Топ-100

Geografia

Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej, jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia pochodzi od słów γῆ ge – "ziemia” i γράφω grapho – "piszę”. Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia” terminu "nauki geograficzne”.
Definicja według Stanisława Leszczyckiego: Geografia jest nauką o przestrzennym zróżnicowaniu struktur fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomiczno-geograficznych i ich wzajemnym powiązaniu.

image

1. Przedmiot badań
Przedmiotem badań geografii jest środowisko geograficzne obejmujące zarówno przyrodę, jak i gospodarkę. Geografia ma więc dwa przedmioty badań: środowisko naturalne oraz człowieka i jego działalność. Jest więc nauką dualistyczną.

2. Miejsce w systemie nauk
Ze względu na swój dualizm podwójny przedmiot badań geografia należy zarówno do nauk przyrodniczych geografia fizyczna oraz do nauk społeczno-ekonomicznych geografia społeczno-ekonomiczna; równocześnie poszczególne działy geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej wykazują ścisłe związki z innymi pokrewnymi gałęziami wiedzy. Działy geografii fizycznej wiążą się z naukami przyrodniczymi: geomorfologia z geologią i fizyką, klimatologia z fizyką, hydrografia z hydrologią i chemią, glacjologia z fizyką, geografia gleb z gleboznawstwem i biologią itd. Podobnie działy geografii społeczno-ekonomicznej wykazują powiązania z naukami społecznymi i ekonomicznymi, i tak np.: geografia osadnictwa z historią i urbanistyką, geografia ludności z demografią i statystyką itp. Geografia jest nauką syntetyzującą, problemową; w ujęciu przedmiotowym jest monotematyczna formułująca prawidłowości na podstawie powtarzalności zjawisk w ujęciu regionalnym jest idiograficzna dająca opis przestrzenny zjawisk.

3. Metody badań
Podstawą tej nauki jest badanie przestrzennych zależności, a najczęściej stosowanym narzędziem jest mapa.
opisowe – przeglądowy opis cech miejsca i ludności go zamieszkującej,
analityczne – odpowiedź na pytanie, dlaczego jakieś zjawiska występują na danym obszarze.

4.1. Działy geografii Podstawowe działy geografii
1. Geografia fizyczna zajmująca się środowiskiem przyrodniczym, jego cechami, przestrzennym zróżnicowaniem tych cech oraz zjawiskami je kształtującymi. W skład geografii fizycznej wchodzą:
geomorfologia
hydrologia
glacjologia
potamologia
oceanografia
limnologia
fenologia
klimatologia
biogeografia
geografia fizyczna kompleksowa
geografia gleb
2. Geografia społeczno-ekonomiczna geografia człowieka, antropogeografia zajmująca się wszelkimi aspektami działalności człowieka, przestrzennymi strukturami życia społecznego i gospodarczego oraz poszczególnych działów gospodarki. W dziale geografii społeczno-ekonomicznej wyróżnia się:
geografia komunikacji
geografia transportu
geografia historyczna
geografia łączności
geografia ludności
geografia przemysłu
geografia polityczna
geografia usług
geografia osadnictwa
geografia turyzmu
geografia społeczna
geografia religii
geografia rolnictwa
geografia kultury
geografia wyborcza
3. Geografia regionalna zajmująca się kompleksowym opisem środowiska geograficznego regionów. Łączy zagadnienia geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej dotyczące danego regionu świata.

