Топ-100
 • Węzeł cieplny Węzeł cieplny

  Węzeł cieplny – zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektu zaopatrzenia w ciepło z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węz...

 • Układ gazowo-parowy Układ gazowo-parowy

  Układ gazowo-parowy jest połączeniem układu maszyny gazowej i maszyny parowej. Spaliny za maszyną gazową mają stosunkowo wysoką temperaturę. W układzie prost...

 • Synteza Fischera-Tropscha Synteza Fischera-Tropscha

  Synteza Fischera-Tropscha – katalityczna reakcja chemiczna tworzenia węglowodorów z mieszaniny tlenku węgla i wodoru, czyli tak zwanego gazu syntezowego. Cel...

 • Sprawność Sprawność

  Sprawność, sprawność energetyczna – skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu w danym procesie przekształcana jest energia jednego ...

 • Siłownia Siłownia

  Siłownia, niekiedy również maszynownia – zespół urządzeń należących do większego, przetwarzającego energię układu, w którym odbywa się konwersja pewnego rodz...

 • Sieć ciepłownicza Sieć ciepłownicza

  Sieć ciepłownicza – zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców, za pośrednictwem czynn...

 • Sekwestracja dwutlenku węgla Sekwestracja dwutlenku węgla

  Sekwestracja dwutlenku węgla, CCS – proces polegający na oddzieleniu i wychwyceniu dwutlenku węgla ze spalin w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery. Te...

 • Popiół lotny Popiół lotny

  Popiół lotny – drobnoziarnista frakcja popiołów powstających w czasie spalania paliw, tylko częściowo zatrzymywanych w instalacjach oczyszczania spalin. Jest...

 • Peak oil Peak oil

  Peak oil – moment w czasie w którym wydobycie ropy naftowej osiągnie maksimum i rozpocznie się nieodwracalny spadek wydobycia. Ponieważ ropa naftowa jest naj...

 • Organiczny cykl Rankine’a Organiczny cykl Rankine’a

  Organiczny cykl Rankinea swą nazwę zawdzięcza nietypowemu czynnikowi roboczemu, którego przemiana ze stanu ciekłego w stan gazowy następuje w o wiele niższej...

 • Nawęglanie (energetyka) Nawęglanie (energetyka)

  Nawęglanie – proces dostarczenia węgla lub innego paliwa stałego do palenisk przemysłowych lub parowozów. Układ nawęglania elektrowni obejmuje zestaw urządze...

 • Maszynownia Maszynownia

  Maszynownia – pomieszczenie, hala, budynek, przedział statku lub okrętu, z ustawionymi maszynami np. silnikami, pompami itp. Na statkach parowych razem z kot...

 • Konwersja energii Konwersja energii

  Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składnik...

 • INOGATE INOGATE

  INOGATE – międzynarodowy program współpracy w dziedzinie energii pomiędzy Unią Europejską, państwami leżącymi nad Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim oraz ich...

 • Infrastruktura energetyczna Infrastruktura energetyczna

  Infrastruktura energetyczna – wszelkie fizyczne urządzenia lub obiekty, które należą do następujących kategorii: a) w przypadku energii elektrycznej: i infra...

 • Gęstość mocy Gęstość mocy

  Gęstość mocy – ilość mocy na jednostkę objętości, wyrażana jako W/m³. Podobnie definiować można gęstość mocy dla powierzchni. Przy konwersji energii jaka nas...

 • Gęstość energii Gęstość energii

  Gęstość energii – ilość energii znajdującej się w określonej objętości lub masie. Znaczenie tego terminu zależy od kontekstu, który określa w jaki sposób ta ...

 • Gazyfikacja węgla Gazyfikacja węgla

  Gazyfikacja węgla, zgazowanie węgla – proces konwersji stałych materiałów węglowych, m.in. węgla kamiennego w gaz zawierający wodór. Jest wykorzystywana siln...

