Топ-100
 • Natura Natura

  Przyroda, in. natura – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworó...

 • Religia Religia

  Religia – system wierzeń i praktyk określający relację między różnie pojmowaną sferą sacrum i sferą boską a społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje ...

 • Polityka Polityka

  Polityka – pojęcie z zakresu nauk społecznym, rozumiane na wiele sposobów. U Arystotelesa polityka jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, któr...

 • Rekreacja Rekreacja

  Rekreacja, aktywny wypoczynek – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w ...

 • Sztuki wizualne Sztuki wizualne

  Sztuki wizualne – pojęcie obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane są przez widza poprzez wzrok. Kategoria stosowana jest zatem wo...

 • Transport Transport

  Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych czł...

 • Teatr Teatr

  Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też...

 • Literatura Literatura

  Literatura – wszystkie "sensowne twory słowne”, czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w ...

 • Muzyka Muzyka

  Muzyka – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Struktury dźwię...

 • Fotografia Fotografia

  Fotografia – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wyko...

 • Kinematografia Kinematografia

  Kinematografia – dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach. Przemysł filmowy w poszcz...

 • Przestrzeń kosmiczna Przestrzeń kosmiczna

  Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ciał niebieskich. Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysoko...

 • Marka Marka

  Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladowni...

 • Technologia Technologia

  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny pro...

 • Podróż Podróż

  Podróż – zmiana miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od ...

 • Hobby Hobby

  Hobby – czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejęt...

 • Nauka Nauka

  Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Ten wy...

 • Sport Sport

  Sport – wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i...

 • Gra Gra

  Gra – czynność o ustalonych zasadach, w której udział bierze jedna lub więcej osób. Od innych rozrywek grę oddziela istnienie ścisłego zbioru zasad gry, od i...

 • Program telewizyjny Program telewizyjny

  Program telewizyjny – telewizyjna produkcja audiowizualna, podstawowa jednostka ramówek stacji telewizyjnych, która charakteryzuje się określonym gatunkiem t...

 • Film Film

  Film – utwór audiowizualny, składający się ze scen, które składają się z jednego lub więcej ujęć. Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, współcześnie również...

Historia

Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów.
Metoda pracy historyka polega na badaniu zjawisk minionych poprzez krytyczną interpretację ich pozostałości i świadectw źródeł, w celu dotarcia do pewnych faktów, które ułożone chronologicznie przedstawiane są w postaci narracji.

image

1. Pojęcie, zakres i miejsce wśród innych nauk
Historia jest najczęściej pojmowana w dwóch odrębnych znaczeniach – jako res gestae, czyli dzieje – przeszłość jako taka oraz rerum gestarum, czyli wszelkie relacje o tej przeszłości, w tym historiografia.
Wyraz "historia” pochodzi od greckiego słowa ἱστορία istoria, pierwotnie znaczącego "badanie, dochodzenie do wiedzy” oraz "wiedza zdobyta poprzez badanie”. Herodot użył tego słowa do określenia charakteru swojej pracy rozpoczynającej się słowami "Oto przedstawienie badań gr. ἱστορίης ἀπόδεξις istories apodexis Herodota z Halikarnasu.” Od tego sformułowania bierze swój początek nazwa całej nauki, mimo że popularny tytuł nadawany jego dziełu – Ἱστορίαι Istoriai – po polsku tłumaczony jest zazwyczaj jako Dzieje.
Tradycyjnie, za okres podlegający badaniom historycznym uważa się dzieje od powstania cywilizacji opartej na przekazie pisemnym, dla wcześniejszych dziejów rezerwując termin prehistoria. Z takiego podejścia wynika chronologiczna rozbieżność początków historii na różnych obszarach świata i w różnych cywilizacjach. W ostatnich stuleciach przedmiot badań się jednak nieustannie poszerzał i pogłębiał, obejmując wszystkie kontynenty świata, również wiele kultur niepiśmiennych oraz nowe zagadnienia antropologiczne. Metodologię historyczną cechuje poszukiwanie logicznej konstrukcji przyczynowo-skutkowej przy krytycznym podejściu do źródeł historycznych.
Starożytni Grecy uważali historię za jedną ze sztuk. Historia nie jest łatwa do zaklasyfikowania wśród nauk. Jeśli bowiem przyjąć jej cel czysto faktograficzny, polegający na ustaleniu biegu zdarzeń i wyjaśnieniu stosunku przyczynowo-skutkowego, staje się ona nauką nieomalże ścisłą zobacz: Historiografia. Jednak widząc w niej naukę, która zajmuje się jednorazowymi wydarzeniami, a nie prawidłami – jej charakter ściśle naukowy staje się niejednoznaczny. Jeśli przyjąć jej umiejętność wskazywania na stosunek biegu zdarzeń do ewolucji cywilizacji, zauważymy, że ociera się ona o aspekty etyczno-społeczne, co zbliża ją do filozofii lub socjologii zobacz: filozofia historii.

