Топ-100
 • Godziwa płaca Godziwa płaca

  Godziwa płaca – stawka wynagrodzenia, która w wielu krajach na świecie, występuje obok ustawowego wynagrodzenia minimalnego, czy innych obligatoryjnych stawe...

 • Efektywna stopa protekcji Efektywna stopa protekcji

  Efektywna stopa protekcji - stopień ochrony zapewniany krajowym czynnikom produkcji przez obowiązującą w danym kraju strukturę ceł. Chodzi więc nie tylko o c...

 • Efekt kobry Efekt kobry

  Efekt kobry występuje, gdy podjęte w danym celu działania powodują efekt odwrotny do zamierzonego. Termin ten jest używany w polityce gospodarczej, aby zilus...

 • Dobre rządzenie Dobre rządzenie

  Dobre rządzenie good governance) – jedna z trzech głównych koncepcji zarządzania w sektorze publicznym. Przez "rządzenie” rozumie się proces podejmowania i w...

 • Deregulacja Deregulacja

  Deregulacja – zmniejszenie oddziaływania państwa na ekonomiczną sferę kraju, czyli przede wszystkim na rynek, poprzez brak ingerencji w ustalanie cen oraz ja...

 • Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych

  Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, USDA – resort rządu Stanów Zjednoczonych, odpowiednik ministerstwa rolnictwa w innych krajach. Na czele departame...

 • Citizens’ Climate Lobby Citizens’ Climate Lobby

  Citizens’ Climate Lobby – powstała w 2007 roku międzynarodowa organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się w Coronado, w Kalifornii, w Stanach Zjedn...

 • Choroba holenderska Choroba holenderska

  Choroba holenderska gospodarki – regres gospodarczy spowodowany odkryciem i intensywną eksploatacją złóż surowców naturalnych. W wyniku pojawienia się możliw...

 • Bojkot Bojkot

  Bojkot – częściowe lub całkowite zerwanie kontaktów handlowych lub stosunków dyplomatycznych z firmą, organizacją lub państwem. Bojkot stosuje się w celu wyr...

 • Bitwa o handel Bitwa o handel

  Bitwa o handel – polityka gospodarcza w Polsce w latach 1947-1949, mająca na celu ograniczenie i wyeliminowanie sektora prywatnego, którego istnienie miało w...

Polityka gospodarcza

Krzywa Beveridge’a

Krzywa Beveridgea – krzywa, wyrażanie odwrotną zależność między zatrudnieniem i wielkości bezrobocia. Wzrost bezrobocia w okresie recesji towarzyszy spadek poziomu wolnych miejsc pracy i odwrotnie. Nazwa pochodzi od nazwiska angielskiego ekonomisty Williama Beveridgea, który opisał stosunki te 40 lat. XX wieku.

image

Przeciekające wiadro Okuna

Wiadro Okuna-to metafora, stworzony przez Arthura Okuna, przeznaczone dla ilustracji nieskuteczność redystrybucji. Jego zdaniem, przeniesienie aktywów od bogatych do biednych przypomina noszenie wody w dziurawym wiadrze: część majątku, która jest zużywana w trakcie realizacji tych tłumaczeń. To nie tylko z powodu kosztów, niezbędnych do przeprowadzenia działań, które rozprzestrzeniają się, a także koszty związane z porwania postaci wydajności podatków.

Virement

Wyliczenia pieniędzy - przeniesienie wydatków między różnymi artykułami budżetu, przenoszenie tanich kredytów. Nie należy mylić tego terminu z wyliczenia pieniędzy вапсаігебыл, choć etymologia pojęcia odnosi się do tego słowa.

Zasada Poole’a

Zasada puli, używanego w polityce gospodarczej, aby wybrać odpowiednie narzędzia, przeznaczone do stabilizacji poziomu PKB, kierując rodzaju szoków, które dotknęły gospodarkę. Najbardziej efektywny wybór narzędzia zależy od rodzaju szoku, z którymi boryka się gospodarka. W przypadku prawdziwy szok najlepsze narzędzie do stabilizacji PKB jest kontrola podaży pieniądza. W przypadku szoku pieniądze najlepsze narzędzie regulacji stóp procentowych.

Absorpcja krajowa

Absorpcja krajowa to zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych. Dążenie do zwiększenia absorpcji krajowej jest zasadniczą przy...

Asymetria polityki fiskalnej

Asymetria polityki fiskalnej jest związana z procesem podejmowania decyzji w polityce gospodarczej. Polega na tym, że polityka ekspansywna jest łatwiejsza do...

Atomizacja polityczna

Atomizacja polityczna – jest to zjawisko polegające na rozdrobnieniu struktur systemu politycznego, znane już w starożytności.

Automatyczne instrumenty polityki gospodarczej

Automatyczne instrumenty polityki gospodarczej - są to takie instrumenty polityki gospodarczej, które działają samoczynnie, bez potrzeby uruchamiania za każd...

Automatyczny stabilizator

Automatyczny stabilizator – opisywany w makroekonomii efekt pasywnej polityki budżetowej państwa, która automatycznie reagując na zmiany sytuacji gospodarcze...

Autonomiczny subsystem pobudzania

Autonomiczny subsystem pobudzania jest to jeden z subsystemów pobudzania. Należy do elementów autonomicznego systemu gospodarczego. Kształtuje się on samoczy...

Bilateralna izba handlowa

Bilateralne izby handlowe – izby handlowe dwustronne zajmujące się zagadnieniami handlu zagranicznego. Są one organizowane w celu poparcia wymiany towarowej ...

Bitwa o handel

Bitwa o handel – polityka gospodarcza w Polsce w latach 1947-1949, mająca na celu ograniczenie i wyeliminowanie sektora prywatnego, którego istnienie miało w...

Blokada ekonomiczna

Blokada ekonomiczna, blokada gospodarcza – ogół środków podjętych przez państwo lub grupę państw w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego przez jego ...

Bojkot

Bojkot – częściowe lub całkowite zerwanie kontaktów handlowych lub stosunków dyplomatycznych z firmą, organizacją lub państwem. Bojkot stosuje się w celu wyr...

Bojkot gospodarczy

Bojkot gospodarczy – celowa działalność, polegająca na utrudnieniu lub uniemożliwieniu zawierania transakcji handlowych i utrzymywaniu normalnych stosunków g...

Cele redystrybucyjne

Cele redystrybucyjne polityki gospodarczej to dążenie państwa do korygowania pierwotnych dochodów społeczeństwa. Tak rozumiane cele redystrybucyjne zostały p...

Cele stabilizacyjne

Cele stabilizacyjne polityki gospodarczej to dążenia państwa do zapewnienia: stabilnego w czasie poziomu cen, wysokiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczeg...

Cele strukturalne

Cele strukturalne polityki gospodarczej to oddziaływanie na strukturę wytwarzanego produktu społecznego oraz czynników wytwórczych zaangażowanych w procesie ...

Cele systemowe

Cele systemowe polityki gospodarczej to dążenia jej podmiotów do ustanowienia lub zmiany określonych elementów i rozwiązań systemu gospodarczego. Mogą dotycz...

Chłodzenie gospodarki

Chłodzenie gospodarki - stosowane w publicystyce określenie mające opisywać szkodliwość polityki redukowania wydatków budżetowych. Według krytyków chłodzenia...

Choroba holenderska

Choroba holenderska gospodarki – regres gospodarczy spowodowany odkryciem i intensywną eksploatacją złóż surowców naturalnych. W wyniku pojawienia się możliw...

Citizens’ Climate Lobby

Citizens’ Climate Lobby – powstała w 2007 roku międzynarodowa organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się w Coronado, w Kalifornii, w Stanach Zjedn...

Czarny budżet

Czarny budżet – określenie budżetu, który jest tworzony w tajemnicy z powodów bezpieczeństwa narodowego. Zazwyczaj pokrywa wydatki związane z badaniami milit...

Decyzjonizm

Decyzjonizm – termin ekonomiczny określający gospodarkę, na którą rząd wywiera znaczący, bezpośredni wpływ. Termin bywa kojarzony z gospodarką centralnie pla...

Deficyt ekonomiczny

Deficyt ekonomiczny – suma deficytów budżetu państwa, samorządów, jednostek ochrony zdrowia, funduszy celowych i innych jednostek powiększona o wypłaty rekom...

Deglomeracja

Deglomeracja – proces mający na celu zahamowanie wzrostu zagęszczenia ludności. Wyróżnia się dwa typy deglomeracji: czynną i bierną. Deglomeracja zachodzi w ...

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, USDA – resort rządu Stanów Zjednoczonych, odpowiednik ministerstwa rolnictwa w innych krajach. Na czele departame...

Depozyt importowy

Depozyt importowy – zobowiązanie importera przez władze państwa importującego do wpłacenia na określony czas pewnej części wartości towaru mającego być przed...

Deregulacja

Deregulacja – zmniejszenie oddziaływania państwa na ekonomiczną sferę kraju, czyli przede wszystkim na rynek, poprzez brak ingerencji w ustalanie cen oraz ja...

Dezindustrializacja

Dezindustrializacja lub odprzemysłowienie – przeciwieństwo industrializacji ; czyli proces w którym następuje zanik tradycyjnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza ...

Długoterminowe stopy procentowe

Długoterminowe stopy procentowe – stopy procentowe, które obliczane są na podstawie długoterminowych obligacji rządowych lub porównywalnych papierów wartości...

Dobre rządzenie

Dobre rządzenie good governance) – jedna z trzech głównych koncepcji zarządzania w sektorze publicznym. Przez "rządzenie” rozumie się proces podejmowania i w...

Dochodowa teoria pieniądza

Dochodowa teoria pieniądza – teoria, której głównym przedmiotem zainteresowań są dochody pieniężne, przy czym badania dotyczą źródeł ich powstawania oraz kie...

Dolaryzacja

Dolaryzacja – wprowadzenie jednostki monetarnej np. dolara jako waluty alternatywnej lub zamiast waluty krajowej w celu korzystania z niego jako ze środka pł...

Dotacja celowa

Dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom sa...

Dotacja podmiotowa

Dotacja podmiotowa – dotacja obejmująca środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, przeznaczone wyłącznie na dofinansowa...

Drenaż fiskalny

Drenaż fiskalny – wzrost realnego obciążenia podatkowego i realnych wpływów państwa z podatków, gdy inflacja prowadzi do wzrostu dochodów nominalnych i przes...

Dumping monetarny

Dumping monetarny – termin ekonomiczny oznaczający sztuczne utrzymywanie niskiego kursu waluty. Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności cenowej towarów, k...

Dumping socjalny

Dumping socjalny – specyficzne podejście do pojęcia dumpingu, z innej niż tradycyjnie ściśle towarowej strony. Pojęcie charakteryzuje sytuację, w której konk...

Dynamiczna niespójność

Dynamiczna niespójność – określenie zjawiska, polegającego na tym, że jednostki prowadzące politykę gospodarczą podejmują decyzje gospodarcze, będące pewnym ...

Efekt Balassy-Samuelsona

Efekt Samuelsona-Balassy – hipoteza łącząca zróżnicowanie poziomu cen obserwowane pomiędzy krajami ze zróżnicowaniem poziomu produktywności w tych gospodarka...

Efekt Horndala

Uczenie się poprzez pracę to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników do zwiększania ich wydajności poprzez wykonywanie regula...

Efekt kobry

Efekt kobry występuje, gdy podjęte w danym celu działania powodują efekt odwrotny do zamierzonego. Termin ten jest używany w polityce gospodarczej, aby zilus...

Efekt Roosa

Efekt Roosa – negatywny wpływ na podaż kredytu jaki wywołuje restrykcyjna polityka pieniężna. Wzrost rynkowej stopy procentowej wywołany zaostrzeniem warunkó...

Efekt Rose’a

Efekt Rose’a – zależność ekonomiczna opisująca pozytywny wpływ unii monetarnej na zwiększenie obrotów handlowych pomiędzy jej krajami członkowskimi. W 2000 r...

Efekt tłumienia

dostosowanie wzrostu dochodu pobudzonego spadkiem stopy procentowej następuje stopniowo wielkość zapotrzebowania na pieniądz zależy od dochodu i stopy procen...

Efekt wpierania

Efekt wpierania to efekt, który może zostać spowodowany przez ekspansję fiskalną, czyli zwiększenie wydatków państwa. Zachodzi wtedy, gdy pieniądz i papiery ...