 • Cyklon (separator) Cyklon (separator)

  Cyklon – rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych. W cyklonie zanieczyszczony gaz wpada do cylindrycznej komory i ...

 • Chłodnia kominowa Chłodnia kominowa

  Chłodnia kominowa – budowla-urządzenie służąca do schładzania wody przemysłowej w zakładach przemysłowych oraz energetycznych, które nie mają możliwości użyc...

 • Bilans energetyczny Bilans energetyczny

  Termin bilans energetyczny ma następujące znaczenia w różnych naukach: W ekonomice energetycznej jest to zestawienie produkcji energii i zapotrzebowania ener...

 • Energetyka Energetyka

  Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy ...

Energetyka

Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy ...

Bezpośrednia przemiana energii

Bezpośrednia przemiana energii – sposób przemiany różnych rodzajów energii na energię elektryczną bez udziału czynnika pośredniego i ruchomych elementów mech...

Bilans energetyczny

Termin bilans energetyczny ma następujące znaczenia w różnych naukach: W ekonomice energetycznej jest to zestawienie produkcji energii i zapotrzebowania ener...

Blok energetyczny

Blok energetyczny – turbogenerator współpracujący z kotłem parowym, stanowiący autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepło...

Chłodnia kominowa

Chłodnia kominowa – budowla-urządzenie służąca do schładzania wody przemysłowej w zakładach przemysłowych oraz energetycznych, które nie mają możliwości użyc...

Cyklon (separator)

Cyklon – rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych. W cyklonie zanieczyszczony gaz wpada do cylindrycznej komory i ...

Czysty węgiel

Czysty węgiel – określenie technologii pozwalających na uzyskiwanie energii z węgla przy jednoczesnym ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska. Do najważniej...

Dyfuzor

Dyfuzor – kanał przepływowy z rosnącym przekrojem poprzecznym, np. stożkowo rozszerzający się lub spiralny odcinek rury, kanał międzyłopatkowy ograniczony ło...

Energia użytkowa

Energia użytkowa - energia potrzebna człowiekowi do podtrzymania życia i rozwijania aktywności. Wyróżnia się następujące postacie energii użytkowej: energia ...

Gazyfikacja węgla

Gazyfikacja węgla, zgazowanie węgla – proces konwersji stałych materiałów węglowych, m.in. węgla kamiennego w gaz zawierający wodór. Jest wykorzystywana siln...

Geoenergetyka

Geoenergetyka - dział energetyki cieplnej obejmujący pozyskiwanie i przetwarzanie energii geotermalnej z wnętrza Ziemi. Globalnie geoenergetyka ma niewielkie...

Gęstość energii

Gęstość energii – ilość energii znajdującej się w określonej objętości lub masie. Znaczenie tego terminu zależy od kontekstu, który określa w jaki sposób ta ...

Gęstość mocy

Gęstość mocy – ilość mocy na jednostkę objętości, wyrażana jako W/m³. Podobnie definiować można gęstość mocy dla powierzchni. Przy konwersji energii jaka nas...

Giełda energii

Towarowa Giełda Energii jest największą giełdą energii w Polsce. Przedmiotem obrotu na giełdzie jest nie tylko energia elektryczna, ale także paliwo czy emis...

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura energetyczna – wszelkie fizyczne urządzenia lub obiekty, które należą do następujących kategorii: a) w przypadku energii elektrycznej: i infra...

INOGATE

INOGATE – międzynarodowy program współpracy w dziedzinie energii pomiędzy Unią Europejską, państwami leżącymi nad Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim oraz ich...

Inżynieria energetyczna

Inżynieria energetyczna – wiedza dotycząca przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii. Źródła energii dzielimy umownie na: nieodnawialne. odnawialne, E...

Kombinat energetyczny

Kombinat energetyczny – nazwa prowizorycznego zakładu energetycznego wytwórczego, produkcyjnego w układach skojarzonych energię elektryczną, cieplną, gaz kok...

