Топ-100
  • Kult solarny Kult solarny

    Kult solarny a. heliolatria – w dawnych kulturach oddawanie czci boskiej Słońcu oraz bóstwom solarnym z nim związanym bądź system wyznaniowy uznający Słońce ...

  • Apoteoza Apoteoza

    Apoteoza – pochwała osób, rzeczy, wydarzeń, idei bądź wartości, osądzenie istoty ludzkiej jako idealnej, godnej dokonanych czynów.

  • Deifikacja Deifikacja

    Deifikacja – ubóstwienie, przypisanie cech boskich temu, co bogiem nie jest, a następnie uprawienie kultu ubóstwionej istoty lub rzeczy. W mistycyzmie pojęci...

Deifikacja

Deifikacja

Deifikacja – ubóstwienie, przypisanie cech boskich temu, co bogiem nie jest, a następnie uprawienie kultu ubóstwionej istoty lub rzeczy. W mistycyzmie pojęci...

Animalizm

Animalizm, inaczej zoolatria – zespół wierzeń występujący w religiach pierwotnych, głównie Egiptu i Indii, którego przedmiotem jest kult zwierząt. Wynika on ...

Antropolatria

Antropolatria – odmiana deifikacji, uprawienie kultu i oddawanie czci wobec ludzi. Odmianą antropolatrii jest apoteoza odnosząca się do założycieli albo przy...

Apoteoza

Apoteoza – pochwała osób, rzeczy, wydarzeń, idei bądź wartości, osądzenie istoty ludzkiej jako idealnej, godnej dokonanych czynów.

Divus

Divus - w starożytnym Rzymie tytuł przyznawany w wyniku deifikacji dokonywanej przesz Senat. Nadawano go przywódcy kraju - pośmiertnie lub za życia. Tytuł te...

Kult astralny

Kult astralny – kult ciał niebieskich m.in.: Słońca, Księżyca, gwiazd, planet, które zostały podniesione do rangi obiektów czci religijnej. Kult ten jest obe...

Kult solarny

Kult solarny a. heliolatria – w dawnych kulturach oddawanie czci boskiej Słońcu oraz bóstwom solarnym z nim związanym bądź system wyznaniowy uznający Słońce ...

Statolatria

Statolatria – kult scentralizowanego państwa i wszechpotężnej władzy państwowej. Jako pierwszy tym terminem posłużył się Giovanni Gentile w Doktrynie faszyzm...