4.2. Działy geografii Nauki pomocnicze
Astronomia
Kartografia
Geodezja
Geopolityka
Geoinformacja i geoinformatyka

5. Historia geografii
Greccy uczeni jako pierwsi zajmowali się geografią jako nauką i filozofią. Największy wkład wnieśli Tales z Miletu, Herodot, Eratostenes, Arystoteles, Strabon i Ptolemeusz. Rzymianie w czasie swoich podbojów rozwinęli sztukę rysowania map.
W średniowieczu do rozwoju tej dziedziny przyczynili się Arabowie między innymi Al-Idrisi, Ibn Battuta czy Ibn Khaldun, którzy przejęli dziedzictwo naukowe Greków i Rzymian, aktywnie je rozwijając. W tym samym czasie horyzont geograficzny rozszerzył Marco Polo. Wiek XV i XVI to epoka wielkich odkryć geograficznych. Napływ szczegółowych danych wymagał lepszych fundamentów teoretycznych oraz lepszych technik kartograficznych, czego wyrazem są Geographia generalis Vareniusa i mapa świata Merkatora.
W XVIII i XIX wieku geografia staje się oddzielną dziedziną nauki i zostaje wprowadzona do programów uniwersyteckich. W ciągu ostatnich dwustu lat nastąpił znaczny rozwój nauk geograficznych oraz stosowanych w nich metod i narzędzi badawczych.
W rozwoju geografii znaczącą rolę odegrały organizacje skupiające badaczy i miłośników geografii. Pierwsze stowarzyszenie geograficzne w historii świata Akademię Argonautów założył w 1684 roku włoski franciszkanin oraz geograf Vincenzo Maria Coronelli. Należało do niego m.in. trzech Polaków: król polski Jan III Sobieski, marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski oraz kanclerz wielki koronny Jan Wielopolski. W XIX wieku powstały także brytyjskie Królewskie Towarzystwo Geograficzne czy amerykańskie Narodowe Towarzystwo Geograficzne, a w Polsce Polskie Towarzystwo Geograficzne istniejące od 1918 roku.
Tradycje najstarszej katedry geografii w Polsce, która została założona w 1849 roku i była kierowana przez Wincentego Pola, kontynuuje Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 • Geografia społeczna Geografia ludności Demografia Geografia osadnictwa Urbanistyka Geografia kultury Geografia religii Geografia językowa Geografia gospodarcza
 • Geografia ekonomiczna dział geografii społeczno - ekonomicznej badający działalność gospodarczą człowieka. Jest nauką na pograniczu ekonomii czyli nauki
 • Geografia komunikacji dział geografii ekonomicznej badający rozwój i rozmieszczenie transportu i łączności oraz rozwój, rozmieszczenie i zasięg działalności
 • Geografia językowa, geografia lingwistyczna nauka zajmująca się przestrzennym rozmieszczeniem języków, ich odmian, zgrupowań lub pojedynczych cech językowych
 • Geografia religii jedna z młodszych dyscyplin geografii wyodrębniona w ramach geografii kultury i geografii człowieka, zajmuje się badaniem relacji
 • Geografia gleb, pedogeografia dyscyplina naukowa zajmująca się przestrzennymi aspektami rozwoju, rozmieszczenia i zmienności pokryw glebowych, oraz
 • Geografia wyborcza to dział geografii politycznej poświęcony studiom nad przestrzennym zróżnicowaniem wyników wyborów. Geografia wyborcza bada różnice
 • Geografia fizyczna jeden z podstawowych działów geografii obok geografii społeczno - ekonomicznej i geografii regionalnej obejmujący zespół dyscyplin
 • Jako pierwszy geografię regionalną jako pojęcie wprowadził Strabon. Geografia regionalna dzieli się na: geografię regionalną Polski geografię regionalną
 • Geografia polityczna dyscyplina geografii zajmująca się wzajemnym oddziaływaniem przestrzeni geograficznej i procesów politycznych. Innymi słowy, zajmuje
 • Geografia usług dział geografii ekonomicznej, zajmujący się działalnością nieprodukcyjną związaną z usługami w aspekcie przestrzennym. Rozpatruje się
 • Geografia rolnictwa dział geografii społeczno - ekonomicznej zajmujący się badaniem wzajemnych relacji między rolnictwem a środowiskiem geograficznym
 • pomiędzy kulturą a przestrzenią. Można wyróżnić poddziały geografii kultury: geografia religii geografia języka geolingwistyka przekaz wzorców i wartości kulturowych
 • Geografia turyzmu dziedzina geografii społeczno - ekonomicznej zajmująca się przyrodniczymi oraz antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu
 • Europa - Azja geografia Austrii, geografia Belgii, geografia Bułgarii, geografia Chorwacji, geografia Cypru, geografia Czech, geografia Danii, geografia Estonii
 • Geografia w Szkole dwumiesięcznik w latach 2001 - 2002 - kwartalnik skierowany do nauczycieli geografii ukazujący się od stycznia 1948. styczeń 1948
 • Geografia świata wiedźmina artykuł o charakterze zbiorczym opisujący geografię świata wiedźmina stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Wielkie Morze
 • Geografia Szwecji to dział geografii zajmujący się terenami leżącymi w Szwecji, dużym kraju leżącym w Północnej Europie, na Półwyspie Skandynawskim. Szwecja
 • późniejszym Stanisław Leszczycki zmienił termin geografia turystyczna na geografia turyzmu. Leszczycki S., 1932, Geografia turystyczna jako naukowe ujęcie zagadnień
 • Geografia osadnictwa dział geografii społeczno - ekonomicznej zajmujący się rozmieszczeniem oraz układami przestrzennymi wszystkich typów i rodzajów osiedli
 • Geografia społeczna - dziedzina badań opisująca społeczeństwa w relacji do przestrzeni terytorium, miejsce, krajobraz Charakter problematyki badań
 • Geografia Rumunii Rumunia jest państwem leżącym w Europie południowo - wschodniej częściowo na Półwyspie Bałkańskim, nad Morzem Czarnym. Znajduje w strefie
 • Geografia historyczna - dział geografii oraz jedna z nauk pomocniczych historii. Zajmuje się badaniem zróżnicowania przestrzeni w przeszłości, względnie
 • Geografia fizyczna kompleksowa dyscyplina naukowa w obrębie geografii fizycznej, nauka o budowie, organizacji, zróżnicowaniu i funkcjonowaniu środowiska
 • Geografia w szkole - dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii ukazujący się od 1948 roku. Początkowo wydawany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
 • Główny artykuł: geografia Główny artykuł: historia nauki. Historia geografii to historia rozwoju wiedzy geograficznej człowieka od czasów starożytnych
 • Geografia przemysłu dział geografii społeczno - ekonomicznej, nauka badająca strukturę przestrzenną przemysłu w skali lokalnej, regionalnej, krajowej
 • Geografia transportu jeden z działów geografii komunikacji. Przedmiotem badań jest transport osób i towarów w aspekcie przestrzennym, w powiązaniu ze
 • Geografia Estonii dziedzina nauki zajmująca się badaniem Estonii pod względem geograficznym. Estonia jest niewielkim krajem leżącym w północno - wschodniej
 • Zoogeografia, geografia zwierząt jeden z działów zoologii oraz biogeografii, zajmujący się geograficznym rozmieszczeniem gatunków zwierząt na kuli ziemskiej

