Топ-100
 • Nautofon Nautofon

  Nautofon – urządzenie stosowane na statkach i stałych znakach nawigacyjnych, służące do nadawania sygnałów dźwiękowych na morzu w czasie mgły. Jego dźwięk sł...

 • Namiar Namiar

  Namiar, peleng – w nawigacji jest to pojęcie oznaczające wartość kąta pomiędzy kierunkiem odniesienia a kierunkiem, w którym obserwowany jest obiekt namierza...

 • Naktuz Naktuz

  Naktuz – podstawa kompasu okrętowego w postaci wąskiej szafki. Naktuz posiada szereg urządzeń pomagających w korzystaniu z kompasu, takich jak: korektory mag...

 • Nakres radarowy Nakres radarowy

  Nakres radarowy - sposób określenia parametrów ruchu obiektu śledzonego za pomocą radaru, polegający na zaznaczeniu kilku pozycji obiektu, wykreśleniu na ich...

 • Nabieżnik Nabieżnik

  Nabieżnik to zestaw dwóch znaków nawigacyjnych, w dzień będących widocznymi znakami o charakterystycznym kształcie, w nocy światłami o określonej charakterys...

 • Munzee Munzee

  Munzee – rodzaj gry terenowej typu podchody rozgrywającej się w prawdziwym świecie. Jest to gra podobna do gry Geocaching, lecz zamiast dziennika odwiedzin z...

 • Mila morska Mila morska

  Mila morska – jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji morskiej oraz lotnictwie. Jest to długość łuku południka ziemskiego odpowiadająca jednej minuci...

 • Mapa lotnicza Mapa lotnicza

  Mapa lotnicza to rodzaj mapy przeznaczony do nawigacji statku powietrznego. Umiejętność posługiwania się mapą jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wykonani...

 • Map Matching Map Matching

  Map Matching – metoda porównania zmierzonych współrzędnych geograficznych z mapą cyfrową. Zmierzone współrzędne geograficzne przedmiotu, które są bezpośredni...

 • Linia pozycyjna Linia pozycyjna

  Linia pozycyjna - jest zbiorem punktów możliwej pozycji jednostki, określonym stałą wartością mierzonej wielkości fizycznej. Pomiar tej wielkości z dowolnego...

 • Laserowy system referencyjny Laserowy system referencyjny

  Laserowy system referencyjny używany jest do określenia pozycji statku DP względem obiektu w pobliżu którego statek DP pracuje.

 • Kurs żyrokompasowy Kurs żyrokompasowy

  Kurs żyrokompasowy – kurs statku wskazywany przez żyrokompas. KŻ + ΔŻ = KR gdzie: ΔŻ - poprawka żyrokompasu zależna od prędkości KR - kurs rzeczywisty KŻ - k...

 • Kurs rzeczywisty Kurs rzeczywisty

  Kurs rzeczywisty – kąt zawarty między północną częścią południka rzeczywistego a dziobową częścią linii symetrii statku. W praktyce żaden przyrząd nawigacyjn...

 • Kula czasu Kula czasu

  Kula czasu – urządzenie używane w XIX wieku do ustawiania chronometrów okrętowych. W portach, które dysponowały kulą czasu, o 12 w południe można było skoryg...

 • Kugelbake Kugelbake

  Kugelbake – zabytkowy znak nawigacyjny z kulą na szczycie w mieście Cuxhaven w Niemczech, w najdalej na północ wysuniętym punkcie Dolnej Saksonii, gdzie rzek...

 • Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego

  Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego polega na przeciwdziałaniu siłom magnetyzmu okrętowego w miejscu zamontowania kompasu przez umieszczenie w pobliżu...

 • Kompas żyroskopowy Kompas żyroskopowy

  Kompas żyroskopowy morski lub żyrokompas – elektromechaniczne urządzenie służące do wskazywania kursu, wykorzystujące właściwości żyroskopu. Kompas żyroskopo...

