Топ-100
 • Ziemia (ekonomia) Ziemia (ekonomia)

  Ziemia – w ekonomii jeden z trzech czynników produkcji - pozostałe dwa to praca oraz kapitał. Posiadanie ziemi umożliwia dostęp do złóż cennych minerałów i k...

 • Środki produkcji Środki produkcji

  Środki produkcji – obiekty materialne niezbędne w procesie produkcji. Dzieli się je na przedmioty pracy takie jak surowce, materiały oraz półprodukty oraz śr...

 • Stosunki produkcji Stosunki produkcji

  Stosunki produkcji - termin używany w teorii Karola Marksa, oznaczający stosunki międzyludzkie powstające w związku z procesem produkcji. Powstają one w spos...

 • Produkcja masowa Produkcja masowa

  Produkcja masowa – jeden z typów produkcji. Polega na produkowaniu dużej ilości jednakowych wyrobów według tej samej technologii. Charakteryzuje się bardzo m...

 • Proces technologiczny Proces technologiczny

  Proces technologiczny – uporządkowany zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów pracy. Proces technologiczny razem z czynn...

 • Proces produkcyjny Proces produkcyjny

  Proces produkcyjny – całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i półproduktów w wyroby gotowe. Efektem ekonomicznym procesu produkcyjnego je...

 • Prawo malejących przychodów Prawo malejących przychodów

  Prawo malejących przychodów – prawo ekonomiczne, zgodnie z którym zwiększając nakłady jednego czynnika o kolejne jednostki i utrzymując nakłady pozostałych c...

 • Półprodukt Półprodukt

  Półprodukt - wyrób, który przeszedł wstępne etapy procesu technologicznego i stanowi materiał wyjściowy do wytwarzania wyrobów gotowych. Przykładem półproduk...

 • OEE OEE

  Wskaźnik OEE jest wypadkową trzech innych podrzędnych wskaźników: Jakość – stosunek liczby dobrych do wszystkich produktów. Dostępność – stosunek czasu zapla...

 • Linia produkcyjna Linia produkcyjna

  Linia produkcyjna – zespół stanowisk pracy ugrupowanych według kolejności operacji technologicznych. Na linii produkcyjnej części są łączone w główny produkt...

 • Krzywa możliwości produkcyjnych Krzywa możliwości produkcyjnych

  Krzywa możliwości produkcyjnych - zbiór punktów, które przedstawiają różne alternatywy struktury produkcji dwóch dóbr przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu ...

 • Izokoszta Izokoszta

  Izokoszta to w mikroekonomii prosta obrazująca wszystkie kombinacje dwóch czynników produkcji, pracy i kapitału, których koszt całkowity jest taki sam.

 • Główny harmonogram produkcji Główny harmonogram produkcji

  Główny harmonogram produkcji, także plan spływu produkcji lub operatywny plan produkcji – zbiór danych planistycznych, który steruje obsługą planowania zapot...

 • Funkcja produkcji Funkcja produkcji

  Funkcja produkcji – w ekonomii funkcja, przy pomocy której bada się zależności zachodzące pomiędzy nakładami i zasobami produkcyjnymi a efektami produkcji; p...

 • Czynniki produkcji Czynniki produkcji

  Czynniki produkcji – wszystkie zasoby materialne lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji dóbr. W klasycznym ujęciu wyróżnia się następujące czynniki p...

 • Produkcja Produkcja

  Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to: w aspekcie zarządzania: proces produkcyjny, powiązane ...

Produkcja

Simogram

Simogram-to najstarsza metoda do analizy i doskonalenia kursu i synchronizacja ruchów w monotonne pracy i ciągłych procesów pracy ręcznej, opracowanej przez B. F. Gilbertha. Na podstawie analizy filmowej badanych operacji.

Produkcja

Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to: w aspekcie zarządzania: proces produkcyjny, powiązane ...

Producent

Producent – podmiot produkujący towary w celu ich sprzedaży na rynku. Celem producenta jest zwykle maksymalizacja udziału jego produktów w rynku, a co za tym...

Bezpieczeństwo inherentne

Bezpieczeństwo inherentne – bezpieczeństwo procesów produkcyjnych zaprojektowane jako nieodzowne, nieodłączne i przynależące do niego. Materiały czy procesy ...

Czynniki produkcji

Czynniki produkcji – wszystkie zasoby materialne lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji dóbr. W klasycznym ujęciu wyróżnia się następujące czynniki p...

Funkcja Cobba-Douglasa

Funkcja Cobba-Douglasa to funkcyjne przedstawienie zależności produkcji od zasobów pracy i kapitału, często stosowane w ekonomii jako funkcja produkcji. Zost...

Funkcja produkcji

Funkcja produkcji – w ekonomii funkcja, przy pomocy której bada się zależności zachodzące pomiędzy nakładami i zasobami produkcyjnymi a efektami produkcji; p...

Główny harmonogram produkcji

Główny harmonogram produkcji, także plan spływu produkcji lub operatywny plan produkcji – zbiór danych planistycznych, który steruje obsługą planowania zapot...

