Топ-100
 • Tarcza szkolna Tarcza szkolna

  Tarcza szkolna – mała plakietka wykonana z sukna lub filcu najczęściej w kształcie tarczy herbowej, przeznaczona do noszenia na ubraniu w celu identyfikacji ...

 • Szkoła (budynek) Szkoła (budynek)

  Na gruncie polskiego prawa budynków, w których mieszczą się szkoły, dotyczą wymagania projektowe określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i Budow...

 • Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne

  Przygotowanie pedagogiczne – w polskim systemie uprawnień do nauczania w szkołach publicznych oznacza nabycie umiejętności pedagogicznych zapewniające prawid...

 • Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

  Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod Patronatem Prezesa Rady Ministrów RP – utworzony w marcu 2006 polski p...

 • Polonijne Centrum Nauczycielskie Polonijne Centrum Nauczycielskie

  Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie – instytucja oświatowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r. Z dniem 1 stycznia 2011 r., na mocy z...

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji

  Ośrodek Rozwoju Edukacji – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Siedziba ORE z...

 • Ogród jordanowski Ogród jordanowski

  Nazwa pochodzi od nazwiska lekarza Henryka Jordana, pomysłodawcy i założyciela pierwszego ogrodu tego typu w Krakowie. Miasto to znajdowało się wówczas pod z...

 • Odznaka honorowa "Za zasługi dla oświaty” Odznaka honorowa "Za zasługi dla oświaty”

  Odznaka honorowa "Za zasługi dla oświaty” – polskie resortowe odznaczenie w formie jednostopniowej odznaki honorowej, ustanowionej 25 stycznia 1985. Nadawana...

 • Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel kontraktowy

  Nauczyciel kontraktowy – w Polsce nauczyciel, który uzyskał decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie awansu zawodowe...

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Ministerstwo Edukacji Narodowej – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychow...

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Medal Komisji Edukacji Narodowej – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. M...

 • Lwowska szkoła geodezyjna Lwowska szkoła geodezyjna

  Od połowy XVIII wieku w lwowskim kolegium jezuickim oraz w zorganizowanym przy nim w 1749 Collegium Nobilium prowadzono w ramach matematyki wykłady z praktyc...

 • Legitymacja szkolna Legitymacja szkolna

  Legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdac...

 • Kwalifikacja (Polska Rama Kwalifikacji) Kwalifikacja (Polska Rama Kwalifikacji)

  Kwalifikacja – określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną...

 • Książnica-Atlas Książnica-Atlas

  Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze, wydawnictwo powstałe ze zjednoczenia dwu wydawnictw: założonego w roku 1884 wydawnictwa "Książnica Polska” P...

 • Kantorat Kantorat

  Kantorat – w przeszłości w Kościołach ewangelickich jednostka terytorialna parafii, szkoła ewangelicka lub dom modlitwy. Pojęcie oznacza także grupę wokalną ...

 • Jakość kwalifikacji (Polska Rama Kwalifikacji) Jakość kwalifikacji (Polska Rama Kwalifikacji)

  Jakość kwalifikacji – przez jakość kwalifikacji rozumie się jej funkcjonalność dla osób, które ją uzyskały lub starają się ją uzyskać, oraz dla otoczenia spo...

 • Egzamin dojrzałości Egzamin dojrzałości

  Egzamin dojrzałości – nazwa egzaminu państwowego, w formie pisemnej i ustnej, zdawanego na zakończenie nauki w szkole średniej przed rokiem 2005. W wyniku re...

 • Biblioteki pedagogiczne Biblioteki pedagogiczne

  Biblioteki pedagogiczne – biblioteki specjalistyczne, służące kształceniu i doskonaleniu pracowników pedagogicznych i pedagogizacji społeczeństwa. Zgodnie z ...

 • Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczy...

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczy...

Arkusz organizacyjny szkoły

Arkusz organizacyjny szkoły – wymagany prawem dokument sporządzany przez dyrektora szkoły i określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opiek...

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli – sformalizowany i określony w przepisach prawa proces podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, służący ich rozwojowi osobowemu...

Biblioteka Edukacji Dorosłych

Biblioteka Edukacji Dorosłych - jest to seria publikacji wydawana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Redaktorem Biblioteki Edukacji Dorosłych od 19...

Biblioteki pedagogiczne

Biblioteki pedagogiczne – biblioteki specjalistyczne, służące kształceniu i doskonaleniu pracowników pedagogicznych i pedagogizacji społeczeństwa. Zgodnie z ...

Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła – "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoł...

E-podręczniki

e-podręczniki do kształcenia ogólnego – komponent rządowego programu "rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informac...

Egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości – nazwa egzaminu państwowego, w formie pisemnej i ustnej, zdawanego na zakończenie nauki w szkole średniej przed rokiem 2005. W wyniku re...

Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy – rodzaj egzaminu promocyjnego. Egzamin jest stosowany w stosunku uczniów lub studentów, którzy nie uzyskali w wymaganym terminie zaliczen...

Głos Nauczycielski

"Głos Nauczycielski ”: Tygodnik Społeczno-Oświatowy – tygodnik wydawany od 1917 w Warszawie, początkowo jako miesięcznik i dwutygodnik, od 1926 jako tygodnik...

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych – polski instytut badawczy prowadzący interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w P...

Jakość kwalifikacji (Polska Rama Kwalifikacji)

Jakość kwalifikacji – przez jakość kwalifikacji rozumie się jej funkcjonalność dla osób, które ją uzyskały lub starają się ją uzyskać, oraz dla otoczenia spo...

Kantorat

Kantorat – w przeszłości w Kościołach ewangelickich jednostka terytorialna parafii, szkoła ewangelicka lub dom modlitwy. Pojęcie oznacza także grupę wokalną ...

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela – polska ustawa z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli. Jest ona pragmatyką zawodową, co oznacza, że przy regulacji stosunku pr...

Kierownik gospodarczy (oświata)

Kierownik gospodarczy - kierownicze stanowisko pracy w jednostkach oświatowych. Kierownik gospodarczy jest bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi oraz ...

Klub Przodujących Szkół

Klub Przodujących Szkół – ogólnopolski ruch społeczny działający w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Inicjatorem jego powstania w 1986 był profe...

Kodeks ucznia

Kodeks ucznia – zbiór praw i obowiązków uczniowskich określający relacje między uczniem i nauczycielem w szkolnym procesie edukacyjnym obejmującym kształceni...

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia nauk...

Krajowy system kwalifikacji

Krajowy system kwalifikacji, KSK – ogół działań związanych z potwierdzeniem efektów uczenia się dla potrzeb rynku pracy, społeczeństwa obywatelskiego oraz in...

Książnica-Atlas

Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze, wydawnictwo powstałe ze zjednoczenia dwu wydawnictw: założonego w roku 1884 wydawnictwa "Książnica Polska” P...

Kwalifikacja (Polska Rama Kwalifikacji)

Kwalifikacja – określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną...

Legitymacja szkolna

Legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdac...

Liceum pedagogiczne

Liceum pedagogiczne – zakład kształcenia nauczycieli. Średnia szkoła zawodowa, utworzona po roku 1932 w wyniku reformy szkolnej jędrzejewiczowskiej i likwida...

Lwowska szkoła geodezyjna

Od połowy XVIII wieku w lwowskim kolegium jezuickim oraz w zorganizowanym przy nim w 1749 Collegium Nobilium prowadzono w ramach matematyki wykłady z praktyc...

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. M...

Mierzenie jakości w oświacie

Mierzenie jakości – polega na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu oraz ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę oświatową wymagań wyni...

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychow...

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel kontraktowy – w Polsce nauczyciel, który uzyskał decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie awansu zawodowe...

Nauczyciel na medal

Nauczyciel na Medal - ogólnopolski plebiscyt organizowany od 2016 roku przez polską grupę wydawniczą Polska Press, którego celem jest wybór najlepszych naucz...

Nauczyciel Roku

Nauczyciel Roku – konkurs organizowany przez Głos Nauczycielski i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kandydatów zgłaszają uczniowie, rodzice, dyrektorzy, samor...

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel stażysta – w polskim systemie awansu zawodowego nauczycieli jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela,...

Obowiązek nauki

Obowiązek nauki – przyjęty w Polsce obowiązek kontynuowania kształcenia do ukończenia 18. roku życia, niekoniecznie w szkole. Jest to drugi, obok obowiązku s...

Odznaka honorowa "Za zasługi dla oświaty”

Odznaka honorowa "Za zasługi dla oświaty” – polskie resortowe odznaczenie w formie jednostopniowej odznaki honorowej, ustanowionej 25 stycznia 1985. Nadawana...

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – rządowy program, który zakłada utworzenie sieci telekomunikacyjnej, która ma umożliwić szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatneg...

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa s...

Ogród jordanowski

Nazwa pochodzi od nazwiska lekarza Henryka Jordana, pomysłodawcy i założyciela pierwszego ogrodu tego typu w Krakowie. Miasto to znajdowało się wówczas pod z...

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Siedziba ORE z...

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – stanowisko w systemie oświaty w Polsce unormowane m.in. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie z...