Efekt wypychania

Efekt wypychania lub wypierania - zjawisko ekonomiczne polegające na zmniejszeniu wielkości inwestycji sektora prywatnego spowodowanym zwiększonym finansowan...

Efekt zniechęconego pracownika

Efekt zniechęconego pracownika – jest to efekt uznawany za jedną z przyczyn zjawiska polegającego na tym, że szybki wzrost lub spadek zatrudnienia prowadzi d...

Efektywna stopa protekcji

Efektywna stopa protekcji - stopień ochrony zapewniany krajowym czynnikom produkcji przez obowiązującą w danym kraju strukturę ceł. Chodzi więc nie tylko o c...

Ekoimperializm

Ekoimperializm określenie utworzone przez Paula Driessena w jego książce pod tytułem "Eco-Imperialism: Green Power, Black Death" na rodzaj polityki ochrony ś...

Ekokonwersja

Ekokonwersja – odpisanie od zagregowanego zadłużenia danego państwa wydatków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska. W niektórych przypadkach pode...

Ekonomia propodażowa

Ekonomia propodażowa – lata 70. XX stulecia w Stanach Zjednoczonych Ameryki przyniosły ukształtowanie się i rozwój jeszcze innego podejścia do zagadnień poli...

Ekonomia regulacyjna

Ekonomia regulacyjna to ekonomia regulacji. Jest to stosowanie prawa przez rząd lub niezależne agencje administracyjne do różnych celów, w tym zaradzanie nie...

Ekonomiczny Poziom Wycieków

Ekonomiczny poziom wycieków - poziom strat wody w sieci wodociągowej, przy którym sumaryczne nakłady eksploatatora sieci na detekcję i usuwanie wycieków oraz...

Ekwiwalent subsydiowania konsumenta

Ekwiwalent subsydiowania konsumenta ukazuje wielkość wsparcia konsumentów w ramach polityki rolnej kraju. W rzeczywistości mierzy koszty protekcjonizmu państ...

Ekwiwalent subsydiowania producenta

Ekwiwalent subsydiowania producenta – miara służąca do określenia wielkości wsparcia producentów rolnych w ramach polityki rolnej kraju. Koszty transferów po...

Elastyczne ustalanie celów inflacyjnych

Elastyczne ustalanie celów inflacyjnych zobowiązuje bank centralny do osiągnięcia celu inflacyjnego w średnim okresie, pozostawiając jednak otwartą kwestię s...

Etatyzacja

Etatyzacja pojęcie ekonomiczne i socjologiczne określające działanie polegające na ustaleniu liczby zatrudnienia w danej instytucji, wraz z wysokością budżet...

Federalizm fiskalny

Federalizm fiskalny polega na przekazywaniu kompetencji w zakresie polityki fiskalnej od rządu centralnego do niższych poziomów rządu. Taka decentralizacja m...

Formuła Dassonville

Formuła Dassonville - podstawowa zasada handlowa, wygenerowana na podstawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 1974 roku, zakazując...

Funkcje polityki gospodarczej

Funkcja stabilizacyjna polityki gospodarczej związana jest z problemami oddziaływania władz publicznych władz państwowych oraz władz lokalnych na taki ład ek...

Głosowanie nogami

Głosowanie nogami - jeżeli jakiejś firmie nie podobają się decyzje spółki, nie spełniała jej oczekiwań lub postępowała nie fair, natychmiast pozbywa się jej ...

Godziwa płaca

Godziwa płaca – stawka wynagrodzenia, która w wielu krajach na świecie, występuje obok ustawowego wynagrodzenia minimalnego, czy innych obligatoryjnych stawe...

Gospodarka ekstensywna

Gospodarka ekstensywna to system ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez: areał upraw w rolnictwie, nakład czynników pracy m.in. ...

Gospodarka intensywna

Gospodarka intensywna – system ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez: oszczędzanie surowców większe w porównaniu do gospodarki ...

Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna – dział gospodarki narodowej, której celem jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności w drodze świadczenia usług ...

Gospodarka mieszana

Gospodarka mieszana – składa się zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Cechy gospodarki mieszanej: prywatna lub publiczna własność środków produkc...