Топ-100
 • Uzus językowy Uzus językowy

  Uzus językowy – rzeczywisty konwenans w posługiwaniu się systemem językowym, pewna forma jego realizacji lub pewien styl utarty w określonej wspólnocie komun...

 • Truizm Truizm

  Truizm – stwierdzenie prawdziwe, ale banalne, znane wszystkim albo zbyt błahe, aby warto było je wygłaszać. Może być użyte jako figura retoryczna. Truizmem j...

 • Sprawność językowa Sprawność językowa

  Sprawność językowa – zdolność posługiwania się językiem w sposób odpowiedni do sytuacji i celu, pozwalający nadawcy na przekazanie zamierzonego komunikatu w ...

 • Grammar nazi Grammar nazi

  Grammar nazi – pejoratywne lub ironiczne określenie internauty, który pedantycznie poprawia wypowiedzi innych osób pod względem językowym i ortograficznym. O...

 • Gra słów Gra słów

  Gra słów – figura stylistyczna polegająca na użyciu tych samych lub podobnie brzmiących wyrazów celem uzyskania odmiennych znaczeń, nastrojów i funkcji. Gra ...

 • Feminatywum Feminatywum

  Feminatywum, feminatyw lub feminativum – określana w językoznawstwie nazwa żeńska. Feminatywy to rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które utworzono od rzeczownik...

Kultura języka

Kultura języka – termin językoznawczy, w Polsce różnie definiowany na przestrzeni lat. W każdym z ujęć jest powiązany z preskryptywnym podejściem do języka. ...

Agresja językowa

Agresja językowa – napastliwe, brutalne zachowanie nadawcy wypowiedzi wobec uczestników komunikacji językowej, przeciwne zasadom grzeczności wypowiedzi. Do j...

Anglish

Anglish – rodzaj puryzmu w obrębie języka angielskiego, którego zwolennicy dążą do usunięcia z tego języka słów pochodzenia niegermańskiego, przede wszystkim...

Dialekt niestandardowy

Dialekt niestandardowy, dialekt nieliteracki – odmiana językowa funkcjonująca w formie nieustandaryzowanej, zwykle pozbawiona prestiżu kulturalnego przypisyw...

Feminatywum

Feminatywum, feminatyw lub feminativum – określana w językoznawstwie nazwa żeńska. Feminatywy to rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które utworzono od rzeczownik...

Gra słów

Gra słów – figura stylistyczna polegająca na użyciu tych samych lub podobnie brzmiących wyrazów celem uzyskania odmiennych znaczeń, nastrojów i funkcji. Gra ...

Grammar nazi

Grammar nazi – pejoratywne lub ironiczne określenie internauty, który pedantycznie poprawia wypowiedzi innych osób pod względem językowym i ortograficznym. O...

Językoznawstwo ludowe

Językoznawstwo ludowe, także pseudolingwistyka – zbiór potocznych poglądów na temat języka i zjawiska mowy. Anglojęzyczny termin folk linguistics został wpro...

Kiep

Kiep – od prasłowiańskiego *kъpъ, staropolskie słowo znane z literatury XV-wiecznej, oznaczające pierwotnie srom, odpowiednik łacińskiego cunnus, a w przenoś...

Kontaminacja (językoznawstwo)

Kontaminacja – zjawisko słowotwórcze oznaczające połączenie dwóch słów albo wyrażeń, zwykle zbliżonych semantycznie lub leksykalnie. W normatywistyce językow...

Krytyka językowa

Krytyka językowa – działalność metajęzykowa mająca na celu doskonalenie poziomu wypowiedzi językowych; jedna z fundamentalnych koncepcji Praskiego Koła Lingw...

Moda językowa

Moda językowa – nadużywanie jednych środków językowych i form kosztem drugich. Przejawia się w doborze form gramatycznych, słowotwórstwie, zasobie słownym, f...

Mówiąc Inaczej

Mówiąc Inaczej – polski kanał na YouTube założony w 2013 przez Paulinę Mikułę, absolwentkę polonistyki. W filmikach o charakterze poradniczym autorka popular...

Poradnictwo językowe

Poradnictwo językowe – zorganizowana forma krzewienia tzw. kultury języka, wynikająca z tradycji normatywizmu. Poradnie językowe zajmują się odpowiadaniem na...

Regulacja językowa

Regulacja językowa – działalność mająca na celu sprawowanie pieczy nad językiem, prowadzona przez autorytatywne gremium. Praktycznym wyrazem instytucjonalnej...

Sprawność językowa

Sprawność językowa – zdolność posługiwania się językiem w sposób odpowiedni do sytuacji i celu, pozwalający nadawcy na przekazanie zamierzonego komunikatu w ...

Standardologia

Standardologia – dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem języków standardowych. Jej przedmiotem jest kodyfikacja języków bądź wariantów językowych. Standar...

Świadomość językowa

Świadomość językowa – umiejętność postrzegania języka jako przedmiotu refleksji oraz formułowania sądów na jego temat, popartych intuicją lub wiedzą lingwist...

Truizm

Truizm – stwierdzenie prawdziwe, ale banalne, znane wszystkim albo zbyt błahe, aby warto było je wygłaszać. Może być użyte jako figura retoryczna. Truizmem j...

Uzus językowy

Uzus językowy – rzeczywisty konwenans w posługiwaniu się systemem językowym, pewna forma jego realizacji lub pewien styl utarty w określonej wspólnocie komun...

Zmiana językowa

Zmiana językowa – nowy element powstały na gruncie danego systemu językowego; zmiana w jego wewnętrznej strukturze. Jest to utrwalona innowacja językowa, pow...