Топ-100
 • Zaprószenie ognia Zaprószenie ognia

  Zaprószenie ognia – jest to nieumyślne spowodowanie zapalenia się jakiegoś przedmiotu lub budynku poprzez żar lub iskry, w odróżnieniu od otwartego ognia. Cz...

 • Wyrzut Wyrzut

  Wyrzut – gwałtowne rozprzestrzenienie się ognia spowodowane zagotowaniem się wody na dnie zbiornika wysokowrzącej płonącej cieczy o niejednorodnym składzie, ...

 • Wypalanie traw Wypalanie traw

  Wypalanie traw – współcześnie to ogólny termin oznaczający wzniecenie ognia na obszarach nieużytków, trawiastych i uprawnych w celu pozbycia się pozostałości...

 • Wsteczny ciąg płomieni Wsteczny ciąg płomieni

  Wsteczny ciąg płomieni – zjawisko eksplozywnego zapłonu gazów mogące wystąpić podczas pożaru w przestrzeni zamkniętej. Płomień wtedy przemieszcza się w stron...

 • Święto Ogniowe Święto Ogniowe

  W 1950, dzięki pieczołowitym staraniom nowego proboszcza, zaczęto na nowo kultywować tradycję. Po wieczornej, uroczystej mszy mieszkańcy miasta tłumnie uczes...

 • System sygnalizacji pożaru System sygnalizacji pożaru

  System sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożarowej, SSP – zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać ...

 • Rozgorzenie Rozgorzenie

  Rozgorzenie, flashover – gwałtowne przejście rosnącego pożaru w pożar w pełni rozwinięty, czyli zapalenie się powierzchni wszystkich palnych przedmiotów w wy...

 • Pożar podziemny Pożar podziemny

  Pożar podziemny – wystąpienie w wyrobisku podziemnym otwartego ognia, żarzącej lub palącej się płomieniem otwartym substancji, a także stwierdzenie w powietr...

 • Podpalenie Podpalenie

  Podpalenie – umyślne podłożenie ognia mające na celu wywołanie pożaru. Szacuje się, że ok. 40% pożarów w Polsce to podpalenia. Nałogowe podpalenie określane ...

 • Pas przeciwpożarowy Pas przeciwpożarowy

  Pas przeciwpożarowy – system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym lub powierzchni wylesionych i oczyszczon...

 • Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa

  Ochrona przeciwpożarowa – pojęcie związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mając...

 • NFPA 704 NFPA 704

  NFPA 704 - standard wprowadzony w Stanach Zjednoczonych przez Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej. Definiuje on diament ognia czyli charakterystyczny p...

 • Militia Vigilum Militia Vigilum

  Militia Vigilum – formacja wojskowa w starożytnym Rzymie, wyspecjalizowana w gaszeniu pożarów, najstarsza straż pożarna w historii. Członek oddziału to Wigil...

 • Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów

  Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów. CTIF powstał w 1900 w Paryżu. Obecnie grupuje 48 państw. Co 4 lata organizuje międzynarodow...

 • Krajowy system ratowniczo-gaśniczy Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

  Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowni...

 • Jan van der Heyden Jan van der Heyden

  Jan van der Heyden − holenderski malarz. Piastował urząd we władzach miejskich Amsterdamu. Był odpowiedzialny za oświetlenie ulic i iluminację w dniach urocz...

 • George C. Hale George C. Hale

  George C. Hale – amerykański inżynier, wynalazca, pomysłodawca symulatora podróży kolejowej o nazwie Hales Tours, pomysłodawca wielu urządzeń służących ochro...

 • Budownictwo pożarnicze Budownictwo pożarnicze

  Budownictwo pożarnicze – typ budownictwa wspomagającego dział pożarnictwa w walce z pożarami. Obiekty budownictwa pożarniczego dzielą się na: punkt obserwacj...

 • BLEVE BLEVE

  Wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy – wybuch spowodowany nagłym wyciekiem cieczy w temperaturze wyższej od jej temperatury wrzenia przy normalnym c...

 • Alarm pożarowy Alarm pożarowy

  Alarm pożarowy - sygnał alarmowy przewidziany do ogłoszenia w razie bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia pożarem. Jest to rozkaz do natychmiastowego, po...

 • Pożarnictwo Pożarnictwo

  Pożarnictwo – ogół działań mających na celu zapobiegania pożarom i bezpośrednią walkę z nimi. Najstarsze ślady takiej działalności sięgają roku 2000 p.n.e. S...

Pożarnictwo

Pożarnictwo – ogół działań mających na celu zapobiegania pożarom i bezpośrednią walkę z nimi. Najstarsze ślady takiej działalności sięgają roku 2000 p.n.e. S...

Alarm pożarowy

Alarm pożarowy - sygnał alarmowy przewidziany do ogłoszenia w razie bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia pożarem. Jest to rozkaz do natychmiastowego, po...

BLEVE

Wybuch rozszerzających się par wrzącej cieczy – wybuch spowodowany nagłym wyciekiem cieczy w temperaturze wyższej od jej temperatury wrzenia przy normalnym c...

Budownictwo pożarnicze

Budownictwo pożarnicze – typ budownictwa wspomagającego dział pożarnictwa w walce z pożarami. Obiekty budownictwa pożarniczego dzielą się na: punkt obserwacj...

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego – dokument, który potwierdza zgodność produktów z przepisami bezpieczeństwa pożarowego w Federacji Rosyjskiej. Funkcją c...

Czujka pożarowa

Czujka pożarowa – element detekcyjny automatycznego systemu sygnalizacji pożaru. Czujka pożarowa reaguje na charakterystyczne zjawiska fizyczne lub chemiczne...

Efekt okopowy

Efekt okopowy albo efekt rynny – nazwa zaproponowana do opisu zjawiska, zaobserwowanego i zidentyfikowanego po raz pierwszy podczas pożaru schodów ruchomych ...

Fałszywe alarmy

Fałszywe alarmy - w systemach sygnalizacji pożaru alarmy pożarowe powodowane pobudzeniem czujki przez zjawiska niezwiązane z pożarem. Nie wymagają interwencj...

George C. Hale

George C. Hale – amerykański inżynier, wynalazca, pomysłodawca symulatora podróży kolejowej o nazwie Hales Tours, pomysłodawca wielu urządzeń służących ochro...

Jan van der Heyden

Jan van der Heyden − holenderski malarz. Piastował urząd we władzach miejskich Amsterdamu. Był odpowiedzialny za oświetlenie ulic i iluminację w dniach urocz...

Kierujący akcją ratowniczą

Kierujący Akcją Ratowniczą lub Kierujący Działaniami Ratowniczymi – osoba oddziałująca na podległe siły podmiotów systemu na miejscu zdarzenia, zgodnie z prz...

Klasa reakcji na ogień

Klasa reakcji na ogień według PN-EN 13501 – oznaczenie materiałów budowlanych informujące o zachowaniu materiału w trakcie pożaru. Oznaczenie składa się z tr...

Kontener do działań podczas powodzi

Kontener do działań podczas powodzi – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Kontener do przewozu wody pitnej

Kontener do przewozu wody pitnej – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego. Kontene...

Kontener dowodzenia i łączności

Kontener dowodzenia i łączności – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego. Jak wyni...

Kontener kwatermistrzowski

Kontener kwatermistrzowski – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego. Stanowi on za...

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowni...

Miejscowe zagrożenie

Miejscowe zagrożenie - zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagroże...

Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów

Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów. CTIF powstał w 1900 w Paryżu. Obecnie grupuje 48 państw. Co 4 lata organizuje międzynarodow...

Militia Vigilum

Militia Vigilum – formacja wojskowa w starożytnym Rzymie, wyspecjalizowana w gaszeniu pożarów, najstarsza straż pożarna w historii. Członek oddziału to Wigil...

NFPA 704

NFPA 704 - standard wprowadzony w Stanach Zjednoczonych przez Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej. Definiuje on diament ognia czyli charakterystyczny p...

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa – pojęcie związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mając...

Palność

Palność – zdolność materiału do podtrzymywania ognia. Wartość palności jest oznaczana jako współczynnik OI ang. Oxygen Index, który wyraża procentową zawarto...

Pas przeciwpożarowy

Pas przeciwpożarowy – system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym lub powierzchni wylesionych i oczyszczon...

Podpalenie

Podpalenie – umyślne podłożenie ognia mające na celu wywołanie pożaru. Szacuje się, że ok. 40% pożarów w Polsce to podpalenia. Nałogowe podpalenie określane ...

Porządek ogniowy

Porządek ogniowy – zbiór przepisów przeciwpożarowych wydawanych przez władze miejskie bądź właścicieli miast. Ustalały one zasady zabezpieczania miasta przed...

Pożar endogeniczny

Pożar endogeniczny powstaje w kopalniach w wyniku samozapalenia węgla spowodowanego niemożnością odprowadzania ciepła z utleniania. Często nie dochodzi do wy...

Pożar podziemny

Pożar podziemny – wystąpienie w wyrobisku podziemnym otwartego ognia, żarzącej lub palącej się płomieniem otwartym substancji, a także stwierdzenie w powietr...

Przegroda przeciwpożarowa

Przegroda przeciwpożarowa - przegroda z otworem przełazowym bez drzwi, wykonana w strefie pożarowej tunelu, służąca do ograniczenia rozprzestrzeniania się po...

Rozgorzenie

Rozgorzenie, flashover – gwałtowne przejście rosnącego pożaru w pożar w pełni rozwinięty, czyli zapalenie się powierzchni wszystkich palnych przedmiotów w wy...

Sport pożarniczy

Sport Pożarniczy – dyscyplina sportu uprawiana przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak również członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkurencje sp...

Stanowisko wodne

Stanowisko wodne – miejsce ustawienia pompy pożarniczej lub samochodu pożarniczego, skąd podawany jest za pomocą linii wężowej środek gaśniczy w postaci wody.

System przeciwpożarowy

System przeciwpożarowy – system, którego zadaniem jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniami pożarowymi. Prosty system przeciwpożarowy składa się z detek...

System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożarowej, SSP – zbiór elementów tworzących instalację o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać ...

Święto Ogniowe

W 1950, dzięki pieczołowitym staraniom nowego proboszcza, zaczęto na nowo kultywować tradycję. Po wieczornej, uroczystej mszy mieszkańcy miasta tłumnie uczes...

Tlenie

Tlenie – szczególny przypadek reakcji spalania, której nie towarzyszy płomień. Według Polskiej Normy tląca się substancja nie emituje światła. Spalaniu bezpł...

Wsteczny ciąg płomieni

Wsteczny ciąg płomieni – zjawisko eksplozywnego zapłonu gazów mogące wystąpić podczas pożaru w przestrzeni zamkniętej. Płomień wtedy przemieszcza się w stron...

Wypalanie traw

Wypalanie traw – współcześnie to ogólny termin oznaczający wzniecenie ognia na obszarach nieużytków, trawiastych i uprawnych w celu pozbycia się pozostałości...

Wyrzut

Wyrzut – gwałtowne rozprzestrzenienie się ognia spowodowane zagotowaniem się wody na dnie zbiornika wysokowrzącej płonącej cieczy o niejednorodnym składzie, ...

Zagrożenie wybuchem

Zagrożenie wybuchem – możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powie...

Zapalenie gazów pożarowych

Zapalenie gazów pożarowych, zapłon gazów pożarowych lub wybuch gazów pożarowych – zjawisko nagłego zapłonu gazów mogące wystąpić podczas pożaru w przestrzeni...

Zaprószenie ognia

Zaprószenie ognia – jest to nieumyślne spowodowanie zapalenia się jakiegoś przedmiotu lub budynku poprzez żar lub iskry, w odróżnieniu od otwartego ognia. Cz...