Топ-100
 • Znak towarowy Znak towarowy

  Znak towarowy – każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i jest możliwe do przedstaw...

 • Zastrzeżenia patentowe Zastrzeżenia patentowe

  Zastrzeżenia patentowe – cechy wynalazku definiujące zakres jego ochrony patentowej i stanowią element zarówno opisu patentowego, jak i zgłoszeniowego, który...

 • Wzór użytkowy Wzór użytkowy

  Wzór użytkowy – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym użyt...

 • Wzór przemysłowy Wzór przemysłowy

  Wzór przemysłowy – przedmiot prawa własności przemysłowej. Wzór przemysłowy jest rezultatem działalności twórczej wzornictwa przemysłowego.

 • Wynalazek Wynalazek

  Wynalazek – nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego. W naukach inżynieryjnych i badaniach produktowych wynalazek najczęściej przybiera post...

 • Układ o współpracy patentowej Układ o współpracy patentowej

  Układ o współpracy patentowej, PCT – międzynarodowa konwencja podpisana 19 czerwca 1970 roku w Waszyngtonie przez 18 państw założycielskich. Obecnie do układ...

 • Stan techniki Stan techniki

  Stan techniki − według większości systemów patentowych oznacza ogół informacji potencjalnie dostępnej każdemu przed datą, według której oznacza się pierwszeń...

 • Spór o markę Budweiser Spór o markę Budweiser

  Budweiser – marka piwa, do której prawa roszczą zarówno czeski browar Budějovický Budvar, jak i amerykański browar Anheuser-Busch należący do koncernu AB InB...

 • Rzecznik patentowy Rzecznik patentowy

  Rzecznik patentowy – inżynier lub prawnik świadczący pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w spra...

 • Pospolicenie nazw marketingowych Pospolicenie nazw marketingowych

  Pospolicenie nazw marketingowych – proces stopniowego przekształcania się nazw własnych produktu lub firmy w pospolite, używane jako synonimy nazw całej grup...

 • Patent Patent

  Patent – ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem patentu w ...

 • Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej

  Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej – system ochrony regionalnych produktów rolnych w Unii Europejskiej, mający na ce...

 • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

  Podpisana w 1973 roku w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązu...

 • Know-how Know-how

  Know-how – oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i przeprowadzonych testów, o niejawnym, istotnym i określon...

 • Europejska Organizacja Patentowa Europejska Organizacja Patentowa

  Europejska Organizacja Patentowa, EOP, EPO, EPOrg – ustanowiona na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, organizacja udzielająca patentów europe...

 • Eurazjatycka Organizacja Patentowa Eurazjatycka Organizacja Patentowa

  Eurazjatycka Organizacja Patentowa – organizacja regionalna działająca na podstawie Konwencji o Patencie Eurazjatyckim. Jej zadaniem jest udzielanie patentów...

 • Własność przemysłowa Własność przemysłowa

  Własność przemysłowa – rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Prawa te należy rozumieć nie tylko ...

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej – według konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, prawo podmiotowe lub zespół przepisów regulujących prawo podmiot...

Własność przemysłowa

Własność przemysłowa – rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Prawa te należy rozumieć nie tylko ...

Biopiractwo

Biopiractwo – praktyka zawłaszczania dziedzictwa genetycznego przyrody przez wielkie koncerny, patentujące poszczególne geny i modyfikowane genetycznie organ...

Brygada racjonalizatorska

Brygada racjonalizatorska – zespół pracowników jednostki gospodarki uspołecznionej, któremu mogły być powierzone "ważne dla gospodarki narodowej zagadnienia ...

Eurazjatycka Organizacja Patentowa

Eurazjatycka Organizacja Patentowa – organizacja regionalna działająca na podstawie Konwencji o Patencie Eurazjatyckim. Jej zadaniem jest udzielanie patentów...

Europejska Organizacja Patentowa

Europejska Organizacja Patentowa, EOP, EPO, EPOrg – ustanowiona na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, organizacja udzielająca patentów europe...

Klasyfikacja nicejska

Klasyfikacja nicejska – klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeb...