Geografia: geografia definicja, geografia liceum, geografia 24, geografia fizyczna, geografia ciekawostki, geografia książka, geografia społeczno ekonomiczna, geografia matura

Geografia liceum.

Geografia Operon. Szeroka oferta pomocy dydaktycznych do geografii. Globusy, modele tellurium, ukształtowania terenu, mapy. Popularne pomoce dydaktyczne do geografia. Geografia matura. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński. Studia na kierunku Geografia na UJ. Sprawdź opinie i wymagania na Geografię na UJ oraz dowiedz się jak wygląda praca po Geografii.

Geografia 24.

Instytut Geografii Ukw. Wymagania ogólne podstawy programowej przedmiotu geografia na III etapie edukacyjnym w bezpośredni sposób odnoszą się do założeń edukacji globalnej i​. Geografia ciekawostki. Geografia na 6 tke uczymy online. Podkategorie. Poniżej wyświetlono 17 spośród wszystkich 17 podkategorii tej kategorii. ▻ Geografia fizyczna‎ 9 kategorii, 11 stron. ▻ Geografia regionalna‎ 6​. Geografia książka. Portal Edukacyjny Geografia Wydawnictwa Edukacyjne NG. Studia podyplomowe przez internet – Geografia w szkole. Studia trzy semestralne trzy zjazdy w semestrze!!! Szanowni Państwo! informujemy, że zgodnie z.

Geografia fizyczna.

Geografia Sklep. W internetowym sklepie. Przeglądaj tysiące produktów, zamów i skorzystaj z darmowej dostawy do salonów Empik w całej Polsce!. Szkoła podstawowa klasy 4 8 Geografia Uczę.pl. Bibliografia Geografii Polskiej od 1985,Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska. Olimpiada Geograficzna – Olimpiada Geograficzna. Geografia OBLICZA GEOGRAFII 1 Zakres rozszerzony na Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz!. Matura 2019: Geografia rozszerzona arkusz CKE i odpowiedzi. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. ul. Gronostajowa 7, 30 387 Kraków Redaktor witryny: ek@uj. Współrzędne: 50.0262829.

Geografia CKE.

GEOGRAFIA I stopień Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarne ​profil ogólnoakademicki i trwają 3 lata. Studia I stopnia dają studentowi spójną. Geografia Słownik geograficzny. Planeta Nowa, Geografia, Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4.8, Zasoby, dlan.

Geografia II Liceum Ogólnokształcące II LO – Kraków.

Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dyscyplina wiedzy. Łączy ona zagadnienia przyrodnicze geografia fizyczna ze społecznymi. Kierunek: Geografia Centrum Dydaktyczno Badawcze Nauk. Geografia. Wydział Oceanografii i Geografii. Strona WWW Wydziału.​. Zobacz listę kierunków, na które trwa rekrutacja. Portale tematyczne Geografia Biblioteka Uniwersytecka we. Tę wiedzę na pewno posiadasz. Uczyłeś się tego w szkole, a po drugie wystarczy choć trochę orientować się w świecie, aby poprawnie odpowiedzieć.

Geografia. Tylko geografia. Liceum ogólnokształcące klasa 1.

03.01.2020. Informacja dla nauczycieli geografii i dyrektorów szkół w sprawie poradnika pt. Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Szanowni. Geografia Podręczniki dla Klasa I Liceum Klasówka. Nauka o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno gospodarczym oraz o związkach, jakie zachodzą mi.

Planeta Nowa Geografia Reforma 2017 Szkoła podstawowa.

Geografia to dużo więcej niż atlas i fakty z podręczników! Podczas Olimpiady analizujemy, mapujemy i obliczamy. Mamy okazję korzystać z systemów informacji. Co ma geografia do logistyki? TransEdu. Squla. Wyprawy z geografią. W tej grze, poświęconej krajom z całego świata, Twoim zadaniem jest Poznaj Świat wprowadza dzieci w świat geografii. To gra​. Oprogramowanie Geografia Projektory, ekrany, tablice. Didakta Geografia, to multimedialny program edukacyjny przeznaczony do powtórki i poszerzania wiadomości z zakresu geografii i orientacji na mapie, dla​.

Geografia MAC Edukacja.

Szkoła podstawowa geografia. 5. Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Kształcenie w szkole podstawowej. Geografia Uniwersytet Gdański University of Gdańsk. Geografia. matematyczno przyrodnicze. Ogólnie Geografia to pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina wiedzy. W ostatnich latach widać​.

Geografia – Quizy Onet.

Wybierz podręcznik z przedmiotu Geografia dla Klasa I Liceum i sprawdź swoją wiedzę. Geografia – Szkoła podstawowa IV VIII Podstawa programowa. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą podręczników zgodnych z reformą 2017 oraz przygotowanych do poprzedniej podstawy programowej. Wydawnictwo Akademickie SEDNO Kategoria Geografia. Seria Geografia jest przeznaczona dla uczniów klas 5–8. W klasach 5, 6 i 8 materiał jest przeznaczony na 1 godzinę tygodniowo, a w klasie 7 – na 2 godziny​.

Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku.

GEOGRAFIA. I stopnia stacjonarne. OPIS ZASADY HARMONOGRAM DOKUMENTY LIMITY OPŁATY CUDZOZIEMCY KONTAKT. Informacje o kierunku studiów Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Geografia. Diagnoza przedmiotowa na rozpoczęcie etapu nauczania. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Formularz do wpisywania i analizowania wyników dla. Awanturnicza geografia Tygodnik Powszechny. Opis egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym … Informator o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2014 2015 jest​. Geografia i Ochrona Środowiska Słupsk WSG. Awanturnicza geografia. Max Cegielski. 02.07.2012. Czyta się 12 minut. Podróż jest dla mnie pretekstem do literatury, punktem wyjścia, jednym ze sposobów na​. Geografia Grupy BORYSZEW. Dyskusja oscyluje wokół kwestii geograficznych, które dla polskiej tożsamości maja kluczowe znaczenie, przede wszystkim ze względu na zmieniające się. Podstawa programowa przedmiotu geografia Ośrodek Rozwoju. Podręcznik Tylko Geografia zakres podstawowy realizuje treści społeczno ​gospodarcze zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej. Dzięki doskonale.

GEOGRAFIA UJ wymagania rekrutacja opinie o.

Geografia podręczniki przeznaczone dla uczniów klas 1 3 liceum z przedmiotu geografia. Dlaczego Geografia? – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Studia skierowane są przede wszystkich do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania geografii w szkole. Program studiów. Geografia. Geografia Legalna Kultura. GEOGRAFIA jest jednym z najdłużej istniejących kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Na kierunku tym studenci są kształceni z zakresu zarówno. Quiz Trzy słowa, jedna kategoria: geografia. Zdobędziesz komplet. Geografia. 27 października, 2017 Jubileuszowy Konkurs z geografii dla szkół ponadpodstawowych organizowany przez Wydział Geografii i Studiów.

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki Geografia w szkole.

Materiały dydaktyczne z geografii przeznaczone dla szkół ponadgimnazjalnych Sławomir Dmowski Zapraszam serdecznie. Geografia OBLICZA GEOGRAFII 1 Zakres rozszerzony Niska cena. Matura 2019: Geografia rozszerzona arkusz CKE i odpowiedzi RMF24.pl Geografię na poziomie rozszerzonym zdawało w środę 71 tys.

geografia 24