Топ-100
 • Wydawnictwo Podatkowe Gofin Wydawnictwo Podatkowe Gofin

  Wydawnictwo Podatkowe Gofin sp. z o.o. – wydawca specjalistycznych Czasopism, Gazety Podatkowej, serwisów internetowych, programów komputerowych i aplikacji ...

 • Tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie

  Tymczasowe aresztowanie – najbardziej dotkliwy ze środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postępowania karnego, polegaj...

 • Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce

  Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce obejmuje kwestie związane z równouprawnieniem osób homoseksualnych, biseksualnych oraz trans w różnych aspekta...

 • Proces legislacyjny w Polsce Proces legislacyjny w Polsce

  Proces legislacyjny w Polsce – sposób uchwalania ustaw, określony ściśle przez Konstytucję, Regulamin Sejmu i Regulamin Senatu.

 • Paszporty w Polsce Paszporty w Polsce

  Do października 1956 w praktyce możliwe było wyłącznie uzyskanie paszportu na wyjazd służbowy. Do wniosku o paszport, wydawany wyłącznie przez Biuro Paszport...

 • Obywatelstwo polskie Obywatelstwo polskie

  Obywatelstwo polskie – w myśl prawa polskiego, obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie. Będąc obywatelem polskim i równocześnie o...

 • NIP NIP

  Numer identyfikacji podatkowej – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Wprowadziła go ustawa z października 1995, a zaczął obo...

 • Kara śmierci w Polsce Kara śmierci w Polsce

  Kara śmierci w Polsce – najwyższy wymiar kary stosowany nieprzerwanie w Polsce od początków powstania państwa polskiego, w okresie zaborów przez trzy państwa...

 • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

  Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – polska placówka naukowa z siedzibą w Warszawie, której celem są działania na rzecz harmonizacji prawa polskiego z międzyna...

 • Instytut Nauk Prawnych PAN Instytut Nauk Prawnych PAN

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jest jedną z najpoważniejsz...

 • Dowód osobisty w Polsce Dowód osobisty w Polsce

  Po upadku PRL obowiązek posiadania dowodu osobistego jest w Polsce nadal utrzymywany, złagodzono kary za jego zlekceważenie. Z ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o ...

 • System prawny Polski System prawny Polski

  Zgodnie z artykułem 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: ratyfikowane umowy międz...

System prawny Polski

Zgodnie z artykułem 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: ratyfikowane umowy międz...

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny – specjalny, pozasądowy tytuł egzekucyjny stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która bezpośrednio d...

Dowód osobisty w Polsce

Po upadku PRL obowiązek posiadania dowodu osobistego jest w Polsce nadal utrzymywany, złagodzono kary za jego zlekceważenie. Z ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o ...

Instytut Nauk Prawnych PAN

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jest jedną z najpoważniejsz...

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – polska placówka naukowa z siedzibą w Warszawie, której celem są działania na rzecz harmonizacji prawa polskiego z międzyna...

Kara śmierci w Polsce

Kara śmierci w Polsce – najwyższy wymiar kary stosowany nieprzerwanie w Polsce od początków powstania państwa polskiego, w okresie zaborów przez trzy państwa...

Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej

Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej – dokument uprawniający osoby bez obywatelstwa polskiego do przebywania, mieszkania oraz podjęcia pracy na ter...

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1952. Zakres działania Komitetu obejmuje problematy...

Kontradyktoryjny model procesu karnego w prawie polskim

Kontradyktoryjny model procesu wykształcił się w systemie anglosaskim. Zakłada, że najskuteczniejszym sposobem poznania prawdy jest spór pomiędzy równymi str...

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Cudzoziemiec, który planuje osiedlić się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinien starać się o kartę pobytu stałego. Jest do dokument, który potwierdza ...

NIP

Numer identyfikacji podatkowej – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Wprowadziła go ustawa z października 1995, a zaczął obo...

Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie – w myśl prawa polskiego, obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie. Będąc obywatelem polskim i równocześnie o...

Opłata miejscowa

Opłata miejscowa – polska opłata lokalna pobierana na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w...

Paszporty w Polsce

Do października 1956 w praktyce możliwe było wyłącznie uzyskanie paszportu na wyjazd służbowy. Do wniosku o paszport, wydawany wyłącznie przez Biuro Paszport...

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – centralny zbiór danych prowadzony w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na mocy ust...

Prawa człowieka w Polsce

Prawa człowieka w Polsce – szczegółowe prawa człowieka są chronione na podstawie rozdziału II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i dodatkowo gwarantowane ...

Prawo atomowe w Polsce

Prawo atomowe w Polsce – zespół przepisów prawnych regulujących produkcję i wykorzystanie energii atomowej oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczn...

Prawo karne wojskowe w II Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo karne wojskowe II Rzeczypospolitej Polskiej – akty prawne, które regulowały prawo karne materialne i formalne wojskowe w okresie w II RP.

Prawo małżeńskie w Polsce

Prawo małżeńskie w Polsce – część polskiego prawa rodzinnego, regulująca zawarcie, ustanie, unieważnienie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, jak równie...

Proces legislacyjny w Polsce

Proces legislacyjny w Polsce – sposób uchwalania ustaw, określony ściśle przez Konstytucję, Regulamin Sejmu i Regulamin Senatu.

REGON

REGON, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumi...

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny – elektroniczny system, którego zadaniem jest zebranie wszystkich informacji o rządowym procesie legislacyjnym dotyczącym: projek...

Stan wojenny w Polsce

Stan wojenny w Polsce może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym teryto...

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce obejmuje kwestie związane z równouprawnieniem osób homoseksualnych, biseksualnych oraz trans w różnych aspekta...

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie – najbardziej dotkliwy ze środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postępowania karnego, polegaj...

Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Wydawnictwo Podatkowe Gofin sp. z o.o. – wydawca specjalistycznych Czasopism, Gazety Podatkowej, serwisów internetowych, programów komputerowych i aplikacji ...