Топ-100
 • Raj podatkowy Raj podatkowy

  Raj podatkowy – termin używany najczęściej w odniesieniu do państw lub ogólnie miejsc, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i ...

 • Parytet stopy procentowej Parytet stopy procentowej

  Parytet stopy procentowej, lub tzw. teoria parytetu stopy procentowej – teoria, która próbuje wyjaśnić stałość oraz zmiany kursów walutowych w krótkim okresi...

 • Międzynarodowa Izba Handlowa Międzynarodowa Izba Handlowa

  Międzynarodowa Izba Handlu – organizacja pozarządowa przedsiębiorstw i izb przemysłowo-handlowych zajmująca się ustalaniem reguł dotyczących międzynarodowych...

 • Maquiladora Maquiladora

  Są to fabryki korzystające ze strefy wolnego handlu w krajach NAFTA, zajmujące się importowaniem surowców, przetwarzaniem ich i eksportowaniem dalej. Wytworz...

 • Kredyt międzynarodowy Kredyt międzynarodowy

  Kredyt międzynarodowy – jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału. Celem kredytu międzynarodowego jest pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój...

 • Konsensus waszyngtoński Konsensus waszyngtoński

  Konsensus waszyngtoński – dokument, będący podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej USA, przedstawiony przez amerykańskiego ekonomist...

 • Klub Paryski Klub Paryski

  Klub Paryski – nieformalna grupa wysokich urzędników do spraw finansów z 19 najbogatszych krajów świata, która zajmuje się usługami finansowymi, jak restrukt...

 • Klub Londyński Klub Londyński

  Klub Londyński – nieformalne stowarzyszenie ok. 500 banków komercyjnych, powstałe w 1976 r. w celu restrukturyzacji zadłużenia poszczególnych państw-dłużnikó...

 • Internacjonalizacja (zarządzanie) Internacjonalizacja (zarządzanie)

  Internacjonalizacja – proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na ...

 • Forum Ekonomiczne w Krynicy Forum Ekonomiczne w Krynicy

  Forum Ekonomiczne w Krynicy – coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywa...

 • Embargo Embargo

  Embargo – zakaz importu lub eksportu określonych towarów do lub z danego państwa, czyli ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego b...

 • Dług zewnętrzny Dług zewnętrzny

  Dług zewnętrzny – część długu rządowego państwa, która jest zaciągnięta u kredytodawców poza granicami państwa. W skład tego długu wchodzą zobowiązania wobec...

 • Diagram Swana Diagram Swana

  Diagram Swana, zwany również Diagramem Australijskim, nazwany tak od nazwiska australijskiego ekonomisty Trewora Swana. Stworzony został z myślą o analizowan...

 • Cena maksymalna Cena maksymalna

  Cena maksymalna – cena urzędowa, powyżej której nie mogą być zawierane transakcje na dane dobro. Skutkiem wprowadzenia ceny maksymalnej może być niedobór ryn...

 • Carry trade Carry trade

  Carry trade – strategia inwestycyjna polegająca na pozyskiwaniu finansowania w walucie o niskiej stopie procentowej i lokowaniu tak uzyskanych środków pienię...

 • BRICS BRICS

  BRICS – określenie grupy państw rozwijających się – Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 2011 Republiki Południowej Afryki. Nazwa pochodzi od pierwszych lite...

 • Bilateralizm Bilateralizm

  Bilateralizm – wzajemna, obustronna, a często jednoczesna realizacja zobowiązań dwóch państw lub organizacji międzynarodowych względem siebie. Zobowiązania t...

 • Baltic Business Forum Baltic Business Forum

  Baltic Business Forum – odbywające się od 2009 międzynarodowe forum gospodarcze, będące corocznym miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki ...

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze – dyscyplina nauki opierająca się na zbliżonych do pozostałych dziedzin ekonomii podstawach metodologicznych. Ogólne moty...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – dyscyplina nauki opierająca się na zbliżonych do pozostałych dziedzin ekonomii podstawach metodologicznych. Ogólne moty...

Absolutny parytet siły nabywczej

Absolutny parytet siły nabywczej – najprostsza forma parytetu siły nabywczej – teorytycznej konstrukcji pomocnej przy przewidywaniu kursu walutowego oraz poz...

Antyimport

Antyimport, polityka handlu zagranicznego polegająca na ograniczaniu przywozu z zagranicy towarów, które na większą skalę mogą być wytwarzane w kraju, nazywa...

Autarkia (ekonomia)

Autarkia, samowystarczalność gospodarcza – cecha gospodarki lub cel polityki gospodarczej, prowadzonej przez państwo lub grupę państw, dążące do zaspokojenia...

Baltic Business Forum

Baltic Business Forum – odbywające się od 2009 międzynarodowe forum gospodarcze, będące corocznym miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki ...

Bariery pozataryfowe

Bariery pozataryfowe – narzędzia polityki handlowej stosowane przez państwo. Wyróżnia się dwie grupy środków: bariery parataryfowe opłaty wyrównawcze; podatk...

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – rodzaj inwestycji definiowany jako międzynarodowy transfer kapitału w celu utworzenia w innym kraju podmiotu zależnego ...

Bilateralizm

Bilateralizm – wzajemna, obustronna, a często jednoczesna realizacja zobowiązań dwóch państw lub organizacji międzynarodowych względem siebie. Zobowiązania t...

BRICS

BRICS – określenie grupy państw rozwijających się – Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 2011 Republiki Południowej Afryki. Nazwa pochodzi od pierwszych lite...

Carry trade

Carry trade – strategia inwestycyjna polegająca na pozyskiwaniu finansowania w walucie o niskiej stopie procentowej i lokowaniu tak uzyskanych środków pienię...

Cena maksymalna

Cena maksymalna – cena urzędowa, powyżej której nie mogą być zawierane transakcje na dane dobro. Skutkiem wprowadzenia ceny maksymalnej może być niedobór ryn...

Cena międzynarodowa

Ceny międzynarodowe dotyczą towarów, usług, czynników produkcji i walut będących przedmiotem wymiany międzynarodowej. Rynek międzynarodowy charakteryzuje wzg...

Cena minimalna

Cena minimalna – cena urzędowa, poniżej której zgodnie z prawem nie wolno sprzedawać danego towaru. Ustalenie ceny minimalnej następuje na wniosek producentó...

CoCom

Coordinating Committee for Multilateral Export Control – funkcjonujący w czasach zimnej wojny Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu – skupiał...

Deficyt bilansu obrotów bieżących

Deficyt bilansu obrotów bieżących – wartość nadwyżki wydatków danego kraju z tytułu bilansu handlowego i obrotów usługami, bilansu odsetek i dywidend na rzec...

Dewizy

Dewizy – według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych. Nazwa pochodzi ...

Diagram Swana

Diagram Swana, zwany również Diagramem Australijskim, nazwany tak od nazwiska australijskiego ekonomisty Trewora Swana. Stworzony został z myślą o analizowan...

Dług zewnętrzny

Dług zewnętrzny – część długu rządowego państwa, która jest zaciągnięta u kredytodawców poza granicami państwa. W skład tego długu wchodzą zobowiązania wobec...

Dumping

Dumping – polityka gospodarcza polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższych niż na rynku krajowym lub po cenach niższych od kosztów...

Dumping walutowy

Dumping walutowy – polityka państwa polegająca na świadomej deprecjacji kursu waluty krajowej w relacji do walut zagranicznych. Celem takiej polityki jest po...

Dylemat Triffina

Dylemat Triffina – jeden z głównych problemów systemu złoto-dewizowego, którego wiarygodność zapewnia zawartość złota w walucie rezerwowej. Utrzymanie stałej...