2. Specjalizacje
Z zasadniczej odmienności źródeł dotyczących różnych epok i dziedzin ludzkiej działalności, a co za tym idzie wymagających odmiennego warsztatu, historia dzieli się na szereg specjalizacji.

2.1. Specjalizacje Epoki historyczne
Podstawowy podział odpowiada w zasadzie klasycznemu podziałowi na epoki historyczne. Z tych samych założeń metodologicznych wyłącza się z zakresu badania historii czasy sprzed wynalezienia pisma prehistorię. Klasyczny podział epok dla historii Europy wyróżnia:
wczesna nowożytność – czasy od średniowiecza do przełomu XVIII- XIX wieku, czyli do rewolucji francuskiej 1789 lub do końca kongresu wiedeńskiego 1815. W Polsce przyjęło się liczyć do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej 1795 lub do Wiosny Ludów 1848.
starożytność – czasy do roku 476, czyli upadku Imperium Rzymskiego. Odróżnia się w niej przede wszystkim badania nad starożytnym Egiptem, nad kulturami Bliskiego Wschodu, nad starożytną Grecją i nad Imperium Rzymskim.
średniowiecze – czasy od starożytności do przełomu XIV i XV wieku, czyli wynalezienia druku przez Gutenberga 1440 i odkrycia Ameryki 1492 dla zachodniej części Europy, a dla wschodniej części kontynentu – zdobycia Konstantynopola przez Turków 1453. Średniowiecze dzieli się na wczesne średniowiecze do V- XII wieku, klasyczne XII – XIV wiek i późne wieki XIV- XV. Istnieje pogląd głównie wśród niektórych historyków francuskich, że podział ten jest cywilizacyjnie sztuczny i należałoby okres średniowiecza rozciągnąć aż do oświecenia.
historia najnowsza – od 1914 roku do dziś.
tzw. "długi wiek XIX” – jest to okres od rewolucji francuskiej do wybuchu I wojny światowej
Periodyzacja od lat należy do grupy ważnych problemów badawczych i metodologicznych historii. Problem momentów początku i końca poszczególnych epok ma bogatą literaturę. Istnieją również koncepcję odrzucające klasyczny podział na epoki – m.in. koncepcja "długiego trwania” Fernanda Braudela i "długiego średniowiecza” Jacques’a Le Goffa.

2.2. Specjalizacje Obszar badań
Klasyczny podział na epoki, okazuje się nieprzydatny, gdy obiektem poznania historycznego staje się zjawisko o dłuższym trwaniu, którego zbadanie wymaga podejścia głęboko diachronicznego, na przestrzeni wielu epok. Pod tym względem wyróżnia się:

 • Historia chrześcijaństwa okres historii obejmujący czas od narodzin Jezusa Chrystusa początek rozwoju religii chrześcijańskiej aż do dziś. Badaniem
 • Historia Iranu historia Iranu od podboju arabskiego do dnia dzisiejszego. Osobny artykuł: Arabski podbój Iranu. Arabowie i Persowie pozostawali ze
 • Historia Wietnamu dla większej przejrzystości i zmniejszenia objętości została podzielona na pięć artykułów, porządkujących historię Wietnamu chronologicznie:
 • Historia gospodarcza dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane
 • Historia Polski 1386 1492 historia Polski od koronacji Władysława II Jagiełły do śmierci Kazimierza IV Jagiellończyka. 4 marca 1386 w katedrze wawelskiej
 • Discovery Historia dawniej Discovery TVN Historia kanał tematyczny o tematyce historycznej. Powstał przy współpracy programowej Discovery i TVN, do
 • Historia prawa dyscyplina historii i prawoznawstwa, zajmująca się badaniem dziejów prawa i jego instytucji od starożytności do czasów współczesnych.
 • Historia alternatywna gatunek literacki lub filmowy zaliczany do fantastyki naukowej, którego akcja dzieje się w świecie, gdzie historia potoczyła się
 • Historia Internetu historia powstania i rozwoju ogólnoświatowej sieci komputerowej. Kamienie milowe w rozwoju Internetu. Projekt globalnej sieci komputerów
 • Strrraszna historia seria książek dla dzieci i młodzieży londyńskiego wydawnictwa Scholastic Ltd., wydawana w Anglii od 1993. W Polsce wydawana od 1997
 • Historia Polski 1945 1989 historia Polski obejmująca okres komunizmu zwanego demokracją ludową od 1945 roku, poprzez powstanie PRL, do obrad Okrągłego
 • Historia Stanów Zjednoczonych sięga czasów prekolumbijskich, jednak obecne państwo Stany Zjednoczone wywodzi się z XVII - wiecznego osadnictwa europejskiego
 • Janosik. Prawdziwa historia słow. Jánošík Pravdivá história, czes. Jánošík Pravdivá historie węg. Janosik: Egy igaz történet film w koprodukcji
 • Historia kolei na ziemiach polskich Pierwsza publiczna linia kolejowa powstała w 1825 r. w Anglii, w ciągu kilkunastu następnych lat w wielu państwach
 • Czerwony Kapturek prawdziwa historia amerykański film animowany z 2005 roku, w reżyserii Cory Edwardsa. Film przedstawia historię o Czerwonym Kapturku z
 • Historia Marynarki Wojennej dzieje oraz struktury polskiej Marynarki Wojennej. Zawiera opis historii Marynarki Wojennej od czasów powstania oddziałów
 • Historia Polski 1939 1945 historia Polski w czasie II wojny światowej, od agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę do zakończenia II wojny światowej 8 maja
 • historii sztuki są historia architektury, historia malarstwa, historia rzeźby oraz historia sztuki użytkowej sztuki stosowanej Klasyczna historia sztuki
 • audycji opisujących historię kanał emituje też programy nawiązujące do historii m.in. filmy fabularne i seriale TVP Historia współpracuje z wieloma
 • Historia Grecji Osobny artykuł: Starożytna Grecja. Dzieje starożytnej Grecji Hellady to historia kilku następujących po sobie wysokich kultur oddzielonych
 • Osobne artykuły: Historia Wrocławia po 1945, Kalendarium historii Wrocławia, Kalendarium historii Wrocławia 1945 - 1988 i Kalendarium historii Wrocławia od
 • 7 krasnoludków historia prawdziwa niem. 7 Zwerge Männer allein im Wald, 2004 niemiecka komedia. Kontynuacją historii jest film 7 krasnoludków:
 • Historia Indii historia subkontynentu indyjskiego od początku do roku 1947 oraz późniejsza historia Indii. Szczątki najstarszego gatunku człowieka znalezionego
 • Historia współczesnego Izraela rozpoczyna się 14 maja 1948 roku, kiedy proklamowano niepodległość Państwa Izrael. Osobny artykuł: Proklamacja niepodległości
 • Historia religii nauka o dziejach religii, część zespołu nauk zwanego religioznawstwem. Historię religii cechuje metodologia historyczna w badaniu genezy
 • Historia Egiptu historia Egiptu od starożytności po czasy współczesne. Osobny artykuł: Starożytny Egipt. Osobny artykuł: Okres predynastyczny i protodynastyczny
 • Historia Portugalii W starożytności ziemie obecnej Portugalii, zamieszkiwali Celtowie oraz ludy iberyjskie. Do wybrzeży docierały wyprawy handlowe Fenicjan
 • Historia Polski 1697 1763 Polska w czasach saskich, czasy saskie w I połowie XVIII w. Rzeczpospolita przeżywała okres poważnego kryzysu politycznego
 • Historia Palestyny ten artykuł omawia temat historii Palestyny w okresie od początku panowania Bizancjum nad tymi ziemiami w 395 do powstania współczesnego
 • Historia radiofonii w Polsce kalendarium. Pierwsza stała stacja radiofoniczna na świecie zaczęła nadawać w Pittsburghu USA w dniu 2 listopada 1920

Historia: twoja historia, historia ciekawostki, wielka historia, focus historia, historia google, historia polski, wielka historia pl, wp historia

Historia ciekawostki.

Historia Poznań NIVEA Polska. Historia SGGW. Początki SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu. Focus historia. Historia Filharmonia Narodowa. Wszystkie aktualności XX Powszechny Zjazd Historyków Polski Historii bez liku Fanpage Facebook Instytutu Historii UMCS Kanał YouTube Instytut Historii. Twoja historia. Herbstowie. Historia fabrykantów Muzeum Sztuki w Łodzi. W tym artykule opisano, jakie informacje są przechowywane w historii przeglądania i jak wyczyścić historię oraz jak skonfigurować program Firefox,.

Historia polski.

Historia Bosch w Polsce. Chcesz wiedzieć, jak brzmi XXI wiek? Przyjedź na Kraków Live Festival. ONET KULTURA. Kraków Live Festival to dwudniowy festiwal muzyczny w Krakowie. Wielka historia pl. Nasza Historia Najciekawsze artykuły historyczne. Przeczytaj historie Dawców, którzy oddali swój szpik bądź komórki macierzyste, tym samym dając szansę na nowe życie pacjentom chorym na nowotwory krwi. Historia google. WielkaHistoria Fascynujące fakty z przeszłości. Herbstowie. Historia fabrykantów to pierwsza próba przedstawienia dziejów rodziny, ale też przyczynek do poznania kultury życia codziennego klasy średniej i.

Wp historia.

HISTORIA JAKUBA Warszawa Teatr Dramatyczny. Niesamowita historia Króla Cyganów. Tyson Fury ponownie rządzi w wadze ciężkiej. Król Cyganów po zwycięstwie w rewanżowej walce z. Internetowa Stacja Meteorologiczna Warszawa historia pomiarów. Dom Spotkań z Historią. ul. Karowa 20, 00 324 Warszawa poniedziałek: nieczynne wt–pt: –, sob, niedz: –. Wstęp wolny. Kontakt: 48. Historia Do Rzeczy. Artykuły i komentarze najlepszych publicystów historycznych o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski i świata. Recenzje i fragmenty książek. Historia jednego zdjęcia: Kristen Stewart i Robert Pattinson w 2009. A może sprzedajesz samochód i chcesz pokazać klientom jego prawdziwą historię? Skorzystaj z usługi Historia Pojazdu. Dzięki niej uzyskasz bezpłatny dostęp.

Naukowcy właśnie odkryli kolejny grzeszek w historii ludzkości.

Historia firmy zaczyna się w roku 1876, kiedy na rynek wprowadzony zostaje jej pierwszy produkt środek do prania. Obecnie Henkel jest firmą o globalnym. Sprawdź historię pojazdu - Portal. Największe historie ostatniego miesiąca. 50 materiałów, od których nie mogliście się oderwać w styczniu. Zobacz listę TOP 50.

Czyszczenie historii przeglądania Jak to zrobić Pomoc Mozilli.

MSD może poszczycić się długą i bogatą historią działalności mającej na celu poprawę ludzi na świecie. Nasi naukowcy od lat pomagają opracowywać nowe. Kategoria:Historia – pedia, wolna encyklopedia. Historia. Gmach instytucji w stylu eklektycznym, wzorowany na Operze Paryskiej zaprojektował architekt Karol Kozłowski. Koncert inauguracyjny Filharmonii.

HISTORIA w Po.

Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. HISTORIA: POSZUKAJ. Historia16.02.2020. Trudno jest decydować arbitralnie o tym, które wydarzenie jest ważniejsze. Jednak często po latach widać, które odbiły się szerszym echem.

Prawdziwa historia Bursztynowej Komnaty Gazeta Olsztyn.

.pl – polski portal internetowy o tematyce historycznej założony w 2004 r. w Krakowie. Jest jednym z najpopularniejszych serwisów tego typu w Polsce. Redaktorem naczelnym jest Wojciech Duch. Ale Historia Wyborcza. Chcesz otrzymywać od nas atrakcyjne rabaty i bonusy? Kliknij Akceptuję i przechodzę do serwisu i otrzymuj od IKEA Retail Sp. z o.o. i. Partnerów. Historia naturalna czyli o niezwykłych żyjątkach Teatr Lublin. Jednak osoby, które nie mogą odwiedzić byłego obozu Auschwitz, mają możliwość zapoznania się z jego historią dzięki edukacji prowadzonej przez Internet.

Aleksiej Botian – kto to? Historia i sylwetka radzieckiego szpiega.

W historii zakupów możesz wykonać następujące czynności: Wyświetl pełną listę zakupów ze sklepu App Store i iTunes Store. Wystąp o zwrot. Historia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań. Raport zawiera: dane techniczne pojazdu, informacje czy pojazd był kradziony, informacje o liczbie właścicieli pojazdu. Historia SGGW. Kilkudziesięcioletnią historię starań o metro w Warszawie zamyka data 15 kwietnia 1983 r. symboliczny dzień wbicia pierwszego pala obudowy wykopu. Historia Auschwitz Birkenau. Klub Historyków GWO. O Klubie Historyków GWO LEPSZA SZKOŁA Badanie wyników Dobrze pomyślana wychowawcza Formularz klubowy. ▷ Historia.

Portal historyczny historia dla każdego!.

Chciałbyś odkryć ciekawą stronę polskiej historii? Poszukaj jej na naszym portalu edukacyjnym i przekonaj się co dla Ciebie przygotowaliśmy. Historia Wprost. Wszystko o HISTORIA w Po. Najnowsze informacje, muzyka, kultura​, nauka, historia. HISTORIA. Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im Warszawa. To przedstawienie to baśniowa wyprawa przyrodnicza pełna niezwykłych spotkań z niesamowitymi zwierzętami i roślinami. Sześć postaci – Kosmitka.

Historia Dziedzina nauki.

Historia Najbardziej kontrowersyjny papież. Watykan otworzy archiwa Rzecz o historii Celował w gwiazdy, a trafiał w Londyn. Instytut Historii UMCS Strona główna UMCS Lublin. Najstarszy polski portal historyczny, aktualizowany codziennie. Artykuły, ciekawostki, newsy, recenzje, konkursy, wywiady i opinie. Łączy nas historia!.pl Polski portal historyczny. Aktorska para, która zakochała się na planie sagi Zmierzch, czterokrotnie zdobyła nagrodę za najlepszy ekranowy pocałunek.

Historie Dawców Fundacja DKMS.

Strona internetowa najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce. Ciekawe artykuły, interesujące książki, komentarze ekspertów. Historia, jakiej nie znałeś. Historia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wirtualna podróż w nieznaną historię Polski XX wieku. Dokumenty archiwalne, nagrania, książki wszystko w jednym miejscu, dostępne dla każdego miłośnika​. Historia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Portal. W serii Historia publikujemy książki mówiące o wydarzeniach dotąd nieopisywanych, zapomnianych, poruszanych niechętnie, a także o tych, o których dopiero.

Zaskakująca historia Holokaustu na Berlinale Nie być obojętnym.

Tadeusz Słobodzianek. HISTORIA JAKUBA. 2h 30min z przerwą Scena na Woli im. T. Łomnickiego. Opowieść inspirowana faktami o księdzu i filozofie, który​. Kubota Store. Historia. NIVEA to ponad 100 lat budowania ekspertyzy w pielęgnacji. Dziś korzystamy z tego doświadczenia, opracowując kolejne innowacje, które ulepszają.

Święto

Święto może mieć charakter religijny np. Szczodre Gody, narodowy np. Święto Niepodległości, państwowy np. Dzień Solidarności i Wolności lub międzynarodowy np...

Rok

Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańsk...

Miesiąc

Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz...