Топ-100
 • Visa Waiver Program Visa Waiver Program

  Visa Waiver Program – program rządu Stanów Zjednoczonych, który pozwala obywatelom poszczególnych krajów podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystyc...

 • Urząd do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców

  Urząd do Spraw Cudzoziemców – urząd administracji rządowej, przy pomocy którego swoje zadania wykonuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, będący centralnym o...

 • Uchodźstwo wewnętrzne Uchodźstwo wewnętrzne

  Uchodźstwo wewnętrzne – zjawisko o charakterze zbliżonym do uchodźstwa. Uchodźca wewnętrzny to osoba, która zmuszona zostaje do opuszczenia miejsca zamieszka...

 • Uchodźca Uchodźca

  Uchodźca – osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na różnego typu prześladowania. Wynikające z tego zagrożenie życia, zdrowia, bą...

 • Samostanowienie narodów Samostanowienie narodów

  Samostanowienie narodów – prawo do swobodnego określania statusu politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturowego, a także prawo do utworzenia własn...

 • Paszport europejski Paszport europejski

  Paszport europejski – paszport potwierdzający obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. Na posiedzeniu w Rzymie 1 grudnia 1985 roku Rada Europejska wp...

 • Paszport Paszport

  Paszport – dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych. W technice paszport to dokument wysta...

 • Obywatelstwo Obywatelstwo

  Obywatelstwo – przynależność osoby do określonego państwa, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ...

 • Naturalizacja Naturalizacja

  Naturalizacja – nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na terytorium którego się osiedlił. Naturalizacja najczęściej dotyczy imigrantów przybywających z...

 • Internowanie Internowanie

  Internowanie – przymusowe umieszczenie określonych osób w wyznaczonym miejscu pobytu, bez prawa jego opuszczania. Dotyczy zazwyczaj osób biorących udział w w...

 • EVisitor EVisitor

  eVisitor – australijski system wiz elektronicznych uruchomiony w dniu 27 października 2008 roku. System eVisitor przeznaczony jest dla osób mieszkających w k...

 • Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

  Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu – agencja Unii Europejskiej, która została powołana w celu wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego. ...

 • Ekstradycja Ekstradycja

  Ekstradycja – wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrza...

 • Cudzoziemiec Cudzoziemiec

  Cudzoziemiec, obcokrajowiec – osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa. Regulacja statusu cudzoziemców jest różna w poszczególnych państw...

 • Apatryda Apatryda

  Apatryda, bezpaństwowiec – osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, czyli osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa. Konwencja o statusie...

Ludność w prawie międzynarodowym

Apatryda

Apatryda, bezpaństwowiec – osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, czyli osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa. Konwencja o statusie...

Azyl

Azyl – miejsce odosobnienia, ucieczki, schronienia, zwłaszcza dla osób ściganych przez prawo. Znaczenie wywodzi się ze zwyczaju, według którego nie można był...

Azyl polityczny

Azyl polityczny właściwie prawo azylu – schronienie na terytorium jakiegoś państwa udzielane cudzoziemcom prześladowanym przez władze innego państwa.

Cudzoziemiec

Cudzoziemiec, obcokrajowiec – osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa. Regulacja statusu cudzoziemców jest różna w poszczególnych państw...

Deportacja (prawo)

Deportacja – wydalenie cudzoziemca na podstawie decyzji administracyjnej. Z reguły wydalenie dotyczy cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają na terytoriu...

Ekstradycja

Ekstradycja – wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrza...

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu – agencja Unii Europejskiej, która została powołana w celu wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego. ...

EVisitor

eVisitor – australijski system wiz elektronicznych uruchomiony w dniu 27 października 2008 roku. System eVisitor przeznaczony jest dla osób mieszkających w k...

Internowanie

Internowanie – przymusowe umieszczenie określonych osób w wyznaczonym miejscu pobytu, bez prawa jego opuszczania. Dotyczy zazwyczaj osób biorących udział w w...

Naturalizacja

Naturalizacja – nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na terytorium którego się osiedlił. Naturalizacja najczęściej dotyczy imigrantów przybywających z...

Obywatelstwo

Obywatelstwo – przynależność osoby do określonego państwa, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ...

Paszport

Paszport – dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych. W technice paszport to dokument wysta...

Paszport europejski

Paszport europejski – paszport potwierdzający obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. Na posiedzeniu w Rzymie 1 grudnia 1985 roku Rada Europejska wp...

Pobyt tolerowany

Pobyt tolerowany – forma ochrony, dzięki której cudzoziemiec, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, może legalnie przebywać na terytorium obcego państwa.

Reintegracja

Reintegracja – odzyskanie obywatelstwa utraconego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa. W myśl przepisów u...

Samostanowienie narodów

Samostanowienie narodów – prawo do swobodnego określania statusu politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturowego, a także prawo do utworzenia własn...

Uchodźca

Uchodźca – osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na różnego typu prześladowania. Wynikające z tego zagrożenie życia, zdrowia, bą...

Uchodźca klimatyczny

Uchodźca klimatyczny – osoba zmuszona do opuszczenia swojego terenu zamieszkania z powodu znaczących zmian klimatycznych w miejsce gdzie warunki klimatyczne ...

Uchodźstwo wewnętrzne

Uchodźstwo wewnętrzne – zjawisko o charakterze zbliżonym do uchodźstwa. Uchodźca wewnętrzny to osoba, która zmuszona zostaje do opuszczenia miejsca zamieszka...

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców – urząd administracji rządowej, przy pomocy którego swoje zadania wykonuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, będący centralnym o...

Visa Waiver Program

Visa Waiver Program – program rządu Stanów Zjednoczonych, który pozwala obywatelom poszczególnych krajów podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystyc...

Zasada non-refoulement

Zasada non-refoulement – jedna z najważniejszych instytucji prawa międzynarodowego chroniących osoby prześladowane. Stanowi ona, że osoby, której odmówiono p...