Топ-100

Kultura pamięci

Kultura pamięci – całokształt sposobów obchodzenia się z przeszłością i historią przez grupy i jednostki. Obejmuje wszelkie formy reprezentacji przeszłości i pamięci, w tym przedstawienia zdarzeń w pamięci zbiorowej, upamiętnianie ich, wkomponowywanie w przestrzeń publiczną i teksty kultury. Kulturę pamięci cechują i stymulują subiektywizm, brak dystansu oraz postrzeganie przeszłości ze współczesnej perspektywy. Naukowo-obiektywny stosunek do historii ma tu natomiast znaczenie drugorzędne. Termin ten jest bardzo popularny w niemieckim dyskursie naukowym. Angielskiego pojęcia memory culture używa się sporadycznie i przeważnie w znaczeniu przenośnym lub jako tłumaczenie niemieckiego terminu. W polskim języku naukowym określenie "kultura pamięci” popularyzuje się od około 2010 roku i wciąż jeszcze jest rzadko stosowane. W 2014 roku ukazał się interdyscyplinarny leksykon terminów kultury pamięci "Modi Memorandi”, co może przyczynić się do zwiększenia się popularności tego terminu.
Sam termin "kultura pamięci” bywa krytykowany jako zbyt szeroki i rozmyty. Jednocześnie właśnie dzięki swojej pojemności znajduje on szerokie zastosowanie, gdyż daje się dookreślać przez zestawienie z pojęciami bliskoznacznymi, takimi jak pamięć zbiorowa, polityka historyczna czy kultura historyczna.

image

1. Definicje pojęcia
Programową definicję kultury pamięci przedstawił Christoph Cornelißen, uznając ją za:
Pojęcie to używane jest również w węższym znaczeniu: dotyczy wówczas ekspansji praktyk upamiętniania pod koniec XX i na początku XXI w., dotyczących przede wszystkim spuścizny II wojny światowej, w szczególności zaś Holokaustu. W tym znaczeniu stosuje je przede wszystkim Aleida Assmann.
Definicje Cornelißena i Assmann łączą się ze sobą, bowiem konieczność przepracowania przeszłości i traum związanych z historią XX wieku przyczyniła się do naukowego zainteresowania tematyką pamięci i stworzenia pojęcia opisującego sposoby obchodzenia się z przeszłością. Choć w ramach studiów nad pamięcią memory studies centralne miejsce wciąż zajmuje Holokaust II wojna światowa, coraz częściej pojawiają się prace nawiązujące do szerszego ujęcia kultury pamięci.

2. Rodzaje kultur pamięci
Pojęcie "kultura pamięci” odsyła do uniwersalnych, kulturowych mechanizmów pamięci, możliwe jest jednak również mówienie o kulturach pamięci w liczbie mnogiej w odniesieniu do poszczególnych zbiorowości. Kultura pamięci rozumiana jest wtedy jako element łączący jednostki we wspólnotę, a uwagę zwraca się na cechy ogólne pamięci pewnej grupy, akcentując te elementy, które odróżniają daną grupę od innych. W konsekwencji można wyróżnić narodowe kultury pamięci np. polską, niemiecką, etniczne np. śląską, płciowe, religijne, lokalne itp. Kultury pamięci mogą też obejmować wspólnoty ponadnarodowe, czemu sprzyja realizacja projektów dwustronnych takich jak badania polsko-niemieckich miejsc pamięci czy próby stworzenia wspólnego polsko-niemieckiego podręcznika do historii. Jeszcze szerszy zakres mają europejska czy globalna kultura pamięci, jakkolwiek istnieją wątpliwości co do zasadności ich wyodrębniania.

