Топ-100

Nauki ekonomiczne

Nauki ekonomiczne

Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie...

Finanse

W nauce o finansach termin ten definiuje się jako ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. ...

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1952. Zakres działania Komitetu obejmuje: "Ogó...

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo – nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach...

Wrażliwość organizacji na zmiany

Wrażliwość organizacji na zmiany – pojęcie w dziedzinie nauk o Zarządzaniu, które odwołuje się do jednej z popularniejszych metafor w opisie organizacji, tj....