 • Kamal Kamal

  Kamal – przyrząd używany w nawigacji do określania szerokości geograficznej, poprzez określenie wysokości Gwiazdy Polarnej nad horyzontem. Stosowany był głów...

 • Kabel (jednostka) Kabel (jednostka)

  Kabel – jednostka odległości stosowana w nawigacji. 1 kabel = 0.1 mili morskiej = 185.2 metra ≈ 608 stóp angielskich. Nazwę kabla noszą również: Kabel brytyj...

 • Izogona Izogona

  Izogona – linia biegnąca na mapie wzdłuż miejsc o takiej samej wartości deklinacji magnetycznej. Szczególną odmianą izogony jest agona – linia łącząca punkty...

 • Izobata Izobata

  Izobata – izolinia łącząca punkty o jednakowej głębokości zbiorników wodnych. Może odnosić się również do geologicznych powierzchni strukturalnych takich jak...

 • Hydroakustyczny system nawigacyjny Hydroakustyczny system nawigacyjny

  Hydroakustyczny system nawigacyjny - kompleks stacji hydroakustycznych, urządzeń i przyrządów, stanowiący jednolity system zapewniający bezpieczeństwo nawiga...

 • Horyzont Horyzont

  Horyzont horízōn, dosł. "oddzielający”) – okrąg powstały w wyniku przecięcia sfery niebieskiej na dwie części, wyznaczający granicę między przestrzenią widoc...

 • Elektroniczna mapa nawigacyjna Elektroniczna mapa nawigacyjna

  Electronic Navigational Chart – jest to tradycyjna mapa morska lub wybrane jej elementy, które przetworzone są na postać cyfrową przechowywaną w pamięci komp...

 • Dryf (żegluga) Dryf (żegluga)

  Dryf ang. leeway zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią wiatru. ang. drift swobodne przemieszczanie się dowolnego pływa...

 • Długość geograficzna Długość geograficzna

  Długość geograficzna – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0, a półpłaszczyzną południka przechodzą...

 • Diafon Diafon

  Diafon – urządzenie okrętowe lub nabrzeżne do nadawania sygnałów dźwiękowych podczas mgły. Dźwięk wytwarzany jest przy przechodzeniu sprężonego powietrza lub...

 • Dewiacja kompasu Dewiacja kompasu

  Dewiacja kompasu – różnica między kursem kompasowym a kursem magnetycznym wyrażona w stopniach. Spowodowana zakłóceniem ziemskiego pola magnetycznego przez o...

 • Charakterystyka światła nawigacyjnego Charakterystyka światła nawigacyjnego

  Charakterystyka światła nawigacyjnego – zespół łatwych do zaobserwowania cech pozwalający na odróżnienie jednego światła nawigacyjnego od innych. Najważniejs...

 • Brama torowa Brama torowa

  Brama torowa – budowla nawigacyjna składającą się z pary staw świetlnych wyznaczających tor wodny. Jeżeli szerokość toru jest mniejsza niż szerokość bramy to...

 • Biegun północny Biegun północny

  Biegun północny – najbardziej wysunięty na północ punkt na Ziemi. Można go definiować na cztery różne sposoby, jednak tylko dwa z nich są powszechnie używane...

 • Biegun geomagnetyczny Biegun geomagnetyczny

  Biegun geomagnetyczny – punkt przecięcia się osi geomagnetycznej z powierzchnią Ziemi. Jako że pole magnetyczne Ziemi nie jest ściśle dipolowe, igła kompasu ...

 • Bezpieczna woda Bezpieczna woda

  Bezpieczna woda - w systemie IALA znak ten stosuje się do wskazania, że woda wokoło jest żeglowna, w tym również do oznaczenia linii środka toru wodnego. Zna...

 • Awanport Awanport

  Awanport – najdalsza z wewnętrznych części wodnej powierzchni portu, przylega do wejścia do portu i redy, ograniczona jest zazwyczaj falochronem. Z awanportu...

 • Automatic Radar Plotting Aid Automatic Radar Plotting Aid

  ARPA – komputer wbudowany w radar, prowadzący automatycznie nakres radarowy. Pozwala na jednoczesne śledzenie wielu obiektów, obliczenie parametrów ich ruchu...

 • Automatic Identification System Automatic Identification System

  System Automatycznej Identyfikacji, AIS – system automatycznej łączności opracowany w końcu XX wieku i rozpowszechniony na początku XXI. Zapewnia automatyczn...

 • Alidada Alidada

  Alidada jest to ruchoma część teodolitu lub sekstantu mogąca obracać się względem spodarki i limbusa. Na alidadzie znajdują się libelle służące do poziomowan...

 • Akwen Akwen

  Akwen – dowolnie określony obszar wodny, np. akwen północnego Atlantyku, akwen Morza Bałtyckiego, akwen redy, akwen portu, akweny śródlądowe, akweny rzeczne,...

 • Aklina Aklina

  Aklina lub inaczej równik magnetyczny – jedna z izoklin, czyli umownych linii na powierzchni Ziemi lub na mapie specjalnej-geofizycznej, łączących punkty o j...

 • Nawigacja Nawigacja

  Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemiesz...

Nawigacja

Astroinercyjny system nawigacyjny

System nawigacji Astroinercyjny - system do pozycjonowania i sterowania lotem rakiet, statków kosmicznych i samolotów i ruch statków w tym systemie wykorzystuje astronomiczne i urządzenia mechaniczne, inercyjne. Podstawą tego systemu są astronomiczne metody obliczania współrzędnych, pomiaru przyśpieszeń i ich korekcja. System nawigacji Astroinercyjny jest używany głównie w samolotach i kule na długich dystansach.

Nakres drogi

Nakres drogi przecinały na mapie morska mapa, droga, która przechodzi statek od momentu rozpoczęcia podróży aż do jego zakończenia, wraz ze wszystkimi jego konkretne pozycje. Na nakresie sposób, oznacza czas, w którym pomiar pozycji, rzeczywisty kurs i prędkość statku.

Torodroma

Torodroma, gr. Дрому – linia, droga) – trasa lotu samolotu, znajdujące się wzdłuż torów kolejowych. Koncepcja żartobliwo-żargonowe.
Na początku lotu statku powietrznego wzdłuż ścieżek lub rzek często stosowana metoda nawigacji początkujących pilotów lub w warunkach złej widoczności. Metoda polega na lot wzdłuż linii kolejowych, z punktu widzenia zarządzania na podstawie kilku nazw stacji kolejowych.
O lotnikach nawigujących w ten sposób, są one również powiedział, że "z trasy pod pachą".

Nawigacja

Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemiesz...

Aklina

Aklina lub inaczej równik magnetyczny – jedna z izoklin, czyli umownych linii na powierzchni Ziemi lub na mapie specjalnej-geofizycznej, łączących punkty o j...

Akwatorium

Akwatorium - termin o takim samym znaczeniu jak akwen, ale stosowany wobec obszarów wody o konkretnym znaczeniu. Akwatorium portowe to wewnętrzna część powie...

Akwen

Akwen – dowolnie określony obszar wodny, np. akwen północnego Atlantyku, akwen Morza Bałtyckiego, akwen redy, akwen portu, akweny śródlądowe, akweny rzeczne,...

Alidada

Alidada jest to ruchoma część teodolitu lub sekstantu mogąca obracać się względem spodarki i limbusa. Na alidadzie znajdują się libelle służące do poziomowan...

Astrokompas

Astrokompas – przyrząd astronomiczny do wyznaczania kursu pojazdu na podstawie namiaru na określone ciało niebieskie. Pomiar astrokompasem zaczyna się od odc...