3. Kultura pamięci a pamięć zbiorowa
Ze ścisłego połączenia terminów "kultura pamięci” i "pamięć zbiorowa” wynika "kariera” tego pierwszego w dyskursie naukowym związanym z rozwojem badań nad pamięcią. Wraz ze wzrostem zainteresowania przeszłością w Europie od końca lat 70. XX wieku i upowszechnieniem się pojęcia "pamięć zbiorowa” w naukach humanistycznych, ten socjologiczny termin uległ zatarciu i rozmyciu. Szukając alternatywnych koncepcji, naukowcy stworzyli pojęcia takie jak: kulturowe pamiętanie, pamięć społeczna, pamięć kulturowa, kultura historyczna, a także: kultura pamięci.

4. Kultura pamięci a kultura historyczna
Termin "kultura pamięci” należy traktować jako bliskoznaczny z terminem "kultura historyczna”. Ten drugi jest bardziej rozpowszechniony w polskim dyskursie naukowym. Pisali na jego temat m.in. Stanisław Zakrzewski i Brygida Kürbisówa, współcześnie używa go Andrzej Szpociński.
Kultura pamięci silniej akcentuje jednak wykorzystywanie przeszłości w teraźniejszości np. do wspierania określonych tożsamości, jak również podkreśla kwestie związane z dyskursywnymi i artystycznymi przedstawieniami historii.

5. Kultura pamięci a polityka historyczna
Terminy te łączą się ze sobą, nie są jednak tożsame. Polityka historyczna jest związana z działaniem państwa i instytucjonalizacją pamięci. Do jej przejawów należy m.in. stawianie pomników, tworzenie muzeów i organizowanie oficjalnych uroczystości. Kulturę pamięci można rozumieć szerzej: jako strukturalne, społeczne i kulturowe ramy, w których uprawiana jest polityka historyczna oraz tworzone są reprezentacje historii. Tak więc kultura pamięci pewnej grupy istnieje również w sytuacji, gdy owa grupa nie dysponuje własnymi organami państwowymi, lub gdy te istniejące nie reprezentują jej sposobu postrzegania przeszłości.

6. Europejska kultura pamięci
W wielu krajach Europy Zachodniej kultura pamięci stała się niemal synonimem pamięci o Holokauście i ofiarach II wojny światowej. Na tej podstawie próbowano ufundować wspólną europejską kulturę pamięci. Momentem przełomowym była Międzynarodowa Konferencja w Sztokholmie w 2000 roku poświęcona Holokaustowi, gdzie wskutek wspólnych wysiłków wielu rządów Zagładę Żydów uznano za negatywne, lecz wspólne dziedzictwo europejskie. Dzień 27. stycznia, rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz, ogłoszono w wielu krajach Unii Europejskiej oficjalnym Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Jednocześnie państwa byłego bloku wschodniego domagają się upamiętnienia na równych prawach własnych ofiar poniesionych w walce zarówno z narodowym socjalizmem, jak i komunizmem. Opór budzi akcentowanie okrucieństwa tylko jednego z systemów totalitarnych i przyznawania szczególnej roli ofiar wyłącznie Żydom. Przykładem owego rozdźwięku pomiędzy wschodem i zachodem Europy może być tu przemówienie łotewskiej minister spraw zagranicznych Sandry Kalniete z 24 marca 2004 roku, w którym postulowała uznanie, że systemy nazistowski i komunistyczny były równie zbrodnicze. Spotkało się ono z silną krytyką w niemieckich mediach – aż do ryczałtowego oskarżenia państw Europy Środkowo-Wschodniej o antysemityzm. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej o Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię i państwa bałtyckie dyskusja była kontynuowana i podejmowano próby zintegrowania odmiennych kultur pamięci. Krokiem w tym kierunku było chociażby ustanowienie przez Parlament Europejski Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu który przypada 23. sierpnia – w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Claus Leggewie postulował w 2009 roku stworzenie europejskiej kultury pamięci opartej na 7 kręgach: Holocaust jako negatywny mit założycielski, sowiecki komunizm, wypędzenia, kwestia ormiańska, peryferia Europy, Europa jako kontynent migracji, europejska historia sukcesu po 1945 roku. Pomysł oparcia się na wspólnym doświadczeniu wysiedleń jest reakcją na ich polityczne wykorzystywanie przez niemieckich wypędzonych i reprezentującą ich Erikę Steinbach. Na tej glebie wyrosła idea stworzenia międzynarodowej inicjatywy Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, powołanej do badanie, dokumentowania oraz upowszechnienia wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania.

 • Medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej do 2016 pod nazwą Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej polskie resortowe odznaczenie cywilne nadawane
 • ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania
 • Kultura popularna popkultura, kultura masowa charakterystyczny typ kultury powszechnie dostępny i praktykowany faworyzowany, lubiany przez masy
 • Nie - miejsce pamięci termin stosowany do definiowania miejsc, które były świadkami przemocy i potencjalnie mogły zyskać status miejsc pamięci a jednak
 • Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wybrano dzień 1 marca. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dawna polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a
 • Zasadniczo kamienie pamięci otaczane są kultem rodziny zmarłego, mieszkańców z miejsca zamieszkania i pielgrzymów. Kamienie pamięci wznoszono jeden konkretnej
 • okupujących Polskę Niemców. Szlak Pamięci Radomskich Żydów Ślad to wspólna inicjatywa Gminy Miasta Radomia i Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska
 • Miejsca pamięci narodowej w Toruniu miejsca, które stanowią wyraz pamięci o postaciach i wydarzeniach zajmujących ważne miejsce w historii narodu polskiego
 • Izba Pamięci Adama Grzymały - Siedleckiego placówka muzealna Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy znajdująca się w dawnym mieszkaniu pisarza, w kamiennicy
 • psychologów. Ten punkt widzenia pozawala na opisanie pamięci jako skutku zapamiętywania. Z kolei pojmowanie pamięci jako efektu ludzkiej zdolności kieruje naszą
 • komunistyczna Masowe zbrodnie komunistyczne Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Kongres Stanów Zjednoczonych
 • Izby Pamięci i organizowaniu konkursów plastycznych oraz recytatorskich związanych z postacią poety. Konkurs plastyczny odbywa się w Izbie Pamięci Wincentego
 • Izba Pamięci Władysława Reymonta w Kołaczkowie placówka muzealna o charakterze izby pamięci działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury poświęcona Władysławowi
 • Damnatio memoriae łac. potępienie pamięci procedura usunięcia z dokumentów, pomników i innych świadectw kultury materialnej imion, nazw i wizerunków
 • Zespół Kultury Staropolskiej, Zespół Kultury XIX wieku, Zespół Badań Pamięci o Zagładzie. Pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Kultury Polskiej
 • przewodnik Mieke Bal 2012 Emocje w kulturze pod redakcją Małgorzaty Rajtar i Justyny Straczuk 2012 Konteksty pamięci Antologia pod redakcją Kornelii
 • Panorama Kultur polski serwis internetowy poświęcony kulturze Europy Środkowo - Wschodniej. W zakresie zainteresowań serwisu znajduje się kultura narodów
 • Dom pamięci Zofii Ryży dom pamięci znajdujący się w Polonezköy Adampolu w Turcji, poświęcony historii miejscowości i mieszkających w niej Polaków.
 • Kultura w Toruniu instytucje kulturalne mające swoją siedzibę w Toruniu. Toruń jest jednym z większych ośrodków kulturalnych północnej Polski. Działa
 • Izba Pamięci Poli Negri w Lipnie izba muzealna położona w Lipnie, poświęcona osobie Poli Negri urodzonej w tym mieście aktorki, gwiazdy kina niemego
 • Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - szlak turystyczny o długości 2, 5 kilometra, przebiegający przez miejsca związane z historią i kulturą żydowskiej społeczności
 • historię i kulturę społeczności żydowskich na Węgrzech. W 1986 roku z inicjatywy Józefa i Hawy Lustig powstało w Safedzie Muzeum Pamięci Żydów Węgierskich
 • Izba Pamięci Lotników 15 Armii Powietrznej USAAF oraz Robotników Przymusowych i Jeńców Wojennych prywatne muzeum położone w Kędzierzynie - Koźlu. Placówka
 • Regionalny Instytut Kultury Sprawozdanie 2018 rok, Katowice 2018 . Czarna pamięć górnicze miejsca pamięci - Regionalny Instytut Kultury rik.katowice.pl
 • Jad Waszem lub Jad wa - Szem, hebr. יד ושם, ang. Yad Vashem Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu instytut w Izraelu poświęcony żydowskim
 • kulturze kluczowe miejsce w polityce miasta. W dokumencie podkreślono, że to kultura buduje poczucie wspólnoty, tożsamości mieszkańców, decyduje o jakości życia
 • Świętej pamięci określenie stosowane w odniesieniu do zmarłych osób wyznania chrześcijańskiego, jak również zmarłych w obrębie kultury chrześcijańskiej
 • Dzień Pamięci o Sprawiedliwych święto obchodzone 6 marca, ustanowione 10 maja 2012 przez Parlament Europejski, mające na celu uhonorowanie pamięci osób
 • Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego - organizacja pozarządowa o charakterze historyczno - patriotycznym. Statutowymi celami i zadaniami Fundacji

