Топ-100

Dydaktyka geografii

Dydaktyka geografii – jedna z dydaktyk przedmiotowych, która formułuje cele nauczania geografii, opracowuje kryteria doboru i sposoby układu treści nauczania geografii, adaptuje ogólnodydaktyczne oraz opracowuje własne metody kształcenia i środki dydaktyczne, bada różne elementy i uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się geografii, wykrywa prawidłowości tego procesu oraz racjonalizuje jego organizację.

1. Historia dydaktyki geografii
Początki geografii jako przedmiotu nauczania i jej dydaktyki są niejasne. Niewątpliwie są one związane z rozwojem samej geografii jako nauki. Geografii uczono prawdopodobnie już w starożytnej Grecji, ale są o tym tylko niejasne wzmianki. O jej nauczaniu wspomina Propercjusz: Zmuszają mnie do studiowania i przedstawiania świata w tablicach.
Przyjmuje się, że geografia zaczęła pojawiać się w szkołach jako dodatkowy przedmiot nauczania już w XV w., a w XVIII w. była już odrębnym przedmiotem szkolnym.
W Polsce nie ma dokładnych danych kiedy rozpoczęto nauczać geografii. Prawdopodobnie w średniowiecznych szkołach klasztornych i katedralnych uczono jej pod nazwą kosmografii i geometrii wpajając pamięciowo fragmenty wiedzy geograficznej. Regularne wykłady z zakresu kosmografii w Polsce rozpoczęły się na uniwersytecie krakowskim w latach 1493-1494. Miały one charakter prelekcji, polegających na komentowaniu dzieł starożytnych autorów - przede wszystkim Ptolemeusza. Pierwsze łacińskie podręczniki kosmografii powstały na przełomie XV/XVI w.
Pierwszym dydaktykiem geografii był czeski pedagog Jan Ámos Komenský J.A. Komeński 1592-1670. W dziele Wielka Dydaktyka przedstawiająca uniwersalną sztukę nauczania wszystkich wszystkiego Didactica magna universale omnes omnia docendi artificum exhibens opublikowanym w 1657 r. zalecał nauczanie poglądowe za T. Campanellą w języku ojczystym, oparte na współdziałaniu zmysłów i umysłu. J.A. Komeński uzasadnił wprowadzenie geografii do szkoły, poddając krytycznej ocenie ówczesne podręczniki i metody stosowane przy jej nauczaniu. Głosił zasadę poznawania Ziemi od najbliższej okolicy, kładł nacisk na używanie map i obrazów w przypadku kiedy nie można było pokazać w naturze rzeczy odległych. Do koncepcji J.A. Komeńskiego wracali później również Jan Jakub Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi i in. Myśli Komeńskiego zmierzające do zreformowania szkolnictwa w Polsce nie przyjęły się. Szkolnictwo w XVII i początkach XVIII w. upadło a wraz z nim również szkolna geografia. Jeśli uczono jej elementów w szkołach klasztornych, to zwracano głównie uwagę na tematy historyczno-polityczne np. genealogia panujących czy nazwy różnych miejscowości, które podawano pamięciowo.

2. Podstawa programowa i podręczniki do nauczania geografii
Aktualnie obowiązująca podstawa programowa geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

3. Środki dydaktyczne
W polskiej literaturze wyróżnia się wiele podziałów środków dydaktycznych jednak dydaktycy geografii posługują się swoją klasyfikacją środków dydaktycznych opracowaną przez S. Piskorza 1995 i zamieszczoną w Zarysie dydaktyki geografii 1995, s. 114. Podział środków dydaktycznych przedstawiony przez S. Piskorza 1995, z upływem czasu stracił na aktualności. Szczególnie daje się to zauważyć w grupie II. Przyrządy pomiarowe i urządzenia dydaktyczne, gdzie od czasu stworzenia klasyfikacji pojawiło się wiele nowych urządzeń. W tabeli poniżej przedstawiono klasyfikację środków dydaktycznych stosowanych w nauczaniu geografii wraz z propozycją ich uzupełnień. Elementy, które zostały dodane wyróżnione kursywą.
Podstawowym uzupełnieniem tej klasyfikacji jest utworzenie nowej kategorii w grupie urządzeń dydaktycznych nadając jej nazwę urządzenia interaktywne, w której została umieszczona tablica interaktywna i urządzenia z nią współpracujące. Każda z powyższych kategorii dla urządzeń interaktywnych jest zbyt wąska i nie odzwierciedla właściwości, które one posiadają. Główną cechą tych urządzeń jest ich interaktywność. Wychodząc z definicji interaktywności - urządzeniami interaktywnymi należy nazywać takie, które odbierając informacje od użytkownika współpracują z komputerem, reagują na nie, pozwalając na ich dowolną modyfikację oraz na bezpośrednią i sprawną ich wymianę między użytkownikiem a całym oprogramowaniem lub jego dowolną aplikacją.

4. Szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne zajmujące się dydaktyką geografii w Polsce - główne kierunki badań
tożsamość regionalna
Uniwersytet Warszawski - Katedra Dydaktyki i Krajoznawstwa w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
edukacja regionalna a tożsamość kulturowa
dobór treści nauczania geografii
ścieżki dydaktyczne
analiza treści podręczników do nauczania geografii
ranga geografii jako przedmiotu
metody nauczania
terminologia i klasyfikacja
optymalizacja metod nauczania i środków dydaktycznych, w tym technik komputerowych
cele kształcenia
dobór i układ treści
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Zakład Dydaktyki Geografii w Instytucie Geografii na Wydziale Geograficzno-Biologicznym
badania stosowane tworzenie programów nauczania, podręczników i ich obudowy
historia dydaktyki geografii
problemy kształcenia geograficznego szkoły wyższej
przyczyny przestrzennego zróżnicowania egzaminów zewnętrznych
Uniwersytet Śląski - Zakład Biogeografii i Dydaktyki Geografii w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytet Łódzki - Zakład Dydaktyki Geografii na Wydziale Nauk Geograficznych
założenia, dobór treści, metod nauczania geografii regionalnej
kształtowanie i kontrola umiejętności w nauczaniu, uczeniu się geografii
dobór treści w programach nauczania geografii w krajach europejskich
motywacja studentów geografii do pracy w zawodzie nauczyciela
przygotowanie studentów do pracy w szkole w świetle nowej koncepcji kształcenia ogólnego i geograficznego
założenia nowoczesnego podręcznika geograficznego
ranga i rola geografii w systemach kształcenia krajów europejskich
poczucie tożsamości i świadomości terytorialnej młodzieży województwa łódzkiego
dobór treści w programach i podręcznikach geograficznych
rola własnego regionu w edukacji geograficznej i wychowaniu
walory kształcące i wychowawcze geografii
metody edukacji regionalnej i środowiskowej
więzi terytorialne młodzieży mieszkającej w dużych miastach w Polsce
rola geografii i ścieżek międzyprzedmiotowych w patriotycznym wychowaniu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach - Pracownia Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa w Instytucie Geografii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
optymalizacja procesu kształcenia
cele, treści i nowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu geografii na różnych poziomach wykorzystanie Internetu
pozyskanie, selekcjonowanie, ocena i analiza informacji
wnioskowanie, przewidywanie i tworzenie projektów dotyczących środowiska geograficznego zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju
kształcenie kandydatów na nauczycieli geografii zasady nauczania metodą e-learningu
modele edukacji geograficznej
Uniwersytet Jagielloński - Zespół Dydaktyków Przedmiotowych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
treści kształcenia i koncepcje programów nauczania geografii
regionalizm w nauczaniu geografii
wprowadzanie praktycznej przedsiębiorczości w szkołach
geografia na egzaminach zewnętrznych
edukacja ekologiczna
Uniwersytet Gdański - Pracownia Dydaktyki Geografii w Instytucie Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii
dydaktyka przedsiębiorczości
zastosowanie technologii informacyjnej na lekcjach geografii
konstruowanie wiedzy geograficznej przez uczniów
ocenianie wspierające a poziom wiedzy
"Program ukryty" w szkolnej geografii
edukacja geograficzna i przyrodnicza
rysunek poziomicowy w edukacji przyrodniczej i geograficznej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Pracownia Dydaktyki Geografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
historia myśli geograficznej
problemy współczesnej dydaktyki geografii
nowoczesne strategie kształcenia w zakresie geografii i przyrody
rola zajęć terenowych na lekcjach biologii i przyrody
wspomaganie procesu nauczania-uczenia się geografii za pomocą komputerów i internetu
konstrukcja programów nauczania i podręczników dla reformowanego szkolnictwa ogólnokształcącego
wpływ wykorzystywania tablicy interaktywnej na efektywność procesu nauczania
kształcenie umiejętności kluczowych w nauczaniu geografii
komputer i internet na lekcjach biologii i przyrody a efektywność procesu kształcenia
gry dydaktyczne na lekcjach biologii i przyrody
kształtowanie postawy badawczej ucznia na lekcjach biologii, przyrody
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Pracownia Dydaktyki Wydziałów Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi
metody aktywizujące w nauczaniu - uczeniu się biologii, przyrody
problemy projektowania dydaktycznego a jakość pracy nauczyciela
Uniwersytet Wrocławski - Pracownia Dydaktyki Geografii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
nauczanie przedmiotu geografia a współczesne wyzwania edukacyjne.
problemy doskonalenia metod i technik nauczania-uczenia się geografii na różnych poziomach edukacyjnych.
ocena przydatności terenu do szkolnych zajęć terenowych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pracownia Dydaktyki i Edukacji Ekologicznej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
poszukiwanie nowoczesnych metod i technik nauczania geografii i przyrody
edukacja regionalna i ekologiczna
metodyka organizowania i prowadzenia wycieczek
wykorzystywanie aplikacji Systemu Informacji Geograficznej w nauczaniu geografii i przyrody
sztuka prezentacji w nauczaniu geografii i przyrody
ewaluacja procesu kształcenia
stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych multimedia, tablica interaktywna
projektowanie i wykorzystywanie ścieżek dydaktycznych
proces nauczania geografii i przyrody
geograficzna edukacja dwujęzycznej bilingwalna

 • kierunku geografia i gospodarka przestrzenna w następujących specjalizacjach: geografia społeczno - ekonomiczna, geografia turyzmu, dydaktyka geografii planowanie
 • znaków, rysunków technicznych, grafów, map. dydaktyka Dydaktyka geografii - środki dydaktyczne Dydaktyka - opracowane zagadnienia z ćwiczeń - Sciaga.pl
 • Podlaskiej. Specjalizuje się w geografii regionalnej, geografii turystycznej, geografii rolnictwa i dydaktyce geografii Opublikował ponad 150 prac, był
 • polski nowożytna historia oświaty dydaktyka historii Wychowanie państwowe przy nauczaniu historii. W: Polska dydaktyka historii 1918 - 1939, Warszawa 1978
 • problemów badawczych Zakładu Dydaktyki Geografii możemy wyróżnić: instytucjonalny rozwój dydaktyki geografii w Polsce rola geografii akademickiej w kształtowaniu
 • studia z zakresu geografii ale nie uzyskał dyplomu. W 1945 na Uniwersytecie Poznańskim, otrzymał tytuł magistra filozofii w zakresie geografii praca nt. państwowotwórczej
 • liczy ogółem blisko 5000 taksonów i należy do najbogatszych w Polsce. Dydaktyka i morfologia roślin - zgromadzono tu ekspozycję gatunków, które ilustrują
 • Programu ESPON Początki Centrum sięgają roku 1977, kiedy w ramach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego utworzono Zakład Gospodarki
 • Knabit, Jan Pospieszalski, zespół Republika i prawie 100 innych osób. Dydaktyka szkolna opierała się na nauczaniu w dziesięcioosobowych klasach po około
 • 1924 w Stanach. Został pochowany na cmentarzu w Krośnie. Pedagogika i dydaktyka ze względu na ich zadania i środki 1885 Metody i przyrządy służące do
 • geologicznemu, bardzo jeszcze podówczas w Polsce nie usystematyzowanemu. Dydaktyka Był doskonałym nauczycielem i wykładowcą, popularyzatorem problematyki
 • szkoły przetrwania dla pilotów wojskowych z doświadczeń pilota - dowódcy i dydaktyka survivalu W: Interdyscyplinarne aspekty treningu psychofizycznego żołnierzy
 • psychologiczna, służąca medycynie. XI N. pedagogiczne nauki o wychowaniu, np. dydaktyka teoria wychowania, oświata dorosłych. XII N. rekreacyjne nauki o
 • Szlachetna Paczka. Ponadto studenci mają wpływ na decyzje Instytutu w ramach dydaktyki praktyk studenckich oraz wymian międzynarodowych. Oprócz Samorządu Studentów
 • Budownictwa za Najlepszy Obiekt zbudowany ze środków Publicznych Wydział Geografii 2001 - 2006 r. Rozbudowa Akademii Muzycznej Poznań nagrody: Najlepszy
 • dr politologii członek Parlamentu Europejskiego Adam Hibszer dr geografii na Uniwersytecie Śląskim, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady
 • radykalnie, a przekazywanie doświadczenia przestało się liczyć. Szkolna dydaktyka praktycznie nie zareagowała na ten spór. Tam, gdzie pod koniec XVII wieku

Dydaktyka geografii Wyniki poszukiwań.

Zarys dydaktyki geografii. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 1996. 17. Pomagamy nr 31, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2010. 18. Pulinowa M., Geografia. W poszukiwaniu świata wartości poprzez geograficzne okulary. Jak dziś uczyć geografii, na jakim etapie jest polska dydaktyka geografii, jak wpisuje się ona w europejskie standardy i jakie czekają ją. Dydaktyka Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Szczeciński. Dydaktyka geografii. Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne. Multimedia w nauczaniu biologii. Zajęcia terenowe. Warunki zaliczenia. Warunkiem ukończenia. Dydaktyka geografii i przyrody w szkole podstawowej PDF. DYDAKTYKA GEOGRAFII I PRZYRODY dokument 1 DYDAKTYKA GEOGRAFII I PRZYRODY – dr Iwona Piotrowska ćwiczenia.

Królowała geografia Dziennik Polski.

Morze Bałtyckie i dydaktyka geografii w badaniach geograficznych. Maria Czzekańska. Wstęp i dobór tekstów Andrzej Kostrzewski, Iwona Piotrowska. 21,​00 zł. Dydaktyka geografii Nałkowski, W. MOL NET. Dydaktyka geografii 1900 13 DG GN. Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Geografia w szkołach gimnazjalnych i. Morze Bałtyckie i dydaktyka geografii w badaniach geograficznych. Tytuł pełny Polska dydaktyka geografii idee tradycje wyzwania pod red. Adama Hibszera Współtwórcy Hibszer, Adam. Red. Wydawca Sosnowiec.

Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych.

Zadajmy sobie pytania, – czego nauczać na lekcjach geografii? Jakie treści powinniśmy przekazywać młodemu pokoleniu? Jakie umiejętności z zakresu. ANNALES Polska myśl dydaktyczna w zakresie geografii Lublin. Pracownia Dydaktyki Geografii. Telefon: 48 58 523 65 69. Symbol: G165. Pracownicy lista alfabetyczna Zadania Jednostki podległe. Nauki geograficzne pomoce Dydaktyka geografii. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa przedmiotu Dydaktyka geografii i przyrody w szkole. Geografia Program studiów, Studia podyplomowe. Wyzwaniem, przed jakim stoi obecnie dydaktyka geografii, jest przywracanie świa ta wartości w edukacji geograficznej uczniów, studentów,. Kontrowersje wokół dydaktyki geografii Groenwald Annales. Słowa kluczowe: dyskursy dydaktyki geografii, interdyscyplinarność dydaktyka geografii, z jej usytuowaniem między geografią a naukami społeczny.

Współczesne idee i treści w dydaktyce geografii Księgarnia.

Studia podyplomowe Geografia dla nauczycieli prowadzone są w zakresie Polski Geografia regionalna Ćwiczenia terenowe Dydaktyka geografii Praktyka​. Dydaktyka geografii na III i IV etapie edukacyjnym szkoła. Aktualności. W Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku dbamy, by nasze zajęcia dydaktyczne cechowała. Unikalna Jakość Kształcenia. Dydaktyka geografii I Przedmioty USOSweb. Dydaktyka geografii w UMCS Mariana Nowak. Podręczniki, Podręczniki pozostałe. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Sprawdź i kup teraz w. Nauczanie geografii Sosnowiec Collegium Da Vinci. Informacje o Dydaktyka geografii w szkole podstawowej Dylikowej 7640751259 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019 04 09 cena 14. Dydaktyka geografii Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty. Wojciech Jurkowski Konspekt lekcyjny Klasa: II gimnazjum Temat lekcji: Azja ​kontynent wielkich kontrastów Cele szczegół owe: uczeń: omawia położenie Azji.

Dydaktyka Strona Katedry Geografii Fizycznej Uniwersytetu.

Nazwa przedmiotu: Dydaktyka geografii II blok pedagogiczny. Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Grupy: Punkty ECTS i inne: brak. Nałkowski Wacław: Dydaktyka geografii. Wybór pism. Pozostałe. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Pracownia Dydaktyki Geografii. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Pr. Ścieżka zawodowa: od 1974 zatrudniona w Zakładzie Dydaktyki Geografii UŁ w latach 1987 1998 adiunkt 2005 2006 adiunkt z tyt. dr hab. a od 2006 prof. Dydaktyka geografii w szkole ponadgimnazjalnej USOSweb. Współczesne idee i treści w dydaktyce geografii. Wydawnictwo Bernardium, Gdynia Pelplin. 2. Anisiewicz R., 2007, Geograficzne prace olimpijskie, Geografia. Dydaktyka geografii Przedmioty Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Zarys dydaktyki geografii. Redakcja: Sławomir Piskorz. Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995 1997. ISBN: 83 01 11745 1, 83 01 12353 2.

Dydaktyka geografii przewodnik do ćwiczeń Wilczyńska.

Dydaktyka geografii. Wacław Nałkowski. Opinie czytelników: 0 Dodaj ocenę. Rok wydania: 1968 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 24x17cm. Przyszłych nauczycieli geografii. Refleksje dydaktyka przedmiotowego. Dydaktyka Geografia – jest nauką o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu Geografia ukształtowała się jako nauka już w starożytnej Grecji. Kompetencje przedmiotowe i dydaktyczne nauczycieli geografii oraz. Dydaktyka historii. Gołębiewski Grzegorz. dr. Przygotowanie pracy końcowej. ​samokształcenie. Dydaktyka geografii. Bednarz Grzegorz.

Literatura do wykorzystania przez nauczycieli geografii: 1.

