, medycznej itp.
Nauki przyrodnicze – nauki o przyrodzie nieożywionej i ożywionej.
IV Nauki społeczno-humanistyczne, to nauki o człowieku jako istocie społecznej oraz o społeczeństwie ludzkim. Należą tu np.: psychologia, socjologia, historia, nauki o kulturze, nauki polityczne, nauki prawnicze prawoznawstwo, językoznawstwo. Niekiedy ten rodzaj nauk nazywany jest zamiennie: "nauki społeczne” lub "nauki humanistyczne”. Zazwyczaj jednak dokonuje się rozróżnienia na "nauki humanistyczne”, czyli nauki o człowieku ustalające fakty oraz "nauki społeczne” odkrywające prawa w społeczności ludzkiej.
I Nauki matematyczne zajmują się ogólnymi strukturami, które umożliwiają ścisły ilościowy i jakościowy opis rzeczywistości. Należą do nich matematyka i logika z jej głównym działem – logiką matematyczną, teoria mnogości, algebra, geometria i inne.
Nauki empiryczne odwołują się do doświadczenia, tzn. obserwacji, eksperymentu i pomiaru.
II Nauki fizyczne zajmują się materią nieożywioną. Należą do nich: fizyka eksperymentalna i teoretyczna, chemia doświadczalna i teoretyczna oraz nauki o Ziemi.
III Nauki biologiczne w szerokim sensie badają materię ożywioną. Są to: biologia doświadczalna, teoretyczna i ewolucyjna.
Nauki I - IV, to klasyczne nauki teoretyczne cztery wielkie działy nauk teoretycznych, a współcześnie należy wymienić jeszcze V nauki stykowe oraz VI nauki integracyjne ponieważ nauki stykowe oraz kompleksowe powstają zazwyczaj na styku nauk teoretycznych, to także one same mają charakter raczej teoretyczny.
VI Nauki integracyjne kompleksowe można by również nazwać naukami stykowymi, ale w pewnym ogólniejszym znaczeniu. Należą do nich np.: cybernetyka, synergetyka, teoria chaosu, teoria informacji, teoria komunikacji, ogólna teoria układów. Nauki te łączą różne strony zjawisk badanych dotąd nawet przez bardzo odległe od siebie dyscypliny. Cybernetyka, to nauka o sterowaniu i łączności w żywych organizmach i maszynach, we wszelkiego rodzaju układach. To nauka na styku teorii i praktyki po części matematyczna, po części empiryczna, zarówno biologiczna, jak i fizyczna. Z kolei synergetyka, to nauka o procesach samoorganizacji nie tylko w układach żywych, ale też w mechanizmach fizycznych i chemicznych.
V Nauki stykowe, to nauki pograniczne, np: biofizyka, chemia fizyczna, biochemia, biogeografia, geofizyka, geochemia. Powstają one na pograniczu dwóch lub więcej nauk klasycznych, zazwyczaj pokrewnych i łączą w badaniach rozmaite aspekty z tych odrębnych dziedzin.
Istnieją dwie przeciwstawne tendencje w rozwoju nauki: tendencja do integracji i dyferencjacji. Dyferencjacja nauk jest procesem dominującym ze względu na nieustannie rozrastające się dziedziny badań i powstające wciąż nowe specjalności.
Nauki stosowane praktyczne, aplikatywne prowadzą badania wdrożeniowe, rozwojowe. Nastawione są na cel praktyczny. Należą tu:
VIII – N. rolnicze, w szerokim sensie: nauki ogrodnicze, leśne, rolne.
X – N. medyczne: należą tu m.in. podstawowe nauki medyczne, np. anatomia, fizjologia, nauki o zdrowiu, farmacja, a także wiedza fizyczna, biologiczna, psychologiczna, służąca medycynie.
IX – N. ekonomiczne: część nauk ekonomicznych należy do nauk społecznych, np. ekonomia polityczna, ekonometria. W tym dziale natomiast mieszczą się nauki ekonomiczne mające bezpośrednie zastosowanie praktyczne, np. ekonomia przemysłu, rolnictwa, handlu.
XI – N. pedagogiczne – nauki o wychowaniu, np. dydaktyka, teoria wychowania, oświata dorosłych.
VII – N. techniczne, inżynieryjne np. teoria o zmęczeniu materiału.
XII – N. rekreacyjne – nauki o sporcie, wypoczynku, rekreacji.
W XVIII i XIX w. nauki stosowane były uważane za gorszy rodzaj nauk, gdyż nauce przypisywano wtedy cele czysto poznawcze, natomiast praktykę, produkcję, technikę "traktowano z góry”.
Na temat klasyfikowania nauk toczą się dyskusje i spory, jednak każda z propozycji klasyfikacji zawiera jakieś mankamenty. Najczęściej dotyczy to nauk z pogranicza różnych dyscyplin. Dynamiczny rozwój nauki sprawia, że każda istniejąca klasyfikacja wymaga modyfikacji i dostosowania do przemian zachodzących w nauce.

 • Nauki humanistyczne grupa nauk których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość. Jednak choć ich metodyka nie jest ścisła
 • Nauka Świata Dysku ang. The Science of Discworld książka popularnonaukowa autorstwa Terry ego Pratchetta oraz dwóch naukowców: Jacka Cohena i Iana
 • Nauki prawne zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem. Jako synonimy nauk prawnych
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 roku do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i
 • Nauka o Gównie zespół punkowy z Nowego Tomyśla założony w 1987 roku. Grupa powstała i zadebiutowała w 1987 roku. Zespół został założony przez braci
 • Nauka w Polsce ogół naukowej działalności badawczo - rozwojowej prowadzonej w Polsce dotyczącej nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych
 • Nauki ścisłe nauki w których ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów
 • Nauka Świata Dysku II: Glob ang. The Science of Discworld II: The Globe książka popularnonaukowa autorstwa Terry ego Pratchetta oraz dwóch naukowców:
 • Nauk założona w 1724 otwarta w 1725 w Petersburgu jako Akademia Nauk i Sztuk Pięknych, następnie przemianowywana kolejno na: Cesarską Akademię Nauk
 • Doktor nauk ros. доктор наук stopień naukowy nadawany w Rosji w latach 1819 1917 i od 1934 w ZSRR. Stopień naukowy doktora nauk nadawany w Rosji, i
 • Nauki techniczne w Polsce dzielą się na następujące dyscypliny: architektura i urbanistyka automatyka i robotyka biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Nauki społeczne nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych
 • Nauka Świata Dysku III: Zegarek Darwina ang. The Science of Discworld III: Darwin s Watch książka popularnonaukowa autorstwa Terry ego Pratchetta
 • Królewska Szwedzka Akademia Nauk szw. Kungliga Vetenskapsakademien została założona w 1739 przez króla szwedzkiego Fryderyka I. Akademia to niezależna
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej FNP niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non - profit z siedzibą w Warszawie. Została
 • Popularyzacja nauki popularyzacja wiedzy działania mające na celu uprzystępnienie wyników badań naukowych oraz przedstawienie problemów nauki szerokiej
 • Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie zajmujący się prowadzeniem
 • Otwarta nauka dowolne pobieranie, przetwarzanie i kolportaż treści naukowych dla możliwie jak największej liczby odbiorców przy wykorzystaniu wszystkich
 • Nauka pomocnicza rodzaj dziedziny naukowej, stanowiącej samoistną całość, będący jednak uzupełnieniem wiedzy innej dziedziny. Dziedzin tych nie można
 • Nauki formalne, także: nauki aprioryczne, nauki dedukcyjne w klasyfikacji nauk grupa nauk wyróżniona ze względu na kryterium przedmiotowe. przeciwstawiająca
 • nauk przyrodniczych należą: astronomia biologia nauki biologiczne chemia nauki chemiczne fizyka nauki fizyczne geografia nauki o Ziemi nauki
 • opublikowanej w 1962 roku to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej
 • Nauki pomocnicze historii NPH nauki wspomagające pracę historyka, niektóre z nich mogą być jednocześnie odrębnymi i samoistnymi gałęziami nauki Są
 • Ukraińską Akademię Nauk Jednym z jej zadań jest regulowanie języka ukraińskiego. Zajmuje się również naukami humanistycznymi oraz naukami podstawowymi. Nazwa
 • powszechnie przez środowisko naukowe zbioru twierdzeń, które aspirują do miana nauki lecz nie spełniają jej podstawowych reguł, a w szczególności nie są oparte
 • Centrum nauki oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie
 • Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk Działalnością Komitetu kieruje 7 - osobowe prezydium
 • Pałac Kultury i Nauki PKiN do 1956 Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina najwyższy budynek w Polsce pod względem wysokości całkowitej znajdujący
 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie skrót: CNK centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest rozwijanie
 • Nauka latania - polski film psychologiczny z 1978 roku. 9 - letni Tomek wraz ze starszą siostrą Wiesią, młodą lekarką, przyjeżdża na wakacje do ciotki

Nauka: nauka ciekawostki, nauka news, wp nauka, nauka po angielsku, nauka rocks, nauka angielskiego, interia nauka, tylko nauka

Tylko nauka.

