Топ-100
 • Wykaz akt Wykaz akt

  Wykaz akt – jeden z podstawowych normatywów organizujących pracę biurową ; służy do oznaczenia, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. Jako pomoc w prac...

 • Repozytorium Repozytorium

  Repozytorium – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Dziś termin stosowany jest również w ...

 • Materiały archiwalne Materiały archiwalne

  Materiały archiwalne – zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały arch...

 • Komisja Komisja

  Komisja – zespół ludzi oddelegowany z większego grona, powołany specjalnie do nadzorowania wykonywania jakiegoś zadania, przy czym zadanie to może być równie...

Administracja

Administracja – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez o...

C2A (consumer-to-administration)

C2A – nazwa relacji występująca między klientami a administracjami rządowymi. Relacja ta pozwala obywatelowi zgłaszać się do urzędów państwowych w celu reali...

F2B

F2B - odmiana modelu B2B, w którym instytucje finansowe oferują swoje usługi innym firmom za pośrednicwem Internetu. Oferują w ten sposób pełną obsługę opera...

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna lub kancelaria zboru – biuro lub pokój urzędowy przeznaczony do spraw administracyjnych lub duszpasterskich parafii bądź zboru. Zazwycz...

Komisja

Komisja – zespół ludzi oddelegowany z większego grona, powołany specjalnie do nadzorowania wykonywania jakiegoś zadania, przy czym zadanie to może być równie...

Materiały archiwalne

Materiały archiwalne – zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały arch...

Mianowanie

Mianowanie – podstawa nawiązania stosunku pracy, odrębna od umowy, powodująca powstanie stosunku służbowego wraz z doręczeniem osobie mianowanej aktu nominac...

Podział typu historycznego (administracja)

Podział typu historycznego – jeden z dwóch typów podziałów administracyjnych. Podziały historyczne kształtowane były na drodze wielowiekowego rozwoju, zmieni...

Repozytorium

Repozytorium – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Dziś termin stosowany jest również w ...

RIF

Regionalna Instytucja Finansująca, RIF – 16 instytucji działających na terenie każdego województwa. Ich głównym zadaniem jest kontraktowanie oraz wdrażanie f...

Wykaz akt

Wykaz akt – jeden z podstawowych normatywów organizujących pracę biurową ; służy do oznaczenia, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. Jako pomoc w prac...

Zasada koncentracji (administracja)

Zasada koncentracji – reguła obowiązująca w administracji państwowej, gdy jej kompetencje mają być spełniane przez szczeble wyższe, zwłaszcza przez szczebel ...

Zasada odpowiedzialności (administracja)

Zasada ta pojawiła się w XIX wieku. W monarchii absolutnej jednostka pozostawała bezbronna wobec nadużyć ze strony administracji, stąd odpowiedzialność odszk...

Zaświadczenie

Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan. zaświadczenie wydane na podstawie przepisów szczególnych wielkości dochodu z gospodarstwa ro...