Automatic Identification System

System Automatycznej Identyfikacji, AIS – system automatycznej łączności opracowany w końcu XX wieku i rozpowszechniony na początku XXI. Zapewnia automatyczn...

Automatic Radar Plotting Aid

ARPA – komputer wbudowany w radar, prowadzący automatycznie nakres radarowy. Pozwala na jednoczesne śledzenie wielu obiektów, obliczenie parametrów ich ruchu...

Awanport

Awanport – najdalsza z wewnętrznych części wodnej powierzchni portu, przylega do wejścia do portu i redy, ograniczona jest zazwyczaj falochronem. Z awanportu...

Bałtycki Klucz Lodowy

Bałtycki Klucz Lodowy, BKL jest systemem wczesnego ostrzegania służącym do przekazywania wiadomości odnośnie do zalodzenia portów, wybranych stref przybrzeżn...

Bezpieczna woda

Bezpieczna woda - w systemie IALA znak ten stosuje się do wskazania, że woda wokoło jest żeglowna, w tym również do oznaczenia linii środka toru wodnego. Zna...

Biegun geomagnetyczny

Biegun geomagnetyczny – punkt przecięcia się osi geomagnetycznej z powierzchnią Ziemi. Jako że pole magnetyczne Ziemi nie jest ściśle dipolowe, igła kompasu ...

Biegun północny

Biegun północny – najbardziej wysunięty na północ punkt na Ziemi. Można go definiować na cztery różne sposoby, jednak tylko dwa z nich są powszechnie używane...

Brama torowa

Brama torowa – budowla nawigacyjna składającą się z pary staw świetlnych wyznaczających tor wodny. Jeżeli szerokość toru jest mniejsza niż szerokość bramy to...

Całkowita poprawka

Całkowita poprawka - poprawka wskazań kompasu magnetycznego o deklinację magnetyczną i dewiację kompasu. W wyniku korekty KK o wartość cp otrzymujemy wartość...

Charakterystyka światła nawigacyjnego

Charakterystyka światła nawigacyjnego – zespół łatwych do zaobserwowania cech pozwalający na odróżnienie jednego światła nawigacyjnego od innych. Najważniejs...

Chronometr

Chronometr – zegar cechujący się dużą dokładnością i odpornością na zmienne warunki pracy. Dawniej pojęcie to odnosiło się wyłącznie do zegarów mechanicznych...

Dewiacja kompasu

Dewiacja kompasu – różnica między kursem kompasowym a kursem magnetycznym wyrażona w stopniach. Spowodowana zakłóceniem ziemskiego pola magnetycznego przez o...

Diafon

Diafon – urządzenie okrętowe lub nabrzeżne do nadawania sygnałów dźwiękowych podczas mgły. Dźwięk wytwarzany jest przy przechodzeniu sprężonego powietrza lub...

Długość geograficzna

Długość geograficzna – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0, a półpłaszczyzną południka przechodzą...

Dryf (żegluga)

Dryf ang. leeway zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią wiatru. ang. drift swobodne przemieszczanie się dowolnego pływa...

Elektroniczna mapa nawigacyjna

Electronic Navigational Chart – jest to tradycyjna mapa morska lub wybrane jej elementy, które przetworzone są na postać cyfrową przechowywaną w pamięci komp...

Geolokalizacja

Geolokalizacja – położenie oraz proces określania geograficznego położenia fizycznych przedmiotów lub osób typowo za pomocą GPS, bądź adresu IP urządzenia. P...

Horyzont

Horyzont horízōn, dosł. "oddzielający”) – okrąg powstały w wyniku przecięcia sfery niebieskiej na dwie części, wyznaczający granicę między przestrzenią widoc...

Hydroakustyczny system nawigacyjny

Hydroakustyczny system nawigacyjny - kompleks stacji hydroakustycznych, urządzeń i przyrządów, stanowiący jednolity system zapewniający bezpieczeństwo nawiga...