Efekt Stolpera-Samuelsona

Efekt Stolpera-Samuelsona – ruch cen czynników produkcji który zostaje uruchomiony przez handel międzynarodowy, polegający na wzroście cen czynnika w jakimś ...

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej - teoria stanowiąca podsumowanie czynników skłaniających przedsiębiorstwa do podejmowania bezpośrednich inwestyc...

Ekokonwersja długów

Ekokonwersja długów – zamiana części zadłużenia jakiegoś kraju u innych krajów na środki pieniężne, które zostałyby przeznaczone na różnego typu inwestycje z...

Eksport kapitału

Eksport kapitału – lokowanie przez przedsiębiorców, podmioty niebędące przedsiębiorcami lub instytucje publiczne kapitału za granicą w celu uzyskania wyższej...

Embargo

Embargo – zakaz importu lub eksportu określonych towarów do lub z danego państwa, czyli ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego b...

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych – dokument uchwalony przez Radę Europy 19 listopada 1981 roku, przyjęty przez Polskę w 1995 roku. Ch...

Europejskie Forum Nowych Idei

Europejskie Forum Nowych Idei – międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, który od roku 2011 odbywa się w Sopocie z udziałem wybitnych ekonomistów i inny...

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy – coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywa...

Gospodarka otwarta

Gospodarka otwarta – gospodarka, w której występuje wymiana towarów i usług oraz przepływ kapitału z zagranicą; w gospodarce otwartej występuje zarówno ekspo...

Gospodarka zamknięta

Gospodarka zamknięta – gospodarka, która nie utrzymuje stosunków gospodarczych z zagranicą; nie eksportuje oraz nie importuje dóbr, usług i kapitału. Teorety...

Grupa Oslo

Grupa Oslo – powstałe na jesieni 1930 porozumienie regionalne dotyczące stabilizacji cen. Jego pierwotnymi uczestnikami była Szwecja, Dania i Norwegia, w póź...

Hipoteza Lindera

Hipoteza Lindera – koncepcja dotycząca powstawania strumieni handlu międzynarodowego, sformułowana przez S. Lindera w 1961 roku. Były to czasy tłumaczenia ha...

Inflacja importowana

Inflacja importowana – odmiana inflacji kosztowej, którą wywołuje wzrost cen towarów sprowadzanych z zagranicy. Wzrost cen produktów importowanych oprócz teg...

Instrument finansowy Schengen

Instrument finansowy Schengen – jest to tymczasowy instrument pomocy dla państw członkowskich. Jego zadaniem jest finansowanie działań wprowadzających w życi...

Internacjonalizacja (ekonomia)

Internacjonalizacja – stopień zaangażowania gospodarki narodowej w działalność międzynarodową, całość przepływów czynników produkcji między co najmniej dwoma...

Internacjonalizacja (zarządzanie)

Internacjonalizacja – proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na ...

Inwestycja portfelowa

Inwestycja portfelowa – transakcje i pozycje, których przedmiotem są dłużne lub udziałowe papiery wartościowe niezaliczone do inwestycji bezpośrednich lub ak...

Jeden pas i jedna droga

Jeden pas, jedna droga – współczesna inicjatywa władz Chińskiej Republiki Ludowej mająca na celu reaktywację Jedwabnego Szlaku. Została przedstawiona jako st...

Klauzule stabilizacyjne

Klauzule stabilizacyjne – klauzule zawierane w umowach między państwami a zagranicznymi inwestorami, które dotyczą zmian w prawie państwa w czasie trwania da...

Klub Londyński

Klub Londyński – nieformalne stowarzyszenie ok. 500 banków komercyjnych, powstałe w 1976 r. w celu restrukturyzacji zadłużenia poszczególnych państw-dłużnikó...

Klub Paryski

Klub Paryski – nieformalna grupa wysokich urzędników do spraw finansów z 19 najbogatszych krajów świata, która zajmuje się usługami finansowymi, jak restrukt...