Izokoszta

Izokoszta to w mikroekonomii prosta obrazująca wszystkie kombinacje dwóch czynników produkcji, pracy i kapitału, których koszt całkowity jest taki sam.

Izokwanta

Izokwanta to krzywa przedstawiająca wszystkie kombinacje dwóch czynników wytwórczych pozwalające osiągnąć dany rozmiar produkcji.

Jednostka produkcji

Jednostka produkcji – umowna jednostka miary, charakterystyczna dla danego rodzaju robót, która stanowi wskaźnik niezbędny do określenia ilości wykonywanych ...

Just-in-time (produkcja)

Just-in-time – metoda zarządzania stosowana w celu redukcji pracy w toku i poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanych z tym kosztó...

Korzyści skali

Wewnętrzne źródła korzyści skali to: większa możliwość wykorzystania wiedzy technicznej wynikająca z wysokich cen maszyn, dostosowanych na ogół do dużych ska...

Krzywa możliwości produkcyjnych

Krzywa możliwości produkcyjnych - zbiór punktów, które przedstawiają różne alternatywy struktury produkcji dwóch dóbr przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu ...

Linia produkcyjna

Linia produkcyjna – zespół stanowisk pracy ugrupowanych według kolejności operacji technologicznych. Na linii produkcyjnej części są łączone w główny produkt...

Logistyka produkcji

Logistyka produkcji – stanowi fazę pośrednią między logistyką zaopatrzenia a logistyką dystrybucji. Logistyka produkcji obejmuje wszystkie czynności związane...

Manufacturing Execution System

Manufacturing Execution System – system komunikacji i informowania obszaru produkcji. Systemy klasy MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowan...

Materiałochłonność

Materiałochłonność – wielkość nakładów materiałowych poniesionych przy wytworzeniu określonych dóbr użytkowych. Materiałochłonność wyznaczana jest przez iloś...

OEE

Wskaźnik OEE jest wypadkową trzech innych podrzędnych wskaźników: Jakość – stosunek liczby dobrych do wszystkich produktów. Dostępność – stosunek czasu zapla...

Półprodukt

Półprodukt - wyrób, który przeszedł wstępne etapy procesu technologicznego i stanowi materiał wyjściowy do wytwarzania wyrobów gotowych. Przykładem półproduk...

Prawo malejących przychodów

Prawo malejących przychodów – prawo ekonomiczne, zgodnie z którym zwiększając nakłady jednego czynnika o kolejne jednostki i utrzymując nakłady pozostałych c...

Proces produkcyjny

Proces produkcyjny – całokształt działań związanych z przekształceniem surowców i półproduktów w wyroby gotowe. Efektem ekonomicznym procesu produkcyjnego je...

Proces technologiczny

Proces technologiczny – uporządkowany zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów pracy. Proces technologiczny razem z czynn...

Produkcja faktyczna

Produkcja faktyczna – produkcja rzeczywiście wytwarzana przez gospodarkę. W gospodarce rynkowej jej poziom wynika z opłacalności sprzedaży. Przy odpowiednim ...

Produkcja masowa

Produkcja masowa – jeden z typów produkcji. Polega na produkowaniu dużej ilości jednakowych wyrobów według tej samej technologii. Charakteryzuje się bardzo m...

Produkcja seryjna

Produkcja seryjna – typ produkcji, w którym liczba wyrobów wykonywanych jednorazowo jest większa i tworzy tzw. partię lub serię. Produkcja seryjna może być n...

Seria produkcyjna

Zadysponowana do produkcji ilość wyrobów określonego rodzaju lub konstrukcji. Wielokrotne serie produkcyjne w produkcji powtarzalnej mogą dotyczyć tej samej,...

Stosunki produkcji

Stosunki produkcji - termin używany w teorii Karola Marksa, oznaczający stosunki międzyludzkie powstające w związku z procesem produkcji. Powstają one w spos...

Środki produkcji

Środki produkcji – obiekty materialne niezbędne w procesie produkcji. Dzieli się je na przedmioty pracy takie jak surowce, materiały oraz półprodukty oraz śr...

Techniczne przygotowanie produkcji

Techniczne przygotowanie produkcji, tpp, jest elementem przygotowania produkcji przedsiębiorstwa. Inna nazwa to konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie pr...

Zakład produkcyjny

Zakład produkcyjny – przedsiębiorstwo produkujące, zatrudniające określoną liczbę pracowników, wykonujące określone zadania w różnych gałęziach gospodarki.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym – źródło ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym znajduje się m.in. w braku wiedzy o przyszłym funkcjon...

Ziemia (ekonomia)

Ziemia – w ekonomii jeden z trzech czynników produkcji - pozostałe dwa to praca oraz kapitał. Posiadanie ziemi umożliwia dostęp do złóż cennych minerałów i k...

Zwinne wytwarzanie

Zwinne wytwarzanie – koncepcja takiej organizacji wytwarzania, która zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez ciągłe doskonalenie, szybką reakcję, systematycz...