Топ-100

Statystyczne klasyfikacje gospodarcze

Statystyczne klasyfikacje gospodarcze

Statystyczne klasyfikacje gospodarcze – systemy klasyfikacji różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w celu usystematyzowania i ujednolicenia ...

Europejska Klasyfikacja Działalności

Europejska Klasyfikacja Działalności – usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodowej, klasyfikacj...

International Standard Industrial Classification

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC – stworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych statystyczna klasyfikac...

Klasyfikacja gospodarcza

Klasyfikacja gospodarki narodowej dokonywana jest według dwóch kryteriów: organizacyjnego. ekonomicznego, Klasyfikacja ekonomiczna przedmiotowa gospodarki na...

Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych

Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych - usystematyzowany wykaz obiektów majątku trwałego, tj. środków pracy i przedmiotów długotrwałego użytkowania zaliczo...

Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Klasyfikacja Wyrobów i Usług – klasyfikacja działalności stosowana w Polsce od 1991 r. do końca czerwca 1999 r. Stanowiła polski odpowiednik Classification o...

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy - pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na ...

NACE

NACE – klasyfikacja zbudowana z szeregu liter i cyfr odpowiadających pięciu poziomom klasyfikacji. Pierwsze cztery poziomy są wspólne dla wszystkich krajów U...

NAICS

NAICS – system klasyfikacji działalności powstały w 1997 roku mający zastąpić obowiązujący wówczas Standard Industrial Classification - SIC i ujednolicić kla...

Nomenklatura scalona

Nomenklatura scalona, Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala na sklasyfikowanie towarów w ob...

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej, niezależni...

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – pierwsza polska klasyfikacja produktów, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym. Pod pojęciem produktów rozumie ...

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego

Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – została opracowana przez ścisłe wykorzystanie systemu Nomenklatury Scalonej, stosowanej w krajach...

Standard Industrial Classification

SIC – klasyfikacja działalności gospodarczej, stworzona przez rząd Stanów Zjednoczonych. Powstał w latach trzydziestych XX wieku. Opiera się na czterocyfrowy...

Systematyczny Wykaz Wyrobów

Systematyczny Wykaz Wyrobów – klasyfikacja wyrobów produkcji krajowej oraz pochodzących z importu, obejmuje surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, zespoły i ...