Konferencja w Ilulissat

Konferencja w Ilulissat – konferencja, jaka odbyła się w dniach 28–29 maja 2008 r. w Ilulissat na Grenlandii, dotycząca podziału Arktyki. Na konferencji nie ...

Konkurencyjność międzynarodowa

Konkurencyjność międzynarodowa – jest to zdolność danego państwa do wytwarzania i sprzedaży na rynkach zagranicznych dóbr, które mogą być lepsze, bądź tańsze...

Konsensus waszyngtoński

Konsensus waszyngtoński – dokument, będący podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej USA, przedstawiony przez amerykańskiego ekonomist...

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – wielostronna umowa międzynarodowa, która ujednolica zasady międzynarodowego pra...

Konwergencja (ekonomia)

Konwergencja, także teoria konwergencji, efekt doganiania – hipoteza, że w krajach biedniejszych dochody na mieszkańca rosną szybciej niż w krajach bogatych....

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – zespół regulacji prawnych, uzupełniających prawo wewnętrzne państwa, ułatwiających prawo do swobodnego prze...

Kredyt międzynarodowy

Kredyt międzynarodowy – jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału. Celem kredytu międzynarodowego jest pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój...

Leads and lags

Leads and Lags – angielski termin oznaczający procesy przyspieszania lub opóźniania rozliczeń międzynarodowych, których przyczyną są wahania notowań kursów w...

Ład gospodarczy

Ład gospodarczy – w aspekcie międzynarodowym jest to równowaga w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych, osiągana poprzez relacje gospodarcze pomięd...

Maquiladora

Są to fabryki korzystające ze strefy wolnego handlu w krajach NAFTA, zajmujące się importowaniem surowców, przetwarzaniem ich i eksportowaniem dalej. Wytworz...

Międzynarodowa Izba Handlowa

Międzynarodowa Izba Handlu – organizacja pozarządowa przedsiębiorstw i izb przemysłowo-handlowych zajmująca się ustalaniem reguł dotyczących międzynarodowych...

Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej

Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej – ogół działań i środków podejmowanych w celu ustalenia wspólnych kierunków i celów polityki gospodarczej pa...

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna – bilans aktywów i pasywów zagranicznych, tj. zestawienie należności zagranicznych danego kraju oraz jego zobowiązań wobe...

Międzynarodowy przepływ kapitału

Międzynarodowy przepływ kapitału – wszystkie transakcje kapitałowe dokonane między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, które powodują zmianę ...

Międzynarodowy przepływ siły roboczej

Międzynarodowy przepływ siły roboczej ma zagwarantować pracownikowi polepszenie jego warunków życiowych i pracy oraz promowanie awansu społecznego. W UE każd...

Mobilność kapitału

Mobilność kapitału – cecha gospodarek określająca, z jaką łatwością krajowe i zagraniczne aktywa finansowe mogą być przenoszone i w jakim stopniu są substytu...

Parytet stopy procentowej

Parytet stopy procentowej, lub tzw. teoria parytetu stopy procentowej – teoria, która próbuje wyjaśnić stałość oraz zmiany kursów walutowych w krótkim okresi...

Polityka przesuwania wydatków

Polityka przesuwania wydatków to narzędzie do dyspozycji państwa chcącego prowadzić politykę dostosowawczą, czyli świadome działanie w celu przywrócenia zach...

Polityka współpracy gospodarczej

Polityka współpracy gospodarczej – polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej p...

Procedury antydumpingowe w Unii Europejskiej

Procedury antydumpingowe w Unii Europejskiej – stosowany w Unii Europejskiej mechanizm obronny przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym. Dumping ma miejsce,...

Rada Wolnego Handlu

Rada Wolnego Handlu – główny organ Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu który sprawuje nadzór nad działalnością układu, wytycza kierunki rozwoju takż...

Raj podatkowy

Raj podatkowy – termin używany najczęściej w odniesieniu do państw lub ogólnie miejsc, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i ...