Kultura pamięci Astrid Erll 7672557434 oficjalne archiwum Allegro.

Jesienią 2018 roku Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura zgłosiła do konkursu w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura. Pamięć i zapominanie Pracownia Testów Psychologicznych. Formą naszego kontaktu z przeszłością, pokazywaniem tego, co dla nas jest ważne w historii, jest kultura pamięci. Składają się na nią m.in. archiwa,. Kultura pamięci Astrid Erll książka – Ravelo – tania księgarnia. Nie udało się w Polsce wypracować wspólnej narracji o wydarzeniach 1989 roku​. Wciąż spieramy się o ich interpretację. Często mamy. Kultura pamięci. Wprowadzenie Astrid Erll WUW Literatura. Uruchomiony na Podkarpaciu Program stanowi istotny element popularyzacji wiedzy i propagowania kultury pamięci o dawnych Kresach,. Kultura pamięci. Wprowadzenie 2018 wydanie 1 Książki. 6 marca 2019 roku odbędzie się dwuczęściowe spotkanie z prof. Astrid Erll zatytułowane Travelling memory. How memories move in the age.

KULTura pamięci.

Książka Kultura pamięci autorstwa Astrid Erll w Księgarni. Skorzystaj z atrakcyjnych rabatów i szybkiej dostawy. Sprawdź! Следующая Войти Настройки Конфиденциальность. Książka Kultura pamięci Ceny i opinie. Przewodnik po najważniejszych teoriach pamięci, zarówno indywidualnej, jak i Autorka koncentruje się na znaczeniu pamięci dla funkcjonowania kultury i. Kultura pamięci. Wprowadzenie Książnica Polska. Kultura pamięci – całokształt sposobów obchodzenia się z przeszłością i historią przez grupy i jednostki. Obejmuje wszelkie formy reprezentacji przeszłości i pamięci, w tym przedstawienia zdarzeń w pamięci zbiorowej, upamiętnianie ich,. Kultura pamięci Wprowadzenie Astrid Erll książka Księgarnia. Postkomunistyczne kultury pamięci w Europie Wschodniej. Stan, kategoryzacja, periodyzacja. Stefan Troebst ISBN: 83 229 2612 X. Opis Spis treści. Fragmenty​. II etap Programu Kultura pamięci o dawnych Kresach – Oficjalny. Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci. Redaktion: Magdalena Saryusz ​Wolska, Robert Traba. Erscheinungsort: Warszawa. Verlag: Wydawnictwo.

KULTURA PAMIĘCI AKTUALNOŚCI Wydział Polonistyki.

Informacje o KULTURA PAMIĘCI. WPROWADZENIE Astrid Erll KSIĄŻK 7686344246 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019 01 02. Kultura Pamieci N. Zapraszamy nauczycieli na spotkanie Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach. Powrót do Kręgu Wspólnoty Kultur, które odbędzie się 30 września 2017 r. w. KULTURA PAMIĘCI. WPROWADZENIE Astrid Erll KSIĄŻK Allegro. Popularność badań nad pamięcią pokoleń, sposobami jej utrwalenie, przechowywania i przekazywania zajmują się obecnie badacze wielu dyscyplin. Kultura.

Kultura pamięci o dawnych Kresach – Kresowa Osada.

Kultura pamięci. Wprowadzenie. Astrid Erll. Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. Stron: 320. Dział: kultura. ISBN ISSN:. Niemiecka prasa o nowej kulturze pamięci w Bundeswerze DW. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Internationale Jugendbegegnungsstätte IJBS in Oświęcim Auschwitz International Youth Meeting. Kultura pamięci Astrid Erll Książka Księgarnia Internetowa PWN. Tom Kultura: pamięć i zapomnienie jest księgą poświęconą pamięci zmarłego w 2011 roku Piotra Kowalskiego, profesora zwyczajnego Uniwersytetu.

KULTURY PAMIĘCI MDSM IJBS.

Książka Kultura pamięci autorstwa Astrid Erll w Księgarni Internetowej PWN w atrakcyjnej cenie. ✔️ Sprawdź!. Niemieckie kamienie i polska kultura pamięci Chidusz. MODI MEMORANDI Leksykon kultury pamięci. Przepraszamy, obecnie brak na półce. Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:. Kultura pamięci wprowadzenie Katalog Bibliotek Uniwersytetu. KULTURA PAMIĘCI. Koło Naukowe Bałtystów serdecznie zaprasza na spotkanie z dr Małgorzatą Kasner Instytut Slawistyki PAN, wieloletnią dyrektor Instytutu. Kultura pamięci Astrid Erll pdf, ebook –. Książka Kultura pamięci. Wprowadzenie autorstwa Erll Astrid, dostępna w Sklepie w cenie 33.49 zł. Przeczytaj recenzję Kultura.

Pamięć i niepamięć. Studia nad kulturą pamięci.

Konferencja Kultura Pamięci. Czy warto upamiętniać przeszłość? 2017 02 27:19. Ogólnopolska konferencja Kultura Pamięci odbędzie się w dniach. Kultura pamięci Astrid Erll Aros dyskont książkowy tanie książki. Kultura pamięci. Wprowadzenie Przewodnik po najważniejszych teoriach pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Autorka. Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. Informacje o Kultura pamięci Astrid Erll 7672557434 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2018 12 05 cena 33.34 zł. Kultura pamięci Astrid Erll ebook. Kultura pamięci. Wprowadzenie 2018 wydanie 1. Erll Astrid ISBN:978 83 235 ​3409 9 Książki Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne Kultura. Kultura pamięci Wprowadzenie Erll Astrid - Sklep. Autorka koncentruje się na znaczeniu pamięci dla funkcjonowania kultury i społeczeństwa oraz na sposobach reprezentacji przeszłości w teraźniejszości.

Kultura pamięci w Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej.

Kultura pamięci w Polsce i w Niemczech. Artikel auf Deutsch lesen: Erinnerungskultur in Polen und Deutschland. Instytut Stefana Starzyńskiego ​Muzeum. Dyskusja Panelowa: Astrid Erll Kultura pamięci. Wprowadzenie. Sympozjum Kultura Pamięci Tożsamość Małopolski 14 15 04 2011. wyświetleń: 81. wyświetleń: 80. wyświetleń: 87. wyświetleń: 84. wyświetleń: 68.

Postkomunistyczne kultury pamięci w Europie Wschodniej. Stan.