Klasyfikacja wiedeńska

Klasyfikacja wiedeńska – klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji elementów graficznych zna...

Know-how

Know-how – oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i przeprowadzonych testów, o niejawnym, istotnym i określon...

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

Podpisana w 1973 roku w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązu...

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (1883)

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej – umowa międzynarodowa podpisana w Paryżu 20 marca 1883, kilkakrotnie uzupełniana, zmieniona w Sztokholmi...

Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych

Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych, IPEA – urząd patentowy prowadzący badania zdolności patentowej wynalazków, zgodnie z Układem o Współpracy Patentowej, w...

Międzynarodowy Organ Poszukiwań

Międzynarodowy Organ Poszukiwań – urząd patentowy wykonujący poszukiwania stanu techniki podczas procedury badawczej międzynarodowych zgłoszeń patentowych zg...

Model (wzornictwo)

Model – typ, fason, rodzaj określonego przedmiotu, wyodrębniony ze względu na swoje specyficzne cechy, według określonych kryteriów i oznakowany odrębną nazw...

Nękanie właściciela znaku towarowego

Nękanie właściciela znaku towarowego – zgodnie z definicją określoną przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych jest to praktyka stosowana...

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu innowacji i techniki, orga...

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – nieistniejąca olimpiada szkolna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana przez Polski Związek Stowa...

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej – system ochrony regionalnych produktów rolnych w Unii Europejskiej, mający na ce...

Patent

Patent – ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem patentu w ...

Patent europejski

Patent europejski – patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Patentu europejskiego nie należ...

Pospolicenie nazw marketingowych

Pospolicenie nazw marketingowych – proces stopniowego przekształcania się nazw własnych produktu lub firmy w pospolite, używane jako synonimy nazw całej grup...

Prawo własności przemysłowej (ustawa)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej – polska ustawa normująca prawo własności przemysłowej. Ustawa określa: zadania i organizację...

Projekt racjonalizatorski

Projekt racjonalizatorski – zgodnie z prawem własności przemysłowej, jeden z projektów wynalazczych spełniający warunki regulaminu racjonalizacji wprowadzone...

Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy – inżynier lub prawnik świadczący pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w spra...

Spór o markę Budweiser

Budweiser – marka piwa, do której prawa roszczą zarówno czeski browar Budějovický Budvar, jak i amerykański browar Anheuser-Busch należący do koncernu AB InB...

Stan techniki

Stan techniki − według większości systemów patentowych oznacza ogół informacji potencjalnie dostępnej każdemu przed datą, według której oznacza się pierwszeń...

Test trójstopniowy

Test trójstopniowy – klauzula umieszczana w aktach prawnych z zakresu prawa autorskiego, regulująca tworzenie i interpretację przepisów o wyjątkach i ogranic...

Topografia układu scalonego

Topografia układu scalonego – poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej rozwiązanie polegające na przestrzennym rozplanowaniu elementów, z których c...

Troll patentowy

Troll patentowy – pejoratywne określenie na podmiot, który wykorzystuje niedoskonałość przepisów prawa patentowego do uzyskiwania korzyści finansowych. Troll...

Układ o współpracy patentowej

Układ o współpracy patentowej, PCT – międzynarodowa konwencja podpisana 19 czerwca 1970 roku w Waszyngtonie przez 18 państw założycielskich. Obecnie do układ...

Wynalazek

Wynalazek – nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego. W naukach inżynieryjnych i badaniach produktowych wynalazek najczęściej przybiera post...

Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy – przedmiot prawa własności przemysłowej. Wzór przemysłowy jest rezultatem działalności twórczej wzornictwa przemysłowego.

Wzór użytkowy

Wzór użytkowy – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym użyt...

Zastrzeżenia patentowe

Zastrzeżenia patentowe – cechy wynalazku definiujące zakres jego ochrony patentowej i stanowią element zarówno opisu patentowego, jak i zgłoszeniowego, który...

Znak towarowy

Znak towarowy – każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i jest możliwe do przedstaw...

Znak towarowy powszechnie znany

Znak towarowy powszechnie znany – choć prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji znaku powszechnie znanego, zgodnie z dominującym poglądem doktryny,...