Топ-100
 • Zawracająca krzywa podaży pracy Zawracająca krzywa podaży pracy

  Zawracająca krzywa podaży pracy – krzywa obrazująca reakcję pracownika na zmiany stawki płacy, a dokładniej – przedstawiająca zależność między stawką płacy a...

 • Zatrudnienie Zatrudnienie

  Zatrudnienie – odpłatne zaangażowanie pracy ludzkiej w działalność produkcyjną lub usługową podmiotu gospodarczego w oparciu o umowę między dwiema stronami, ...

 • Wydajność pracy Wydajność pracy

  Wydajność pracy jest najczęściej obliczana jako PKB podzielony przez liczbę przepracowanych godzin pracy. Produktywność pracy rośnie, jeżeli realny PKB zwięk...

 • Urząd pracy Urząd pracy

  Urząd pracy – instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawod...

 • Targi pracy Targi pracy

  Targi pracy – przedsięwzięcie organizowane przez firmę lub organizację, mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami posz...

 • McJob McJob

  McJob – potoczne określenie niskopłatnej pracy niewymagającej dużych umiejętności, bez szans na awans. Termin pochodzi od McDonald’s, nazwy amerykańskiej sie...

 • Czas pracy Czas pracy

  Czas pracy – pojęcie prawne określające długość czasu pracy danego pracownika, jak i jego organizację. W określonym dla pracownika czasie pracy pozostaje on ...

 • Coworking Coworking

  Coworking – możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy na wynajmowanej powierzchni, najczęściej biurowej, wykorzystywana głównie przez tak zwanych freelancer...

 • Arbeitsamt Arbeitsamt

  Arbeitsamt – urząd pracy, organ administracji państwowej w nazistowskich Niemczech, zajmujący się całością spraw zatrudnienia. Na okupowanych ziemiach polski...

 • Akcja Z Akcja Z

  Akcja Z – w okresie komunistycznej Czechosłowacji nazywano tak nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wolne, określane przez oficjalną pro...

 • Praca (działalność człowieka) Praca (działalność człowieka)

  Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku człowieka w celu osiągnięcia za...

Praca (działalność człowieka)

Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku człowieka w celu osiągnięcia za...

Agencja pracy tymczasowej

Agencja pracy tymczasowej – usługi pracy tymczasowej polegają na delegowaniu do wykonywania na rzecz osoby trzeciej, zwanej dalej "użytkownikiem”, osób o okr...

Akcja Z

Akcja Z – w okresie komunistycznej Czechosłowacji nazywano tak nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wolne, określane przez oficjalną pro...

Arbeitsamt

Arbeitsamt – urząd pracy, organ administracji państwowej w nazistowskich Niemczech, zajmujący się całością spraw zatrudnienia. Na okupowanych ziemiach polski...

Chałtura

Chałtura – zjawisko pracy zarobkowej. W potocznym języku oznacza działalność motywowaną względami wyłącznie zarobkowymi. W wielu przypadkach oznacza pójście ...

Coworking

Coworking – możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy na wynajmowanej powierzchni, najczęściej biurowej, wykorzystywana głównie przez tak zwanych freelancer...

Czas pracy

Czas pracy – pojęcie prawne określające długość czasu pracy danego pracownika, jak i jego organizację. W określonym dla pracownika czasie pracy pozostaje on ...

Deputat (ekonomia)

Deputat – część wynagrodzenia za pracę dostarczana w naturze, np. węgiel dla górników, drewno opałowe dla leśników. Deputat można również pobierać w postaci ...

Europejska strategia zatrudnienia

Europejska strategia zatrudnienia – zbiór naczelnych zasad i priorytetów ukierunkowujących działania Unii Europejskiej na określone cele w zakresie polityki ...

Europejski Urząd ds. Pracy

Europejski Urząd ds. Pracy – planowana do uruchomienia w 2019 zdecentralizowana agencja Unii Europejskiej powołana, według deklaracji twórców, w celu zapewni...

Harmonogram pracy

Harmonogram pracy - szczegółowe plany oraz rozkłady czasu pracy tworzone z myślą o konkretnym pracowniku lub całej grupie zatrudnionych w siedzibie zakładu p...

Indeksacja płac

Indeksacja płac – dostosowanie poziomu wynagrodzeń do wzrostu cen i kosztów utrzymania. Podstawą indeksacji płac jest wskaźnik wzrostu cen artykułów i usług ...

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności – międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację...

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – czołowy w Polsce ośrodek badawczo-wdrożeniowy zajmujący się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w ...

McJob

McJob – potoczne określenie niskopłatnej pracy niewymagającej dużych umiejętności, bez szans na awans. Termin pochodzi od McDonald’s, nazwy amerykańskiej sie...

Nakaz pracy

Nakaz pracy – przymus pracy wprowadzany przez władzę w krajach rządzonych przez partie komunistyczne. Miał on na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju...

Norma czasu pracy

Norma czasu pracy – norma określająca konieczny czas trwania operacji. Służy również do oszacowania powierzchni produkcyjnej zakładu pracy. t = tpz/n + tj n ...

Polityka zatrudnienia

Polityka zatrudnienia – czynne oddziaływanie władz państwowych na rynek pracy pod kątem potrzeb gospodarki kraju oraz godzenia interesów pracodawców i pracow...

Praca sezonowa

Praca sezonowa – praca wykonywana przez część roku, związana z określonym sezonem, tj. z właściwą porą roku, a zwłaszcza z warunkami atmosferycznymi. Praca s...

Raport płacowy

Raport płacowy – rezultat badania wysokości wynagrodzeń na danym terenie lub w danej branży. Raport zawiera informacje o wysokości wynagrodzeń na konkretnych...

Rynek pracy

Rynek pracy – jeden z rynków funkcjonujących w gospodarce obok takich rynków, jak np. rynek produktów, rynek kapitałowy, rynek ziemi, czy też rynek pieniężny...

Stipendium

Stypendium – w starożytnym Rzymie żołd wypłacany żołnierzom. Armia rzymska w okresie Republiki była pospolitym ruszeniem powoływanym w razie zagrożenia. Po w...

Targi pracy

Targi pracy – przedsięwzięcie organizowane przez firmę lub organizację, mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami posz...

Urząd pracy

Urząd pracy – instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawod...

Wydajność pracy

Wydajność pracy jest najczęściej obliczana jako PKB podzielony przez liczbę przepracowanych godzin pracy. Produktywność pracy rośnie, jeżeli realny PKB zwięk...

Zatrudnienie

Zatrudnienie – odpłatne zaangażowanie pracy ludzkiej w działalność produkcyjną lub usługową podmiotu gospodarczego w oparciu o umowę między dwiema stronami, ...

Zawracająca krzywa podaży pracy

Zawracająca krzywa podaży pracy – krzywa obrazująca reakcję pracownika na zmiany stawki płacy, a dokładniej – przedstawiająca zależność między stawką płacy a...