Konwencjonalne źródło ciepła

Konwencjonalne źródło ciepła – źródło ciepła, w którym w celu wytworzenia ciepła spala się paliwa kopalne, takie jak węgiel, olej opałowy czy gaz ziemny lub ...

Konwersja energii

Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składnik...

Kultura energetyczna

Kultura energetyczna - z etymologicznego punktu widzenia jest to humanistyczna strategia podejścia do spraw energii, zarówno ze strony jej producentów, jak i...

Maszynownia

Maszynownia – pomieszczenie, hala, budynek, przedział statku lub okrętu, z ustawionymi maszynami np. silnikami, pompami itp. Na statkach parowych razem z kot...

Mikrokogeneracja

Mikrokogeneracja, microCHP – odmiana kogeneracji, proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w oparciu...

Mix energetyczny

Mix energetyczny – struktura produkcji i konsumpcji energii według kryterium nośników energii lub sposobów wytwarzania. Mix energetyczny jest jednym z indeks...

Młyn węglowy

Młyny węglowe – młyny stosowane są w energetyce przy eksploatacji kotłów wyposażonych w palniki, w których węgiel spalany jest w postaci pyłu. Podział młynów...

Muły węglowe

Muły węglowe powstają w procesie uszlachetniania węgla. Wydobywany urobek z pokładów kopalni stanowi mieszaninę węgla i skały płonnej, towarzyszącej pokładom...

Nawanialnia

Nawanialnia – urządzenie stosowane na stacjach gazowych służące do nawaniania paliwa gazowego związkiem chemicznym THT. Nawanianie stosowane jest ze względu ...

Nawęglanie (energetyka)

Nawęglanie – proces dostarczenia węgla lub innego paliwa stałego do palenisk przemysłowych lub parowozów. Układ nawęglania elektrowni obejmuje zestaw urządze...

Nieodnawialne źródła energii

Nieodnawialne źródła energii – wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie z...

Odsiarczanie spalin

Odsiarczanie spalin – oczyszczanie spalin ze związków siarki, a przede wszystkim usuwanie tlenków siarki, które powstają w procesach spalania w ilościach zal...

Organiczny cykl Rankine’a

Organiczny cykl Rankinea swą nazwę zawdzięcza nietypowemu czynnikowi roboczemu, którego przemiana ze stanu ciekłego w stan gazowy następuje w o wiele niższej...

Paszportyzacja (inwentaryzacja)

Paszportyzacja - system inwentaryzacji obiektów sieci wraz z ich parametrami. W systemie paszportyzacji każdy element posiada tzw. paszport, paszporty to dok...

Peak oil

Peak oil – moment w czasie w którym wydobycie ropy naftowej osiągnie maksimum i rozpocznie się nieodwracalny spadek wydobycia. Ponieważ ropa naftowa jest naj...

Pompoturbina

Pompoturbina – maszyna przepływowa, która może pracować jako pompa i turbina wodna, przy czym kierunek przepływu wody w pracy pompowej jest przeciwny do kier...

Popiołomierz

Popiołomierz – urządzenie służące do pomiaru jakości węgla kamiennego, poprzez pomiar zawartości substancji niepalnych, a więc niepodlegających procesowi spa...

Popiół lotny

Popiół lotny – drobnoziarnista frakcja popiołów powstających w czasie spalania paliw, tylko częściowo zatrzymywanych w instalacjach oczyszczania spalin. Jest...

Porozumienie o podziale produkcji

Porozumienie o podziale produkcji - rodzaj umowy zawieranej między władzami państwowymi danego kraju a firmą lub konsorcjum firm określające prawa i obowiązk...

Proces Clausa

Proces Clausa – proces odsiarczania gazu poprzez odzyskiwanie elementarnej siarki z siarkowodoru. Został opracowany przez chemika Carla Friedricha Clausa. Zm...

Przemiana energetyczna

Przemiana energetyczna - jest to proces technologiczny, w którym jedna postać energii zamieniana jest na inną, pochodną postać energii. Energia zużywana w pr...