Dydaktyka Geografii informacje, zdjęcia, materiały video. Czytaj więcej na temat Dydaktyka Geografii w Fakty w. Gozych – strona nauczyciela – witryna wspomagająca proces. Dr Arkadiusz Głowacz – kierownik Pracowni Dydaktyki Geografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel geografii w British Следующая Войти Настройки Конфиденциальность. Dydaktyka geografii w UMCS Mariana Nowak Podręczniki. Gimnazjum. przedmiot: geografia. klasa: 2. tytuł: Geografia kl. 2. autor autorzy: dydaktyki geografii w Zakładzie Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert.

Geografia dla nauczycieli CKPiDN Mielec.

Zobacz reguły punktacji. Język prowadzenia: polski. Wymagania wstępne: Warunkiem udziału w zajęciach jest zaliczenie przedmiotu Dydaktyka geografii w. Bibliografia Dydaktyki Geografii 1974 1984 Olimpiada. Uzyskanie wiadomości oraz nabycie umiejętności merytorycznych i formalnych z dydaktyki geografii, w tym umiejętności niezbędnych do stosowania.

Od geografii malowniczej do rozumowej czyli jak uczyć geografii w.

Dydaktyka matematyki‎ 1 kategoria, 30 stron Dydaktyczny System Mikroprocesorowy Dydaktyka ewolucyjna Dydaktyka geografii Dydaktyka wojskowa. Dydaktyka Geografii kwalifikacje pedagogiczne do nauczania. Dydaktyka geografii. Geografia jako przedmiot szkolny nauczana jest w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. Stąd w programie Akademickie. Centrum. Dydaktyka geografii 1 Przedmioty USOSWeb Uniwersytet Opolski. Dydaktyka geografii to jedna z dydaktyk przedmiotowych. Zajmuje się formułowanie celów kształcenia geograficznego, opracowaniem kryteriów doboru i.

Historia Polskie Towarzystwo Geograficzne PTG.

Dydaktyka geografii. 187 of the Regions, red. J. Makowski, Faculty of Geography and Regional Studies, Uni versity of Warsaw, Warsaw, s. 39–56. Wójtowicz M. Dydaktyka Geografii Fakty w. Strona zawiera informacje o nauczaniu geografii i odbywaniu praktyk w szkołach. 15. Dydaktyka geografii. Dla Ciebie przygotowaliśmy bazę dogodnych noclegów w Kaliszu oraz Gnieźnie. →. Aktualności. Strona główna Dydaktyka geografii. Rozkład materiału i plan dydaktyczny Planeta Nowa kl.6 Planeta. Student potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną w zakresie dydaktyki geografii, w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji. Dydaktyka geografii Wacław Nałkowski 10.00 zł. Język: POL Typ formalny publikacji: 002. Typ merytoryczny publikacji: APP Pełny tytuł czasop.: Geografia w Szkole Polskie słowa kluczowe: dydaktyka geografii.

Zarys dydaktyki geografii Sławomir Piskorz w.

Dydaktyka. DYDAKTYKA. Wykładane przedmioty: kierunek Geografia studia I stopnia. Geografia ludności I rok Geografia osadnictwa I rok Geografia. Dydaktyka geografii w procesie kształcenia nauczycieli na poziomie. Dydaktyka geografii w procesie kształcenia nauczycieli na poziomie akademickim materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 5 6 grudnia 1988.

DYDAKTYKA GEOGRAFII I PRZYRODY Pobierz pdf z.

Prowadzonymi ze studentami przede wszystkim geografii, którzy wybrali powiedzi studentów podczas zajęć ćwiczenia z dydaktyki przedmiotowej, praktyki. Polska dydaktyka geografii idee tradycje wyzwania Katalog. Wykład i konwersatorium obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki ​metodyki nauczania geografii. celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń. Pracownia Dydaktyki Geografii Strona główna Instytut Geografii i. Dydaktyka przedmiotu. 102 godz. Podstawa programowa a realizacja treści z geografii na poziomie ośmioklasowej szkoły podstawowej 4 godz. Organizacja​.