Топ-100
 • Wolny rynek Wolny rynek

  Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi przy dobrowol...

 • Spekulacja Spekulacja

  Spekulacja – jeden z motywów transakcji kupna-sprzedaży. Celem spekulacji jest osiągnięcie określonego dochodu poprzez wykorzystanie przewidywanych zmian cen...

 • Rynek towarowy Rynek towarowy

  Rynek towarowy – rynek, na którym handluje się towarami takimi jak: metale szlachetne, ropa naftowa, gaz ziemny, kukurydza, kawa, soja, ryż, cukier, pszenica...

 • Równowaga rynkowa Równowaga rynkowa

  Równowaga rynkowa – w mikroekonomii sytuacja na konkurencyjnym rynku, gdy krzywa popytu przecina krzywą podaży, wyznaczając cenę w równowadze i wielkość tran...

 • Niedobór rynkowy Niedobór rynkowy

  Niedobór rynkowy to sytuacja, w której wielkość popytu na dany czynnik przewyższa wielkość podaży przy danej cenie rynkowej.

 • Czarny rynek Czarny rynek

  Czarny rynek – potoczne określenie oznaczające zarówno obrót nielegalnymi towarami i usługami, jak każdy obrót dokonywany niezgodnie z obowiązującym w danym ...

 • Badania rynku Badania rynku

  Badania rynku – zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach ro...

 • Analiza rynku Analiza rynku

  Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystk...

 • Rynek (ekonomia) Rynek (ekonomia)

  Rynek – zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami. Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one prz...

Rynek (ekonomia)

Rynek – zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami. Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one prz...

Analiza rynku

Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystk...

Badania rynku

Badania rynku – zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach ro...

Czarny rynek

Czarny rynek – potoczne określenie oznaczające zarówno obrót nielegalnymi towarami i usługami, jak każdy obrót dokonywany niezgodnie z obowiązującym w danym ...

Funkcje rynku

Funkcja informacyjna – rynek dostarcza oferującym swoje towary producentom i oczekującym na zaspokojenie swoich potrzeb klientom informacji o podstawowych pa...

Hipoteza rynku efektywnego

Hipoteza rynku efektywnego – teza rozważana w finansach, zgodnie z którą w każdej chwili ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie inform...

Lokalny System Wymiany i Handlu

Lokalny System Wymiany i Handlu - jest to lokalny, niedochodowy system wymiany handlowej, w którym towary i usługi są wymieniane bez potrzeby emitowania i uż...

Magic Quadrant

Gartner Magic Quadrant – nazwa dla serii badań rynku amerykańskiej firmy Gartner Inc., prowadzącej działalność badawczo-doradczą. Według Gartnera, Magic Quad...

Niedobór rynkowy

Niedobór rynkowy to sytuacja, w której wielkość popytu na dany czynnik przewyższa wielkość podaży przy danej cenie rynkowej.

Płynność rynku

Płynność rynku - zjawisko ekonomiczne polegające na tym, że na rynku jakiegoś dobra, możliwe jest wykonywanie transakcji. Jeśli te transakcje można wykonywać...

Rynek prognostyczny

Rynek prognostyczny bardzo przypomina giełdę papierów wartościowych. Różni się od niej tym, że przedmiotem handlu są wyniki przyszłych zdarzeń. Ponadto - co ...

Równowaga rynkowa

Równowaga rynkowa – w mikroekonomii sytuacja na konkurencyjnym rynku, gdy krzywa popytu przecina krzywą podaży, wyznaczając cenę w równowadze i wielkość tran...

Rynek elektroniczny

Pojęcie rynku elektronicznego, zwanego również rynkiem wirtualnym, powstało w latach 80. w pracach grupy badawczej z Massachusetts Institute of Technology. W...

Rynek konsumenta

Rynek konsumenta – sytuacja rynkowa, w której odbiorcy, ze względu na nadwyżkę podaży określonego dobra, znajdują się na lepszej taktycznie pozycji w stosunk...

Rynek producenta

Rynek producenta – sytuacja rynkowa, w której producenci, ze względu na nadwyżkę popytu na określone dobro, zajmują silniejszą pozycję w stosunku do nabywców...

Rynek towarowy

Rynek towarowy – rynek, na którym handluje się towarami takimi jak: metale szlachetne, ropa naftowa, gaz ziemny, kukurydza, kawa, soja, ryż, cukier, pszenica...

Rynek turystyczny

Rynek turystyczny - wszelakie relacje związane z ekonomicznym aspektem uprawiania turystyki. Zbiór zarówno potencjalnych jak i już aktualnych nabywców produk...

Rynek wewnętrzny

Rynek wewnętrzny – w systemie prawnym Unii Europejskiej, definicja rynku wewnętrznego znajduje się w Art. 26 ust. 2 TfUE, który definiuje go jako: "obszar be...

Spekulacja

Spekulacja – jeden z motywów transakcji kupna-sprzedaży. Celem spekulacji jest osiągnięcie określonego dochodu poprzez wykorzystanie przewidywanych zmian cen...

Wolny rynek

Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi przy dobrowol...