Podstawa programowa

Podstawa programowa – w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględn...

Polonijne Centrum Nauczycielskie

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie – instytucja oświatowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r. Z dniem 1 stycznia 2011 r., na mocy z...

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji – opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych

Stowarzyszenie PASE – ogólnopolska organizacja pozarządowa, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce. Członkowie dzie...

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – ogólnopolskie towarzystwo naukowe, założone w 1981 roku. Celem działania Towarzystwa jest udział w rozwoju nauk pedagogicz...

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne na Śląsku Cieszyńskim

Organizacja składała się z nauczycieli polskich szkół ludowych i wydziałowych. Początkiem P. T. P. było na Śląsku Cieszyńskim Polskie Kółko Pedagogiczne w Us...

Pracownia dydaktyki fizyki

Pracownia dydaktyki fizyki – przedmiot nauczania, którego celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli fizyki do poprawnego wykonywania doświadczeń dydakt...

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego

Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod Patronatem Prezesa Rady Ministrów RP – utworzony w marcu 2006 polski p...

Przegląd Oświatowy

Przegląd Oświatowy - dwutygodnik NSZZ "Solidarności" Pracowników Oświaty i Wychowania, poświęcony problemom edukacji. Czasopismo zostało utworzone w 1985 rok...

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne – w polskim systemie uprawnień do nauczania w szkołach publicznych oznacza nabycie umiejętności pedagogicznych zapewniające prawid...

Przysposobienie obronne

Przysposobienie obronne – dawny przedmiot realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych i obecnie nauczany częściowo na studiach, dawniej także w VII i VIII klas...

Sekretarz szkoły

Sekretarz szkoły – samodzielne stanowisko pracy w jednostkach oświatowych. Sekretarz szkoły odpowiada przede wszystkim za sprawy kadrowe w szkole oraz za pro...

Składnik opisu poziomu kwalifikacji

Składnik opisu poziomu kwalifikacji – ogólne określenie wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, które odpowiadają danemu poziom...

Sternik (stowarzyszenie)

Sternik to stowarzyszenie rodziców, typu non-profit, promujące powstawanie prywatnych placówek edukacyjnych w Polsce. Przedszkola i szkoły zakładane przez st...

Struktura szkolnictwa w Polsce

Struktura szkolnictwa – schemat organizacyjny umożliwiający realizację powszechnego prawa i obowiązku nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę w odpowi...

Studniówka

Studniówka – potoczna nazwa balu przedmaturalnego, który odbywa się w przybliżeniu sto dni przed rozpoczynającymi się w maju maturami. Studniówki zwykle odby...

System oświaty w Polsce

System oświaty w Polsce – ustanowiona przez państwo polskie struktura organizacyjna oświaty zapewniająca w szczególności realizację prawa do nauki poprzez ks...

Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności – istniejący od lat 20. XX w. szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach ...

Szkolna skala ocen w Polsce

Szkolna skala ocen w Polsce – obowiązująca w polskiej oświacie skala opisowa, stopniowa lub procentowa, w zależności od rodzaju szkoły lub uczelni wyższej, s...

Szkolnictwo ewangelickie w Polsce

Aż do II wojny światowej szkoły ewangelickie powszechnie funkcjonowały na ziemiach polskich. Przykładem są warszawskie gimnazja ewangelickie: męskie im. Miko...

Szkolnictwo katolickie w Polsce

Szkolnictwo katolickie w Polsce – sieć szkół prowadzonych przez tzw. kościelne osoby prawne, bądź przez różne stowarzyszenia i fundacje, a także przez osoby ...

Szkoła (budynek)

Na gruncie polskiego prawa budynków, w których mieszczą się szkoły, dotyczą wymagania projektowe określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i Budow...

Szkoła Praktyczna Gospodarstwa Wiejskiego

W 1855 roku Jan Maciąg zapisał spory fundusz na stypendia dla uczniów szkół rolniczych, które miały zostać założone przez Towarzystwa Rolnicze we Lwowie i Kr...

Szkoła z Klasą

Szkoła z Klasą – polska akcja edukacyjna trwająca nieprzerwanie od 2002 roku. W czternastu edycjach programu wzięło udział ponad 8.5 tysiąca szkół, 100 tysię...

Ścieżka edukacyjna

Ścieżki edukacyjne – termin stosowany w polskiej oświacie, oznaczający zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja moż...

Tarcza szkolna

Tarcza szkolna – mała plakietka wykonana z sukna lub filcu najczęściej w kształcie tarczy herbowej, przeznaczona do noszenia na ubraniu w celu identyfikacji ...