Książka Kultura pamięci od 27.00 zł, porównanie cen w 32 sklepach. Zobacz inne Nauki humanistyczne i społeczne, najtańsze i najlepsze. Kultura pamięci Astrid Erll Książka Księgarnia internetowa. Kultura pamięci Erll Astrid. ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 6.99 zł Promocje nawet do 50%, kliknij i sprawdź. Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. relacja. Strona głównaDziałalność naukowa Projekty naukowe Projekty od roku 2017​Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i. Temat: Kultura pamięci Prolib Integro. Książka Kultura pamięć i zapomnienie w Księgarni Medycznej PZWL. Atrakcyjne ceny ✔️ Szybka dostawa ✔️ Sprawdź naszą ofertę!. Kultura pamięć i zapomnienie Książka Księgarnia Medyczna PZWL. Kultura pamięci i polityka historyczna państwa w XXI w. Konferencja odbędzie się w budynku Instytutu Europy Środkowo Wschodniej ul.

Kultura pamięci Kultura Lublina po 1944 roku Teatr NN.

Uruchomiony na Podkarpaciu program stanowi istotny element popularyzacji wiedzy i propagowania kultury pamięci o dawnych Kresach,. Kultura pamięci. Kultura pamięci Culture of Remembrance.

Polska i niemiecka kultura pamięci, Robert Traba Interakcje.

Wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszamy na dyskusję wokół książki Lęk przed Holocaustem rozmawiać będziemy o kulturze pamięci i polityce. Konferencja Przyszłość dla przeszłości. Kultura pamięci i polityka. Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. 150 lat po Powstaniu Styczniowym – pod takim hasłem w dniach 8 9 marca 2013. MODI MEMORANDI Leksykon kultury pamięci Scholar. Tytuł Niepamięć postpamięć współpamięć zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci Autorzy Kubiszyn, Marta 1972 Temat Holokaust.

15. Kornelia Kończał Narodowe Centrum Kultury.

Kultura pamięci. Studia i szkice. 39.90zł 12.00zł. Aldona Chlewicka, Tomasz Kawski red. ISBN 978 83 7096 932 5, ISBN 978 83 927223 3 5, Bydgoszcz 2013. Kultura pamięci Astrid Erll Książka Tania Księgarnia. Przewodnik po najważniejszych teoriach pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Autorka koncentruje się na znaczeniu pamięci dla. Astrid erll: kultura pamięci. wprowadzenie ArtPapier. Prasa komentuje tę nową kulturę pamięci w Bundeswehrze. Ursula von der Leyen w Hanowerze. Po raz pierwszy koszary noszą imię żołnierza. Kultura pamięci. Wprowadzenie Księgarnia Akademicka Kraków. Polska i niemiecka kultura pamięci. 1. Między 18. a 20. marca 2013 r. II program publicznej telewizji niemieckiej ZDF wyemitował trzyczęściowy serial Nasze.

Kultura pamięci Erll Astrid książka w księgarni Ta.

Książka podejmuje temat przeszłości, pamięci zbiorowej i historyczności w pradziejach, w okresie wczesnego neolitu. Zagadnienie to. Kultura pamięci. Wprowadzenie. Communicare Księgarnia. Memory culture and historical politics in todays RussiaConsidering that other countries are still conducting their studies, it is too early to make. Kultura pamięci czy polityka historyczna? Pamięć o Shoah w Polsce. 0 NIEMIECKICH. KULTURACH PAMIĘCI. Pamięć zbiorowa? Nie ma zbiorowej pamięci. Pamięć jest zawsze i tylko indywidualna, czego nie zmienia fakt. Kultura pamięci. Wprowadzenie Erll Astrid Książka Niska cena w. Książka Kultura pamięci Astrid Erll. Zamawiaj książki w Ravelo odbiór osobisty w 130 punktach w całej Polsce, gwarantowana dostawa. Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura. Przewodnik po najważniejszych teoriach pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Autorka koncentruje się na znaczeniu pamięci dla funkcjonowania. Niemiecka kultura pamięci a polskie zmagania z przeszłością 1989. Kultura pamięci. Wprowadzenie. Communicare Przewodnik po najważniejszych teoriach pamięci, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej.