Топ-100

Polityka kulturalna

Polityka kulturalna stanowi obszar polityki społecznej obejmujący działania władz publicznych czy organizacji pozarządowych w zakresie sztuki i kultury. Sprzyja ona procesom, instytucjom i działaniom prawnym, które promują różnorodność i dostępność kultury czy upowszechniają artystyczną, etniczną, socjolingwistyczną czy literacką ekspresję osobom reprezentującym dziedzictwo kulturowe danego kraju. Na szczeblu państwowym polityka kulturalna obejmuje różnorodne działania od organizowania lekcji tańca przez wystawy sztuki po ustanawianie odpowiednich przepisów prawnych czy instytucji politycznych i Arts Council England).
Termin" polityka kulturalna” nie odnosi się jedynie do działań w obrębie sztuki, ale i tożsamości kulturowej, społecznej, analizie historycznych zagadnień takich jak kolonializm.
Polityka kulturalna w wielu krajach monitorowana jest przez organizacje lub sieci badawcze zwane Obserwatorium kultury.

image

1. Teoretyczne podstawy
Polityka kulturalna stanowi sektor o ogromnej złożoności, mimo to przeznacza się na nią niewielkie środki finansowe, nawet w bardzo zamożnych państwach. Obejmuje wielki, heterogeniczny zbiór osób i organizacji zaangażowanych w tworzenie, wypracowanie, prezentację, rozpowszechnienie i zachowanie dziedzictwa kulturowego, edukacji na jego temat, jak również szeroko pojętych działań i artefaktów w obszarze rozrywki”.
Polityka kulturalna obejmuje i promuje szereg działań w zakresie:
ogrody zoologiczne, botaniczne, dendrologiczne, parki, akwaria
dziedzictwo kulturowe, pola bitewne, miejsca historyczne
sztuka widowiskowa
sztuki wizualne
programy humanistyczne
biblioteki i muzea
Z uwagi na swoją wartość kultura nie powinna być uznawana za dobro ekskluzywne czy wyłączną domenę danej klasy społecznej czy miasta. Zgodnie z ideami egalitaryzmu dobra kultury powinny być dostępne dla wszystkich bez względu na przynależność klasową, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Demokratyczna polityka kulturalna służąca interesowi społecznemu doprowadza do demokratyzacji kultury.
Celem demokratyzacji kultury jest promowanie sztuki, edukacyjny rozwój i podniesienie godności ogółu społeczeństwa. "Szerzenie polityki kulturalnej stwarza wszystkim obywatelkom i obywatelom równe szanse w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych organizowanych i finansowanych przez państwo”. Sprzyjają jej niskie ceny biletów na przedstawienia czy wystawy, organizowanie przez instytucje państwowe przedstawień/spotkań w miejscach pracy, domach późnej starości, na osiedlach.
"Problem z polityką kulturalną polega na tym, że z założenia dąży ona do stworzenia szerokiego grona odbiorców dla sztuki, która bazuje na doświadczeniach uprzywilejowanych grup danej społeczności. Uznaje się za pewnik, że kulturalne potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli są podobne”. Celem demokracji kulturalnej jest jednak uwzględnienie bardziej demokratycznego populistycznego podejścia w definiowaniu i zapewnianiu możliwości kulturalnych. Polityka kulturalna przyczynia się do budowy kapitału kulturowego, który przejawiają się w językowych i kulturowych kompetencjach jednostek i może być konwertowany w kapitał społeczny i kapitał ekonomiczny. Ważne, by instytucje państwowe angażowały się w patronowanie kulturze, gdyż prywatni sponsorzy pozwalają sobie na dowolność i subiektywizm, podczas gdy państwowi mecenasowie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przed elektoratem za podjęte decyzje.
Cele polityki kulturalnej wiążą się z debatą nad dwoma sprzecznymi koncepcjami sztuki, mianowicie elityzmem i populizmem. Według zwolenników pierwszego podejścia jakość estetyczna powinna być kryterium przy przyznawaniu subwencji państwowej. Przedstawiciele drugiej strony dyskusji opowiadają się za szerszą definicją sztuki, mniej tradycyjnym i bardziej pluralistycznym pojęciem wartości artystycznej i dążą do polityki różnorodności kulturalnej. Tym samym dają szansę nieprofesjonalistom i osobom spoza mainstreamu. Ponadto wspierają oni mało popularne sztuki, twórczość folkową, etniczną, kontrkulturę. Debata nad polityką kulturalną dotyczy kwestii, czy sztuki powinna być doskonała czy dostępna oraz czy rolą państwa jest pomaganie kulturze czy ją tworzenie.
Powyższe koncepcje uznaje się zwykle za wzajemnie się wykluczające, nie zaś uzupełniające. Syntezę stanowi tzw. "szerokie podejście”" latitudinarian approach” do kultury publicznej – estetycznie inkluzywnej i powszechnie dostępnej.
Tak rozumiana polityka kulturalna pozostałaby wierna najwyższym standardom doskonałości spośród różnorodnych metod ekspresji, a jednocześnie byłaby dostępna dla ludzi o innych korzeniach geograficznych, socjoekonomicznych i edukacyjnych.
Sponsorowanie kultury przez podmioty prywatne jest korzystne dla władz państwowych, które mogą wtedy ograniczać wysokość subwencji. Jednak to mieszane finansowanie przyczynia się do prawidłowego i niezależnego rozwoju kultury. Polityka kulturalna jest tym samym niezbędna do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego i pluralizmu socjoekonomicznego.

2. Zakres polityki kulturalnej
Na szczeblu międzynarodowym za politykę kulturalną odpowiada UNESCO. Ministerstwa kultury i państwowe instytucje kulturalne mogą znaleźć odpowiednie informacje na stronie International Federation of Arts Councils and Culture Agencies. Na szczeblu lokalnym miasta i władze samorządowe mogą promować kulturę w oparciu o Agenda 21 for Culture. Badania polityki kulturalnej lub studia nad polityką kulturalną, ang. Cultural Policy Research stanowią obszar badań akademickich, wyrosłych z kulturoznawstwa w 1990 roku.

 • i polityka rodzinna polityka edukacyjna oświatowa polityka kulturalna polityka ochrony zdrowia polityka mieszkaniowa polityka migracyjna polityka zatrudnienia
 • skracane do 文化大革命 wénhuà dà gémìng, wielka rewolucja kulturalna lub po prostu 文革 wéngé, kulturalna rewolucja wielki ruch społeczno - polityczny w Chinach
 • interesów. Polityka zagraniczna państw każde państwo za pomocą polityki zagranicznej realizuje na arenie międzynarodowej swoje cele i interesy. Polityka zagraniczna
 • Polityka polski opiniotwórczy tygodnik społeczno - polityczny o charakterze liberalno - lewicowym, wydawany od 1957 w Warszawie. Polityka utrzymuje
 • na kształt polityki gospodarczej Polityka gospodarcza stanowi często narzędzie realizacji programu społecznego partii politycznej. Polityka gospodarcza
 • Polityka historyczna niem. Geschichtspolitik lub polityka pamięci kształtowanie świadomości historycznej oraz wzmocnienie publicznego dyskursu o przeszłości
 • pojawiają się: film Paweł Mossakowski Gazeta Wyborcza Zdzisław Pietrasik Polityka Wojciech Kałużyński Przekrój Magdalena Sendecka Kino Magdalena
 • to do wykształcenia się nowej formy dyplomacji, dyplomacji kulturalnej Dyplomacja kulturalna definiowana jest przez Cummingsa jako wymiana idei, informacji
 • pamięć historyczna, dialog kultur i społeczeństw, ochrona zabytków, polityka kulturalna fenomen miasta historycznego, a także geneza i rozwój nowoczesnej
 • Badania polityki kulturalnej lub studia nad polityką kulturalną ang. Cultural Policy Research stanowią obszar badań akademickich, wyrosłych z kulturoznawstwa
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa ang. European Neighbourhood Policy, ENP oficjalna polityka Unii Europejskiej wobec krajów z nią sąsiadujących. Komisja
 • Źródło: . Hipis 3: 28 Wolność słowa 3: 41 Nigdy więcej 3: 42 Polityka kulturalna 2: 58 Kocham się 4: 43 Uważaj na niego 3: 14 Mundialeiro
 • taka polityka której zadaniem jest wpływanie na zachowania demograficzne ludności danego państwa. Jest to część działań państwa związanych z polityką demograficzną
 • Podkowa Leśna 1999 Więcej Europy, więcej kultury: zagraniczna polityka kulturalna państw europejskich i pozaeuropejskich. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu
 • Słoneczna polityka kor. 햇볕정책, MCR: Haetbyŏtjŏngch aek, MOE: Haetbyeotjeongchaek polityka Korei Południowej względem Korei Północnej, polegająca na
 • anglojęzycznej Municipal Institutions of Culture in Krakow 2002 monografii Polityka kulturalna w Krakowie 2009 raportu Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego
 • Polityka turystyczna jest to świadome oddziaływanie państwa i innych podmiotów na turystykę realizowanej w ramach ogólnej polityki gospodarczej kraju polegającej
 • Polityka zagraniczna Czech polityka zagraniczna prowadzona przez władze Czech. Czechy utrzymują stosunki dyplomatyczne z 191 krajami, z czego połowa
 • Mecenas sztuki od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa, rzymskiego polityka doradcy i przyjaciela Oktawiana Augusta, poety i patrona poetów, między innymi
 • polski dziennikarz i publicysta, zajmujący się problematyką kulturalną w tygodniku Polityka Krytyk sztuki, autor książek popularyzujących sztukę. Z wykształcenia
 • Europejskiej Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa TACIS MEDA Proces barceloński Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polityka zagraniczna UE
 • kulturowego, w której jest prowadzona odpowiednia do potrzeb polityka gospodarcza, społeczna i kulturalna przez powołane do tego instytucje regionalne. Jednostki
 • Polityka jednych Chin zasada obowiązująca w chińskiej polityce zakładająca istnienie tylko jednego państwa chińskiego, składającego się z Chin kontynentalnych
 • 2012 De la culture en Amérique, Gallimard, 2006 wyd. polskie: Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, 2008 Mainstream. Enqute sur cette culture
 • problematyką filozofii polityki stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej i ich uwarunkowań kulturowych. Współpraca kulturalna w procesie budowy
 • Litwy i Polski. Tematyka festiwalu zogniskowana była wokół tożsamości, polityki pamięci i władzy, przy czym każdy dzień poświęcono innemu zagadnieniu
 • przedsiębiorstw, wspieranie inwestycji, współpraca przemysłowa, handlowa i kulturalna pomiędzy krajami UE i krajami basenu Morza Śródziemnego, poszerzenie współpracy
 • polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR. Poznań: 2003. Dariusz Matelski: Polityka Niemiec wobec polskich dóbr kultury w XX wieku. Toruń: 2005. Dariusz Matelski:
 • Širca Ravnikar ur. 20 kwietnia 1953 w Postojnie słoweńska polityk działaczka kulturalna dziennikarka, minister kultury, parlamentarzystka. Ukończyła
 • rządzić polityka państw o aspiracjach mocarstwowych, zmierzająca do rozszerzenia ich wpływów politycznych, militarnych, gospodarczych i kulturalnych na obszary

Polityka kulturalna: polityka kulturalna pdf, zagraniczna polityka kulturalna, polityka kulturalna pis, polityka kulturalna prl, polityka kulturalna francji, polityka kulturalna ue, problemy polityki kulturalnej, polityka kulturalna pudelsi

Polityka kulturalna prl.

Jaka będzie polityka kulturalna za 10 lat?. Od zarania dziejów w kręgu zainteresowań władzy i polityków pozostawała kultura. Kultura rozumiana jako wytwory materialne i symboliczne będące. Polityka kulturalna pis. Polityka kulturalna Warszawy Warszawa2030. Polityka kulturalna miast rozwija gospodarkę. Kultura do niedawna traktowana była jako produkt niedochodowy, wymagający ciągłej pomocy ze strony państwa.

Polityka kulturalna francji.

Polityka kulturalna dokumenty Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa. Ranking polityk publicznych 2015 2019 26 października 2019 Wartością nowej polityki kulturalnej jest odstąpienie od logiki prywatyzacji dóbr polskiej kultury. Polityka kulturalna pdf. Polityka kulturalna Unii Europejskiej Uniwersytet Jagielloński w. Poniżej znajdują się wybrane dokumenty wyznaczające główne kierunki polskiej polityki kulturalnej po roku 1989. Polityka Kulturalna Państwa Założenia. Zagraniczna polityka kulturalna. Polityka kulturalna – magazyn poświęcony polityce i dyplomacji. Zobacz listę audycji, które zawierają temat polityka kulturalna. Posłuchaj m.in. Informacje TOK FM, Program Specjalny, Salon Piąteczek Wojciech Orliński,.

Polityka kulturalna ue.

Uniwersytet warmińsko mazurski w olsztynie 08934 28 o polityka. Kultura – w tym również teatr i muzyka – zawsze w swym wymiarze realnym była w sposób istotny uzależniona od konkretnych zleceniodawców i władców. Croatica Cz 1 – rozdz 1, 2, 3 Ogniwa pośredniczące, Polityka. Polityka kulturalna władz jest coraz lepiej oceniana. Czy są ku temu realne powody?.

Kulturalne liczenie do pięciu. O potrzebie polskiej polityki kulturalnej.

Służewski Dom Kultury będzie jednym z gospodarzy konsultacji społecznych w sprawie nowej polityki kulturalnej m.st. Warszawy na lata 2020. Polityka kulturalna Polski Komitet ds Unesco. Nazwa przedmiotu: Teoria kultury i polityka kulturalna RP. Jednostka: Wydział Nauk Społecznych. Grupy: Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 zmienne w czasie​. Polityka kulturalna Unii Europejskiej. Polityka kulturalna en - en. Polityka kulturalna – próba definicji Czasopisma. Gliński wypiera się 3.5 mln zł, które państwo dało na Kler i fantazjuje o ​lewackim monopolu Witold Mrozek 8 października 2018. Dobra zmiana.

Pudelsi Polityka kulturalna tekst piosenki, tłumaczenie piosenki.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne nowej polityki kulturalnej Warszawy. Dokument Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna opisuje. Polityka kulturalna Unii Europejskiej. Polityka kulturalna w Polsce i Niemczech tendencje i wyzwaniaw dniu 21 czerwca 2018 r., w siedzibie Instytutu Zachodniego przy ul. Polityka kulturalna w Polsce i na świecie Studia BAS Numer nr 2. POLITYKA KULTURALNA DEF POLITYKI KULTURALNEJ jest to całokształt celowej i zorganizowanej działalności państwa oraz organów politycznych i. Polityka kulturalna Publications Office Europa. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami problematyki międzynarodowych stosunków kulturalnych i polityki kulturalnej w Europie w ujęciu.

Wicepremier o priorytetach polityki kulturalnej MKiDN 2016.

Opracowanie badania ankietowego jarocińskiej publiczności festiwalowej. 59. POliTyKa KUlTURalna dla SPOłEcznOści lOKalnych POWiaTU JaROcińSKiEgO. Polityka kulturalna miast rozwija gospodarkę Temat dnia. Różnorodność, otwartość, odpowiedzialność, wolność i zakorzenienie – to wartości, które zostały zapisane w nowej polityce kulturalnej.

2018.05 Leśniewski, Modele polityki kulturalnej państwa.

Nr 2 46 2016, s. 9–35. Daniel Przastek. Polityka kulturalna w Polsce i na świecie. Cultural policy in Poland and around the world Cultural policy constitutes. Warszawska polityka kulturalna. Powrót do przyjemności Artykuł. Podobn ie jak Europejskie modele polityki kulturalnej wydan ie z 2005 r., niniejsza publikacja jest skierowana do Czytelnika zainteresowanego funk Wst​??p. Polityka kulturalna Przedmioty UKSW USOSweb. Wicepremier o priorytetach polityki kulturalnej. 13 01 2016. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i wiceminister kultury Jarosław. Polityka kulturalna w Krakowie, Attyka MOCAK. Polityka kulturalna RP. Idee mają swoje konsekwencje. Również, a może szczególnie, w świecie Polska polityka wschodnia. Sądy przesądy – rozróby u Kuby. Teoria kultury i polityka kulturalna RP USOSweb. Informacje o GROCHOWINA Polityka kulturalna niemieckich władz 7797824756 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019 04 23 cena.

Polityka Kulturalna Gdansk N.

Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna. Jesteśmy w momencie zwrotnym. Rozumiemy, że dotychczasowy porządek się wyczerpał, a nowy – jego kształt nie​. Polityka kulturalna ściągi na egzamin. Polityka kulturalna stanowi obszar polityki społecznej obejmujący działania władz publicznych czy organizacji pozarządowych w zakresie sztuki i kultury. Konsultacje społeczne nowej polityki kulturalnej Warszawy. Kod przedmiotu: WOT M AOP PK L, Kod Erasmus ISCED: brak danych brak danych. Nazwa przedmiotu: Polityka kulturalna. Jednostka: Kierunek Wiedzy o. Polityka kulturalna s. Polityka samorządu województwa w zakresie kultury Jest ona oparta na przekonaniu, że dziedzina ta stanowi ważny element łączący i. Największy raport o stanie polityki kulturalnej Res Publica Nowa. Pudelsi Polityka kulturalna tekst piosenki, tłumaczenie piosenki i teledysk. Znajdź teksty piosenki oraz tłumaczenia piosenek i zobacz teledyski swoich.

Podręcznik do politologii Polityka Kulturalna Stanów Zjednoczonych.

Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną kulturalnych państw trzecich. Page 2. CZĘŚĆ I. Pojęcie praw kulturalnych i ich ochrona. Program polityki kulturalnej Miasta Białegostoku Wschodzący. Celem opracowania jest rozwój działalności kulturalnej w Toruniu, a także umocnienie wizerunku miasta, jako miejsca mogącego zaoferować bogaty i. Zarys polityki kulturalnej Francji na przykładzie działalności. Scentralizowaną polityką kulturalną państwa. Scentralizowany system instytucji i zarządzania nimi to właściwie instrument realizacji polityki kulturalnej, nie zaś.

Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świecie literatury.

Rozsiane od Tokio po Nowy Jork Instytuty Polskie, promujące dotąd naszą kulturę, teraz mają popierać polską rację stanu w rozumieniu PiS. Lokalna polityka kulturalna Wpływ inwestycji Fundacja Rozwoju. Kod przedmiotu: WT DTK PK1, Kod Erasmus ISCED: 15.1 brak danych. Nazwa przedmiotu: Polityka kulturalna. Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej. Grupy. Europejska polityka kulturalna Przedmioty Uniwersytet. POLITYKA KULTURALNA. ECTS: 2. CULTURAL POLICY. TREŚCI MERYTORYCZNE. WYKŁAD. Zarys problematyki polityki kulturalnej. Dziedziny, instrumenty. Polityka kulturalna Historia Polski. Wiemy, kto najlepiej dba o kulturę! Sopot jest miastem, w którym twórcy i animatorzy kultury mają najlepsze warunki do rozwoju. Zaraz za nim znajdują się​.

Polityka kulturalna Bydgoszczy Urząd Miasta Bydgoszczy.

Kurs Polityka kulturalna Unii Europejskiej ma na celu przybliżenie wiedzy na temat procesów integracyjnych w kulturze. Kurs jest prowadzony w formacie. Raport Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych powiatu. Na przełomie listopada i grudnia odbędzie się II faza Ogólnopolskiej Konferencji Kultury OKK, która ma doprowadzić do nakreślenia ram polityki kulturalnej. Polityka kulturalna Encyklopedia w. Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze. Wkład Komisji w dyskusję podczas obiadu roboczego z udziałem przywódców państw,. Polityka kulturalna Sejm. Uchwałą Nr LI 795 18 Rada Miasta 18 czerwca 2018 r. przyjęła Programu polityki kulturalnej miasta Białystok na lata 2018 – 2022 plus. Głównym hasłem.

Kultura a rozwój, red.

Polityka kulturalna Культурная политика. Polityka kulturalna RP TVP VoD. 10 lutego 2020. 20 stycznia br. zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu nowej polityki kulturalnej m.st. Warszawy. W ramach konsultacji spotykaliśmy się z.