Топ-100
 • Zeszyt Zeszyt

  Zeszyt – zszyte lub sklejone karty papieru, przeznaczone do pisania lub rysowania, rzadziej – do innych celów.

 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

  Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – wydział Uniwersytetu Warszawskiego, który rozpoczął działalność 1 września 2016...

 • Wydawnictwo (publikacja) Wydawnictwo (publikacja)

  Wydawnictwo, publikacja – pozycja drukowana bądź elektroniczna, także publikacja muzyczna oraz dokument kartograficzny. Może być zamówiona przez wydawcę, ale...

 • Wydanie Wydanie

  Wydanie, inaczej edycja – przekaz odpowiednio przygotowanego tekstu lub zespołu tekstów zrealizowany w określonym czasie, miejscu i formie graficznej za pomo...

 • Ustawa Langa Ustawa Langa

  Ustawa Langa – nieoficjalna nazwa francuskiej ustawy numer 81-766 przyjętej 10 sierpnia 1981 r., która wprowadziła we Francji stałą cenę książki. Nazwa ustaw...

 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektual...

 • Sztuka książki Sztuka książki

  Sztuka książki – określenie dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego związanych z tworzeniem zewnętrznego kształtu książki. Sztuka książki może łączyć zagad...

 • Księgarstwo Księgarstwo

  Księgarstwo – działalność gospodarcza polegająca na rozpowszechnianiu książek zgodnie z programem wydawniczym dzięki sieci księgarń. Termin "księgarstwo” wys...

 • Książka mówiona Książka mówiona

  Książka mówiona, audiobook – nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej; zapisane na nośniku danych najczęściej w pos...

 • Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna wchodząca w skład Wydziału Filologicznego Uniwersyt...

 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Jednostka dydaktyczno-naukowa znajdująca się w strukturach Wydziału...

 • Cymelia Cymelia

  Cymelia albo cimelia – zbiory lub obiekty o szczególnej wartości, odpowiednio chronione i przechowywane; najcenniejsze druki i rękopisy w bibliotece, wydziel...

 • Bukinista Bukinista

  Bukinista – uliczny antykwariusz, handlujący starymi i używanymi książkami. Nazwa początkowo odnosiła się głównie do paryskich antykwariuszy handlujących na ...

 • Blook Blook

  Blook – neologizm na określenie książek, które powstały z blogów lub stron WWW. Książki te mogą stanowić wynik wydawniczej adaptacji bloga albo też projektu ...

 • Bibliometria Bibliometria

  Bibliometria – termin stosowany od 1969 r., przez Alana Pritcharda i Roberta A. Faithorne’a zamiast wcześniejszego, nieścisłego terminu bibliografia statysty...

 • Bibliomania Bibliomania

  Bibliomania – jeden z możliwych objawów w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym polegający na obsesyjnej namiętności do kolekcjonowania książek rzadkich lub efek...

 • Bibliofilstwo Bibliofilstwo

  Bibliofilstwo – miłośnictwo i znawstwo w zbieraniu książek, uwzględniające zarówno dobór tematyczny jak też rzadkość dzieła. Terminu "bibliofilstwo” użył po ...

 • Antykwariat Antykwariat

  Antykwariat – firma zajmująca się handlem starymi przedmiotami, mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną; sklep oferujący antyki bądź książki.

 • Anonim Anonim

  Anonim – termin oznaczający nieznanego autora dzieła, jak również samo niepodpisane dzieło. W ujęciu bibliologicznym za anonim uważa się całkowity brak podpi...

Bibliologia

Bibliofilatelia

Bibliofilatelia – proces tworzenia kolekcji znaczki pocztowe i inne korzyści filatelistycznych o treści związanej z książką, w szerokim znaczeniu tego słowa i jego historii, instytucji i cześć dla swego rozwoju ludzi, pokazując również inspiracje edukacyjne książki.
Konkretny przykład z kolekcji kolekcja bibliofilatelistycznej marek, poświęconych bibliotece.

image

Bibliologia

Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny...

Anonim

Anonim – termin oznaczający nieznanego autora dzieła, jak również samo niepodpisane dzieło. W ujęciu bibliologicznym za anonim uważa się całkowity brak podpi...

Antykwariat

Antykwariat – firma zajmująca się handlem starymi przedmiotami, mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną; sklep oferujący antyki bądź książki.

Bibliofilstwo

Bibliofilstwo – miłośnictwo i znawstwo w zbieraniu książek, uwzględniające zarówno dobór tematyczny jak też rzadkość dzieła. Terminu "bibliofilstwo” użył po ...

Bibliomania

Bibliomania – jeden z możliwych objawów w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym polegający na obsesyjnej namiętności do kolekcjonowania książek rzadkich lub efek...

Bibliometria

Bibliometria – termin stosowany od 1969 r., przez Alana Pritcharda i Roberta A. Faithorne’a zamiast wcześniejszego, nieścisłego terminu bibliografia statysty...

Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych

Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych – seria wydawnicza ukazująca się w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polsk...

Biologia książki

Biologia książki – nauka pomocnicza bibliologii zajmująca się wpływem organizmów żywych na trwałość i jakość zbiorów bibliotecznych oraz metodami ochrony prz...

Blook

Blook – neologizm na określenie książek, które powstały z blogów lub stron WWW. Książki te mogą stanowić wynik wydawniczej adaptacji bloga albo też projektu ...

Bukinista

Bukinista – uliczny antykwariusz, handlujący starymi i używanymi książkami. Nazwa początkowo odnosiła się głównie do paryskich antykwariuszy handlujących na ...

Cymelia

Cymelia albo cimelia – zbiory lub obiekty o szczególnej wartości, odpowiednio chronione i przechowywane; najcenniejsze druki i rękopisy w bibliotece, wydziel...

Czytelnictwo

Czytelnictwo – działalność człowieka związana z czytaniem książek. Obejmuje kręgi czytelników mających różne upodobania i kierujących się różnymi motywami sk...

Dokument pochodny

Dokument pochodny jest to dokument: zawierający dane lub informacje o innych dokumentach, sporządzony na podstawie dokumentów prymarnych, np. spis bibliograf...

Dokument wtórny

Dokument wtórny – dokument, który został sporządzony na podstawie innego dokumentu pierwotnego lub pochodnego. Dokument jest reprodukcją dokumentu oryginalne...

Dyspozycje

Dyspozycje – istniejące w każdej jednostce wrodzone skłonności do podejmowania określonych czynności psychofizycznych, na których kształtowanie duży wpływ wy...

Fragment

Fragment – zachowana część zaginionego dzieła danego autora, bądź ogólniej jego zaginionej twórczości. Do fragmentów zaliczają się zarówno części kopii daneg...

Indeks osobowy

Indeks osobowy – alfabetyczny spis pomocniczy nazwisk, dołączony do bibliografii lub książek, opatrzony numerem strony, ułatwiającym odnalezienie w publikacj...

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Jednostka dydaktyczno-naukowa znajdująca się w strukturach Wydziału...

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna wchodząca w skład Wydziału Filologicznego Uniwersyt...

Jólabókaflód

Jólabókaflódid – to coroczny islandzki zwyczaj wzajemnego obdarowywania się książkami w okresie kilku miesięcy przed dniami świąt Bożego Narodzenia. Okres te...

Kompetencje czytelnicze

Kompetencje czytelnicze – zwane także lekturowymi, to indywidualne możliwości i umiejętności każdego człowieka w zakresie czytelnictwa. Składają się one m.in...

Książka mówiona

Książka mówiona, audiobook – nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej; zapisane na nośniku danych najczęściej w pos...

Księgarstwo

Księgarstwo – działalność gospodarcza polegająca na rozpowszechnianiu książek zgodnie z programem wydawniczym dzięki sieci księgarń. Termin "księgarstwo” wys...

Liberatura

Liberatura – rodzaj literatury totalnej, w której tekst i forma książki stanowią integralną całość. W utworach liberackich ważny jest nie tylko tekst, warstw...

Morfologia książki

Morfologia książki – jeden z działów wiedzy o książce, czyli księgoznawstwa. Zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak: budowa zawartości książki klasyfikac...

Muzykalia

Muzykalia – typ dokumentów piśmienniczych dotyczące muzyki, a także nagrania dźwiękowe na płytach i taśmach, stanowiące odrębną część księgozbioru bibliotecz...

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o bibliologii i informatologii, organizowana od roku szk...

Physics and Astronomy Classification Scheme

Physics and Astronomy Classification Scheme, PACS – jest systemem klasyfikacji literatury naukowej i badań w zakresie fizyki, astronomii i dyscyplin pokrewny...

Przypisy harwardzkie

Przypisy harwardzkie – system podawania źródeł w nawiasach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających - nazwisko autora, rok wydania, ewentualni...

Rękopisoznawstwo

Rękopisoznawstwo – dyscyplina nauk, której podmiotem badań są zabytki rękopiśmienne, zwłaszcza księgi z wyjątkiem starożytnych tabliczek glinianych oraz zaby...

Stała cena książki

Stała cena książki – rodzaj ujednolicenia ceny detalicznej w odniesieniu do książek. Może obowiązywać na podstawie porozumienia branżowego między wydawcami a...

Sztuka książki

Sztuka książki – określenie dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego związanych z tworzeniem zewnętrznego kształtu książki. Sztuka książki może łączyć zagad...

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektual...

Tegumentologia

Tegumentologia – nauka zajmująca się badaniami okładek książkowych z punktu widzenia technologicznego, historycznego, konserwatorskiego i historyczno-artysty...

Ustawa Langa

Ustawa Langa – nieoficjalna nazwa francuskiej ustawy numer 81-766 przyjętej 10 sierpnia 1981 r., która wprowadziła we Francji stałą cenę książki. Nazwa ustaw...

Wydanie

Wydanie, inaczej edycja – przekaz odpowiednio przygotowanego tekstu lub zespołu tekstów zrealizowany w określonym czasie, miejscu i formie graficznej za pomo...

Wydawnictwo (publikacja)

Wydawnictwo, publikacja – pozycja drukowana bądź elektroniczna, także publikacja muzyczna oraz dokument kartograficzny. Może być zamówiona przez wydawcę, ale...

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – wydział Uniwersytetu Warszawskiego, który rozpoczął działalność 1 września 2016...

Zeszyt

Zeszyt – zszyte lub sklejone karty papieru, przeznaczone do pisania lub rysowania, rzadziej – do innych celów.