Nauka pływania – OSiR Żoliborz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Efekt cieplarniany na Ziemi, Wenus i Marsie. Uproszczone opisy zjawisk fizycznych ułatwiają ich zrozumienie, ale niekoniecznie nadają się do poważnych. Wp nauka. Nauka do testów na prawo jazdy. Dzień dobry. Ostatnio dręczy mnie problem dyftongów. Najpierw usłyszałam, jak znajoma mówi nałka w znaczeniu nauka. Tu byłam jestem? pewna,. Nauka po angielsku. Nauka pływania Aquapark Fala. Strona główna Badania i nauka. się w gronie laureatów siódmej edycji konkursu ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Interia nauka.

Duolingo Najlepszy na świecie sposób na naukę języka. Technologiczne badania roboty neurobiologia Chiny człowiek odkrycie energia medycyna informatyka fizyka kwantowa nauka futurystyka biologia technologia. Nauka rocks. Nauka o klimacie. nauk. Centrum Kształcenia NAUKA w Pile zaprasza do zapoznania się z ofertą szkół policealnych, zawodowych i kursów!.

Nauka news.

Nauka w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziennik Naukowy to portal informacyjny zawierający najnowsze ciekawostki ze świata nauki. Wejdź na nasz serwis i sprawdź wiadomości naukowe dotyczące. Nauka angielskiego. Kursy języka niemieckiego, nauka Szczecin. Doskonała nauka – monografie. 14 listopada 2019. Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do programu Doskonała nauka.

Nauka Polska.

Nauka Kosmos, gwiazdy, planety, medycyna, technologie, cywilizacja, gadżety… Przegląd najważniejszych informacji ze świata nauki. Poznaj najnowsze. Kapitan Nauka: zabawki edukacyjne dla dzieci. Nie posiadasz konta? Zarejestuj się. Zaloguj z OPI PIB Zaloguj z ORCID ID. Logując się akceptujesz regulamin serwisu. N A.

Nauka - wiadomości ze świata nauki.

Celem systemu jest wspomaganie samodzielnego opanowywania wiedzy przez studentów i uczniów. Wykorzystywanie systemu zwiększa efektywność. Nauka Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu. BIP! BIP! BIP! Tradycyjny alarm to tortura dla mózgu. Lepiej budzić się przy muzyce Tomasz Domański 04.02.2020. 4 interakcje Artykuł Nauka. Nauka 2016 Oryginalny PL online VOD. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu Doskonała nauka i naborze wniosków. Nauka - Tygodnik Polityka. Niesamowite zdjęcie pokazało, jak wygląda z bliska powierzchnia Słońca. Morgan McFall Johnsen 24 757. Zegar zagłady symbolicznie odlicza.

Doskonała Nauka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oraz Amerykańskim Języku Migowym i opanuj sztukę komunikacji za pomocą gestów. Aby rozpocząć naukę, na liście poniżej wybierz interesującą Cię lekcję. Learn Tutlo. Serwis Nauka w Polsce ma za zadanie popularyzację polskiej nauki. Można na nim znaleźć wiadomości takie jak: osiągnięcia polskich naukowców, wydarzenia​. A.uj. Cafe Nauka Uniwersytet Kraków. Koronawirus 2019 nCoV Chiny: Ponad dwa tysiące nowych przypadków wirusa z Wuhan 6. Kraj Wycięto drzewa na chronionym obszarze pod Wrocławiem. Nauka Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. Scientists people related to polish science, with academic degree of Doctor or without any degree, who acted as research leaders or served as management. Login: Nauka Lublin TVP Lublin. Baza ogłoszeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nauka Wiadomości.

Zobacz synonimy słowa nauka w najlepszym słowniku synonimów języka polskiego. Najstarszy gatunek żółwia, jaki zna nauka. Szczątki mają ponad 215. Skuteczna nauka słówek. Angielski, Niemiecki Ponadto sesje nauki uczniowie mogą wykonywać na tablecie lub telefonie. 2 Czy udział w Programie Insta. Lekcje Migam. Dzięki naszej darmowej aplikacji mobilnej lub stronie internetowej każdy w ciągu kilku minut może zacząć naukę z Duolingo. Ucz się skutecznie ponad 30. Wiadomości Nauka. Continue with. Continue with. Email address is required. Password is required. LOG IN. Forgot password? Create account.

Nauka Polska OPI PIB Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Specjalnie dla Państwa organizujemy indywidualne lekcje nauki i doskonalenia pływania odnoszące się do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zajęcia z. Nauka Business Insider. Nauka w formie zabawy przychodzi dzieciom łatwiej, dlatego Squla jest dobrym sposobem na start nowego semestru! Nauka przez zabawę – naprawdę działa!.

Home Squla – nauka przez zabawę naprawdę działa!.

Teksty naukowe tygodnika Polityka. NAUKA I MEDIA 2019: Jak mówić o… Centrum Nauki Warszawa. Chcemy, żeby w mediach było jak najwięcej nauki. Ważnych tematów, naukowców w roli ekspertów i autorów. A także naukowego podejścia do rzeczywistości.

Media Nauka Portal Edukacyjny.

Nauka Polska. Czym jest serwis Nauka Polska? Jest to najstarsza baza danych OPI, prowadzona od 1990 roku, a od 1999 roku udostępniana bezpłatnie w sieci​. Konstytucja dla Nauki – ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Fińscy obserwatorzy zorzy polarnej odkryli nową formę tego zorzy polarnej tworzącej wielokilometrową pasiastą kurtynę. Przy współpracy z badaczami.

Nauka RMF 24.

To robimy w Crazy Nauce. Najnowsze Jak pisać o nauce lekko, przyjemnie ale też mądrze czyli Kosmiczne rozterki. 18 11 2019. Recenzje. Wszyscy kłamią. Dziennik Naukowy: Wiadomości i niesamowite ciekawostki ze. Konstytucja dla Nauki prawo o szkolnictwie wyższym. Impuls do przeprowadzenia reformy wyszedł z samego środowiska akademickiego. W prace nad ustawą. Otwarta Nauka. Nauka wiadomości naukowe z całego świata. Poznaj najnowsze badania naukowe i odkrycia. Medycyna, kosmos, nowe technologie poznaj przełomowe​. Testy i nauka. Z naszymi wykładami testy to formalność. Kapitan Nauka to edukacyjna seria obejmująca zagadki, gry i książeczki wspomagające rozwój dziecka poprzez kreatywną zabawę. Nauka i technologia Noizz. Interesujesz się najnowszymi osiągnięciami w świecie nauki? Potrafisz w ciekawy sposób podzielić się swoją pasją? Dla Ciebie stworzyliśmy platformę.

Badania i nauka Strona główna Politechnika Warszawa.

71 rodzin poddano badaniom, żeby sprawdzić, jakie zachowania rzeczywiście pomagają małym dzieciom w nauce mowy. Okazało się, że najbardziej skuteczny​. Nauka Wprost. Poznaj technikę pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Wiele grup​, tworzonych z myślą o różnym wieku uczestników! Zapisz się już dziś do. SuperMemo: Kursy angielskiego i niemieckiego, nauka słówek i. Polscy uczeni odkryli najstarszy gatunek żółwia, jaki zna nauka. Szczątki z Poręby mają 215 mln lat. Szczątki żółwia Proterochersis porebensis zostały.

Zaratusztrianizm

Zaratusztrianizm – religia irańska wywodząca się od Zaratusztry. Zaratusztrianizm wywodzi się z dawnych wierzeń ludów indoeuropejskich, żyjących na terenach ...

Zoologia

Zoologia – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się, a także ich zachowaniach i budowie. W skład...

Medycyna weterynaryjna

Medycyna weterynaryjna – nauka traktująca o chorobach zwierząt, ich leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zajmująca się...

Numerologia

Numerologia – prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi ma związek z jego losem. Numerologia uważana j...

Paleontologia

Paleontologia – nauka z pogranicza biologii i geologii, zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności...

Naukowiec

Naukowiec, uczony – człowiek pracujący naukowo, ekspert w pewnej dziedzinie nauki, stosujący w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe...

Metoda naukowa

Metoda naukowa – sposoby intersubiektywnego poznawania i komunikowania wiedzy, oparte o prawa logiki i prawdopodobieństwa, posługujące się dedukcją i systema...

Filozofia nauki

Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki, m.in. jej metod, struktury i założeń, a także różnicy między nauką i n...

Nauki społeczne

Nauki społeczne – nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk...

Nauki przyrodnicze

Nauki przyrodnicze – mało precyzyjne określenie dziedzin nauki zajmujących się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zwy...

Czasopismo naukowe

Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest ...

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla – osoby i organizacje, którym za działalność na rzecz światowego pokoju została przyznana przez Norweski Komitet Noblowski P...

Medal Fieldsa

Medal Fieldsa – nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki dwóm, trzem lub czterem uczonym za wyniki, które miały największy wpływ na jej rozwój. Związana z...

Nagroda Nevanlinny

Nagroda Nevanlinny – międzynarodowa nagroda naukowa przyznawana od 1982 roku na Międzynarodowym Kongresie Matematyków za wybitne osiągnięcia o charakterze ma...

Nagroda Carla Friedricha Gaussa

Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemie...

Nagroda Crafoorda

Nagroda Crafoorda – nagroda przyznawana od 1982 roku za badania naukowe w takich dziedzinach jak matematyka, astronomia i nauki biologiczne, których nie obej...

Nagroda Shawa

Nagroda Shawa – nagroda naukowa przyznawana od 2004 roku. Została ustanowiona przez potentata medialnego z Hongkongu i filantropa Run Shawa. Laureaci są wyła...

Nagroda Turinga

Nagroda Turinga – nagroda przyznawana corocznie od 1966 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki przez Association for Computing Machinery. Nazwa nagr...