Izobata

Izobata – izolinia łącząca punkty o jednakowej głębokości zbiorników wodnych. Może odnosić się również do geologicznych powierzchni strukturalnych takich jak...

Izodynama

Izodynama – linia biegnąca na mapie wzdłuż miejsc, w których składowa pozioma lub pionowa natężenia pola magnetycznego Ziemi jest jednakowa, np. izogona, izo...

Izogona

Izogona – linia biegnąca na mapie wzdłuż miejsc o takiej samej wartości deklinacji magnetycznej. Szczególną odmianą izogony jest agona – linia łącząca punkty...

Izoklina

Izoklina – linia biegnąca na mapie wzdłuż miejsc o takiej samej wartości inklinacji magnetycznej. Termin istotny m.in. w nawigacji lotniczej i morskiej.

Kabel (jednostka)

Kabel – jednostka odległości stosowana w nawigacji. 1 kabel = 0.1 mili morskiej = 185.2 metra ≈ 608 stóp angielskich. Nazwę kabla noszą również: Kabel brytyj...

Kalkulator nawigacyjny

Kalkulator nawigacyjny - przyrząd służący do obliczania prędkości podróżnej statku latającego i kąta znoszenia z uwzględnieniem prędkości i kierunku wiatru o...

Kamal

Kamal – przyrząd używany w nawigacji do określania szerokości geograficznej, poprzez określenie wysokości Gwiazdy Polarnej nad horyzontem. Stosowany był głów...

Kąt biegu

Kąt biegu – kąt pomiędzy kursem celu a linią namiaru na cel. W marynarce wojennej liczony od 0 do 180 stopni w prawo i w lewo zaczynając od dziobu okrętu. Ką...

Kąt drogi nad dnem

Kąt drogi nad dnem - kąt zawarty pomiędzy linią południka geograficznego a linią rzeczywistego kierunku ruchu statku wynikłego skutkiem oddziaływania wiatru ...

Kąt drogi po wodzie

kąt drogi po wodzie - kąt zawarty pomiędzy linią południka geograficznego a linią kierunku ruchu statku po wodzie, wynikłego skutkiem oddziaływania wiatru. I...

Kąt kursowy

Kąt kursowy - kąt zawarty między dziobową linią symetrii statku a linią łączącą dany obiekt z obserwatorem. Rozróżniamy trzy metody oznaczania: okrężny liczo...

Kąt poziomy

Kąt poziomy – kąt dwuścienny zawarty między dwiema płaszczyznami pionowymi przechodzącymi przez pomierzone w terenie kierunki. Kąt poziomy nie podlega bezpoś...

Kompas żyroskopowy

Kompas żyroskopowy morski lub żyrokompas – elektromechaniczne urządzenie służące do wskazywania kursu, wykorzystujące właściwości żyroskopu. Kompas żyroskopo...

Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego

Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego polega na przeciwdziałaniu siłom magnetyzmu okrętowego w miejscu zamontowania kompasu przez umieszczenie w pobliżu...

Kotwicowisko

Kotwicowisko – wyznaczony akwen znajdujący się w bezpiecznej odległości zarówno od lądu, jak i budowli hydrotechnicznych, przeznaczony dla jednostek pływając...

Kugelbake

Kugelbake – zabytkowy znak nawigacyjny z kulą na szczycie w mieście Cuxhaven w Niemczech, w najdalej na północ wysuniętym punkcie Dolnej Saksonii, gdzie rzek...

Kula czasu

Kula czasu – urządzenie używane w XIX wieku do ustawiania chronometrów okrętowych. W portach, które dysponowały kulą czasu, o 12 w południe można było skoryg...

Kurs (nawigacja)

W nawigacji jest to kąt zawarty między północną częścią linii N-S a dziobową częścią linii symetrii statku. W zależności od rodzaju południka wyróżnia się na...

Kurs kompasowy

Kurs kompasowy - kurs statku wskazywany przez kompas magnetyczny, nieuwzględniający całkowitej poprawki korygującej zakłócenia wskazań. KK+cp=KR KDW+pp=KDD K...

Kurs magnetyczny

Kurs magnetyczny - kąt zawarty między północną częścią linii magnetycznej N-S a dziobową częścią diametralnej statku. Z algebraicznego punktu widzenia kurs m...

Kurs rzeczywisty

Kurs rzeczywisty – kąt zawarty między północną częścią południka rzeczywistego a dziobową częścią linii symetrii statku. W praktyce żaden przyrząd nawigacyjn...

Kurs żyrokompasowy

Kurs żyrokompasowy – kurs statku wskazywany przez żyrokompas. KŻ + ΔŻ = KR gdzie: ΔŻ - poprawka żyrokompasu zależna od prędkości KR - kurs rzeczywisty KŻ - k...

Laserowy system referencyjny

Laserowy system referencyjny używany jest do określenia pozycji statku DP względem obiektu w pobliżu którego statek DP pracuje.

Limbus (geodezja)

Limbus – część teodolitu, niwelatora lub sekstantu, mająca postać metalowego lub szklanego krążka, z naniesioną na obwodzie podziałką kątową – 400 gradów bąd...

Linia pozycyjna

Linia pozycyjna - jest zbiorem punktów możliwej pozycji jednostki, określonym stałą wartością mierzonej wielkości fizycznej. Pomiar tej wielkości z dowolnego...

Log burtowy

Log burtowy – sposób pomiaru prędkości statku względem powierzchni wody, stosowany czasem na niewielkich jachtach, na których nie ma stałego logu mechaniczne...

Map Matching

Map Matching – metoda porównania zmierzonych współrzędnych geograficznych z mapą cyfrową. Zmierzone współrzędne geograficzne przedmiotu, które są bezpośredni...

Mapa lotnicza

Mapa lotnicza to rodzaj mapy przeznaczony do nawigacji statku powietrznego. Umiejętność posługiwania się mapą jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wykonani...

Meteonawigacja

Meteonawigacja, nawigacja meteorologiczna – nauka zajmująca się planowaniem podróży morskich i oceanicznych oraz połowów z uwzględnieniem spodziewanych warun...

Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego – powstała w 1957 międzynarodowa organizacja skupiająca narodowe organizacje odpowiedzialne za ...

Mila morska

Mila morska – jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji morskiej oraz lotnictwie. Jest to długość łuku południka ziemskiego odpowiadająca jednej minuci...

Multilateracja

Multilateracja – technika nawigacji oparta na pomiarze różnicy pomiędzy odległościami do dwóch lub więcej stacji położonych w znanych lokalizacjach, które na...

Munzee

Munzee – rodzaj gry terenowej typu podchody rozgrywającej się w prawdziwym świecie. Jest to gra podobna do gry Geocaching, lecz zamiast dziennika odwiedzin z...

Nabieżnik

Nabieżnik to zestaw dwóch znaków nawigacyjnych, w dzień będących widocznymi znakami o charakterystycznym kształcie, w nocy światłami o określonej charakterys...

Nakres radarowy

Nakres radarowy - sposób określenia parametrów ruchu obiektu śledzonego za pomocą radaru, polegający na zaznaczeniu kilku pozycji obiektu, wykreśleniu na ich...

Naktuz

Naktuz – podstawa kompasu okrętowego w postaci wąskiej szafki. Naktuz posiada szereg urządzeń pomagających w korzystaniu z kompasu, takich jak: korektory mag...

Namiar

Namiar, peleng – w nawigacji jest to pojęcie oznaczające wartość kąta pomiędzy kierunkiem odniesienia a kierunkiem, w którym obserwowany jest obiekt namierza...

Nautofon

Nautofon – urządzenie stosowane na statkach i stałych znakach nawigacyjnych, służące do nadawania sygnałów dźwiękowych na morzu w czasie mgły. Jego dźwięk sł...