Топ-100
 • Wyścig na dno Wyścig na dno

  Wyścig na dno – termin określający fenomen stałego pomniejszania świadczeń społecznych wywołanych wymuszonym przez międzynarodową konkurencję stałym obniżani...

 • UNRISD UNRISD

  UNRISD, Instytut Badawczy Narodów Zjednoczonych dla Rozwoju Społecznego. Instytut ten powstał w 1963 roku. Swoją działalność rozpoczął 1 lipca 1964. Jest on ...

 • Światowe Forum Społeczne Światowe Forum Społeczne

  Światowe Forum Społeczne to odbywające się co roku spotkania ludzi związanych z ruchem alternatywnej globalizacji. Spotkania te mają na celu koordynację kamp...

 • Sandwich generation Sandwich generation

  Sandwich generation – pojęcie socjologiczne odnoszące się do pokolenia dorosłych członków rodzin, którzy z różnych względów muszą obejmować opieką zarówno st...

 • Redukcja szkód Redukcja szkód

  Redukcja szkód – wszelkie działania, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami. Najczęściej terminu ...

 • Pronatalizm Pronatalizm

  Pronatalizm – system poglądów propagujący rozrodczość. Główne założenia pronatalizmu to celowość podnoszenia: tempa wzrostu ludnościowego. dzietności rodzin,...

 • Promocja zdrowia Promocja zdrowia

  Promocja zdrowia – działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego...

 • Pokolenie Pokolenie

  Pokolenie – w naukach społecznych i biologicznych termin posiadający kilka konotacji związanych z urodzeniem, tworzeniem i prokreacją.

 • Państwo opiekuńcze Państwo opiekuńcze

  Państwo opiekuńcze, także: państwo bezpieczeństwa socjalnego – koncepcja państwa oraz społeczeństwa powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu, ukształtowa...

 • Język regionalny Język regionalny

  Język regionalny – wg definicji zawartej w Europejskiej karcie języków regionalnych lub mniejszościowych: mowa tradycyjnie używana na terenie państwa przez m...

 • Innowacje społeczne Innowacje społeczne

  Innowacje społeczne - nowe działania społeczne, mające na celu polepszenie jakości życia osób, narodów, społeczności. Owa nowość może wynikać z wprowadzania ...

 • Inkluzja społeczna Inkluzja społeczna

  Inkluzja społeczna – proces włączania jednostek, grup czy kategorii społecznych w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa. Jest zjawiskiem odwrotnym do eksklu...

 • Etatyzm Etatyzm

  Etatyzm – koncepcja zakładająca podporządkowanie jednostkowych i grupowych interesów społeczeństwa interesowi państwa. Etatyzm oznacza ingerencję państwa w r...

 • Dobra społeczne Dobra społeczne

  Dobra społeczne – dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych powodów są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z...

 • Biurokracja pierwszego kontaktu Biurokracja pierwszego kontaktu

  Biurokracja pierwszego kontaktu – działania kreowane przez grupę urzędników i pracowników służb publicznych, w tym społecznych, mających podczas wykonywania ...

 • Badania polityki kulturalnej Badania polityki kulturalnej

  Badania polityki kulturalnej – stanowią obszar badań akademickich, wyrosłych z kulturoznawstwa w 1990 roku. Po przeszło ćwierćwieczu od wykształcenia się teg...

Polityka społeczna

Wskaźnik kwintylowego zróżnicowania dochodów

Wskaźnik Kwintylowego nierówności dochodów – współczynnik łącznego dochodu uzyskanego za 20 procent osób z wysokim poziomem dochodów w omawianych zasobów ludzkich do sumy dochodów uzyskanych przez 20% osób o najniższym poziomie dochodów na tym samym zasobie.
Jest to jeden z kluczowych wskaźników społecznego wykluczenia i jednym z dwóch, obok współczynnik Gini z podstawowych wskaźników wykorzystywanych do oceny nierówności rozkładu dochodów w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Badania polityki kulturalnej

Badania polityki kulturalnej – stanowią obszar badań akademickich, wyrosłych z kulturoznawstwa w 1990 roku. Po przeszło ćwierćwieczu od wykształcenia się teg...

Biurokracja pierwszego kontaktu

Biurokracja pierwszego kontaktu – działania kreowane przez grupę urzędników i pracowników służb publicznych, w tym społecznych, mających podczas wykonywania ...

Dobra społeczne

Dobra społeczne – dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych powodów są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z...

Doktryny w polityce społecznej

Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układó...

Działalność socjalna

Działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności rekreacyjnej oraz kulturalnej, opieki nad dziećmi w...

Ekonomiczna efektywność wykształcenia

Ekonomiczna efektywność wykształcenia – jedno z ważniejszych kryteriów oceny systemu szkolnictwa, przedmiot badań socjoekonomiki. Zazwyczaj mierzona poprzez ...

ENCOD

ENCOD – europejska sieć organizacji pozarządowych i obywateli, której zdaniem bieżąca polityka międzynarodowa dotycząca narkotyków jest nieefektywna, gdyż za...

Etatyzm

Etatyzm – koncepcja zakładająca podporządkowanie jednostkowych i grupowych interesów społeczeństwa interesowi państwa. Etatyzm oznacza ingerencję państwa w r...

Flexsecurity

Flexisecurity – w kontekście rynku pracy jest to system łączący bezpieczeństwo pracy z elastycznością zatrudnienia co ma służyć mobilności pracowników i zwię...

Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna – urządzenia, które stanowią materialną podstawę przekazu usług socjalnych i kulturalnych. Przykładowo: obiekty kulturalne szpitale ...

Inkluzja społeczna

Inkluzja społeczna – proces włączania jednostek, grup czy kategorii społecznych w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa. Jest zjawiskiem odwrotnym do eksklu...

Innowacje społeczne

Innowacje społeczne - nowe działania społeczne, mające na celu polepszenie jakości życia osób, narodów, społeczności. Owa nowość może wynikać z wprowadzania ...

Język pomocniczy (Polska)

Język pomocniczy – w prawodawstwie polskim język mniejszości narodowej lub etnicznej albo język regionalny, dopuszczony do użycia obok języka urzędowego, wył...

Język regionalny

Język regionalny – wg definicji zawartej w Europejskiej karcie języków regionalnych lub mniejszościowych: mowa tradycyjnie używana na terenie państwa przez m...

Kwestia społeczna

Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związane z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadan...

Medal im. Wacława Szuberta

Medal im. Wacława Szuberta – polski medal przyznawany od 1999 do 2015 przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, a od 2016 przez Prezesa Polskiej ...

Mieszkanie senioralne

Mieszkanie senioralne, apartament senioralny – mieszkanie przeznaczone dla seniorów, którzy okresowo lub stale potrzebują wsparcia osób trzecich, jednak, ze ...

Model instytucjonalno-redystrybucyjny polityki społecznej

Model instytucjonalno-redystrybucyjny polityki społecznej – jeden z trzech modeli wyróżnionych przez R. Titmussa obejmujący wzajemne relacje między polityką ...

Model siemaszkowski

Model siemaszkowski – model organizacji ochrony zdrowia w państwie, charakteryzujący się scentralizowanymi organizacją i finansowaniem. Został wprowadzony po...

Neutralna polityka ludnościowa

Neutralna polityka ludnościowa: W przeciwieństwie do dwóch skrajnych typów polityki ludnościowej: polityka pronatalistyczna i polityka antynatalistyczna, neu...

Numerus clausus (szkolnictwo wyższe)

Numerus clausus – zasada ograniczania liczby studentów uniwersytetów, motywowana przyczynami politycznymi lub czysto praktycznymi, stosowana zarówno w okresi...

Obywatelskość

Obywatelskość - zbiór postaw poznawczych i normatywnych wraz z odpowiadającymi im wzorcami działania, systemów wartości oraz celów stanowiących podstawę inte...

Państwo opiekuńcze

Państwo opiekuńcze, także: państwo bezpieczeństwa socjalnego – koncepcja państwa oraz społeczeństwa powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu, ukształtowa...

Paradoks globalizacji

Paradoks globalizacji – opisany przez Daniego Rodrika paradoks, zwany przez niego też trylematem globalizacji, sugerujący konflikt między demokracją, nieogra...

Podmioty polityki społecznej

Podmioty polityki społecznej – osoby prawne zajmujące się prowadzeniem polityki społecznej. Są to podmioty odpowiedzialne za likwidowanie różnic społecznych,...

Pokolenie

Pokolenie – w naukach społecznych i biologicznych termin posiadający kilka konotacji związanych z urodzeniem, tworzeniem i prokreacją.

Polityka antynatalistyczna

Polityka antynatalistyczna – polityka ludnościowa nastawiona na ograniczanie liczby urodzeń i zmniejszanie tempa przyrostu naturalnego. Polityka antynatalist...

Polityka migracyjna

Polityka migracyjna – całokształt zasad i działań państwa w odniesieniu do migracji zagranicznych z i do państwa. U jej źródeł znajdujemy podstawowy dylemat:...

Polityka neutralna

Polityka neutralna -polityka ludnościowa o charakterze biernym, która zakłada, iż procesy ludnościowe zachodzą samoistnie i państwo nie musi w nie ingerować.

Polityka pronatalistyczna

Polityka pronatalistyczna – polityka ludnościowa, mająca na celu zwiększenie liczby urodzeń. Polityka ta wyraża się w tworzeniu przez państwo różnego rodzaju...

Polityka publiczna wobec starzenia się ludności

Polityka publiczna wobec starzenia się ludności – zbiór systematycznych działań formułowanych celem odpowiadania na wyzwania starzenia się ludności. Ta polit...

Polityka rodzinna

Polityka rodzinna – dająca się wyodrębnić część polityki społecznej stanowiąca system długofalowych zamierzeń i towarzyszący mu system rozwiązań prawnych, pr...

Pomoc środowiskowa

Pomoc środowiskowa - jest to pomoc pieniężna i niepieniężna przyznawana osobom mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku. Pomoc ta obejmuj...

Potrzeby społeczne

Potrzeby społeczne – powszechnie występujące potrzeby, których zaspokojenie jest możliwe wyłącznie dzięki istnieniu instytucji społecznych. Wyróżniamy trzy p...

Praca interwencyjna

Prace interwencyjne oznaczają wejście w stosunek prawny urzędu pracy i pracodawcy w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla określonej w umowie grupy osób zn...

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia – działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego...

Pronatalizm

Pronatalizm – system poglądów propagujący rozrodczość. Główne założenia pronatalizmu to celowość podnoszenia: tempa wzrostu ludnościowego. dzietności rodzin,...

Przymusowa sterylizacja

Przymusowa sterylizacja – programy społeczne, które pojawiły się na początku XX w., zwykle jako część tzw. eugeniki negatywnej, mające zapobiec rozmnażaniu o...

Raport Skeffingtona

Raport Skeffingtona – brytyjski raport rządowy z obszaru planowania przestrzennego, urbanistyki i partnerstwa lokalnego opublikowany w 1969. W powojennej Wie...

Redukcja szkód

Redukcja szkód – wszelkie działania, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami. Najczęściej terminu ...

Regres społeczny

Regres społeczny – proces społeczny, którego wynikiem są trwałe zmiany polegające na przekształcaniu się stanu społecznego. Regres społeczny jest przeciwieńs...

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna – 1. zespół działań mających na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodow...

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa – rodzaj rehabilitacji skupiający się na przygotowaniu oraz wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej na rynek pracy, co winno się odbywać w...

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny – ukierunkowany proces społeczny, w wyniku którego następuje ciągły wzrost pewnych istotnych dla danego społeczeństwa czy społeczności zmien...

Ryzyko niedołęstwa starczego

Ryzyko niedołęstwa starczego – jedno z występujących ryzyk społecznych. Odnosi się ono do osób w wieku podeszłym, które z powodu procesów starczych nie są w ...

Sandwich generation

Sandwich generation – pojęcie socjologiczne odnoszące się do pokolenia dorosłych członków rodzin, którzy z różnych względów muszą obejmować opieką zarówno st...

Służby społeczne

Służby społeczne – pojęcie z zakresu polityki społecznej, oznaczające: według definicji autorstwa Michała Porowskiego 1998: zespół zróżnicowanych działań, cz...

Światowe Forum Społeczne

Światowe Forum Społeczne to odbywające się co roku spotkania ludzi związanych z ruchem alternatywnej globalizacji. Spotkania te mają na celu koordynację kamp...

UNRISD

UNRISD, Instytut Badawczy Narodów Zjednoczonych dla Rozwoju Społecznego. Instytut ten powstał w 1963 roku. Swoją działalność rozpoczął 1 lipca 1964. Jest on ...

Usługi społeczne

W literaturze naukowej i aktach normatywnych brak jest ujednoliconej definicji usług społecznych. Według Mirosławy Janoś-Kresło usługi społeczne to wszelkie ...

Wiara w miastach

350-stronicowy raport został opublikowany w grudniu 1985 i przedstawiał problemy społeczne związane z tzw. miejskimi obszarami priorytetowymi UPA, Urban Prio...

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym – udział osób, które w dwu z trzech ostatnich lat uzyskiwały dochody mniejsze od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 6...

Wyścig na dno

Wyścig na dno – termin określający fenomen stałego pomniejszania świadczeń społecznych wywołanych wymuszonym przez międzynarodową konkurencję stałym obniżani...