Przemysł paliwowo-energetyczny

Przemysł paliwowo-energetyczny to dział gospodarki zajmujący się wydobywaniem surowców energetycznych takich jak: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny oraz prze...

Regazyfikacja

Regazyfikacja - proces przemysłowy polegający na zamianie gazu ziemnego LNG w postaci skroplonej na postać gazową poprzez ogrzewanie skroplonej substancji.

Regeneracja ciepła

Regeneracja ciepła pozwala na znaczne podniesienie sprawności termicznej obiegów porównawczych i rzeczywistych elektrowni kondensacyjnych i powiększenie wska...

Rury przewodowe

Rury przewodowe – rury przeznaczone są do budowy rurociągów ciśnieniowych i bezciśnieniowych do transportu wszelkiego rodzaju płynów. Rurociągi składają się ...

Rynek końcowy energii

Rynek końcowy energii - jest to rynek w stosunku do którego określane są cele Pakietu 3x20. Obejmuje on 3 rynki końcowe: Energię elektryczną ciepło i chłód p...

Sekwestracja dwutlenku węgla

Sekwestracja dwutlenku węgla, CCS – proces polegający na oddzieleniu i wychwyceniu dwutlenku węgla ze spalin w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery. Te...

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza – zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców, za pośrednictwem czynn...

Sieć energetyczna

Sieć energetyczna – zestaw urządzeń i instalacji służący do przesyłania lub dystrybucji nośników energetycznych. Sieci energetyczne dzieli się na: ciepłownic...

Siłownia

Siłownia, niekiedy również maszynownia – zespół urządzeń należących do większego, przetwarzającego energię układu, w którym odbywa się konwersja pewnego rodz...

Sprawność

Sprawność, sprawność energetyczna – skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu w danym procesie przekształcana jest energia jednego ...

Synergia węglowo-jądrowa

Synergia węglowo-jądrowa - proces wykorzystania ciepła reaktora jądrowego do przeprowadzania reakcji chemicznych, w tym do otrzymywania węglowodorów z wody i...

Synteza Fischera-Tropscha

Synteza Fischera-Tropscha – katalityczna reakcja chemiczna tworzenia węglowodorów z mieszaniny tlenku węgla i wodoru, czyli tak zwanego gazu syntezowego. Cel...

System ciepłowniczy

System ciepłowniczy – sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada ź...

Teoria Olduvai

Teoria Olduvai – ocena ograniczonej długości trwania okresu industrializacji do ok. 100 lat. Teoria jest rozwinięciem spekulacji o przemijająco-pulsującym cy...

Termodynamika techniczna

Termodynamika techniczna służy analizie wymiany ciepła oraz zmianie energii cieplnej w inne rodzaje energii.

Układ gazowo-parowy

Układ gazowo-parowy jest połączeniem układu maszyny gazowej i maszyny parowej. Spaliny za maszyną gazową mają stosunkowo wysoką temperaturę. W układzie prost...

Węzeł cieplny

Węzeł cieplny – zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektu zaopatrzenia w ciepło z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węz...

Wychwyt wtórny

Wychwyt wtórny – proces wychwytu dwutlenku węgla ze spalin. Metoda ta jest najczęściej stosowana w ośrodkach dużej emisji CO 2 takich jak elektrownie. Istnie...

Zawiesina wodno-węglowa

Zawiesina wodno-węglowa – paliwo ciekłe składające się z drobnych ziaren węgla kopalnego zawieszonych w wodzie. Do jej produkcji można stosować zarówno węgie...

Zużycie końcowe nośnika energii

Zużycie końcowe - – zużycie nośników energii na potrzeby technologiczne, produkcyjne i bytowe bez dalszego przetwarzania na inne nośniki energii. Wsad i potr...

Źródło ciepła

Źródło ciepła - obok sieci ciepłowniczej i odbiorników ciepła, jest jednym z trzech podstawowych elementów systemu wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania...